Anda di halaman 1dari 66

http://remedialedu.blogspot.

com/
http://remedialedu.blogspot.com/
http://remedialedu.blogspot.com/
 Perkataan budaya berasal daripada
cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu.

Budhi (Sanskrit): kecergasan fikiran


dan akal
 Membawa maksud bahawa budaya
adalah kecergasan akal fikiran seseorang
yang akan menentukan tahap pemikiran
mereka dalam menangani sesuatu
permasalahan dan seterusnya mencari
jalan penyelesaian kepada permasalahan
tersebut.

http://remedialedu.blogspot.com/
Daya (Melayu): kekuatan kuasa,tenaga dan
pengaruh
 Memberi maksud bahawa seseorang
individu itu menggunakan segala kekuatan
kuasa, tenaga dan pengaruh yang semula
jadi bagi membantu menjana pemikiran
mereka.

 Gabungan kedua-dua perkataan:


membawa maksud kebolehan seseorang
individu menggunakan kekuatan,tenaga
dan akal fikiran ke arah meningkatkan
kecergasan akal fikiran bagi menangani
sesuatu permasalahan dan seterusnya
berupaya menyelesaikan permasalahan
tersebut.
http://remedialedu.blogspot.com/
 Nik Safiah Haji Abdul Karim:
Budaya adalah tenaga fikiran, usaha
rohani atau kuasa menggerakkan jiwa.
Maksud: kemampuan seseorang
menggunakan segala tenaga sama
ada berbentuk fizikal mahupun
rohani, ke arah menggerakkan jiwa
bagi mencapai hasrat yang diingini
(tidak bercanggah dengan
kehendak masyarakat secara
umumnya dan diterima serta
dipersetujui untuk diamalkan
bersama.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Kamus Dewan
- Budaya bermaksud kemajuan fikiran,
akal budi (cara berfikir), berkelakuan
dan sebagainya.
- Turut diklasifikasikan sebagai satu cara
hidup yang diamalkan oleh kumpulan
tertentu dan meliputi sistem sosial,
susunan organisasi ekonomi, politik,
agama, kepercayaan, adat resam,
sikap dan nilai.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Dictionary of Philosophy (1996):
“ The way of life of people, including their
atttudes, values, beliefs, arts, sciences,
mode perception, and habits of thought
and activitiy
 Selo Soemardjan dan Soelaiman
Soemardi:
- budaya merupakan alat penghasilan
karya seni, rasa dan penciptaan dalam
sesebuah masyarakat.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Mohd Taib Osman (1988):
- Budaya sebagai satu himpunan
kelengkapan intelektual dan
kebendaan yang mampu memenuhi
kehendak biologi dan kemasyarakatan
serta dapat menyesuaikannya dengan
keadaan sekeliling. Melalui himpunan
daya intelektual tersebut maka
masyarakat membentuk nilai yang
dapat diterima bersama.

http://remedialedu.blogspot.com/
 E.B Tylor
-Budaya merupakan keseluruhan
kompleks yang mengandungi ilmu
pengetahuan, kepercayaan, kesenian,
moral, undang-undang, adat dan
sebarang bentuk kebiasaan.

http://remedialedu.blogspot.com/
 L.A White:
Budaya merupakan satu organisasi
fenomena tindakan (pola tingkah laku),
objek (alat), idea, sentimen (nilai), yang
bergantung pada simbol-simbol.
Tindakan dan tingkah laku tersebut akan
menunjukkan nilai yang diterima secara
bersama oleh setiap individu yang
terdapat dalam masyarakat.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Kesimpulan:
- Bahasa: budaya merupakan satu cara hidup
yang diamalkan dalam kehidupan
bermasyarakat pada masa kini.

- Istilah: budaya merujuk kepada satu cara hidup


yang diamalkan oleh kebanyakan orang
termasuk pemikiran, nilai kepercayaan,
pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam
menghadapi sesuatu perkara atau situasi.
Budaya boleh dikaitkan dengan pengalaman
interaksi sosial individu dengan masyarakat
sekelilingnya. Budaya merupakan warisan
sosial manusia, cara pemikiran, perasaan dan
tingkah laku yang boleh diwarisi. Budaya
adalah hak masyarakat yang akan menentukan
bentuk tingkah laku mereka.
http://remedialedu.blogspot.com/
 Pandangan ahli kumpulan:
Budaya adalah satu cara hidup yang
menyeluruh yang terdapat dalam diri
setiap individu dan diterima dan
diamalkan oleh anggota masyarakat.
Cara hidup ini merangkumi semua aspek
termasuk aspek sosial (pergaulan, adat
resam, pantang larang dll), gaya
pemikiran, cara pemakaian, kesenian
dan sebagainya.

http://remedialedu.blogspot.com/
http://remedialedu.blogspot.com/
 Budaya di sekolah merupakan
sebahagian daripada budaya
masyarakat. Budaya dalam masyarakat
juga akan mempengaruhi budaya di
sekolah.
 Menjadi tanggungjawab guru untuk
menerapkan pendidikan nilai yang
merangkumi nilai material dan bukan
material agar murid yang keluar
persekolahan itu nanti mempunyai
budaya Malaysia yang boleh diterima
oleh masyarakat.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Sekolah perlu menerapkan budaya
melalui pendidikan formal dalam
kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum.
 Budaya meliputi setiap aspek yang
berikut iaitu lokasi, pekerjaan ibu bapa,
pendidikan yang diterima, status
ekonomi, sosial, keturunan, kuasa politik,
bangsa, bahasa, adat resam,
kepercayaan dan jantina.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Pandangan Ahli Kumpulan:
Budaya adalah satu aspek yang
menyeluruh yang terdapat dalam diri
setiap individu yang diterima dan
diamalkan oleh anggota masyarakat
sebagai satu gaya hidup.
Contohnya, gaya pemikiran, aspek
sosial (pergaulan, adat-adat, pantang
larang dll), kesenian, gaya pemakaian
dll.

http://remedialedu.blogspot.com/
http://remedialedu.blogspot.com/
 Wajib
- individu hanya mempunyai satu cara
untuk melakukannya. Tiada pilihan lain
dan hanya perlu patuh kepada pola
yang tersedia ada tersebut.
 Preffered
- iaitu yang lebih digemari. Ini bermakna
kita mempunyai beberapa pilihan untuk
melakukan budaya yang ada tetapi
satu daripadanya lebih digemari.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Tipikal
- ada beberapa cara melakukannya
tetapi tidak satupun digemari tetapi satu
daripadanya lebih kerap dilakukan.
 Alternatif
- ada beberapa cara melakukannya
tanpa ada sesuatu yang digemari.
 Terhad
- cara melakukan sesuatu itu dibenarkan
tetapi untuk orang tertentu sahaja.

http://remedialedu.blogspot.com/
http://remedialedu.blogspot.com/
 Boleh dipelajari
 Boleh dikongsi
 Bersifat sejagat
 Boleh diwarisi
 Sentiasa berubah
 Mempunyai unsur simbolik
 Mempunyai pandangan semesta

http://remedialedu.blogspot.com/
http://remedialedu.blogspot.com/
 Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau
lebih, yang berinteraksi, saling bergantung dan
saling bergabung untuk mencapai sasaran
tertentu.

 Kelompok dapat bersifat formal dan informal.

 Kelompok formal merujuk kepada kelompok yang


ditetapkan oleh struktur organisasi, dengan
penugasan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan
tugas-tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Klasifikasi kelompok dalam sesuatu masyarakat
dapat diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan
iaitu seperti:

a) Kelompok Tugas : Bersama-sama menyelesaikan


suatu tugas atau pekerjaan.
b) Kelompok Kepentingan : individu-individu yang
bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus
yang diperhatikan.
c) Kelompok Persahabatan : kelompok yang
ditetapkan secara bersama-sama kerana memiliki
satu atau lebih sifat yang sama.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Alasan orang untuk saling bergantung dan
bergabung dalam kelompok adalah seperti
berikut:

 Keamanan : dengan bergabung dalam kelompok,


seseorang dapat mengurangkan ketidakamanan
dalam diri sendiri. Seseorang berasa lebih kuat,
berasa tidak ragu-ragu dan lebih menentang
pada halangan ketika menjadi sebahagian
daripada kelompok.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Status : termasuk dalam kelompok bererti
dipandang penting oleh yang lain memberikan
pengakuan dan status untuk kelompoknya.

 Harga Diri : Kelompok dapat memberikan individu


perasaan bahawa dirinya berharga. Hal ini adalah
untuk menambah status pada kelompok luar,
anggota juga dapat menambah perasaan
dihargai dalam anggota kelompok itu.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Afiliasi : kelompok dapat memenuhi keperluan
sosial. Seseorang menikmati interaksi terus-menerus
yang datang dari anggota kelompok. Bagi banyak
orang dalam interaksi pekerjaan merupakan
sumber utama bagi pemenuhan keperluan afiliasi
mereka.
 Kekuatan : Apa yang tidak boleh dicapai secara
individu sering muncul dalam tindakan kelompok.
Hal ini hanya boleh peroleh melalui kekuatan
dalam anggota.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Pencapaian Tujuan : Ada saatnya ketika hal itu
ditempatkan lebih dari seorang untuk
menyelesaikan suatu tugas rutin yang ada
kepentingan bersama, pengetahuan atau
kekuatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 Pengelompokan masyarakat sejak awal dahulu
dibuat berdasarkan beberapa ciri mengikut
klasifikasi yang diterima bersama. Klasifikasi ini
merangkumi pengelompokan yang sama
mengikut sifat fizikal masyarakat yang berkenaan.

http://remedialedu.blogspot.com/
SUB-ETNIK

MELAYU

JAWA BUGIS

LAIN-
LAIN

MINANG BANJAR

http://remedialedu.blogspot.com/
HOMO-SAPIENS

Jenis-jenis Ras

Caucasoid Mongoloid American


Indian

Negroid Austroloid

http://remedialedu.blogspot.com/
CAUCASOID
(Orang-Orang Hidung
Eropah „Putih‟) mancung

Mata
besar

http://remedialedu.blogspot.com/
NEGROID
(Orang-orang
Negro „Hitam‟

Kaki Tinggi
kurus

Mata Kulit
besar hitam
Rambut
kerinting Bibir
tebal

http://remedialedu.blogspot.com/
Hidung
kurang
mancung

MONGOLOID
Badan ( Orang-orang Asia
kecil „Kuning‟)

Rambut lurus
atau kerinting
Kulit Mata
berwarna agak kecil

http://remedialedu.blogspot.com/
Bentuk
muka
bersegi
Rambut
lurus
Kulit
merah

AMERICAN INDIAN
( Orang Asli Amerika
“RED INDIAN” )

Hidung
sederha Mata
na besar

http://remedialedu.blogspot.com/
AUSTROLOID
(Orang Asli Australia „Kelabu‟)

Kulit
Hidung
kelabu
besar

Rambut Mata
kerinting besar

http://remedialedu.blogspot.com/
 Terdapat beberapa permasalahan dalam
membentuk ras khususnya dalam kalangan
masyarakat majmuk di negara kita. Antaranya
ialah :
 perbezaan capaian
 Jurang sosial
 Pengekalan identiti
 Ethnocentrisme
 Monopoli
 Budaya
 Prasangka
 Sterotaip

http://remedialedu.blogspot.com/
 Demografi kelompok ini dilakukan bertujuan untuk
pembangunan ekonomi penduduk di sesuatu
lokasi dan merupakan salah satu aspek penting
untuk mencapai peningkatan kesejahteraan
rakyat.

 Aspek pendidikan perlu diberikan keutamaan


dalam pembangunan ekonomi tersebut kerana
melalui sistem pendidikan yang diberikan secara
langsung akan berupaya membangunkan
ekonomi kelompok yang berkenaan.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Dalam pembangunan ekonomi ini pula boleh
dikaitkan dengan tiga konsep penting iaitu
keterbatasan sumber daya, pilihan dan
pengambilan keputusan ekonomi.

 Berasaskan sejarah awal yang dapat dikesan sejak


zaman prasejarah, telah dibuktikan bahawa
kelompok orang Melayu adalah penduduk asal di
alam Melayu ini.

 Konsep alam Melayu itu adalah juga berkaitan


dengan kawasan atau penempatan asal Melayu.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Perbezaan kelompok itu membina subbudaya masing-
masing hakikatnya adalah berbeza daripada
kumpulan etnik yang lain seperti masyarakat Cina dan
India.
 Dalam konteks ini Melayu itu terdiri daripada pelbagai
kelompok sosial yang menyatakan identiti masing-
masing sebagai subbudaya bagi budaya Melayu yang
lebih luas.
 Konsep Melayu yang digunakan dalam konteks yang
lebih luas sebagai penduduk asal di alam Melayu ini
adalah berasaskan idea yang dapat dikesan daripada
sejarah peradaban Melayu itu sendiri.
 Dengan kepelbagaian kelompok sosial dan subbudaya
yang membina masyarakat dan budaya Melayu yang
lebih luas itu telah memberikan kekuatan yang
menyatakan kekayaan khazanah budaya Melayu.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Pengertian Melayu di Malaysia dinyatakan dengan
lebih khusus dalam Perlembagaan Malaysia yang
mempunyai kepentingan sosial dan politik.
 Pengertian itu berasaskan kepada prinsip bahasa,
budaya dan Islam.
 Pengertian Melayu itu lebih khusus yang
merupakan sebahagian daripada konsep Melayu
yang lebih luas itu.
 Oleh itu, apabila pelbagai kelompok sosial yang
merupakan penduduk asal, seperti Orang Asli
yang tidak beragama Islam, tidak dapat
mencakupi dalam pengertian Perlembagaan itu.
 Pengertian Melayu itu sebagai idea yang dipakai
dalam pentadbiran dan kepentingan politik.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Terdapat pula perbezaan konsep Melayu yang
dipakai dalam realiti yang berasaskan kelompok
sosial Melayu dengan subbudaya masing-masing.
 Sejarah peradaban Melayu yang berasaskan
perkembangan budaya Melayu di alam Melayu ini
merupakan fenomena penting dalam pembinaan
identiti Melayu dalam konteks yang lebih luas itu.
 Peradaban Melayu itu telah dibina oleh kelompok-
kelompok Melayu di alam Melayu ini umumnya.
 Juga telah terbina identiti Melayu yang
berasaskan tradisi sejarah yang sama dilalui oleh
kumpulan Melayu itu.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Penduduk utama Malaysia adalah akibat
pembentukan masyarakat majmuk yang
membentuk latar budaya masyarakat.
 Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik
Melayu, Cina, India, orang asli dan suku kaum
di Sabah dan Sarawak.
 Etnik Melayu terdiri daripada orang Melayu di
Semenanjung Tanah Melayu yang pada hari ini
adalah berasal daripada keturunan mereka
yang mendiami kepulauan Nusantara.
 Ekonomi orang Melayu dikatakan adalah yang
termiskin dalam kalangan orang miskin.
 Orang Melayu ramai yang terlibat di dalam
sektor pertanian dan industri tradisi.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi dikatakan
berpunca daripada dasar penjajah British.
 Orang Melayu sangat kuta dari segi pegangan politik sejak
zaman sebelum kemerdekaan.
 Parti-parti orang Melayu sentiasa mempunyai majoriti
perwakilan di Parlimen.
 Kebanyakan majoriti orang Melayu tinggal di kampung.
 Komuniti di dalamnya bercirikan ikatan sosial yang kuat.
 Penduduk asal orang Melayu yang mendiami alam Melayu
ini telah membina asas peradaban yang telah mantap
sebelum mereka bertembung dan melalui disfusi budaya.
 Kemudian, berlaku pertembungan dengan peradaban
India.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Ini memperkukuhkan peradaban Melayu .
 Gelombang pengaruh perdaban dari India amat
pesat mempengaruhi pembangunan peradaban di
kepulauan Indonesia.
 Kemudian Islam emmbawa peradaban penting
kepada pembinaan peradaban Melayu.
 Pengaruh-pengaruh ini meningkatkan perdadaban
Melayu.
 Namun kesan peradaban ini tidak pula
menghilangkan identiti budaya Melayu itu.
 Kehadiran orang Cina di Tanah Melayu dapat
dikesan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.
 Berlaku secara besar-besaran selepas tahun 1848.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Faktor penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu
berpunca daripada kesukaran hidup di negeri China.
 Ini akibat ketidakstabilan politik di kawasan selatan
China.
 Perkembangan perusahaan biji timah dan getah
mewujudkan kestabilan politik di Tanah Melayu.
 Kemudahan untuk berhijrah menyebabkan orang Cina
banyak terlibat dalam aktiviti perniagaan.
 Mereka juga merupakan kaum terbesar yang terlibat
dalam bidang-bidang pekerjaan profesional.
 Pada zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu,
orang Cina tidak dibenarkan berpolitik.
 Selepas Perang Dunia Kedua orang Cina mula
merasakan keperluan untuk bergiat dalam bidang politik.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Orang Cina yang berpendidikan Inggeris telah
menubuhkan MCA yang cuba melindungi
kepentingan mereka.
 Selain MCA, terdapat juga Parti Buruh, Parti
Progresif Rakyat dan Parti Tindakan Rakyat.
 MCA merupakan parti utama orang Cina.
 Kehadiran orang India di Tanah Melayu dapat
dikesan sejak 2000 tahun lalu sewaktu mereka
berdagang dengan negeri-negeri pelabuhan
yang wujud di Tanah Melayu ketika itu.
 Semasa pendudukan Inggeris di Pulau Pinang
pada tahun 1786, buruh-buruh India telah berhijrah
ke pulau tersebut untuk bekerja di ladang-ladang
tebu dan juga sebagai pembantu domestik.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Penghijrahan besar-besaran berlaku pada abad
ke-19 untuk bekerja di estet-estet.
 Orang India banyak terlibat dalam bidang
peladangan dan buruh kasar.
 Parti politik utama orang India ialah MIC.
 Parti ini memperjuangkan nasib bangsa India di
Malysia.
 Majoriti orang India di Malaysia adalah
berketurunan dari India Selatan dan berbahasa
Tamil.
 Mereka beragama Hindu, tetapi ada juga
beragama Islam, Kristian dan Sikh.
 Bekerja di ladang-ladang pertanian.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Penduduk peribumi di Sabah dan Sarawak juga
pelbagai.
 Mereka dapat dibezakan dari segi kawasan tempat
tinggal, ekonomi, sosial dan budaya.
 Di Sabah terdpaat 23 suku kaum, namun yang terbesar
ialah Kadazan, Murut, Suluk dan orang Brunei.
 Di Sarawak, kaum yang terbesar ialah Melayu,
Melanau, Iban, bidayuh, Penan dan Kelabit.
 Orang Asli boleh dibahagikan kepada tiga rumpun
bangsa iaitu Senoi, Negrito dan Melayu Asli.
 Terdapat 18 jenis suku kaum semua.
 Pada tahun 2006, jumlah Orang Asli seramai 141, 230
orang.
 Pada umunya, ekonomi majoriti orang Asli masih lagi
berasaskan pertanian dan bersifat sara diri.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Dari segi agama, sebahagian besar orang Asli
beragama animisme.
 Dari segi pendidikan pula, pencapian orang Asli
amatlah rendah dan jauh ketinggalan berbanding
kumpulan etnik lain di Malaysia.
 Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 1995 ialah
29.69 juta dan orang penduduk pribumi/Bumiputra
berjumlah 11.95 juta.

http://remedialedu.blogspot.com/
KUMPULAN 1991 2000 2006
ETNIK

Melayu 8,521.900 11,680.400 13,475.100

Bumiputra lain 1,778.000 2,567.800 2,931.400

Cina 4,623.900 5,691.900 6,219.600

India 1,316.100 1,680.100 1,858.500

Lain-lain 572.400 269.700 318.900

JUMLAH 16,812.300 21,889.900 24,803.500

Jadual 1 : Warganegara Malaysia Mengikut Kaum bagi Tahun


1991, 2000 dan Suku Kedua 2006

http://remedialedu.blogspot.com/
http://remedialedu.blogspot.com/
 Dalam proses membentuk masyarakat yang saling
memahami, ia melibatkan peringkat integrasi
antara kaum.
 Ia bertujuan menyatupadukan pelbagai kelompok
masyarakat dengan menghilangkan perbezaan
identiti.
 Proses ini juga merujuk kepada penyatuan
kelompok yang berbeza latar belakang dan
menjadi satu entiti yang terikat oleh norma dan
nilai serta kepentingan bersama.
 Proses integrasi digambarkan oleh perasaan
dipunyai dan mempunyai antara ahli masyarakat.
 Proses perpaduan negara dalam kalangan
penduduk negara yang berbilang etnik diwakili
oleh parti politik etnik masing-masing.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Mereka mengamalkan budaya, agama, bahasa
dan orientasi pemikiran masing-masing.
 Perbezaan ini yang dikatakan sebagai
penghalang kepada masalah penyatuan, proses
perpaduan dan pembinaan bangsa Malaysia.
 Peringkat proses yang seterusnya dinamakan
sergresi.
 Ini merupakan hubungan yang bersifat pemisahan
antara etnik di dalam sebuah negara.
 Contohnya :
1) pemisahan kawasan tempat tinggal
2) sistem persekolahan
3) pengangkutan
4) kemudahan-kemudahan awam

http://remedialedu.blogspot.com/
 Akomodasi pula adalah satu keadaan apabila
satu kelompok yang berkonflik bersetuju untuk
menghentikan konflik apabila adanya interaksi
secara aman.
 Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari
norma dan nilai mereka meskipun mereka tetap
mempertahankan budaya hidup masing-masing.
 Mereka hidup secara harmoni dan menghormati
antara satu sama lain.
 Akulturasi pula merupakan satu proses yang
kadangkala dikenali sebagai asimilasi budaya.
 Ia terjadi apabila manusia dalam kumpulan
minoriti menerima norma, nilai dan pola-pola
tingkah laku dan budaya golongan majoriti.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Asimilasi adalah proses percantuman dan
penyatuan kelompok dan individu yang berlainan
kebudayaan dan identiti.
 Bertujuan mewujudkan satu kelompok yang
mempunyai persamaan identiti.
 Amalgamasi budaya merupakan satu proses yang
terjadi apabila budayaatau ras bercampur untuk
membentuk jenis-jenis budaya dan ras baru.
 Cara utama dalam proses amalgamasi ialah
perkahwinan campur antara etnik atau ras.
 Terdapat beberapa faktor yang menjadi
penghalang kepada integrasi iaitu :

http://remedialedu.blogspot.com/
a) kejahilan tentang kumpulan-kumpulan etnik lain
b) proses pemasyarakatan yang terbatas
c) politik perkauman
d) perbezaan sosio-ekonomi
e) perbezaan kebudayaan
f) segregasi atau pemisahan fizikal
 Pelbagai usaha telah dijalankan untuk membentuk
masyarakat majmuk yang saling memahami
antara satu sama lain.
 Usaha politik yang paling berkesan.
 Ahli politik telah menggariskan dalam
perlembagaan yang mengandungi beberapa
perkara menjurus ke arah kesamarataan kaum.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Misalnya, peruntukan yang memberikan
perlindungan kepada kumpulan kaum tertentu
seperti hak keistimewaan orang Melayu.
 Usaha ekonomi turut memberikan kesan kepada
pembentukan masyarakat.
 Kerajaan berusaha meperbaiki ekonomi rakyat
tanpa mengira kaum.
 Kerajaan juga telah menubuhkan agensi-agensi
kerajaan seperti PERNAS, MARA dan UDA yang
bertujuan khusus untuk membantu orang Melayu
bergiat dalam dunia perniagaan.
 Kerjaan juga telah menubuhkan agensi-agensi
pembangunan, khusunya pembangunan tanah.
 Contohnya, FELDA, FELCRA, RISDA dll.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Kerajaan juga telah mempelbagaikan usaha sosial
dan kebudayaan bagi mencapai matlamat
pembentukan budaya ini.
 Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa
rasmi dalam sistem pendidikan kebangsaan telah
diakui dan diterima oleh smeua lapisan
masyarakat.
 Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh
struktur sosial masyarakat dan memberi
pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan
kebudayaan, punca konflik serta sejauh mana
struktur masyarakat bersifat kolonial.
 Hubungan etnik ini mencerminkan perkembangan
sejarah dan kemampuan sosioekonomi dalam
sesebuah negara.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Usaha-usaha lain ke arah memupuk perpaduan
nasional yang telah dijalankan oleh kerjaan
adalah seperti penubuhan Jabatan Perpaduan
Negara dan Integrasi (JPNIN), pengenalan Rukun
Negara, DEB dan banyak lagi.
 Keharmonian hubungan etnik di Malaysia tidak
bergantung semata-mata kepada keadaan
berbaik-baik antara pelbagai kumpulan etnik,
tetapi juga antara kumpulan kelas sosial yang
berbeza seperti pekerja kelas menengah dan
golongan kaya.
 Ucapan Dato‟ Seri Dr. Mahathir Mohamad dalam
“Wawasan 2020” menyatakan :

http://remedialedu.blogspot.com/
“…Cabaran pertama yang paling asas ke arah
mencapai Wawasan 2020 adalah membentuk sebuah
negara bangsa ( bangsa Malaysia ) yang bersatu-padu
serta menyanujung masa hadapan yang dikongsi
bersama…( dan menumpukan ) taat setia dan
pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap
bangsa tersebut.”
28 Februari 1991
 Berdasarkan ucapan tersebut adalah jelas bahawa
perpaduan dalam masyarakat merupakan asas
kepada persefahaman akibat kepada pertembungan
antara budaya bagi setiap kaum itu.
 Pembinaan negara bangsa melibatkan satu proses
yang panjang dan merupakan satu keperluan bagi
Malaysia.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Pembinaan negara bangsa memerlukan
penyertaan menyeluruh setiap anggota
masyarakat dan penglibatan sepenuhnya jentera
kerajaan.
 Faktor pemangkin perlu difahami, dihayati,
diaplikasikan untuk mengukuhkan usaha
pembinaan bangsa Malaysia.
 Setiap ancaman perlu ditangani dengan bijak
sebagai satu kelebihan.
 Satu nilai dikongsi bersama perlu diwujudkan dan
dihargai oleh seluruh warganegara Malaysia.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri daripada :
i. etnik Melayu
ii. etnik India
iii. orang Asli
iv. orang putih
v. etnik Cina

A. I, II, III & IV sahaja


B. I, II, IV dan V sahaja
C. I, II, III dan V sahaja
D. Semua di atas

http://remedialedu.blogspot.com/
 Nyatakan ciri-ciri masyarakat Mongoloid.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

http://remedialedu.blogspot.com/
 Huraikan dengan jelas aspek pola dalam budaya.
(10
markah)

http://remedialedu.blogspot.com/
 Syed Ismail bin Syed Mustapa & Ahmad Subki bin
Maskon (2010). Budaya dan Pembelajaran.
Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd..
 http://amaljaya.com/guru/2009/12/24/kepelbagai
an-kelompok/
 http://www.scribd.com/doc/10302206/Hubungan-
Etnik-Di-Malaysia-Secara-Umum

http://remedialedu.blogspot.com/