Anda di halaman 1dari 10

UJIAN DIAGNOSTIK PASCA COVID-19

(Mata pelajaran: Matematik Tahun 6)


Masa: 1 jam

Nama: __________________________________ Kelas: ______________

Arahan: Jawab semua soalan.


Answer all the questions.

1. 2.07 juta / million =

A. 20 700
B. 27 000
C. 2 070 000
D. 2 700 000

2. Rajah menunjukkan lima keping kad digit di dalam sebuah kotak.


Diagram shows five digit cards in box.

9 0 3 7 5

Bentukkan nombor terbesar dengan menggunakan digit – digit atas.


Form a biggest number by using all the digits.
A. 97 530
B. 97 035
C. 95 703
D. 75 930

3. Tukarkan 78% kepada perpuluhan.


Convert 78% to decimals.
A. 78.1
B. 0.78
C. 7.8
D. 70.8

1
4. 4 x 3 hari 4 jam =
4 x 3 days 4 hours =
A. 300 jam / hours
B. 302 jam / hours
C. 304 jam / hours
D. 306 jam / hours

6. RM96 000 - RM24 000 =

A. RM70 000
B. RM71 000
C. RM72 000
D. RM73 000

7. 3 x 2 400 g ÷ 6 =

A. 1 200 g
B. 1 240 g
C. 1 370 g
D. 1 410 g

8. (568 418 + 417 418) ÷ 6 =

A. 146 360
B. 164 306
C. 637 987
D. 973 978

9. 25 mm - 6.8 cm - 0.9 cm =

A. 4.8 cm
B. 5.7 cm
C. 7.6 cm
D. 11.6 cm

2
4
10. Tukarkan 3 kepada peratusan.
5
4
Convert 3 to a percentage
5

A. 80%
B. 180%
C. 300%
D. 380%

11. Cerakinkan nilai digit bagi nombor 542 901.


Partition the digit value of the number 542 901

A. 500 000 + 40 000 + 200 + 901


B. 500 000 + 4 000 + 2 000 + 90 + 1
C. 500 000 + 40 000 + 2 000 + 900 + 1
D. 500 000 + 40 000 + 2 000 + 900 + 10 + 1

12. Antara yang berikut, yang manakah tidak benar?


Which of the following is not true?

A. 210 307 < 210 037


B. 482 519 > 482 159
C. 692 041 < 693 014
D. 806 752 > 806 725

13. 960 000 - 5 ratus ribu - 4 puluh =


960 000 – 5 hundred thousand – 4 tens =

A. 409 900
B. 420 960
C. 450 900
D. 459 960

14. RM215.60 x 1 000 =

A. RM2 156
B. RM21 560
C. RM215 600
D. RM2 156 000

3
15. 2 abad 11 tahun =
2 century 11 years =

A. 211 tahun / years


B. 205 tahun / years
C. 201 tahun / years
D. 11 tahun / years

16. Antara timbangan berat berikut, yang manakah paling berat?


Which of the following weights is the heaviest?

A. 5g
B. 50 g
C. 0.5 kg
D. 0.005 kg

17. Nyatakan tiga ratus enam puluh ribu dalam angka.


State three hundred and sixty thousand in numbers.

A. 360 000
B. 300 000
C. 306 000
D. 300 600

18. X + 487 309 + 21 568 = 845 678

Nyatakan nilai X.
State the value of X.
A. 323 652
B. 336 801
C. 336 555
D. 322 145

19. 160 000 ÷ 50 =

A. 3 200
B. 3 200 baki 5 / 3 200 reminder 5
C. 4 200
D. 4 200 baki 5 / 4 200 reminder 5

4
20.

Berdasarkan rajah di atas, cari nilai H x H.


Based on the diagram above, find the value of H x H

A. 6 274
B. 6 724
C. 551 308
D. 551 836

5
Jawab semua soalan.
Answer all the questions.

1. Rajah1 di bawah menunjukkan sekeping kad nombor.


The diagram 1 below shows a number card.

Dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat.


Twenty thousand three hundred and seventy-four

Rajah 1 / Diagram 1

(a) Tulis nombor pad akad itu dalam angka.


Write the number in the card in numerals.

(1 markah/ 1 mark)

(b) Digit apakah yang terletak di nilai tempat ribu?


Which is the digit in the thousands place?

(1 markah/ 1 mark)

2. Rajah di bawah menunjukkan beberapa kad digit.


The diagram 1 below shows a few digits card.

8 0 2 7 4

Rajah 2 / Diagram 2

(a) Bentuk satu nombor yang terbesar dengan menggunakan semua digit.
Form the largest number with all the digits.

(1 markah/ 1 mark)

(b) Darabkan 9 kepada jawapan 1(a) .


Multiply 9 with the answer 1(a)

(2 markah/ 2
marks)

6
3. Padankan peratus yang berikut kepada nilai perpuluhan yang sepadan.
Match the following percentage to the corresponding value of decimals.

15% 0.05

5% 0.5

50 % 0.15

(3 markah/ 3 marks)

4. Rajah 3 menunjukkan satu ayat matematik.


Diagram 3 shows a mathematical sentence.

9 325 + 9 325 + 9 325 + 9 325


Rajah 3/
Diagram 3
Tulis ayat matematik tersebut dalam bentuk pendaraban.
Write the number sentence in the form of multiplication.

(2 markah/ 2 marks)

5. Pekerja di sebuah kilang membungkus pen yang dihasilkan ke dalam 9 864 buah kotak.
Setiap kotak mengandungi 85 batang pen. Kotak yang terakhir mempunyai 16 batang pen
kurang daripada kotak yang lain. Berapakah jumlah pen yang dihasilkan oleh kilang itu.
Workers in a factory packed the pens produced into 9 864 boxes. Each box contains 85
pens. The last box has 16 pens less than other boxes. How many pens are produced by
the factory?

7
(3 markah/ 3 mark)

6. Jumlah jisim bagi 4 peket gula-gula coklat yang sama ialah 2.84 kg.
The total of mass of 4 packets of chocolate sweets of the same size is 2.84 kg.
Hitung jisim, dalam kg, sepeket gula-gula coklat.
Calculate the mass, in kg, of a packet of chocolate sweets.

(2 markah/ 2 marks)

7. Rajah 4 menunjukkan tiga keeping kad nombor.


Diagram 4 shows three number cards.

1001 7 84
P Q R

Rajah 4/ Diagram 4

Hitung P ÷ Q + R.
Calculate P ÷ Q + R.

(2 markah/ 2 marks)

_____________________________________________________________________________

8. Rajah 5 menunjukkan enam keping kad angka.


Diagram 5 shows six digit cards.

8 0 2 9 5 1

Rajah 5/ Diagram 5

Dengan menggunakan semua kad itu, bentuk tiga nombor 6 digit yang berbeza.
By using the all cards, form five difference 6-digit number.
8
(3 markah/ 3 marks)

9. Sebuah kilang mengeluarkan 809 480 botol jus oren dan jus manga dalam tempoh
seminggu.
A factory produces 809 480 bottles of orange juice and mango juice in a week.

Berapa botolkah jus yang dikeluarkan oleh kilang itu dalam sehari?
How many bottles of juice produced by the factory in a day?

(2 markah/ 2 marks)

_____________________________________________________________________________

10. Rajah 6 menunjukkan sekeping kad nombor.


Diagram 8 shows a number card.

5.083 juta / million

Rajah 6/ Diagram 8

(a) Tulis nombor itu dalam perkataan.


Write the number in word.

(1 markah/ 1 mark)
(b) Bundarkan nombor itu kepada puluh ribu yang terdekat.
Round off the number to the nearest ten thousand.

(2 markah/ 2 marks)

_____________________________________________________________________________

9
11. Syafiq mempunyai 280 keping gambar haiwan. Dia memberi 30% daripada gambar itu
kepada rakannya, Alia.
Syafiq has 280 animal pictures. He gives 30% of the pictures to his friend, Alia.

(a) Berapa kepingkah gambar yang diterima oleh Alia?


How many pictures does Alia receive?

(1 markah/ 1 mark)

(b) Berapakah baki gambar yang ada pada Syafiq?


How many remaining pictures are with Syafiq?

(2 markah/ 2 marks)

________________________________________________________________________

12. Rajah 7 menunjukkan tiga keping kad nombor.


The diagram 7 shows three number cards.

4 2 9

Rajah 7/ Diagram 7

Gunakan kad nombor itu untuk membentuk satu nombor tiga digit terbesar dan satu
nombor dua digit terkecil.
The number cards to form a largest three-digit number and a smallest two-digit number.
(2 markah/ 2 marks)

10

Anda mungkin juga menyukai