Anda di halaman 1dari 6

HASIL MAKMAL II

PROGRAM PERSEDIAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PPISMP)


BIDANG BAHASA IBAN

1.0 OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (OPP )

Objektif Pendidikan Program (OPP)


Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman (HP1) serta
OPP1
kemahiran praktikal (HP3) dalam bidang Bahasa Iban.
Menggunakan kemahiran komunikasi (HP5) Bahasa Iban
OPP2 yang sesuai secara lisan dan penulisan untuk membina
hubungan sosial (HP4) merentas budaya.
Berupaya menggunakan kemahiran berfikir (HP2) dan
OPP3 memperkembangkan kemahiran personal dan
keusahawanan (HP9).
Berupaya melaksanakan aktiviti-aktiviti akademik secara
OPP4 beretika (HP10), menggunakan teknologi dan aplikasi digital
(HP6) dan kemahiran numerasi (HP7).

1
2.0 HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP)

Hasil Pembelajaran Program (HPP)


Mempamerkan pengetahuan dan kefahaman (HP1)
HPP1 terhadap konsep dan kemahiran asas dalam bidang Bahasa
Iban.
Membina kemahiran berfikir (HP2) secara kritis dan kreatif
HPP2 untuk memproses maklumat baharu dan menyelesaikan
masalah dalam bidang Bahasa Iban.
Menguasai kemahiran praktikal (HP3) dalam bidang Bahasa
HPP3 Iban.
Mengamalkan komunikasi interaktif dan kemahiran
HPP4 kolaboratif (HP4) bagi mewujudkan hubungan sosial dalam
pasukan dan konteks silang budaya.
Menunjukkan kecekapan berkomunikasi (HP5) dalam
HPP5
Bahasa Iban secara lisan dan penulisan.
Menggunakan aplikasi digital (HP6) dalam pelbagai konteks
HPP6
akademik.
Menguasai kemahiran numerasi (HP7) untuk menyelesaikan
HPP7 masalah berkaitan bidang teras dalam konteks personal dan
pembelajaran.
Membina kemahiran personal (HP9) untuk meningkatkan
HPP8
keberkesanan, kecekapan dan produktiviti individu.
Mengamalkan etika (HP10) ketika melaksanakan aktiviti-
HPP9 aktiviti akademik dalam persekitaran personal, setempat dan
global.

2
3.0 PROFIL PELAJAR

Pelajar Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda yang memiliki asas


teori dan praktikal untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran
dalam pelbagai bidang ilmu, dalam bidang sains atau sastera, dan
menyediakan mereka untuk pengajian sarjana muda di Institusi
Pendidikan Guru. Pelajar juga akan dapat menerangkan konsep, teori,
dan prinsip dalam bidang pengajian, sumber dan pemprosesan data
menggunakan aplikasi teknologi maklumat dan digital yang sesuai,
menganalisis dan menggunakan maklumat untuk menyelesaikan
masalah, dan membangunkan kemahiran mereka untuk pembangunan
sepanjang hayat pembelajaran dan komunikasi dengan cara yang
bertanggungjawab.

3
4.0 STRUKTUR UMUM PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA
PERGURUAN (PPISMP)
BIDANG : BAHASA IBAN

Peratus
Kredit Kredit
Komponen Kursus Peratus Komponen
Kursus Komponen
dalam EPS
BIB1014 Pengenalan
kepada Sejarah
Perkembangan dan 4
Sosiolinguistik Bahasa
Iban
BIB1024 Pengenalan
kepada Morfologi dan 4
Sintaksis Bahasa Iban
BIB1034 Pengenalan
(A) kepada Fonetik,
4 24 48.0
TUMPUAN Fonologi dan Sistem
Ejaan Bahasa Iban
BIB1044 Kemahiran
4
Bahasa Iban
BIB1054 Pengenalan
kepada Kebudayaan dan 4
Kesusasteraan Iban
BIB1064 Pengenalan
kepada Psikolinguistik, 4
Semantik dan Wacana
Wacana Penulisan 2
Kesihatan Diri dan
3
Kecergasan
Kemahiran Belajar 3
Cabaran dan Isu
2
Semasa Dunia
English for Effective
3
Communication
Pengantar Pengajian
(B) 3
Profesional
26 52.0
GENERIK Kesantunan Masyarakat
2
Malaysia
Pendidikan Islam/
3
Pendidikan Moral
Statistik Asas 2
Bahasa Melayu
Kontekstual/ Bahasa
Cina Kontekstual/ 3
Bahasa Tamil
Kontekstual
JUMLAH 50 50 100.0

4
Rumusan Isu Bidang:

Bil. Kod Cadangan


Kursus Kod
Nama Kursus Kredit Isu/ Justifikasi
Lama Kursus
Baharu
1 Pengenalan kepada  Asalnya ditawarkan pada
BIB1054 BIB1024 Morfologi dan Sintaksis 4 Sem. 3, namun dicadangkan
Bahasa Iban lebih awal supaya ilmu
daripada kursus ini dapat
digunakan oleh pelajar untuk
membuat kerja kursus dan
sebagainya.
 Pendedahan yang lebih awal
dapat menangani kesilapan
tatabahasa, struktur ayat,
imbuhan dan seumpamanya
dalam penulisan dan juga
lisan.
2 Pengenalan kepada  Asalnya ditawarkan pada
BIB1044 BIB1034 Fonetik, Fonologi dan 4 Sem. 3, namun dicadangkan
Sistem Ejaan Bahasa lebih awal supaya ilmu
Iban daripada kursus ini dapat
digunakan oleh pelajar untuk
membuat kerja kursus dan
sebagainya.
 Dapat mendedahkan pelajar
dengan sistem ejaan yang
betul lebih awal.

Rumusan Isu Generik:

Bil. Kod Cadangan


Kursus Kod
Nama Kursus Kredit Isu/ Justifikasi
Lama Kursus
Baharu
1 GWP1092 GWP1092 Wacana Penulisan  Asalnya ditawarkan pada
2 Sem. 2, namun
dicadangkan untuk
ditawarkan pada Sem. 1.
 Kursus ini perlu
ditawarkan awal kerana
topik-topik dalam kursus
ini seperti penulisan
akademik dan bukan
akademik, wacana dalam
kritikan, dan sebagainya
amat sesuai untuk
didedahkan kepada
pelajar lebih awal supaya
dapat diaplikasikan dalam
membuat kerja kursus
dan seumpamanya.
 Lazimnya, pelajar
mengalami masalah

5
berkaitan penulisan
akademik dan juga
bentuk penulisan yang
lain.

Anda mungkin juga menyukai