Anda di halaman 1dari 1

LA DIXI

LA DIXI PERSONAL

Parlem de dixi personal quan algun element de l’enunciat remet a les persones de l’enunciació, és a
dir, a l’emissor o al receptor. Les marques lingüístiques de dixi personal són de tres tipus: pronoms
personals (forts i febles) de 1a i 2a persona, morfemes verbals de 1a i 2a persona, possessius de 1a i 2a
persona. Només en certes situacions on una tercera persona es troba en el context i l’emissor
l’assenyala, poden utilitzar-se aquests pronoms dícticament: Vull parlar amb ella (assenyalant una
dona).

Els pronoms de 1a i 2a persona del plural, i en correspondència els morfemes verbals i els possessius,
poden presentar diversos valors discursius. Nosaltres (ens, -nos, nostre...) es un terme polisèmic i
ambigu. S’esquematitza així:
Nosaltres = jo + 0 : majestàtic (reis) o de modèstia (en textos tècnics)
+ tu (+ tu...): inclusiu ─l’emissor implica el receptor.
+ ell (+ ell...): exclusiu ─l’emissor no compta amb el receptor.
+ tu + ell (+ tu + ell...): global ─pot incloure el receptor i d’altr.
+ tota la comunitat : universal.
La dixi social: Les marques que específicament indiquen la relació entre els interlocutors es
denominen díctics socials. Quan la relació és de distància, es requereix l’ús de fórmules de tractament
formal: vosté, vós. Però hi ha altres marques no pronominals com l’ús del nom i el cognom, la
utilització de títols com ara senyor/a, doctor, excel·lentíssim i magnífic senyor rector, president/a, etc.
Si la relació és de proximitat, s’utilitza el tractament de tu i un s’adreça al receptor pel nom
directament, no pel cognom: Hola Pep, sóc la Marta, etc. Aquestes formes poden considerar-se
elements díctics, atès que remeten a les persones de l’enunciació, però es consideren una dixi diferent
de la persona pel fet que no assenyalen directament els interlocutors, sinó el tipus de relació que hi ha
entre ells.

LA DIXI ESPACIAL

L’espai de l’enunciació és aquell que es determina des de la perspectiva dels interlocutors, és a dir, és
el lloc on es produeix l’acte comunicatiu, i a partir del qual concebem la resta de llocs del discurs, per
proximitat i per llunyania. Les marques díctiques d’espai són els demostratius espacials i els adverbis i
locucions adverbials de lloc. Els demostratius espacials poden correspondre a tres classes gramaticals
diferents: els determinants (aquest, aqueix, aquell, este, eixe, en aquesta ciutat, etc.), els pronoms
neutres (açò, això, allò) i les proformes adverbials (ací, aquí, allí/allà).

LA DIXI TEMPORAL

El temps del discurs es pot considerar en tres moments: l’ara enunciatiu, l’abans d’ara i el després
d’ara. Les marques que assenyalen aquesta temporalitat poden manifestar-se sota la forma d’adverbis
temporals, sintagmes nominals amb demostratius o morfemes verbals. En el primer grup, incloem
elements com avui, demà, ahir, ara, aquesta vesprada, dilluns, fa vuit dies, en un mes, enguany, l’any
vinent... Els temps díctics són el present, el perfet i el futur d’indicatiu. No confonguem amb els
elements anafòrics: el lendemà, l’any següent...

LA DIXI TEXTUAL

És l’ús d’una forma díctica que remet a un element aparegut al text, la qual, en aquest sentit, s’utilitza
com a anafòrica: «Van dir que cal invertir en processos de reciclatge. Això no és nou / Aquesta idea
no és nova.» El pronom díctic això i el demostratiu aquesta seguit del nom general idea reprenen el
contingut semàntic de la frase anterior i alhora indiquen proximitat en el text, el text és identificat com
un lloc, d’ací la funció díctica –i no fòrica.