Anda di halaman 1dari 31

Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas

Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU
PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

TAJUK / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN AKTIVITI


KEMAHIRAN

1. Huruf-huruf Pada akhir pelajaran 01. Menyebut/mengenal nama huruf 1.1 Paparan kad-kad
abjad kecil murid dapat : kecil secara turutan. abjad
a – z. 02. Menyebut/ mengenal nama huruf a – z.
a. Menyebut huruf- kecil secara rawak. 1.2 Menyebut huruf pada
huruf yang 03. Mencari, mewarna, memilih huruf carta abjad secara
dipaparkan kecil tersembunyi. turutan a – z.
dengan betul. 04. Menulis huruf kecil di udara, di 1.3 Menyebut kad-kad
b. Memadankan dulang, di atas pasir, huruf timbul abjad bergambar:
huruf-huruf kecil dengan jari, di belakang kawan a-ayam
yang sama. dan sebagainya. b-bola
c. Mengenal dan 05. Membentuk huruf kecil dengan c-cawan
mengingat huruf- plastisin atau tanah liat mengikut d-dadu
huruf kecil yang urutan. 1.4 Mewarna gambar
terdapat dalam 06. Menekap atau melukis huruf berabjad.
paparan atau daripada kad-kad tebuk mengikut 1.5 Melengkapkan
carta. turutan. lembaran kerja.
d. Menulis huruf kecil 07. Menyurih huruf kecil mengikut
yang disebut oleh turutan.
guru atau yang 08. Menyalin huruf kecil daripada kad-
didengar. kad huruf kecil.
09. Menulis huruf kecil yang
disebutkan oleh guru atau rakan
atau menggunakan rakaman
audio dan kaset audio.

2. Huruf-huruf Pada akhir pelajaran 10. Menyebut/mengenal nama huruf 2.1 Paparan kad-kad
besar A – Z murid dapat : besar secara turutan. abjad
11. Menyebut/ mengenal nama huruf a – z.
e. Menyebut huruf- besar secara rawak. 2.2 Menyebut huruf pada
huruf yang 12. Mencari, mewarna, memilih huruf carta abjad secara
dipaparkan besar tersembunyi. turutan a – z.
dengan betul. 13. Menulis huruf besar di udara, di 2.3 Menyebut kad-kad
f. Memadankan dulang, di atas pasir, huruf timbul abjad bergambar:
huruf-huruf besar dengan jari, di belakang kawan a-arnab
yang sama. dan sebagainya. b-bakul
g. Mengenal dan 14. Membentuk huruf besar dengan c-cermin

1
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mengingat huruf- plastisin atau tanah liat mengikut d-durian


huruf besar yang urutan. 2.4 Mewarna gambar
terdapat dalam 15. Menekap atau melukis huruf berabjad.
paparan atau daripada kad-kad tebuk mengikut 2.5 Melengkapkan
carta. turutan. lembaran kerja
h. Menulis huruf 16. Menyurih huruf besar mengikut
besar yang turutan.
disebut oleh guru 17. Menyalin huruf besar daripada
atau yang kad-kad huruf besar.
didengar. 18. Menulis huruf besar yang
i. Memadankan disebutkan oleh guru atau rakan
huruf besar atau menggunakan rakaman
dengan huruf kecil audio dan kaset audio.
dan menyalinnya
semula.

3. Huruf-huruf Pada akhir pelajaran 19. Mengenal dan membunyikan 3.1 Paparan kad-kad huruf
vokal murid dapat : vokal a, e, i, o, u dengan sebutan vokal a, e, i, o, u.
a e i o u. yang betul. 3.2 Memadankan kad
j. Mengenal huruf- 20. Mendengar bunyi-bunyi huruf cantuman huruf vokal
e taling / huruf vokal vokal dari pita rakaman atau dengan gambar:
e pepet dengan betul. ‘language master’. a-api
k. Membunyikan 21. Menyesuaikan bunyi vokal dengan e-ekor
vokal dengan gambar. i-ikan
sebutan bunyi 22. Memilih kad gambar yang sesuai o-otak
yang betul. dengan huruf vokal. u-ubi
l. Memilih huruf 23. Memilih huruf vokal dengan 3.3 Permainan menyebut
vokal berdasarkan gambar yang sesuai. atau menyambung bunyi
gambar dengan 24. Menulis huruf vokal berdasarkan vokal awalan. Contoh:
betul. gambar. Guru - i
m. Menulis huruf 25. Memadankan huruf vokal dengan Murid - kan
vokal pada gambar. 3.3 Permainan domino
gambar yang 26. Menulis huruf vokal pada gambar dengan vokal
diberi dengan perkataan yang tidak lengkap. awal dan vokal dengan
betul. suku kata.
3.4 Latih-tubi atau
melengkapkan vokal
pada perkatan yang
bergambar.

4. Suku kata KV Pada akhir pelajaran 27. Mengenal dan membunyikan suku 4.1 Paparan carta / kad
murid dapat : kata KV berdasarkan gambar. suku kata KV.
28. Mengenal dan membunyikan suku 4.2 Menyebut suku kata

2
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n. Membunyikan kata KV berdasarkan kad suku KV dengan gambar


suku kata KV kata. yang diberi.
berdasarkan 29. Menyesuaikan suku kata dengan 4.3 Menyesuaikan kad
gambar dengan gambar atau gambar dengan suku suku kata KV dengan
betul. kata. gambar. . Contoh :
o. Membunyikan 30. Memilih kad suku kata ba-baju
suku kata KV berdasarkan gambar. ca-cawan
berdasarkan kad 31. Menulis suku kata berdasarkan da-dahi
suku kata dengan gambar. 4.4 Latih-tubi mengeja /
betul. menyebut suku kata
p. Memadankan KV.
suku kata KV 4.5 Menulis/melukis
dengan gambar /mewarna gambar
yang diberi. yang bersuku kata KV
q. Menulis suku kata di bawahnya.
KV berdasarkan 4.6 Melengkapkan
gambar dengan lembaran kerja atau
betul. menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

5. Perkataan Pada akhir pelajaran 32. Menyebut nama benda dalam 5.1 Paparan gambar
KV + KV murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV
r. Menyebut nama guru. + KV.
benda dengan 33. Menyatu dan memadankan dua 5.2 Menyebut ceraian kad-
perkataan KV + suku kata berdasarkan gambar. kad suku kata KV.
KV yang betul. 34. Mengisi suku kata awalan atau 5.3 Memadankan kad-kad
s. Menyatukan dua akhiran yang tertinggal suku kata menjadi
suku kata menjadi berdasarkan gambar. perkatan
perkataan yang 35. Menulis perkataan berdasarkan KV + KV. Contoh:
bermakna gambar. ba + tu = batu
berdasarkan suku 36. Membina, membaca dan menulis da + hi = dahi
kata KV + KV. perkataan dari kad suku kata. bo + la = bola
t. Mengeja me + ja = meja
perkataan KV + 5.4 Latih-tubi mengeja dan
KV. menyebut perkataan
u. Menulis perkataan yang dipaparkan.
berdasarkan 5.5 Menulis/mewarna
gambar dengan gambar yang lengkap
betul. dengan perkataan KV
+ KV.
5.6 Membaca ayat-ayat
mudah seperti:
1. Bapa beli baju
2. Baju bapa baru

3
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Bapa beli baju


baru
5.7 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

6. Perkataan Pada akhir pelajaran 37. Menyebut nama benda dalam 6.1 Paparan gambar
dua suku murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan V +
kata v. Menyebut nama guru. KV.
V + KV benda dengan 38. Menyatu dan memadankan dua 6.2 Menyebut ceraian kad-
perkataan V + KV suku kata berdasarkan gambar. kad suku kata V + KV.
yang betul. 39. Mengisi suku kata awalan atau 6.3 Memadankan kad-kad
w. Menyatukan dua akhiran yang tertinggal suku kata menjadi
suku kata menjadi berdasarkan gambar. perkatan
perkataan yang 40. Menulis perkataan berdasarkan V + KV. Contoh:
bermakna gambar. u-ubi
berdasarkan suku 41. Membina, membaca dan menulis i-isi
kata V + KV. perkataan dari kad suku kata. a-abu
x. Mengeja 42. Membaca ayat-ayat mudah i-ibu
perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. 6.4 Latih-tubi mengeja dan
V + KV. menyebut perkataan
y. Menulis perkataan yang dipaparkan.
berdasarkan 6.5 Menulis/mewarna
gambar dengan gambar yang lengkap
betul. dengan perkataan V +
KV.
6.6 Membaca ayat-ayat
mudah seperti:
1. Ini baju Saya
2. Baju ibu biru
3. Abu bawa ubi
6.7 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

7. Perkataan Pada akhir pelajaran 43. Menyebut nama benda dalam 7.1 Paparan gambar
KV + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV
KV z. Menyebut nama guru. + KV +KV.
benda dengan 44. Menyatu dan memadankan suku 7.2 Menyebut ceraian kad-
perkataan KV + - suku kata berdasarkan gambar. kad suku kata KV + KV

4
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KV + KV yang 45. Mengisi suku kata awalan atau + KV.


betul. pertengahan atau akhiran yang 7.3 Memadankan kad-kad
aa. Menyatukan suku tertinggal berdasarkan gambar. suku kata menjadi
kata menjadi 46. Menulis perkataan berdasarkan perkatan
perkataan yang gambar. KV + KV + KV.
bermakna 47. Membina, membaca dan menulis Contoh:
berdasarkan suku perkataan dari kad suku kata. ke + ru + si
kata KV + KV + 48. Membaca ayat-ayat mudah ke + re + ta
KV. berdasarkan tajuk yang lalu. pe + li +ta
bb. Mengeja 7.4 Latih-tubi mengeja dan
perkataan menyebut perkataan
KV + KV + KV. yang dipaparkan.
cc. Menulis perkataan 7.5 Menulis/mewarna
berdasarkan gambar yang lengkap
gambar dengan dengan perkataan KV
betul. + KV + KV.
dd. Membaca 3 7.6 Membaca ayat-ayat
daripada 4 ayat- mudah secara
ayat mudah mekanis, kelompok
berdasarkan suku dan individu seperti:
kata yang telah 1. Ali ada kerusi
dipelajari dengan 2. Bapa beli kereta
betul. 3. Abu bawa pelita
7.7 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

8. Perkataan Pada akhir pelajaran 49. Menyebut nama benda dalam 8.1 Paparan gambar
KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
ee. Menyebut nama guru. KVK.
benda dengan 50. Menulis perkataan berdasarkan 8.2 Menyebut kad
perkataan KVK gambar. perkatan
yang betul. 51. Membaca ayat-ayat mudah KVK. Contoh:
ff. Mengeja berdasarkan tajuk yang lalu. beg
perkataan cat
KVK. bot
gg. Menulis perkataan pen dsb.
berdasarkan 8.3 Latih-tubi mengeja dan
gambar dengan menyebut perkataan
betul. yang dipaparkan.
hh. Membaca 3 8.4 Menulis/mewarna
daripada 4 ayat- gambar yang lengkap
ayat mudah dengan perkataan

5
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

berdasarkan suku KVK.


kata yang telah 8.5 Membaca ayat-ayat
dipelajari dengan mudah secara
betul. mekanis, kelompok
dan individu seperti:
1. Rina beli beg baru
2. Bas Baba cat
kelabu
3. Tepi bot ada pelita
8.6 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

9. Suku kata Pada akhir pelajaran 52. Membunyikan suku kata KVK 9.1 Meneliti dan
KVK murid dapat : berdasarkan carta atau kad-kad membunyikan carta
suku kata KVK. atau kad-kad suku
ii. Membunyikan 53. Memadankan kad-kad suku kata kata KVK.
suku kata KVK KVK menjadi perkataan yang 9.2 Membaca kad-kad
berdasarkan carta bermakna. suku kata KVK.
dengan betul. 54. Menulis suku kata menjadi 9.3 Memadankan suku-
jj. Membunyikan perkataan. suku kata KVK
suku kata KVK menjadi perkataan.
berdasarkan kad 9.4 Menulis dalam buku
suku kata dengan latihan perkataan yang
betul. didapati dari padanan
kad.
9.5 Membaca semula
perkataan yang ditulis
dan memahami
maknanya.

10. Perkataan Pada akhir pelajaran 55. Menyebut nama benda dalam 10.1 Paparan gambar
V + KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan V
kk. Menyebut nama guru. +KVK.
benda dengan 56. Menyatu dan memadankan suku 10.2 Menyebut ceraian
perkataan V + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata V +
KVK yang betul. 57. Mengisi suku kata awalan atau KVK.
ll. Menyatukan suku akhiran yang tertinggal 10.3 Memadankan kad-
kata menjadi berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi
perkataan yang 58. Menulis perkataan berdasarkan perkatan
bermakna gambar. V + KVK. Contoh:
berdasarkan suku 59. Membina, membaca dan menulis i + kan

6
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kata V + KVK. perkataan dari kad suku kata. a + yam


mm. Mengeja 60. Membaca ayat-ayat mudah e + nam
perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. 10.4 Latih-tubi mengeja
V + KVK. dan menyebut
nn. Menulis perkataan perkataan yang
berdasarkan dipaparkan.
gambar dengan 10.5 Menulis/mewarna
betul. gambar yang lengkap
oo. Membaca 3 dengan perkataan V +
daripada 4 ayat- KVK.
ayat mudah 10.6 Membaca ayat-
berdasarkan suku ayat mudah secara
kata yang telah mekanis, kelompok
dipelajari dengan dan individu seperti:
betul. 1. Ayah bela itik.
2. Ayah bela ayam.
3.Ayah bela ayam dan
itik.
10.7 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

11. Perkataan Pada akhir pelajaran 61. Menyebut nama benda dalam 11.1 Paparan gambar
KV + KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV
pp. Menyebut nama guru. +KVK.
benda dengan 62. Menyatu dan memadankan suku 11.2 Menyebut ceraian
perkataan KV + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata KV
KVK yang betul. 63. Mengisi suku kata awalan atau + KVK.
qq. Menyatukan suku akhiran yang tertinggal 11.3 Memadankan kad-
kata menjadi berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi
perkataan yang 64. Menulis perkataan berdasarkan perkatan
bermakna gambar. KV + KVK. Contoh:
berdasarkan suku 65. Membina, membaca dan menulis po + kok
kata KV + KVK. perkataan dari kad suku kata. ba + dak
rr. Mengeja 66. Membaca ayat-ayat mudah la + pan
perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. 11.4 Latih-tubi mengeja
KV + KVK. dan menyebut
ss. Menulis perkataan perkataan yang
berdasarkan dipaparkan.
gambar dengan 11.5 Menulis/mewarna
betul. gambar yang lengkap
tt. Membaca 3 dengan perkataan KV

7
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

daripada 4 ayat- + KVK.


ayat mudah 11.6 Membaca ayat-
berdasarkan suku ayat mudah secara
kata yang telah mekanis, kelompok
dipelajari dengan dan individu seperti:
betul. 1. Itu pokok labu.
2. Badak dalam zoo.
3. Ii lapan ekor ayam.
11.7 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

12. Perkataan Pada akhir pelajaran 67. Menyebut nama benda dalam 12.1 Paparan gambar
KVK + KV murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
uu. Menyebut nama guru. KVK +KV.
benda dengan 68. Menyatu dan memadankan suku 12.2 Menyebut ceraian
perkataan KVK + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata
KV yang betul. 69. Mengisi suku kata awalan atau KVK + KV.
vv. Menyatukan suku akhiran yang tertinggal 12.3 Memadankan kad-
kata menjadi berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi
perkataan yang 70. Menulis perkataan berdasarkan perkatan
bermakna gambar. KVK + KV. Contoh:
berdasarkan suku 71. Membina, membaca dan menulis sum + bu
kata KVK + KV. perkataan dari kad suku kata. kun + ci
ww. Mengeja 72. Membaca ayat-ayat mudah pin + tu
perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. 12.4 Latih-tubi mengeja
KVK + KV. dan menyebut
xx. Menulis perkataan perkataan yang
berdasarkan dipaparkan.
gambar dengan 12.5 Menulis/mewarna
betul. gambar yang lengkap
yy. Membaca 3 dengan perkataan
daripada 4 ayat- KVK + KV.
ayat mudah 12.6 Membaca ayat-
berdasarkan suku ayat mudah secara
kata yang telah mekanis, kelompok
dipelajari dengan dan individu seperti:
betul. 1. Badak sumbu tiga
ekor.
2. Rumah itu ada
pintu.
3. Kunci ibu sudah
patah.

8
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.7 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

13. Perkataan Pada akhir pelajaran 73. Menyebut nama benda dalam 13.1 Paparan gambar
KVK + KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
zz. Menyebut nama guru. KVK +KVK.
benda dengan 74. Menyatu dan memadankan suku 13.2 Menyebut ceraian
perkataan KVK + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata
KVK yang betul. 75. Mengisi suku kata awalan atau KVK + KVK.
aaa. Menyatukan akhiran yang tertinggal 13.3 Memadankan kad-
suku kata menjadi berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi
perkataan yang 76. Menulis perkataan berdasarkan perkatan
bermakna gambar. KVK + KVK. Contoh:
berdasarkan suku 77. Membina, membaca dan menulis sam + pan
kata KVK + KVK. perkataan dari kad suku kata. lan + dak
bbb. Mengeja 78. Membaca ayat-ayat mudah ban + tal
perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. cin + cin
KVK + KVK dengan 79. Menulis ayat-ayat mudah 13.4 Latih-tubi mengeja
betul. berdasarkan tajuk. dan menyebut
ccc.Menulis perkataan yang
perkataan/ ayat dipaparkan.
berdasarkan 13.5 Menulis/mewarna
gambar dengan perkataan/gambar
betul. yang lengkap dengan
ddd. Membaca 3 perkataan KVK + KVK.
daripada 4 ayat- 13.6 Membaca ayat-
ayat mudah ayat mudah secara
berdasarkan suku mekanis, kelompok
kata yang telah dan individu seperti:
dipelajari dengan 1. Ayah beli sampan
betul. 2. Dalam bilik ada
bantal.
3. Emak beli cincin.
13.7 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.
13.8 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

9
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Perkataan Pada akhir pelajaran 80. Menyebut nama benda dalam 14.1 Paparan gambar
KV + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV
KVK eee. Menyebut guru. + KV +KVK.
nama benda 81. Menyatu dan memadankan suku 14.2 Menyebut ceraian
dengan perkataan - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata KV
KV + KV + KVK 82. Mengisi suku kata awalan atau + KV + KVK.
yang betul. pertengahan atau akhiran yang 14.3 Memadankan kad-
fff. Menyatukan suku tertinggal berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi
kata menjadi 83. Menulis perkataan berdasarkan perkatan
perkataan yang gambar. KV + KV + KVK.
bermakna 84. Membina, membaca dan menulis Contoh:
berdasarkan suku perkataan dari kad suku kata. se + ko + lah
kata KV + KV + 85. Memadankan perkataan dengan pe + ma + dam
KVK. gambar. ba + si + kal
ggg. Mengeja 86. Memadankan perkataan dengan 14.4 Latih-tubi mengeja
perkataan ayat yang sesuai. dan menyebut
KV + KV + KVK 87. Membaca ayat-ayat mudah perkataan yang
dengan betul. berdasarkan tajuk yang lalu. dipaparkan.
hhh. Menulis 88. Menulis ayat-ayat mudah 14.5 Menulis/mewarna
perkataan/ ayat berdasarkan tajuk. perkataan/gambar
berdasarkan yang lengkap dengan
gambar dengan perkataan KV + KV +
betul. KVK.
iii. Membaca 3 14.6 Membaca ayat-
daripada 4 ayat- ayat mudah secara
ayat mudah mekanis, kelompok
berdasarkan suku dan individu seperti:
kata yang telah 1. Raju pergi sekolah
dipelajari dengan 2. Liza simpan
betul. pemadam
3. Basikal adik baru.
14.7 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.
14.8 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

15. Perkataan Pada akhir pelajaran 89. Menyebut nama benda dalam 15.1 Paparan gambar
KVK + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
KVK jjj. Menyebut nama guru. KVK + KV +KVK.
benda dengan 90. Menyatu dan memadankan suku 15.2 Menyebut ceraian

10
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

perkataan KVK + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata


KV + KVK yang 91. Mengisi suku kata awalan atau KVK + KV + KVK.
betul. pertengahan atau akhiran yang 15.3 Memadankan kad-
kkk.Menyatukan suku tertinggal berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi
kata menjadi 92. Menulis perkataan berdasarkan perkatan
perkataan yang gambar. KVK + KV + KVK.
bermakna 93. Membina, membaca dan menulis Contoh:
berdasarkan suku perkataan dari kad suku kata. ram + bu + tan
kata KVK + KV + 94. Memadankan perkataan dengan jam + ba + tan
KVK. gambar. cen + da + wan
lll. Mengeja 95. Memadankan perkataan dengan 15.4 Latih-tubi mengeja
perkataan ayat yang sesuai. dan menyebut
KVK + KV + KVK 96. Membaca ayat-ayat mudah perkataan yang
dengan betul. berdasarkan tajuk yang lalu. dipaparkan.
mmm. Menulis 97. Menulis ayat-ayat mudah 15.5 Menulis/mewarna
perkataan/ ayat berdasarkan tajuk. perkataan/gambar
berdasarkan yang lengkap dengan
gambar dengan perkataan KVK + KV +
betul. KVK.
nnn. Membaca 3 15.6 Membaca ayat-
daripada 4 ayat- ayat mudah secara
ayat mudah mekanis, kelompok
berdasarkan suku dan individu seperti:
kata yang telah 1. Ibu makan
dipelajari dengan rambutan
betul. 2. Kakak atas
jambatan.
3. Pak cik kutip
cendawan.
15.7 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab
beberapa soalan
pendek.

15.8 Menulis ayat-ayat


yang telah di baca
pada buku latihan.
15.9 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

16. Perkataan Pada akhir pelajaran 98. Menyebut nama benda dalam 16.1 Paparan gambar

11
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVKK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan


ooo. Menyebut guru. KVKK.
nama benda 99. Menulis perkataan berdasarkan Contoh:
dengan perkataan gambar. wang
KVKK yang betul. 100. Membina, membaca dan tong
ppp. Mengeja menulis perkataan. zink
perkataan 101. Memadankan perkataan 16.2 Latih-tubi mengeja
KVKK dengan dengan ayat yang sesuai. dan menyebut
betul. 102. Membaca ayat-ayat mudah perkataan yang
qqq. Menulis berdasarkan tajuk yang lalu. dipaparkan.
perkataan/ ayat 103. Menjawab soalan mudah. 16.3 Menulis/mewarna
berdasarkan 104. Memahamkan ayat-ayat yang perkataan/gambar
gambar dengan dibaca melalui soalan yang yang lengkap dengan
betul. diajukan. perkataan KVKK.
rrr. Membaca 3 105. Menulis ayat-ayat mudah 16.4 Membaca ayat-
daripada 4 ayat- berdasarkan tajuk. ayat mudah secara
ayat mudah mekanis, kelompok
berdasarkan suku dan individu seperti:
kata yang telah 1. Sarah beri wang
dipelajari dengan kepada saya.
betul. 2. Atas lori ada tong.
3. Zink itu telah karat.
16.5 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab
beberapa soalan
pendek.
16.6 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan atau
melengkapkan
lembaran kerja.

17. Suku kata Pada akhir pelajaran 106. Membunyikan suku kata 17.1 Meneliti dan
KVKK murid dapat : KVKK berdasarkan carta atau membunyikan carta
kad-kad suku kata KVKK. atau kad-kad suku
sss.Membunyikan 107. Memadankan kad-kad suku kata KVKK.
suku kata KVKK kata KVKK menjadi perkataan 17.2 Membaca kad-kad
berdasarkan carta yang bermakna. suku kata KVKK.
dengan betul. 108. Menulis suku kata menjadi 17.3 Memadankan
ttt. Membunyikan perkataan. suku-suku kata KVKK
suku kata KVKK menjadi perkataan.
berdasarkan kad 17.4 Menulis dalam
suku kata dengan buku latihan perkataan
betul. yang didapati dari

12
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

padanan kad.
17.5 Membaca semula
perkataan yang ditulis
dan memahami
maknanya.

18. Perkataan Pada akhir pelajaran 109. Menyebut nama benda dalam 18.1 Paparan gambar
KV + KVKK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV
uuu. Menyebut guru. + KVKK.
nama benda 110. Menyatu dan memadankan 18.2 Menyebut ceraian
dengan perkataan suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata KV
KV + KVKK yang gambar. + KVKK.
betul. 111. Mengisi suku kata awalan 18.3 Memadankan kad-
vvv.Menyatukan suku atau akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi
kata menjadi berdasarkan gambar. perkatan
perkataan yang 112. Menulis perkataan KV + KVKK. Contoh:
bermakna berdasarkan gambar. ku + cing
berdasarkan suku 113. Membina, membaca dan bu + rung
kata KV + KVKK. menulis perkataan dari kad suku pa + yung
www. Mengeja kata. 18.4 Latih-tubi mengeja
perkataan 114. Memadankan perkataan dan menyebut
KV + KVKK dengan gambar. perkataan yang
dengan betul. 115. Memadankan perkataan dipaparkan.
xxx.Menulis dengan ayat yang sesuai. 18.5 Menulis/mewarna
perkataan/ ayat 116. Membaca ayat-ayat mudah perkataan/gambar
berdasarkan berdasarkan tajuk yang lalu. yang lengkap dengan
gambar dengan 117. Menulis ayat-ayat mudah perkataan KV + KVKK.
betul. berdasarkan tajuk. 18.6 Membaca ayat-
yyy.Membaca 3 ayat mudah secara
daripada 4 ayat- mekanis, kelompok
ayat mudah dan individu seperti:
berdasarkan suku 1. Ali ada kucing.
kata yang telah 2. Payung Mona
dipelajari dengan warna merah.
betul. 3. Burung atas
pokok.
18.7 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab
beberapa soalan
pendek.
18.8 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.
18.9 Melengkapkan

13
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lembaran kerja atau


menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

19. Perkataan Pada akhir pelajaran 118. Menyebut nama benda dalam 19.1 Paparan gambar
V + KVKK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan V +
zzz.Menyebut nama guru. KVKK.
benda dengan 119. Menyatu dan memadankan 19.2 Menyebut ceraian
perkataan V + suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata V +
KVKK yang betul. gambar. KVKK.
19a. Menyatukan suku 120. Mengisi suku kata awalan 19.3 Memadankan kad-
kata menjadi atau akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi
perkataan yang
bermakna berdasarkan gambar. perkatan
berdasarkan suku 121. Menulis perkataan V + KVKK. Contoh:
kata V + KVKK. berdasarkan gambar. u + dang
19b. Mengeja perkataan 122. Membina, membaca dan o + rang
V + KVKK dengan menulis perkataan dari kad suku a + bang
betul.
19c. Menulis perkataan/ kata. 19.4 Latih-tubi mengeja
ayat berdasarkan 123. Memadankan perkataan dan menyebut
gambar dengan betul. dengan gambar. perkataan yang
19d. Membaca 3 daripada 124. Memadankan perkataan dipaparkan.
4 ayat-ayat mudah dengan ayat yang sesuai. 19.5 Menulis/mewarna
berdasarkan suku
kata yang telah 125. Membaca ayat-ayat mudah perkataan/gambar
dipelajari dengan berdasarkan tajuk yang lalu. yang lengkap dengan
betul. 126. Memahamkan ayat-ayat yang perkataan V + KVKK.
dibaca melalui soalan yang 19.6 Membaca ayat-
diajukan. ayat mudah secara
127. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok
berdasarkan tajuk. dan individu seperti:
1. Emak bawa udang
dari pasar.
2. Orang itu sudah
pergi.
3. Saya ada tiga
orang abang.
19.7 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab
beberapa soalan
pendek.
19.8 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.
19.9 Melengkapkan

14
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lembaran kerja atau


menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

20. Perkataan Pada akhir pelajaran 128. Menyebut nama benda dalam 20.1 Paparan gambar
KVK + KVKK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
20a. Menyebut nama guru. KVK + KVKK.
benda dengan 129. Menyatu dan memadankan 20.2 Menyebut ceraian
perkataan KVK +
KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata
20b. Menyatukan suku gambar. KVK + KVKK.
kata menjadi 130. Mengisi suku kata awalan 20.3 Memadankan kad-
perkataan yang atau akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi
bermakna berdasarkan gambar. perkatan
berdasarkan suku
kata KVK + KVKK.
131. Menulis perkataan KVK + KVKK. Contoh:
20c. Mengeja perkataan berdasarkan gambar. kan + dang
KVK + KVKK dengan 132. Membina, membaca dan bin + tang
betul. menulis perkataan dari kad suku kum + bang
20d. Menulis perkataan/ kata. 20.4 Latih-tubi mengeja
ayat berdasarkan
gambar dengan betul.
133. Memadankan perkataan dan menyebut
20e. Membaca 3 daripada dengan gambar. perkataan yang
4 ayat-ayat mudah 134. Memadankan perkataan dipaparkan.
berdasarkan suku dengan ayat yang sesuai. 20.5 Menulis/mewarna/
kata yang telah 135. Membaca ayat-ayat mudah melukis
dipelajari dengan
betul.
berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan/gambar
136. Memahamkan ayat-ayat yang yang lengkap dengan
dibaca melalui soalan yang perkataan KVK +
diajukan. KVKK.
137. Menulis ayat-ayat mudah 20.6 Membaca ayat-
berdasarkan tajuk. ayat mudah secara
mekanis, kelompok
dan individu seperti:
1. Dalam kandang
ada kambing.
2. Bintang cantik
waktu malam.
3. Kumbang hitam
atas kayu.
20.7 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab
beberapa soalan
pendek.
20.8 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca

15
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pada buku latihan.


20.9 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

21. Perkataan Pada akhir pelajaran 138. Menyebut nama benda dalam 21.1 Paparan gambar
KVKK + KV murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
21a. Menyebut nama guru. KVKK + KV.
benda dengan 139. Menyatu dan memadankan 21.2 Menyebut ceraian
perkataan KVKK + KV
yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata
21b. Menyatukan suku gambar. KVKK + KV.
kata menjadi 140. Mengisi suku kata awalan 21.3 Memadankan kad-
perkataan yang atau akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi
bermakna berdasarkan gambar. perkatan
berdasarkan suku
kata KVKK + KV.
141. Menulis perkataan KVKK + KV. Contoh:
21c. Mengeja perkataan berdasarkan gambar. tang + ga
KVKK + KV dengan 142. Membina, membaca dan nang + ka
betul. menulis perkataan dari kad suku bang + ku
21d. Menulis perkataan/ kata. 21.4 Latih-tubi mengeja
ayat berdasarkan
gambar dengan betul. 143. Memadankan perkataan dan menyebut
21e. Membaca 3 daripada dengan gambar. perkataan yang
4 ayat-ayat mudah 144. Memadankan perkataan dipaparkan.
berdasarkan suku dengan ayat yang sesuai. 21.5 Menulis/mewarna/
kata yang telah 145. Membaca ayat-ayat mudah melukis
dipelajari dengan
betul. berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan/gambar
146. Memahamkan ayat-ayat yang yang lengkap dengan
dibaca melalui soalan yang perkataan KVKK + KV.
diajukan. 21.6 Membaca ayat-
147. Menulis ayat-ayat mudah ayat mudah secara
berdasarkan tajuk. mekanis, kelompok
dan individu seperti:
1. Rumah Ali ada
tangga.
2. Dolah suka makan
nangka.
3. Bangku ada di
kantin.
21.7 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab
beberapa soalan
pendek.
21.8 Menulis ayat-ayat

16
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yang telah di baca


pada buku latihan.
21.9 Melengkapkan
lembaran kerja atau
menulis secara
mekanis pada buku
latihan.

22. Perkataan Pada akhir pelajaran 148. Menyebut nama benda dalam 22.1 Paparan gambar
KVKK + KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
22a. Menyebut nama guru. KVKK + KVK.
benda dengan 149. Menyatu dan memadankan 22.2 Menyebut ceraian
perkataan KVKK +
KVK yang betul.
suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata
22c. Mengeja perkataan gambar. KVKK + KVK.
KVKK + KVK dengan 150. Mengisi suku kata awalan 22.3 Memadankan kad-
betul. atau akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi
22d. Menulis perkataan/ berdasarkan gambar. perkatan
ayat berdasarkan
gambar dengan betul.
151. Menulis perkataan KVKK + KVK. Contoh:
22e. Membaca 3 daripada berdasarkan gambar. ting + kap
4 ayat-ayat mudah 152. Membina, membaca dan mang + kuk
berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku tong + kat
kata yang telah kata. 22.4 Latih-tubi mengeja
dipelajari dengan
betul.
153. Memadankan perkataan dan menyebut
dengan gambar. perkataan yang
154. Memadankan perkataan dipaparkan.
dengan ayat yang sesuai. 22.5 Menulis/mewarna/
155. Melengkapkan perkataan melukis
yang dipelajari pada ayat supaya perkataan/gambar
menjadi ayat yang sempurna. yang lengkap dengan
156. Membaca ayat-ayat mudah perkataan KVKK +
berdasarkan tajuk yang lalu. KVK.
157. Memahamkan ayat-ayat yang 22.6 Membaca ayat-
dibaca melalui soalan yang ayat mudah secara
diajukan. mekanis, kelompok
158. Menulis ayat-ayat mudah dan individu seperti:
berdasarkan tajuk. 1. Tingkap itu besar.
2. Mangkuk kaca
sudah pecah.
3. Datuk pakai
tongkat kayu.
22.7 Melengkapkan
perkataan pada ayat.
22.8 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab

17
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beberapa soalan
pendek.
22.9 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.

23. Perkataan Pada akhir pelajaran 159. Menyebut nama benda dalam 23.1 Paparan gambar
KVKK + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
KVKK 23a. Menyebut nama guru. KVKK + KVKK.
benda dengan 160. Menyatu dan memadankan 23.2 Menyebut ceraian
perkataan KVKK +
KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata
23c. Mengeja perkataan gambar. KVKK + KVKK.
KVKK + KVKK 161. Mengisi suku kata awalan 23.3 Memadankan kad-
dengan betul. atau akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi
23d. Menulis perkataan/ berdasarkan gambar. perkatan
ayat berdasarkan
gambar dengan betul.
162. Menulis perkataan KVKK + KVKK.
23e. Membaca 3 daripada berdasarkan gambar. Contoh:
4 ayat-ayat mudah 163. Membina, membaca dan kang + kung
berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku long + kang
kata yang telah kata. jeng + king
dipelajari dengan
betul.
164. Memadankan perkataan 23.4 Latih-tubi mengeja
dengan gambar. dan menyebut
165. Memadankan perkataan perkataan yang
dengan ayat yang sesuai. dipaparkan.
166. Melengkapkan perkataan 23.5 Menulis/mewarna/
yang dipelajari pada ayat supaya melukis
menjadi ayat yang sempurna. perkataan/gambar
167. Membaca ayat-ayat mudah yang lengkap dengan
berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan KVKK +
168. Memahamkan ayat-ayat yang KVKK.
dibaca melalui soalan yang 23.6 Membaca ayat-
diajukan. ayat mudah secara
169. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok
berdasarkan tajuk. dan individu seperti:
1. Petani tanam
kangkung
2. Tepi rumah ada
longkang.
3. Sani kena gigit
jengking
23.7 Melengkapkan
perkataan pada ayat.
23.8 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab

18
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beberapa soalan
pendek.
23.9 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.

24. Perkataan Pada akhir pelajaran 170. Menyebut nama benda dalam 24.1 Paparan gambar
KV + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV
KVKK 24a. Menyebut nama guru. + KV + KVKK.
benda dengan 171. Menyatu dan memadankan 24.2 Menyebut ceraian
perkataan KV + KV +
KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata KV
24c. Mengeja perkataan gambar. + KV + KVKK.
KV + KV + KVKK 172. Mengisi suku kata awalan 24.3 Memadankan kad-
dengan betul. atau akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi
24d. Menulis perkataan/ berdasarkan gambar. perkatan
ayat berdasarkan
gambar dengan betul.
173. Menulis perkataan KV + KV + KVKK.
24e. Membaca 3 daripada berdasarkan gambar. Contoh:
4 ayat-ayat mudah 174. Membina, membaca dan se + la + dang
berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku be + la + lang
kata yang telah kata. te + ro + pong
dipelajari dengan
betul.
175. Memadankan perkataan 24.4 Latih-tubi mengeja
dengan gambar. dan menyebut
176. Memadankan perkataan perkataan yang
dengan ayat yang sesuai. dipaparkan.
177. Melengkapkan perkataan 24.5 Menulis/mewarna/
yang dipelajari pada ayat supaya melukis
menjadi ayat yang sempurna. perkataan/gambar
178. Membaca ayat-ayat mudah yang lengkap dengan
berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan KV + KV +
179. Memahamkan ayat-ayat yang KVKK.
dibaca melalui soalan yang 24.6 Membaca ayat-
diajukan. ayat mudah secara
180. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok
berdasarkan tajuk. dan individu seperti:
1. Dalam zoo ada
seladang.
2. Belalang terbang
di padang.
3. Pak Mat guna
teropong.
24.7 Melengkapkan
perkataan pada ayat.
24.8 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab

19
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beberapa soalan
pendek.
24.9 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.

25. Perkataan Pada akhir pelajaran 181. Menyebut nama benda dalam 25.1 Paparan gambar
KV + KVK + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV
KVKK 25a. Menyebut nama guru. + KVK + KVKK.
benda dengan 182. Menyatu dan memadankan 25.2 Menyebut ceraian
perkataan KV + KVK +
KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata KV
25c. Mengeja perkataan gambar. + KVK + KVKK.
KV + KVK + KVKK 183. Mengisi suku kata awalan 25.3 Memadankan kad-
dengan betul. atau akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi
25d. Menulis perkataan/ berdasarkan gambar. perkatan
ayat berdasarkan
gambar dengan betul.
184. Menulis perkataan KV + KVK + KVKK.
25e. Membaca 3 daripada berdasarkan gambar. Contoh:
4 ayat-ayat mudah 185. Membina, membaca dan be + lim + bing
berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku pe + lam + pong
kata yang telah kata. se + rom + bong
dipelajari dengan
betul.
186. Memadankan perkataan 25.4 Latih-tubi mengeja
dengan gambar. dan menyebut
187. Memadankan perkataan perkataan yang
dengan ayat yang sesuai. dipaparkan.
188. Melengkapkan perkataan 25.5 Menulis/mewarna/
yang dipelajari pada ayat supaya melukis
menjadi ayat yang sempurna. perkataan/gambar
189. Membaca ayat-ayat mudah yang lengkap dengan
berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan KV + KV +
190. Memahamkan ayat-ayat yang KVKK.
dibaca melalui soalan yang 25.6 Membaca ayat-
diajukan. ayat mudah secara
191. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok
berdasarkan tajuk. dan individu seperti:
1. Kumari suka
makan belimbing.
2. Ali mandi guna
pelampung.
3. Kapal itu ada
serombong.
25.7 Melengkapkan
perkataan pada ayat.
25.8 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab

20
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beberapa soalan
pendek.
25.9 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.

26. Perkataan Pada akhir pelajaran 192. Menyebut nama benda dalam 26.1 Paparan gambar
KVK + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
KVKK 26a. Menyebut nama guru. KVK + KV + KVKK.
benda dengan 193. Menyatu dan memadankan 26.2 Menyebut ceraian
perkataan KVK + KV +
KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata
26c. Mengeja perkataan gambar. KVK + KV + KVKK.
KVK + KV + KVKK 194. Mengisi suku kata awalan 26.3 Memadankan kad-
dengan betul. atau pertengahan atau akhiran kad suku kata menjadi
26d. Menulis perkataan/ yang tertinggal berdasarkan perkatan
ayat berdasarkan
gambar dengan betul.
gambar. KVK + KV + KVKK.
26e. Membaca 3 daripada 195. Menulis perkataan Contoh:
4 ayat-ayat mudah berdasarkan gambar. tem + pu + rung
berdasarkan suku 196. Membina, membaca dan pen + da + yung
kata yang telah menulis perkataan dari kad suku pem + bo + rong
dipelajari dengan
betul.
kata. 26.4 Latih-tubi mengeja
197. Memadankan perkataan dan menyebut
dengan gambar. perkataan yang
198. Memadankan perkataan dipaparkan.
dengan ayat yang sesuai. 26.5 Menulis/mewarna/
199. Melengkapkan perkataan melukis
yang dipelajari pada ayat supaya perkataan/gambar
menjadi ayat yang sempurna. yang lengkap dengan
200. Membaca ayat-ayat mudah perkataan KVK + KV +
berdasarkan tajuk yang lalu. KVKK.
201. Memahamkan ayat-ayat yang 26.6 Membaca ayat-
dibaca melalui soalan yang ayat mudah secara
diajukan. mekanis, kelompok
202. Menulis ayat-ayat mudah dan individu seperti:
berdasarkan tajuk. 1. Tempurung kelapa
warna coklat.
2. Sampan itu ada
pendayung.
3. Pemborong ikan di
pasar ikan.
26.7 Melengkapkan
perkataan pada ayat.
26.8 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab

21
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beberapa soalan
pendek.
26.9 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.

27. Perkataan Pada akhir pelajaran 203. Menyebut nama benda dalam 27.1 Paparan gambar
KVKK + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan
KVK 27a. Menyebut nama guru. KVKK + KV + KVK.
benda dengan 204. Menyatu dan memadankan 27.2 Menyebut ceraian
perkataan KVKK + KV
+ KVK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata
27b. Mengeja perkataan gambar. KVKK + KV + KVK.
KVKK + KV + KVK 205. Mengisi suku kata awalan 27.3 Memadankan kad-
dengan betul. atau pertengahan atau akhiran kad suku kata menjadi
27c. Menulis perkataan/ yang tertinggal berdasarkan perkatan
ayat berdasarkan
gambar dengan betul.
gambar. KVKK + KV + KVK.
27d. Membaca 3 daripada 206. Menulis perkataan Contoh:
4 ayat-ayat mudah berdasarkan gambar. bung + ku + san
berdasarkan suku 207. Membina, membaca dan teng + ko + rak
kata yang telah menulis perkataan dari kad suku pang + gi + lan
dipelajari dengan
betul.
kata. 27.4 Latih-tubi mengeja
208. Memadankan perkataan dan menyebut
dengan gambar. perkataan yang
209. Memadankan perkataan dipaparkan.
dengan ayat yang sesuai. 27.5 Menulis/mewarna/
210. Melengkapkan perkataan melukis
yang dipelajari pada ayat supaya perkataan/gambar
menjadi ayat yang sempurna. yang lengkap dengan
211. Membaca ayat-ayat mudah perkataan KVKK + KV
berdasarkan tajuk yang lalu. + KVK.
212. Memahamkan ayat-ayat yang 27.6 Membaca ayat-
dibaca melalui soalan yang ayat mudah secara
diajukan. mekanis, kelompok
213. Menulis ayat-ayat mudah dan individu seperti:
berdasarkan tajuk. 1. Aminah mendapat
bungkusan.
2. Tengkorak orang
dalam peti.
3. Panggilan telefon
dari kakak.
27.7 Melengkapkan
perkataan pada ayat.
27.8 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab

22
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beberapa soalan
pendek.
27.9 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.

28. Perkataan Pada akhir pelajaran 214. Menyebut nama benda dalam 28.1 Paparan gambar
KV + KVKK + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV
KVK 28a. Menyebut nama guru. + KVKK + KVK.
benda dengan 215. Menyatu dan memadankan 28.2 Menyebut ceraian
perkataan KV + KVKK
+ KVK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata KV
28b. Mengeja perkataan gambar. + KVKK + KVK.
KV + KVKK + KVK 216. Mengisi suku kata awalan 28.3 Memadankan kad-
dengan betul. atau pertengahan atau akhiran kad suku kata menjadi
28c. Menulis perkataan/ yang tertinggal berdasarkan perkatan
ayat berdasarkan
gambar dengan betul.
gambar. KV + KVKK + KVK.
28d. Membaca 3 daripada 217. Menulis perkataan Contoh:
4 ayat-ayat mudah berdasarkan gambar. pe + rang + kap
berdasarkan suku 218. Membina, membaca dan me + nang + kap
kata yang telah menulis perkataan dari kad suku me + rang + kak
dipelajari dengan
betul.
kata. 28.4 Latih-tubi mengeja
219. Memadankan perkataan dan menyebut
dengan gambar. perkataan yang
220. Memadankan perkataan dipaparkan.
dengan ayat yang sesuai. 28.5 Menulis/mewarna/
221. Melengkapkan perkataan melukis
yang dipelajari pada ayat supaya perkataan/gambar
menjadi ayat yang sempurna. yang lengkap dengan
222. Membaca ayat-ayat mudah perkataan KV + KVKK
berdasarkan tajuk yang lalu. + KVK.
223. Memahamkan ayat-ayat yang 28.6 Membaca ayat-
dibaca melalui soalan yang ayat mudah secara
diajukan. mekanis, kelompok
224. Menulis ayat-ayat mudah dan individu seperti:
berdasarkan tajuk. 1. Sang Kancil kena
perangkap.
2. Pemburu itu
menangkap ular.
3. Adik Salmah
merangkak.
28.7 Melengkapkan
perkataan pada ayat.
28.8 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab

23
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beberapa soalan
pendek.
28.9 Menulis ayat-ayat
yang telah di baca
pada buku latihan.

29. Perkataan Pada akhir pelajaran 225. Menyebut perkataan yang ada 29.1 Menyebut paparan
yang murid dapat : diftong. suku kata diftong.
melibatkan 29a. Menyebut perkataan 226. Menyebut perkataan yang ada Contoh:
diftong dan yang ada diftong vokal berganding. lau, kai, rai, pai
dengan betul.
vokal 29b. Mengeja perkataan 227. Menulis perkataan yang ada 29.2 Menunjuk suku
berganding. yang melibatkan diftong dengan betul. kata yang disebut oleh
diftong dengan betul. 228. Menulis perkataan yang ada guru.
29c. Menulis perkataan/ vokal berganding dengan betul. 29.3 Mencantumkan
ayat berdasarkan 229. Membaca / mengeja suku kata diftong
diftong dengan betul.
29d. . Menyebut perkataan
perkataan yang melibatkan diftong dengan suku kata
yang ada vokal dan vokal berganding. yang lain menjadi
berganding dengan 230. Memahamkan perkataan yang perkataan yang
betul. melibatkan diftong dan vokal bermakna. Contoh:
29e. Mengeja perkataan berganding. pulau, pakai, tapai,
yang melibatkan vokal
berganding dengan
231. Membaca ayat-ayat yang serai
betul. mengandungi diftong dan vokal 29.4 Mengeja perkataan yang
29f.Menulis perkataan/ berganding. melibatkan diftong.
ayat berdasarkan 232. Menulis ayat-ayat yang 29.5 Menulis dalam
vokal berganding mengandungi diftong dan vokal buku atau
dengan betul. melengkapkan
29g.Membaca 3 daripada 4 berganding.
233. Mengeja dan membunyikan lembaran kerja.
ayat-ayat mudah yang
melibatkan diftong dan terus perkataan yang telah 29.6 Menyebut paparan
vokal berganding disediakan. suku kata vokal
dengan betul. 234. Mengisi tempat kosong berganding. Contoh.
dengan perkataan yang sesuai. ai, au, ia, ui, iu
235. Latihan ejaan terancang. 29.7 Menjadikan vokal
berganding perkataan
yang bermakna.
Contoh:
kail, paut, liar, buih,
tiup
29.8 Membaca ayat-
ayat mudah secara
mekanis, kelompok
dan individu seperti:
1. Kami berkelah di
pulau.
2. Fatimah pakai topi
hijau.
3. Adik bermain buih

24
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sabun.
29.9Memahamkan ayat-ayat
yang dibaca dengan
menjawab beberapa
soalan.

30. Perkataan Pada akhir pelajaran 236. Menyebut perkataan yang ada 30.1 Menyebut paparan
yang murid dapat : diagraf. suku kata digraf.
melibatkan 30a. Menyebut perkataan 237. Menulis perkataan yang ada Contoh:
huruf yang ada digraf diagraf. nga, ngu, nyi, sya,
dengan betul.
konsonan 30b. Mengeja perkataan
238. Menulis perkataan yang nya, ngau, nyi
bergabung yang melibatkan melibatkan diagraf. 30.2 Menunjuk suku
(diagraf). digraf dengan betul. 239. Membaca / mengeja kata yang disebut oleh
30c. Menulis perkataan/ perkataan yang melibatkan guru.
ayat berdasarkan diagraf. 30.3 Mencantumkan
digraf dengan betul.
30d.Membaca 3 daripada 4 240. Memahamkan perkataan yang suku kata digraf
ayat-ayat mudah yang melibatkan diagraf. dengan suku kata
melibatkan digraf 241. Membaca ayat-ayat yang yang lain menjadi
dengan betul. mengandungi diagraf. perkataan yang
242. Menulis ayat-ayat yang bermakna. Contoh:
mengandungi diagraf. nganga, nyanyi,
243. Mengeja dan membunyikan ngeri, punya, sunyi
terus perkataan yang telah 30.4 Mengeja perkataan yang
disediakan. melibatkan diagraf.
30.5 Menulis dalam buku atau
244. Mengisi tempat kosong melengkapkan lembaran
dengan perkataan yang sesuai. kerja.
245. Latihan ejaan terancang. 30.6 Membaca ayat-
ayat mudah secara
mekanis, kelompok
dan individu seperti:
1. Kakak nyanyi
dalam bilik.
2. Ini Halim punya
baju.
3. Malam ini sunyi.
30.7 Memahamkan
ayat-ayat yang dibaca
dengan menjawab
beberapa soalan.

31. Membaca dan Pada akhir pelajaran 246. Membaca ayat-ayat mudah 31.1Membaca ayat
membina ayat murid dapat: berdasarkan tajuk yang lalu. bergambar yang
mudah 31a. Membaca 3 daripada 247. Memahamkan ayat-ayat yang dipaparkan.
4 ayat berdasarkan dibaca melalui soalan yang 31.2Mengeja perkataan
gambar yang diberi
dengan betul.
diajukan. yang terkandung pada
248. Menyusun perkatan menjadi ayat.

25
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31b. Menyusun perkataan ayat yang lengkap. 31.3Menjawab soalan


menjadi 3 daripada 4 249. Membina ayat mudah mudah.
ayat berdasarkan
gambar dengan betul.
berdasarkan tajuk-tajuk yang 31.4Mengisi tempat
31c. Membina 3 ayat pernah dipelajari. kosong dengan
mudah berdasarkan 250. Mengeja dan membunyikan perkataan yang
perkataan/ gambar terus perkataan yang telah disediakan.
yang disediakan disediakan. 31.5Menyusun ayat
dengan betul.
251. Mengisi tempat kosong berdasarkan
31d. Memahamkan
dengan perkataan yang sesuai. perkataan/ gambar
ayat-ayat yang
252. Latihan ejaan terancang. yang disediakan.
dibaca melalui
31.6Membina ayat secara
soalan yang
berpandu.
diajukan.
31.7Menulis semula ayat-
ayat dalam buku
latihan.
31.8Melengkapkan
lembaran kerja.

32. Bacaan dan Pada akhir pelajaran 253. Membaca ayat-ayat yang 32.1 Membaca
pemahaman. murid dapat : disediakan. beberapa ayat yang
32a. Membaca 3 daripada 254. Membaca petikan mudah. dipaparkan.
4 ayat berdasarkan 255. Menyusun ayat supaya betul 32.2 Mengeja
gambar yang diberi
dengan betul. susunan mengikut turutan. perkataan-perkatan
32b.Membaca petikan 256. Menjawab soalan pada ayat yang
mudah dengan betul. pemahaman. diajukan.
32c. Menyusun ayat 32.3 Membaca petikan
supaya betul mudah.
susunannya
berdasarkan gambar 32.4 Menjawab soalan-
bersiri. soalan pemahaman.
32d. Membaca dan 32.5 Menulis dalam
menjawab soalan buku latihan atau
pemahaman. lembaran kerja.
32.6 Pengayaan
membina ayat /
menyusun ayat /
memadan ayat /
mengisi tempat kosong
/ pantun dsb.

Catatan: Sila teliti Rancangan Pengajaran Tahunan dan pastikan anda memilih kemahiran yang
sesuai untuk buat pemulihan:

Pensyarah:
ZALEHA TAMBI ADAM

26
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSEDIAAN RANCANGAN HARIAN


BAHASA MELAYU
CONTOH 1

Minggu: _______ Hari: __________ Tarikh:__________


Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : Tahun 2 Melur Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Tajuk : Huruf abjad kecil a – z


Kemahiran: 1.Mengenal huruf-huruf abjad kecil a,b, c, d…. (Kumpulan 1- 4 orang)
2. Mengasingkan huruf-huruf abjad kecil mengikut warna a,b,c,d….
(Kumpulan 2 – 3 orang)
3. Menyesuaikan huruf-huruf abjad kecil yang sama saiz a,b, c,d,….
(Kumpulan 3 – 5 orang)
Objektif : 1. Kumpulan 1 - murid boleh menyebut serta menyalin huruf-huruf abjad kecil a-z
2. Kumpulan 2 – murid boleh mengasingkan serta menekap huruf-huruf abjad
mengikut warna
3. Kumpulan 3 – murid boleh menyesuaikan huruf-huruf abjad kecil mengikut saiz
Aktiviti : Kumpulan 1 – i. rakan murid menunjukkan huruf-huruf abjad kecil secara
rawak.
ii. rakan murid mempamerkan huruf-huruf abjad kecil secara
turutan.
iii. murid menyebut huruf-huruf abjad yang dipamerkan oleh
rakan.
iv. murid menyebut dan menyalin semula huruf-huruf abjad kecil
yang disediakan.
Kumpulan 2 - i. Murid mengasingkan huruf-huruf abjad kecil
mengikut warna.
ii. Murid cuba mencari huruf-huruf yang tersembunyi dalam
gambar yang disediakan.
iii. Murid menekap @ melukis huruf-huruf yang sama pada
bahan yang disediakan.
Kumpulan 3 – i. murid mengenal huruf-huruf abjad kecil secara rawak.
ii. murid memadankan huruf-huruf abjad kecil mengikut saiz.
iii.murid melengkap huruf-huruf abjad kecil di petak yang di

27
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kosongkan.

Impak : BBM – Huruf-huruf abjad kecil, lembaran kerja.

Kumpulan 1 : 2 daripada 4 orang telah menguasai kemahiran 1.


Kumpulan 2 : 1 daripada 3 orang telah menguasai kemahiran 2.
Kumpulan 3 : 2 daripada 5 orang telah menguasai kemahiran 3.

CONTOH 2

Minggu: _______ Hari: __________ Tarikh:__________


Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : Tahun 2 Melur Masa : 9.00 – 10.00 pagi

Tajuk : Huruf abjad kecil a – z


KUMPULAN 1 ( 4 orang )
Kemahiran : Mengenal huruf-huruf abjad kecil a,b, c, d….
Objektif : Murid boleh menyebut serta menyalin huruf-huruf abjad kecil a-z
Aktiviti : 1. Rakan murid menunjukkan huruf-huruf abjad kecil secara rawak.
2. Rakan murid mempamerkan huruf-huruf abjad kecil secara turutan.
3. Murid menyebut huruf-huruf abjad yang dipamerkan oleh rakan.
4. Murid menyebut dan menyalin semula huruf-huruf abjad kecil yang
disediakan.

KUMPULAN 2 ( 3 orang )
Kemahiran : Mengasingkan huruf-huruf abjad kecil mengikut warna a,b,c,d….
Objektif : Murid boleh mengasingkan serta menekap huruf-huruf abjad
mengikut warna
Aktiviti : 1. Murid mengasingkan huruf-huruf abjad kecil mengikut warna.
2. Murid cuba mencari huruf-huruf yang tersembunyi dalam gambar yang
disediakan.
3. Murid menekap @ melukis huruf-huruf yang sama pada bahan yang
disediakan.

KUMPULAN 3 ( 5 orang )
Kemahiran : Menyesuaikan huruf-huruf abjad kecil yang sama saiz a,b, c,d,….
Objektif : Murid boleh menyesuaikan huruf-huruf abjad kecil mengikut saiz
Aktiviti : 1. Murid mengenal huruf-huruf abjad kecil secara rawak.
2. Murid memadankan huruf-huruf abjad kecil mengikut saiz.
3. Murid melengkap huruf-huruf abjad kecil di petak yang dikosongkan.

Impak : BBM – Huruf-huruf abjad kecil, lembaran kerja.


Kumpulan 1 : 2 daripada 4 orang telah menguasai kemahiran 1.
Kumpulan 2 : 1 daripada 3 orang telah menguasai kemahiran 2.
Kumpulan 3 : 2 daripada 5 orang telah menguasai kemahiran 3.

28
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH 1
JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN KHAS
SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM

HARI / 10.00 10.20- 10.50- 11.20- 11.50- 12.20 - 2.00-


1.00 -1.30 1.30- 2.00 2.30 -3.00
MASA 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 2.30

Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu


ISNIN REHAT P&P
(Tahun 4K & 5) (Tahun 3C dan B) (Tahun 2J, K & 3K, U)

Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu


SELASA REHAT P&P
(4K & 5U) (Tahun 2C, J, U) (Tahun 3J, K & 2 B, K )
Bahasa Melayu
Bahasa Melayu Bahasa Melayu
RABU REHAT P&P (Tahun 2B, J)
(Tahun 4K, 5U) (Tahun 3K, B, U)

Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu


KHAMIS REHAT P&P
(Tahun 4K, 5U) (Tahun 3J, U, C & 2J, 2K) (Tahun 2B, C, U)

7.20- 7.40- 8.10- 10.10- 10.30- 11.00- 11.30-


MASA 8.40- 9.10 9.10- 9.40 9.40-10.10
7.40 8.10 8.40 10.30 11.00 11.30 12.00

Bahasa Melayu K.Susulan


JUMAAT REHAT
(Tahun 4K, 5U) (Thn, 6)

ANALISA JADUAL WAKTU

BAHASA MELAYU 990 MINIT

PERSEDIAAN DAN PENGAJARAN 120 MINIT

30
Kursus Asas Pendidikan Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Melaka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH 2
JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN KHAS
SEKOLAH KEBANGSAAN AYER PUTIH

HARI / 7.30- 8.00- 8.30– 9.00- 9.30- 10.00- 10.30- 11.00- 11.30- 12.00-
MASA 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30

Bahasa Melayu Bahasa Melayu


ISNIN PERHIM. P&P REHAT
(2 MELUR) (3 ROS)

Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu


SELASA P&P REHAT
(4 MAWAR) (5 KEKWA ) (2 MELUR)

Bahasa Melayu Bahasa Melayu


RABU P&P REHAT Bahasa Melayu
(3 ROS) (4 MAWAR)
(5 KEKWA)
Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu
KHAMIS P&P REHAT
(2 MELUR) (3 ROS) (4 MAWAR)

Bahasa Melayu Bahasa Melayu B.Melayu


JUMAAT REHAT
(5 KEKWA) (Tahun 2 MELUR) (3 ROS)

ANALISA JADUAL WAKTU

BAHASA MELAYU 990 MINIT

PERSEDIAAN DAN PENGAJARAN 120 MINIT

31