Anda di halaman 1dari 31

PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM


2020 - 2022

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BULOH KASAP


KM 8 JALAN BULOH KASAP, 85010 SEGAMAT
JOHOR DARUL TAKZIM
TEL : 07-9441735 FAKS:07-9447625

1|M/S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

ISI KANDUNGAN
BIL PERKARA MUKA SURAT
FASA 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
1.1 Kata Aluan Pengetua 3
1.2 Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 - 2015 5
1.3 11 Anjakan Untuk Transformasi Sistem 6
1.4 5 Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia 7
1.5 6 Ciri Utama Yang Perlu Ada Pada Setiap Pelajar 8
1.6 Naratif Baharu Amalan Pendidikan dan Prinsip Kerja Pengarah Pendidikan Johor 9 – 10
1.7 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 11
1.8 Mandat 12 – 13
1.9 Matlamat, Visi dan Misi Sekolah 14 – 16
1.10 Moto Sekolah 17
1.11 Piagam Pelanggan 18

FASA 2 ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) 19


2.1 Pengurusan Kokurikulum 20

FASA 3 ISU, MATLAMAT, KPI SASARAN & OBJEKTIF SEKOLAH 21


3.0 Pendahuluan 22
3.1 Isu, Matlamat, Objektif, KPI dan Sasaran Bidang Kurikulum 23

FASA 4 STRATEGI, TAKTIKAL DAN OPERASI (TOWS/COWS MATRIK) 24


4.1.4 Pelaksanaan Strategi Berdasarkan KRA Sekolah 25
4.1.5 Pelan Taktikal (PinTas) 26 - 27
4.1.6 Pelan Operasi (OPPM) 28-29

FASA 5 PENILAIAN, MAKLUM BALAS DAN PENAMBAHAN BERTERUSAN 30


5.1 Borang pengukuran Prestasi Dan Maklum Balas 31

2|M/S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah dan perkenan-Nya, Sekolah
Menengah Kebangsaan Buloh Kasap, Segamat telah berjaya menghasilkan Perancangan Strategik
Kurikulum 2020 – 2022 dengan jayanya. Kejayaan ini adalah hasil komitmen semua pihak yang
bekerjasama merancang hala tuju organisasi yang kemudiannya akan menjadi panduan kepada
semua guru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Bagi
SMKBK, Perancangan Strategik Kurikulum dirancang rapi agar SMKBK sentiasa berusaha ke arah
melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab,
berkeupayaan mencapai kecemerlangan, bertaqwa dan sentiasa beriltizam untuk mencapai
kecemerlangan. Semoga apa yang dirancangkan akan dapat dijelmakan dan menghasilkan kejayaan
yang cemerlang selaras dengan kehendak visi dan misinya.

3|M/S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

FASA 1
KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

4|M/S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025

5|M/S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

6|M/S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

7|M/S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

6 CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID UNTUK BERUPAYA


BERSAING PADA PERINGKAT GLOBAL

8|M/S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

9|M/S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

10 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang
berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keluarga, Masyarakat dan Negara.

11 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

1.8 Mandat

Mandat merupakan apa yang diarahkan oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan apa
yang kita dilarang melakukannya. Mandat merupakan tauliah (Punca Kuasa) di dalam menjalankan
tugas. Mandat juga merupakan suatu rujukan yang perlu diambil sebagai dasar dalam pembinaan
Visi dan Misi sesebuah organisasi. Mandat juga menjadi garis panduan tanggungjawab perancangan,
kawalan membuat keputusan dan tindakan. Dengan adanya mandat ia menjadikan perancangan
mempunyai “validity” dan “reliability” yang tinggi.

1.8.1 Mandat Adalah Meliputi

a. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)


b. Dasar Pendidikan Kebangsaan
c. Dasar Wawasan Negara 2001 – 2020
d. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas
e. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
f. Arahan-Arahan Perbendaharaan
g. Surat Siaran PPD dan JPN
h. Pekeliling-Pekeling Kerajaan Negeri

12 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

1.8.2 Mandat Berdasarkan Bidang Kokurikulum

1. SPI Bil. 1/1985 – Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah


2. SPI Bil. 8/1995 – Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan
atau
Bahan Induk Sukan
3. SPI Bil. 7/2006 – Perbelanjaan Peruntukan Kokurikulum
4. SPI Bil. 1/2007 – Peruntukan Waktu Kokurikulum
5. SPI Bil. 8/2007 – Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum
6. SPI Bil. 4/2008 – Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia
7. SPI Bil. 8/2009 – Langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktiviti
8. SPI Bil. 16/2010 – Pelaksanaan Dasar 1M1S
9. SPI Bil. 5/2016 – Panduan Keselamatan Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah

13 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

MATLAMAT SEKOLAH

Melahirkan generasi masa hadapan yang


bertanggungjawab, berdisiplin dan mempunyai
pendidikan yang seimbang, menyeluruh dan
bersepadu dalam aspek-aspek intelek, rohani dan
jasmani yang memberikan sumbangan yang positif
terhadap masyarakat, agama, bangsa dan negara.

14 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI MEREALISASIKAN


SEKOLAH PROGRESIF

15 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

MISI SEKOLAH

MELAKSANAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN


YANG BERKUALITI DAN MENYELURUH UNTUK
MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG SEIMBANG
DAN HARMONIS MELALUI PENDEKATAN
BERSEPADU BERLANDASKAN FALSAFAH
PENDIDIKAN NEGARA

16 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

MOTO ILMU DAN PRINSIP


SLOGAN SEKOLAH PROGRESIF
KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, INOVASI,
NILAI INTERGRITI, HORMAT

17 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

PIAGAM PELANGGAN

MURID GURU dan STAFF

 Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan  Mendapat semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan
kepada yang layak yang dikeluarkan oleh pemegang taruh
 Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat
sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan bagi yang layak

IBU BAPA PEMEGANG TARUH (PPD, JPN, KPM)

 Laporan SEGAK dan PAJSK akan diserahkan selepas data  Laporan-Laporan yang diminta akan dihantar mengikut masa
disemak dan disahkan oleh GPK Kokurikulum yang telah ditetapkan

18 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

FASA 2
ANALISIS PERSEKITARAN
(SWOT)

19 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

2.1 Analisis SWOT/C Peringkat Bidang : KOKURIKULUM

Kekuatan (S) Kelemahan (W)


S1 Mempunyai prasarana seperti padang yang sesuai untuk menjana W1 Kekurangan guru yang berkemahiran mengikut bidang
kecemerlangan dalam bidang kokurikulum
S2 Semua guru di sekolah ini berpotensi untuk cemerlang dalam W2 Guru mengetuai sesuatu pasukan tanpa pengetahuan yang lengkap
melaksanakan kokurikulum

S3 Murid di sekolah ini merupakan pelajar yang berdisiplin serta boleh W3 Tempat kediaman murid ada yang jauh dari sekolah
memberikan komitmen dalam program

S4 Wujud kerjasama yang erat antara pihak sekolah dengan ibu bapa W4 Tiada kemudahan pengangkutan awam dari kawasan kediaman murid
dan masyarakat ke sekolah

Peluang (O) Ancaman/Cabaran (T/C)


O1 Mendapat sokongan padu dari pihak PIBG, GO dan NGO C1 Guru penasihat tiada kemahiran dan ilmu dalam bidang masing-masing

O2 Terdapat pasukan yang berpotensi untuk diketengahkan C2 Kewangan yang terhad, perbelanjaan perlu berhemat dan kos
peralatan yang semakin meningkat

O3 PPD/JPN/KPM sering menganjurkan pertandingan C3 Beban tugas guru selaku jurulatih, guru mengajar dan urusan keluarga
akan menjadi cabaran besar kejayaan program pembangunan

O4 Para murid bebas memilih penyertaan mereka dalam mana-mana C4 Para guru terpaksa menyelia dan melatih melebihi satu pasukan
komponen dalam aktiviti kokurikulum di sekolah

20 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

FASA 3
ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI,
SASARAN & STRATEGI/INISIATIF

21 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

3.0 Isu Strategik, Matlamat, Objektif, KPI, Sasaran dan Strategi/Inisiatif

Isu Strategik ialah masalah yang ada atau peluang yang ada atau mempunyai potensi untuk
memberi kesan ke atas prestasi sekolah atau “stakeholder”. Pendekatan untuk mengenalpasti isu
strategik dengan menggunakan “the direct approach” didapati dari semakan mandat, misi dan
analisis persekitaran (SWOT).

Matlamat ialah satu penyataan umum tentang apakah yang sekolah ingin capai dalam tempoh 3 – 5
tahun akan datang. Malamat lebih berfokus kepada “outcomes” atau hasil akhir sesuatu pusingan
proses dan lebih bersifat kualitatif. Setiap satu matlamat mesti dikaitkan dengan sekurang-
kurangnya satu objektif.

Objektif ialah satu penyataan secara khusus tentang sesuatu yang perlu dicapai berdasarkan
pengukuran dan sasaran yang ditetapkan dalam tempoh satu tahun. Ciri-ciri objektif yang baik
biasanya adalah khusus, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan berjangkamasa (SMART). Objektif
terdiri dari jangka panjang dan jangka pendek.

Key Perfomance Indicators (KPI) adalah satu parameter yang boleh diukur. KPI juga dikenali
sebagai penunjuk kejayaan membantu sekolah mentakrif dan mengukur kemajuan untuk mencapai
matlamat organisasi. Dalam lain perkataan, KPI adalah merupakan kaedah untuk mengukur
pencapaian matlamat. Setiap KPI akan disertakan sasaran bersama. Pembinaan sasasaran
dianjurkan berasaskan take-off-value (TOV) semasa.
Note : Never set a target without being able to describe how it can be achived by the people responsible for reaching it.

22 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

3.1 Isu Strategik, Matlamat, Objektif, KPI, Sasaran dan Strategi/Inisiatif


MISI VISI NILAI
Melaksanakan transformasi pendidikan yang berkualiti dan menyeluruh untuk Pendidikan berkualiti merealisasikan Kolaboratif, Kepelbagaian,
melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis melalui pendekatan sekolah progresif Kecemerlangan, Inovasi,
bersepadu berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan Intergriti dan Hormat

Matlamat SASARAN
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) TOV Strategi / Inisiatif
Strategik 2020 2021 2022
 Inisiatif/Program ada
melibatkan 4 Bidang
Meningkatkan Keberhasilan (Guru
Berkualiti, Pemimpin
Meningkatkan pencapaian GPS Peningkatan GPS sekolah
Berkesan, Sokongan
pencapaian murid di dalam 2017 2018 2019 2.68 2.54 2.41 2.29
Ibu bapa & Komuniti,
GPS PAJSK PAJSK sebanyak 2.94 2.84 2.68
Ekosistem
5% setahun Pembelajaran
Bermakna)

23 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

FASA 4
STRATEGIK, TAKTIKAL
DAN OPERASI

24 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

4.1.4 Pelaksanaan Strategi

Strategi 1 : Meningkatkan Kemahiran Guru Penasihat Melalui Kursus Dalaman/ Luaran

BIDANG KOKURIKULUM
Isu Strategik Pencapaian GPS murid di dalam PAJSK masih boleh ditingkatkan
Matlamat Strategi Peningkatan GPS PAJSK
Objektif Meningkatkan pencapaian GPS murid di dalam PAJSK sebanyak 5% setahun
Inisiatif 1 Menjalankan kursus kepada guru-guru penasihat

Strategi 2 : Meningkatkan Kemahiran Murid Melalui Kursus Dalaman/ Luaran

BIDANG KOKURIKULUM
Isu Strategik Pencapaian GPS murid di dalam PAJSK masih boleh ditingkatkan
Matlamat Strategi Peningkatan GPS PAJSK
Objektif Meningkatkan pencapaian GPS murid di dalam PAJSK sebanyak 5% setahun
Inisiatif 1 Menjalankan kursus kepada murid

25 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

4.1.5 PELAN TAKTIKAL (PInTas)


Strategi 1 : Meningkatkan Kemahiran Guru Penasihat Melalui Kursus Dalaman/ Luaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KRITERIA
PIHAK PENILAIAN
BIDANG DATA BIDANG TOV / KEJAYAAN TEMPOH KEPERLUAN KAEDAH KOS
INISIATIF BERTANGGUNG EVIDENS & TINDAK
KEBERHASILAN DIKUMPUL FOKUS BASELINE (ETR / MASA SUMBER PEMANTAUAN SEBENAR
JAWAB SUSUL
INDIKATOR)
Guru Berkualiti Data PAJSK Kehadiran Pencapaian 100% murid Kursus Pengetua Januari - Peralatan Analisis Dokumentasi
murid GPS murid mendapat Kejurulatihan November sukan dokumen (Buku aktiviti (Buku
dalam tahun sekurang- PK Kokurikulum Rekod Rekod
aktiviti sebelumnya kurangnya Gelanggang Kegiatan Kegiatan
kokurikulum gred C Setiausaha permainan Kokurikulum) Kokurikulum)
dalam PAJSK Kokurikulum
Pemantauan
Penyelaras
Unit-unit
Kokurikulum

26 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

Strategi 1 : Meningkatkan Kemahiran Murid Melalui Kursus Dalaman/ Luaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KRITERIA
PIHAK PENILAIAN
BIDANG DATA BIDANG TOV / KEJAYAAN TEMPOH KEPERLUAN KAEDAH KOS
INISIATIF BERTANGGUNG EVIDENS & TINDAK
KEBERHASILAN DIKUMPUL FOKUS BASELINE (ETR / MASA SUMBER PEMANTAUAN SEBENAR
JAWAB SUSUL
INDIKATOR)
Guru Berkualiti Data PAJSK Kehadiran Pencapaian 100% murid Kursus Pengetua Januari - Peralatan Analisis Dokumentasi
murid GPS murid mendapat Meningkatkan November sukan dokumen (Buku aktiviti (Buku
dalam tahun sekurang- Kemahiran dalam PK Kokurikulum Rekod Rekod
aktiviti sebelumnya kurangnya Permainan Gelanggang Kegiatan Kegiatan
kokurikulum gred C Setiausaha permainan Kokurikulum) Kokurikulum)
dalam PAJSK Kokurikulum
Pemantauan
Penyelaras
Unit-unit
Kokurikulum

27 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

ONE PAGE PROJECT MANAGER (OPPM)


KETUA : Pengetua SMK Buloh Kasap PROGRAM : Kursus Kejurulatihan TARIKH : 1/1/2020
OBJEKTIF : Peningkatan GPS PAJSK FOKUS: Peningkatan GPS 5%

SUB BIL STRATEGI / INISIATIF STATUS / PENCAPAIAN PROJEK TANGGUNG JAWAB


OBJEKTIF
0 1 Pengagihan Guru Penasihat Sukan/ 0 1 2
Permainan
0 2 Merancang aktiviti kursus 0 1 2 3
0 0 3 Pelaksanaan aktiviti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1
0 4 Laporan program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1
0 5 Menilai keberhasilan program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
0 6 Penambahbaikan program 0 0 0 0 4 3 2 1
0 0 7 Majlis anugerah kokurikulum 0 0 0 0 1 2 3 4 5
8
9
10
11

Sukan/Permai
APRIL

SEPTEMBE

OKTOBER

NOVEMBER

DISEMBER
FEBRUARI

MEI

JUN
JANUARI

JULAI

OGOS

Kokurikulum
MAC

Kokurikulu

Penasihat
Penyelaras
Pnegetua

Guru
S/U

nan
m
Pk
Kerjasana PIBG dan PIBK

Bi Aktiviti Kos Catatan


l
1 Majlis Anugerah Kokurikulum RM2 500
Komitmen Guru

1. Meningkatkan kemahiran guru di dalam pengendalian sukan/ permainan


2. Meningkatkan kemahiran guru dalam mengurus aktiviti kokurikulum dan sukan

28 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

ONE PAGE PROJECT MANAGER (OPPM)


KETUA : Pengetua SMK Buloh Kasap PROGRAM : Kursus Kemahiran Permainan TARIKH : 1/1/2020
OBJEKTIF : Peningkatan GPS PAJSK FOKUS: Peningkatan GPS 5%

SUB BIL STRATEGI / INISIATIF STATUS / PENCAPAIAN PROJEK TANGGUNG JAWAB


OBJEKTIF
0 1 Pengagihan Murid Sukan/ 0 1 2
Permainan
0 2 Merancang aktiviti kursus 0 1 2 3
0 0 3 Pelaksanaan aktiviti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1
0 4 Laporan program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1
0 5 Menilai keberhasilan program 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
0 6 Penambahbaikan program 0 0 0 0 4 3 2 1
0 0 7 Majlis anugerah kokurikulum 0 0 0 0 1 2 3 4 5
8
9
10
11

Sukan/Permai
APRIL

SEPTEMBE

OKTOBER

NOVEMBER

DISEMBER
FEBRUARI

MEI

JUN
JANUARI

JULAI

OGOS

Kokurikulum
MAC

Kokurikulu

Penasihat
Penyelaras
Pnegetua

Guru
S/U

nan
m
Pk
Kerjasana PIBG dan PIBK

Bi Aktiviti Kos Catatan


l
1 Majlis Anugerah Kokurikulum RM2 500
Komitmen Guru

1. Meningkatkan kemahiran murid di dalam sukan/ permainan


2. Meningkatkan bilangan penyertaan murid dalam pertandingan peringkat daerah dan negeri

29 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

FASA 5
PENILAIAN, MAKLUM BALAS DAN
PENAMBAHAN BERTERUSAN

30 | M / S
PERANCANGAN STRATEGIK KOkurikulum SMK BULOH KASAP, SEGAMAT 2020-2022

5.1 BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


(Mingguan / Bulanan / Penggal / Tahunan / Keseluruhan *)

PERINGKAT UNIT INDIVIDU (Nama)


(Tandakan 
diruangan)

Melaksanakan transformasi pendidikan yang berkualiti dan


menyeluruh untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan Pendidikan Berkualiti Merealisasikan
MISI harmonis melalui pendekatan bersepadu berlandaskan falsafah
VISI
Sekolah Progresif
pendidikan kebangsaan

BAHAGIAN/SKKSM KURIKULUM KOKURIKULUM  HEM KEWANGAN


KEPIMPINAN
(Tandakan  PENTADBIRAN PERSEKITARAN P. SUMBER PERHUBUNGAN ORGANISASI
diruangan PEJABAT FIZIKAL MANUSIA LUAR

Melahirkan generasi masa hadapan yang bertanggungjawab,


MATLAMAT berdisiplin dan mempunyai pendidikan yang seimbang, menyeluruh dan bersepadu dalam aspek-aspek intelek,
rohani dan jasmani yang memberikan sumbangan yang positif terhadap masyarakat, agama, bangsa dan negara

KEY PERFOMANCE
SASARAN PRESTASI INISIATIF / TINDAKAN PRESTASI SEBENAR
OBJEKTIF INDICATOR (KPI)

TOV 2020 2021 2022 (STRATEGI) 2020 2021 2022


Peningkatan 5% Setiap Tahun 2.68 2.54 2.41 2.29

Ulasan :

Laporan disediakan oleh : Disahkan oleh :

31 | M / S

Anda mungkin juga menyukai