Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU PEMULIHAN KHAS

Kelas : Unit 1
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tarikh : 12 Julai 2010
Hari : Selasa
Masa : 9.00 – 10.00 pagi
Bilangan murid : 7 orang
Tajuk : Haiwan
Kemahiran : 31.0 Membaca dan membina ayat mudah
31.1 Membaca ayat berdasarkan gambar
Penggabungjalinan Isi Kandungan : 31.2 Menyusun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar

Pengetahuan Sedia Ada:

Kumpulan 1 - Murid telah menguasai perkataan-perkataan mudah


dengan baik.
- Murid boleh membaca ayat dengan baik.
- Murid boleh membina ayat-ayat mudah.
Kumpulan 2 - Murid telah menguasai perkataan-perkataan mudah
dengan baik.
- Murid boleh membaca ayat mudah.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

Kumpulan 1

i. Membaca ayat-ayat dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.


ii. Membina sekurang-kurangnya tiga ayat mudah berdasarkan kad-kad perkataan yang disediakan.
iii. Membuat tulisan berangkai.

Kumpulan 2
i. Membaca ayat-ayat dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
ii. Membina ayat mudah berdasarkan kad-kad perkataan yang disediakan.
iii. Membuat tulisan berangkai.

Perentasan kurikulum : Sains, muzik


Penerapan nilai : Mendengar arahan, berkerjasama, dan yakin diri
Bahan bantu belajar : Komputer riba, kad perkataan, teks cerita dan kad bergambar
Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Pembelajaran

Set induksi Tayangan video: 1. Murid ditayangkan ABM: LCD, komputer


(5 minit) ’ Binatang kesayangan dengan paparan video riba
saya ’ ’ Binatang kesayangan Nilai: bekerjasama
saya ’. BBB: video ’ Binatang
2. Murid disoal berkaitan kesayangan saya ’.
dengan paparan video
tadi.
3. Guru mengaitkan
jawapan murid dengan
tajuk pelajaran pada
hari itu.

Langkah 1 Kumpulan 1
( 25 minit )
- Murid membaca teks 1. Murid dipamerkan Teknik: Bacaan
yang yang ditunjukkan dengan gambar yang mekanis
oleh guru. bertajuk ” Sang Kancil Nilai: Mendengar
- Teks cerita : dengan Sang Buaya” arahan & yakin diri
” Sang Kancil dengan 2. Guru membaca teks BBB: Teks cerita ”
Sang Buaya ”. petikan yang terdapat Sang Kancil dengan
dalam gambar tersebut Sang Buaya ”
dengan menggunakan
intonasi yang betul.
3. Murid diminta
mengulangi semula
ayat yang dibaca oleh
guru dengan sebutan
dan intonasi yang
betul.

Kumpulan 2 1. Murid dipamerkan


dengan kad bergambar
- Membaca ayat yang mengandungi
berdasarkan gambar ayat.
yang dipamerkan. 2. Guru membaca ayat
- Contoh : yang terdapat dalam
Ini kucing. kad tersebut dengan
Kucing ini berwarna menggunakan intonasi
kelabu. yang betul.
Kucing ini mempunyai 3. Murid diminta
ekor yang panjang. membaca semula ayat
Nama kucing ini ialah yang didengar dengan
Si Comel. sebutan dan intonasi
Saya sayang kucing. yang betul.
Langkah 2 Kumpulan 1 1. Murid diberikan gambar Teknik: Padanan & latih
(10 minit) bersama kad-kad tubi
- Mencantumkan kad- perkataan. Nilai: Mendengar
kad perkataan bagi 2. Murid diminta arahan dan yakin diri
membentuk ayat mencantumkan kad- BBB: Kad perkataan
berdasarkan kepada kad perkataan tersebut dan gambar
gambar yang menjadi ayat mengikut
disediakan oleh guru. gambar yang
- Membina sekurang- disediakan.
kurangnya tiga ayat 3. Murid perlu
mudah. menyediakan
- Membaca ayat yang sekurang-kurangnya
terhasil dengan tiga ayat mudah
sebuatn yang jelas berdasarkan kepada
dan betul. kad-kad perkataan
yang disediakan.
4. Murid perlu membaca
ayat-ayat tersebut
secara kuat dengan
menggunakan sebutan
yang betul dan jelas.

Kumpulan 2 1. Murid dipamerkan


dengan gambar yang
- Mencantumkan kad- mengandungi ayat-
kad perkataan bagi ayat.
membentuk ayat yang 2. Murid dikehendaki
terdapat dalam mencantumkan kad-
gambar yang kad perkataan bagi
ditunjukkan. membentuk ayat yang
- Membaca ayat-ayat terdapat dalam gambar
tersebut dengan tersebut.
menggunakan sebutan 3. Murid diminta
yang jelas dan betul. membaca ayat-ayat
tersebut secara kuat
dengan menggunakan
sebutan yang jelas dan
betul.
4. Murid yang lemah akan
dibimbing oleh guru
dalam pembacaan ini.
Langkah 3 Kumpulan 1 1. Murid diajar cara Teknik: Latih tubi
(15 minit) menulis tulisan Nilai: Mendengar
- Membuat tulisan berangkai. arahan, sabar
berangkai berdasarkan 2. Murid diminta membuat BBB: Teks cerita dan
teks cerita “ Sang tulisan berangkai kad bergambar
Kancil dengan Sang berdasarkan teks cerita
Buaya “ “ Sang Kancil dengan
Sang Buaya “.
3. Murid yang lemah akan
dibantu oleh guru.

Kumpulan 2 1. Murid diajar cara


menulis tulisan
- Membuat tulisan berangkai.
berangkai berdasarkan 2. Murid diminta membuat
ayat-ayat yang tulisan berangkai
terdapat dalam kad berdasarkan ayat-ayat
gambar. yang terdapat dalam
kad gambar.
3. Murid yang lemah akan
dibantu oleh guru.

Penutup - Guru bersoal jawab 1. Guru membuat Teknik: Soal jawab,


(5 minit) dengan murid. rumusan isi pelajaran nyanyian
Contoh: dengan cara bersoal Nilai: Mendengar
- Siapa ada haiwan jawab. arahan, bekerjasama
peliharaan? 2. Murid diminta
- Apakah nama haiwan menyanyikan lagu
peliharaan itu? ” Burung Kakak Tua ”
beramai-ramai.
Contoh lirik lagu:

Burung kakak tua,


Ada di jendela,
Nenek sudah tua,
Gigi tinggal dua.

Refleksi Guru:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________