Anda di halaman 1dari 1

LEMBARPERSETUJUAN

Kami Orangt ua/Wal i


Peser taDidikatasnama: _________
___________
____
____ kelas
______
Dengani ni
  
 MENGI ZI
NKAN/TI DAKMENGI ZINKAN   
 *)
 Putra/Putr
ikami t
ersebutdi
atasuntukmengi kutikegiatan“Lati
hanDasarKepemi mpinanSi swa(LDKS)t ahun
2020”.  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Orangtua/Wali

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 _
___
___
___
___
___
___
___
__

Lembarper
set
ujuani
nikemudi
andi
isi
olehor
angt
uadandi
kembal
i
kan
kepadapi
haksekol
ah.PadaH-
1keber
angkat
an
Not
e.Bi
lati
dakmengikutiLDKSmakatidakakandi
beri
kanser
ti
fi
katLDKS.
Yangdi
manasert
if
ikati
nidi
gunakanunt
ukdidaftar
kanPKLdikel
asXI
.

Anda mungkin juga menyukai