Anda di halaman 1dari 4

PRAKTI

KUM STATI
STI
KVI
TAL
(PENI
LAI
ANSTATUSGI
ZI)

DOSENPENGAMPU:
Kar
ti
kaYul
iani
,S.
Gz.
,M.
P.H

DI
SUSUNOLEH:
MayaDwiLestar
i
(
2330020030)

PRODIS1GI
ZIFAKULTAS
KESEHATAN
UNI
VERSI
TASNAHDLATULULAMA’
SURABAYA
TAHUN2021/
2022
A.Datastatist
ikvitalyangdi tel
itipadaj
urnaly
ait
ukelahi
ran.
-Kelahir
andanangkakel ahiran
-Usiaibu
-Urutankelahiranhi dup
-Usiarataratai bu
-Kelahir
andant ingkatkelahiranmenurutnegar
abagian
-Ti
ngkatkel ahiranunt ukremaj amenurutnegarabagi
an
-Kelahir
anunt ukwani t
abel um menikah
-Persali
nanceesar
-Masakehami lan
-Beratkelahir
an
-Kelahir
anganda

Angkakelahir
an( bi
rt
hrate)suatupopul asibi
asany amer upakanangkakasar(cruderate)dan
angkainimengacupadakesel ur
uhanpopul asi.Saatmenggunakanangkakasar( kelahi
ran
maupunkemat i
an)perl
udilakukanpengkaj i
anl ebi
hlanj
utt erhadappenggunaanr at
espesifi
k
dandistri
busiusi
akarenakar akt
erist
ikpenduduksangatber agam sehi
nggaangkakasarj uga
menjadiberagam danti
dakakur at.Usiamer upakanv ar
iableyangdapatmeny ebabkansemua
rat
epadakesel ur
uhanpopul asimenghasi l
kandat ayangber agam padakel
ompoky ang
berl
ainan.

B.def
ini
sir
ate,
rat
io,
danpr
opor
ti
on

- r
ate:

 Merupakansal ahsat ubent ukperbandingany angmengukurkemungkinant erj


adinya
peri
sti
wa/kej adiant ertentu.
 rat
ememenuhi unsur -unsursbb: X: Pembilangadal
ahjumlahkasuspeny akityangt erdapatdi
dal
am popul asi ataudal am suat ukelompoksuat upopul
asi.
 Y:Peny ebutadal ahpopul asi ataukelompokdi dal
am popul
asiyangmempuny airesikountuk
mendapat kanpeny akityangber sangkutan.Waktu,misal
nya1hari,1bulan, 1t ahun, dl
l.
 Contoh:
Padatanggal 26Agust us2009di l
uwukt er
dapat4.000kasusdiantar
apenduduky ang
berj
umlah14. 000. 000or angr ata-
ratakasusdi l
uwukpadatanggal26agust us2009adal ah:
Rate=(4.000/4. 000.000)=0, 285

- Rasi
o:

 Rasiobisadi ar
tikansamadengan‘ ’dibandingdengan‘ ’
 Rasiomer upakanper bandinganant ara2kuant i
tasy ai
tukuant i
taspembi langdankuanti
tas
penyebut
KeduaKeduakuant it
ast ersebutdibandingkantidakhar usmemi l
ikisi
fat/ciri
yangsama.
 Rasiojugabisadi art
ikansebagai f
rekuensirel
atifdarisuatusifattertent
udibandi
ngkan
denganf r
ekuensi darisi
fatl ai
n.
 ‘
’rasio=kuant i
tasnumer ator/kuantit
asdenami nat
or‘’.
 Cont oh:
Dalam suatukej adi
anKLBpeny akitDi
arejumlahpender i
talaki
-lakisebanyak1200orangdan
j
uml ahperempuansebany ak60or angdi kecemat anluwukt imurRasi o=120: 60=2: 1

- Pr
opor
si:
 Bentukkhususdal am per hi
tunganr asioadalahproporsi.
 Proporsi j
ugadi sebutpembi langmer upakanbagi andaripeny ebut
.
 Proporsi arti
nyajuml ah/f r
ekuensi darisuat
usifattert
entudi bandingkandenganselur
uh
populasi dimanasi fatter
sebutdidapat kan.
 -r
umusandar iproporsiyait
u:
X/(X+Y)
 contoh:
Dar ikejadianKLBBusungLaparj uml ahpenderi
tal aki
-l
akisebanyak70or angdanjuml
ah
perempuansebany ak10or angPr opor si=70/(70+10)X100%=87, 5%
-Propor sidapatdiny at
akandal am bent ukpr
esent asesehingganilaiproporsiadal
ah:

’0<Pr opor si<1atau0%<Pr oporsi<100%.“

C. Cont
ohdat
ayangadapadaj
urnal
yangmenunj
ukkanr
ate,
rat
io,
danpr
opor
ti
on.

 Rat
e:

kelahir
ant er
catatdi Amer ikaSer ikatpadat ahun2018, turun2%dar i tahun2017.Di bandi ngkan
denganangkapadat ahun2017, tingkatkesubur anumum t urunmenj adi 59,1kel ahir
anper
1.000wani taberusia15–44t ahun.Ti ngkatkel ahiranunt ukwani t
aber usia15–19t ahunt urun
7%padat ahun2018.Angkakel ahiranmenur ununt ukwani t
aber usia20–34t ahundan
meni ngkatuntukwani taber usi a35–44t ahun.Ti ngkatkesubur ant ot al menur unmenj adi
1.729,5kelahi
ranper1. 000wani tapadat ahun2018.Ti ngkatkelahi ranunt ukwani tameni kah
dant i
dakmeni kahmenur undar i2017hi ngga2018.Per sent asewani tay angmemul ai
perawat ankehamilanpadat r
imest erper t
amakehami l
annai kmenj adi 77,5%pada2018;
persentasesemuawani t
ay angmer okoksel amakehami l
anmenur unmenj adi 6,
5%.Angka
kelahir
ansesart urunmenj adi 31,9%pada2018meny usul peningkat anpada2017.Medi caid
menj adisumberpembay ar anunt uk42, 3%dar iselur uhkel ahir
an2018, turun2%dar i2017.
Tingkatkelahir
anpr emat urnai kunt uktahunkeempatber t
urut-
turutmenj adi10,02%pada2018;
ti
ngkatber atbadanl ahi
rr endaht idakber ubahpada8, 28%.Ti ngkatkel ahi rankembardan
kembart i
gadant i
ngkatlebi ht inggi menur unpadat ahun2018.
-Padat ahun2018, t
erdapat3. 791. 712kel ahirant erdaftardi Amer ika
-Padat ahun2018, t
erdapat179. 871kel ahiranpadaRemaj ausia15- 19

 Rasi
o:

1.Juml ahkelahiran:
Padat ahun2018, 3.
791.712kelahi
rant ercatatdi Amer i
kaSer ikat,t
ur un2%( atau63.788)dari
tahun2017. utingkatkesuburanumum ( GFR)unt ukAmer i
kaSer i
katpadat ahun2018adal ah
59,1kelahir
anper1. 000wani taber
usi a15–44t ahun, t
urun2%dar i2017.
2.Usiaibu:
Tingkatkelahiranmenur ununtukwani taber usia15-34, meningkatunt ukwani t
aberusia35-44,
dant i
dakber ubahunt ukwanitaberusia10- 14dan45- 49dari 2017hi ngga2018.
▪ Wani t
aber usia20-an—Angkakel ahiranunt ukwani taberusia20–24t ahunadalah68,0
kelahi
ranper1. 000wani tapadatahun2018, tur
un4%dar i2017( 71,0),danrekorter
endah
l
ainnya.
▪ Wani t
aber usia30-an—Angkakel ahiranunt ukwani taberusia30–34t ahunadalah99,7
kelahi
ranper1. 000wani tapada2018, turun1%dar i
2017( 100, 3)danpenur unankeduasej ak
2010
▪ Wani t
adi usia40-an—Angkakel ahiranunt ukwani taberusia40–44t ahunadalah11,8
kelahi
ranper1. 000wani tapadatahun2018, naik2%dar i2017
▪ Wani t
aberusia50t ahunkeat as—Terdapat959kelahiranpadawanitaberusia50tahunke
ataspadat ahun2018, naikdari840padat ahun2017
3.Tingkatkesuburant otal
ti
ngkatkesubur antotal(TFR)untukAmer i
kaSer i
katpadat ahun2018adalah1.729,
5kelahi
ran
per1.000wani ta,t
urun2%dar itahun2017( 1.765,
5).
-Padat ahun2018, 3.791.712kelahi
rant
ercatatdiamerika, t
urun2%(63.788)dari2017
(3.855,500)
-Tingkatkelahir
anunt ukwanitaberusi
a20- 24tahunpada2018adal ah(68,0)kelahi
rantur
un
4%dar i2017( 71,
0)

 Pr
opor
ti
on:

-95,
3kel
ahi
ranper1000wani
taber
usi
a25-
29t
ahunpadatahun2018,
tur
un3%daritahun2017
-17,
4kel
ahi
ranper1000wani
taber
usi
a15-
19t
ahun2018,
turun7%darit
ahun2017

Anda mungkin juga menyukai