Anda di halaman 1dari 3

KAJIAN ETNOGRAFI

PengenalanIstilah Ethnos berasal dari perkataan Greek yang bermaksud manusia, bangsa atau

budaya. Menurut Agar (1986) dalam Sabitha Marican, (2005) menyatakan “graphy” bermaksud

penjelasan mengenai sesuatu. Etnografi merupakan sejenis kajian lapangan yang berbentuk

pemerhatian yang sering digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi dan dirujuk sebagai

penyelidikan saintifik semula jadi (field research). Pendapat ini dipersetujui oleh dua sarjana

iaitu Berg, (1995) dan Guy et al. (1987) dalam Sabitha Marican, (2005).

Menurut Sabitha Marican (2005), etnografi juga dianggap sebagai satu kajian yang

paling asas dalam penyelidikan sosial. Kadang kala ia juga didefinasikan sebagai penjelasan

bertulis mengenai sesuatu budaya tentang adat, kepercayaan, tingkah laku yang berdasarkan

kepada maklumat-maklumat yang dikumpulkan dari kajian lapangan. Ia adalah kajian deskriptif

ke atas budaya, sub-budaya, institusi atau kumpulan sesebuah masyarakat.

Soalan-soalan yang sering dikemukakan dan difokuskan dalam penyelidikan

etnografi seperti “apakah budaya kumpulan itu?”. Oleh itu etnografi mengambarkan apa yang

dilakukan sesebuah masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Ia merupakan potret atau

gambaran mengenai manusia. Dengan demikian, kajian etnografi merupakan kajian yang

mengfokuskan pada penggambaran yang terperinci dan tepat dan bukan berunsur perkaitan

(Sabitha Marican, 2005).

Menurut Creswell (2005), etnografi merupakan bentuk kajian yang praktikal untuk
mengkaji sesuatu kumpulan seperti pendidikan, kepercayaan, tingkahlaku dan bahasa. Kajian
etnografi merupakan bentuk kajian kualitatif yang digunakan untuk menerangkan, menganalisa

dan meinterpretasi bentuk “culture-sharing” sesuatu kumpulan seperti tingkah laku, kepercayaan,

bahasa, ekonomi, struktur politik, interaksi, kehidupan dan gaya dalam perhubungan. Untuk

memahami “culture-sharing” seseorang pengkaji perlu meluangkan masa dilapangan untuk

interview, memantau dan medokumentasi bagi memahaminya. Masa yang lama diambil maka

data dapat direkodkan dengan terperinci.

Kajian etnografi merupakan cabang daripada antropologi yang berhubung dengan

memberi gambaran secara khusus terhadap budaya manusia. Ia bermula lewat abad ke 19 dan

awal abad ke20 dan kajian menggunakan kaedah etnografi mula diterbitkan pada 1920- an dan

1930-an oleh “Chicago Scholl of Sociology” (Pole & Morrison, 2003). Sekitar tahun 1950an

kajian etnografi masih baru dan menurut Hammersly (1998) sekitar tahun 1960-an kajian yang

menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi semakin berkurang tetapi kajian

menggunakan pendekatan etnografi semakin berkembang dan lebih banyak digunakan. Kajian

ini masih terbatas tetapi ianya terus berkembang sekitar tahun 1980an. Bermula tahun 1980-an

ahli etnografi telah mengenalpasti dan hanya memberi fokus kepada budaya kumpulan,

mengendalikan pemantauan, analisa data dan menulis kajian yang dilakukan (Creswell, 2005).

Mengikut
Gay (2003), Etnografi merupakan kajian yang menghuraikan dan
menganalisa sesuatu atau sebahagian daripada kebudayaan serta komuniti
dengan mengenalpasti dan menghuraikan kepercayaan dan amalan harian responden. Kajian
etnografi juga perlu mengkaji kedua-dua kumpulan iaitu respoden dan tempat dimana mereka
berinteraksi secara serentak. Topik dalam kajian etnografi tidak dinyatakan secara khusus pada
awal kajian. Kajian yang dijalankan dalam skala yang kecil dengan bilangan responden yang
terhad dan kontek kajian yang kecil. Pengkaji etnografi mesti menjalankan kajian dikawasan
semulajadi responden dalam tempoh masa yang tertentu untuk mengumpul

data.

Sanders (2004), menyatakan etnografi melibatkan gambaran dan belajar tentang budaya

manusia. Pengkaji sosial menggunakan kaedah etnografi untuk lebih memahami budaya dan

hubungan social menerusi pentafsiran dan praktikal. Keberkesanan kajian etnografi bukan

bergantung kepada perspektif penyelidik tetapi kepada dapatan data. Etnografi pada awalnya

menggunakan disiplin dalam antropologi iaitu meluangkan masa dengan penduduk tempatan

untuk membuat pemerhatian terhadap kehidupan dan amalan mereka. Biasanya kajian etnografi

traditional dilakukan secara individu dan mengambil masa dari beberapa bulan hingga bertahun

untuk menyiapkannya.