Anda di halaman 1dari 7

RSL / PEE Rosely

RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL)

Tajuk Mata pelajaran : Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 2 : Komponen pasif
Sub-modul : 2.1 Perintang
2.2 Pemuat
2.3 Pearuh
Jabatan/Panitia Elektrik & Elektronik
Tarikh mula 24 Januari 2011
Nama Pengajar Roslin Bte Madisin
Bilangan 29 Orang
pelajar
Lokasi latihan Ruang kerja, Bengkel Elektronik, SM Vokasional Sibu
Objektif latihan Di akhir modul ini murid akan dapat :
1. membina litar untuk menunjukkan kegunaan
perintang.
2. mengesan kerosakan dan mengganti komponen
pasif dalam litar elektrik dan elektronik.
3. mengamalkan langkah-langkah keselamatan.
Pengenalan: 2.1 Perintang
1. Pengajar mentakrifkan perintang.
• Pengenalan 2. Pelajar mengenal ciri-ciri fizikal dan jenis perintang.
gambaran 3. Pelajar melakarkan simbol perintang.
latihan yang 4. Pelajar melabelkan kadaran dan nilai perintang
ingin di ajar dalam litar.
5. Pelajar menggunakan kod warna untuk menentukan
nilai perintang.
6. Guru membina litar untuk menunjukkan kegunaan
perintang.
7. Pelajar menggunakan meter untuk menguji
perintang.
8. Pelajar mengesan kerosakan perintang dan
mengganti perintang yang rosak.
2.2 Pemuat
1. Guru mentakrifkan pemuat.
2. Pelajar mengenal ciri-ciri fizikal dan jenis pemuat
tetap dan pemuat bolehubah.
3. Pelajar melakarkan simbol pemuat.
4. Guru menunjukkan cara menggunakan kod piawai
untuk menentukan nilai pemuat.
5. Pelajar melabelkan kadaran dan nilai pemuat dalam
litar.
6. Guru menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
kemuatan.
7. Guru menerangkan proses cas dan nyahcas pemuat.
8. Guru membuat sambungan litar R-C untuk
menunjukkan masa cas dan nyahcas.
9. Pelajar menggunakan meter untuk menguji pemuat.
10. Pelajar mengesan kerosakan dan mengganti pemuat
yang rosak.
2.3 Pearuh
• Langkah 1. Guru mentakrifkan pearuh.
Prinsip Elektrik dan Elektronik

pengajaran 2. Pelajar mengenal ciri-ciri fizikal dan jenis pearuh.


seterusnya 3. Pelajar melakarkan simbol pearuh.
4. Pelajar melabelkan nilai pearuh dalam litar.
5. Guru menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
pearuh.

KMPEE 01 : Menentukan Nilai Perintang, Pearuh Dan


Pemuat
1 menyediakan bahan.
2 menentukan warna-warna pada perintang, pearuh dan
pemuat.
3 menentukan nilai-nilai setiap warna.
4 mencatat nilai perintang, pearuh dan pemuat.
KMPEE 02 : Mengukur Nilai Perintang, Pearuh Dan
Pemuat
1 menyediakan peralatan dan bahan .
2 menerangkan penggunaan alat uji yang digunakan.
3 memilih julat dengan betul serta melakukan pelarasan
sifar.
• Contoh 4 mengukur nilai bacaan perintang, pearuh dan pemuat.
produk yang 5 mencatat nilai bacaan yang diperolehi .
akan KMPEE 03 : Mengesan Kerosakan Perintang, Pearuh
dihasilkan Dan Pemuat
1 menyediakan peralatan dan bahan.
2 menggunakan alat uji untuk menguji kerosakan dengan
betul.
• Pengetahua 3 mencatat nilai bacaan yang diperolehi.
n sedia 4 menentukan jenis kerosakan.
murid 5 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat
tentang kerja.
tugasan ini
Eviden Proses
- borang penskoran individu
- helaian kerja /data /lampiran /
penulisan folio
Eviden Produk
- keputusan bacaan.
- keputusan ujian.

• Pelajar sudah mengenal perintang dan pemuat


semasa di sekolah menengah rendah

Isi:
Kemahiran - menentukan warna-warna pada perintang, pearuh dan
yang pemuat.
ditunjukkan - menentukan nilai-nilai setiap warna.
kepada pelajar - mengukur nilai bacaan perintang, pearuh dan pemuat.
- menggunakan alat uji untuk menguji kerosakan dengan
betul.
Pentaksiran: KMPEE 01 : Menentukan Nilai Perintang, Pearuh Dan
Pemuat
KMPEE 02 : Mengukur Nilai Perintang, Pearuh Dan
Pemuat

2
Prinsip Elektrik dan Elektronik

KMPEE 03 : Mengesan Kerosakan Perintang, Pearuh


Dan Pemuat
Kaedah Latihan • Penerangan
• Tunjuk cara / demonstrasi
• Amali
• Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan
semasa membuat ujikaji.
Kesimpulan Pelajar diharapkan dapat membina litar untuk menunjukkan
kegunaan perintang, mengesan kerosakan dan mengganti
komponen pasif dalam litar elektrik dan elektronik dan
mengamalkan langkah-langkah keselamatan.
Bahan Sumber Bahan sebenar :
1. Multimeter Analogue / Digital
2. Digital LCR Meter
3. Oscilloscope 20 Mhz
4. Resistance, Capacitance and Inductance Decade Box
5. Reg. DC Power Supply
6. Basic Electricity & Electronic Training Kit
7. Alat Tangan

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 2:Komponen pasif
Sub-modul: 2.1 Perintang
Jabatan/ Elektrik dan Elektronik
Panitia
Tingkatan 4 EE 2
Kumpulan 2
Tarikh 24 Januari 2011
Hari Isnin
Masa 11.15am – 2.10pm

Nama Roslin Bte Madisin


Pengajar
Bahan sumber
Masa Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses
pembelajaran
2.1 Perintang
1. Mentakrifkan KMPEE 01 Bahan sebenar :
35 minit perintang. MENENTUKAN NILAI 1. Multimet
x 2. Mengenal ciri-ciri PERINTANG, PEARUH er
5 waktu fizikal dan jenis DAN PEMUAT Analogue
perintang. / Digital
= 175 minit 3. Melakarkan simbol Murid dikehendaki : 2. Digital
perintang. 1 mengamalkan LCR Meter
4. Melabelkan peraturan keselamatan, 3. Oscillosc
kadaran dan nilai kebersihan dan etika ope 20 Mhz
perintang dalam litar. kerja yang baik. 4. Resistanc
5. Menggunakan kod 2 menyediakan bahan. e,
warna untuk 3 menentukan warna- Capacitance
menentukan nilai warna pada perintang, and
perintang. pearuh dan pemuat. Inductance
6. Membina litar 4 menentukan nilai-nilai Decade Box
untuk menunjukkan setiap warna. 5. Reg. DC

3
Prinsip Elektrik dan Elektronik

kegunaan perintang. 5 mencatat nilai Power


7. Menggunakan perintang, pearuh dan Supply
meter untuk menguji pemuat. 6. Basic
perintang. 6 mengemas dan Electricity &
8. Mengesan membersihkan alatan Electronic
kerosakan perintang dan tempat kerja. Training Kit
dan mengganti 7. Alat
perintang yang rosak. Tangan

Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 2 : Komponen pasif
Sub-modul: 2.2 Pemuat
Jabatan/ Elektrik dan Elektronik
Panitia
Tingkatan 4 EE 2
Kumpulan 2
Tarikh 25 Januari 2011
Hari Selasa
Masa 7.00am – 10.20am

Nama Roslin Bte Madisin


Pengajar
Bahan sumber
Masa Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses
pembelajaran
2.2 Pemuat
1. Mentakrifkan KMPEE 02 Bahan sebenar:
40 minit pemuat. MENGUKUR NILAI 1. Multimet
x 2. Mengenal ciri-ciri PERINTANG, PEARUH er
5 waktu fizikal dan jenis pemuat DAN PEMUAT Analogue
tetap dan pemuat / Digital
= 200 minit bolehubah. 2. Digital
Murid dikehendaki :
3. Melakarkan simbol 1 mengamalkan LCR Meter
pemuat. peraturan keselamatan, 3. Oscillosc
4. Menggunakan kod kebersihan dan etika ope 20 Mhz
piawai untuk kerja yang baik. 4. Resistanc
menentukan nilai 2 menyediakan e,
pemuat. peralatan dan bahan . Capacitance
5. Melabelkan 3 menerangkan and

4
Prinsip Elektrik dan Elektronik

kadaran dan nilai penggunaan alat uji Inductance


pemuat dalam litar. yang digunakan. Decade Box
6. Menerangkan 4 memilih julat dengan 5. Reg. DC
faktor-faktor yang betul serta melakukan Power
mempengaruhi pelarasan sifar. Supply
kemuatan. 5 mengukur nilai bacaan 6. Basic
7. Menerangkan perintang, pearuh dan Electricity &
proses cas dan nyahcas pemuat. Electronic
pemuat. 6 mencatat nilai bacaan Training Kit
8. Menyambung litar yang diperolehi . 7. Alat
R-C untuk menunjukkan 7 mengemas dan Tangan
masa cas dan nyahcas. membersihkan alatan
9. Menggunakan dan tempat kerja.
meter untuk menguji
pemuat.
10. Mengesan
kerosakan dan
mengganti pemuat yang
rosak.
Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 2 : Komponen pasif
Sub-modul: 2.3 Pearuh
Jabatan/ Elektrik dan Elektronik
Panitia
Tingkatan 4 EE 2
Kumpulan 2
Tarikh 26 Januari 2011
Hari Rabu
Masa 11.15 am -2.10pm

Nama Roslin Bte Madisin


Pengajar
Bahan sumber
Masa Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses
pembelajaran
2.3 Pearuh
1. Mentakrifkan KMPEE 03 Bahan sebenar:
35 minit pearuh. MENGESAN 1. Multimet
x 2. Mengenal ciri-ciri KEROSAKAN er
5 waktu fizikal dan jenis PERINTANG, PEARUH Analogue
pearuh. DAN PEMUAT / Digital
= 175 minit 3. Melakarkan simbol 2. Digital
pearuh. Murid dikehendaki : LCR Meter

5
Prinsip Elektrik dan Elektronik

4. Melabelkan nilai 1 mengamalkan 3. Oscillosc


pearuh dalam litar. peraturan keselamatan, ope 20 Mhz
5. Menerangkan kebersihan dan etika 4. Resistanc
faktor-faktor yang kerja yang baik. e,
mempengaruhi 2 menyediakan Capacitance
pearuh. peralatan dan bahan. and
6. Menggunakan 3 menggunakan alat uji Inductance
meter untuk menguji untuk menguji Decade Box
pearuh. kerosakan dengan betul. 5. Reg. DC
7. Mengesan 4 mencatat nilai bacaan Power
kerosakan dan yang diperolehi. Supply
mengganti pearuh 5 menentukan jenis 6. Basic
yang rosak. kerosakan. Electricity &
6 mengemas dan Electronic
membersihkan alatan Training Kit
dan tempat kerja. 7. Alat
Tangan

Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik


Modul 2 : Komponen pasif
Sub-modul: 2.3 Pearuh
Jabatan/ Elektrik dan Elektronik
Panitia
Tingkatan 4 EE 2
Kumpulan 2
Tarikh 27 Januari 2011
Hari Khamis
Masa 7.00am – 10.20am

Nama Roslin Bte Madisin


Pengajar
Bahan sumber
Masa Hasil Pembelajaran Tugas utama/Proses
pembelajaran
2.3 Pearuh
1. Mentakrifkan KMPEE 03 Bahan sebenar:
40 minit pearuh. MENGESAN 8. Multimet
x 2. Mengenal ciri-ciri KEROSAKAN er
5 waktu fizikal dan jenis PERINTANG, PEARUH Analogue
pearuh. DAN PEMUAT / Digital

6
Prinsip Elektrik dan Elektronik

= 200 minit 3. Melakarkan simbol 9. Digital


pearuh. Murid dikehendaki : LCR Meter
4. Melabelkan nilai 1 mengamalkan 10.Oscillosc
pearuh dalam litar. peraturan keselamatan, ope 20 Mhz
5. Menerangkan kebersihan dan etika 11.Resistanc
faktor-faktor yang kerja yang baik. e,
mempengaruhi 2 menyediakan Capacitance
pearuh. peralatan dan bahan. and
8. Menggunakan 3 menggunakan alat uji Inductance
meter untuk menguji untuk menguji Decade Box
pearuh. kerosakan dengan betul. 12.Reg. DC
9. Mengesan 4 mencatat nilai bacaan Power
kerosakan dan yang diperolehi. Supply
mengganti pearuh 5 menentukan jenis 13.Basic
yang rosak. kerosakan. Electricity &
6 mengemas dan Electronic
membersihkan alatan Training Kit
dan tempat kerja. 14.Alat
Tangan

Refleksi