Anda di halaman 1dari 30

BUDAYA DAN

PEMBELAJARAN
IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SISIO-BUDAYA
PENSYARAH:
EN ABDUL AZIZ BIN JAAFAR

PEMBENTANG
NURUL SYAHEERA BINTI HASBULLAH
NORMI ZARIFAH BINTI MOHD ISHA
NURUL HUSNA BINTI JAMALUDDIN
http://remedialedu.blogspot.com/
Menurut Kamus Dewan Edisi ke 3,1996,m/s:180
menyatakan budaya dapat ditakrifkan sebagai
tamadun atau peradaban. Ia juga bermaksud
kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan
berkelakuan).

http://remedialedu.blogspot.com/
Dr. Mohd. Arshad Hj. Taib ( bekas professor Madya UiTM)
maksud sosio-budaya ialah amalan yang berupa gaya hidup dan
peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan
kecenderongan diri masyakarat berkenaan dalam berbagai bidang
hidup, untuk memberi kepuasan dan meransang pembangunan
hidup masyarakat tersebut.

http://remedialedu.blogspot.com/
http://remedialedu.blogspot.com/
GURU
Dato’ Sri Abdullah Ahmad Badawi PIPP 2006-2010 m.s 38

‘…kita mempunyai peranan yang


penting dalam pembentukan minda
dan jiwa rakyat untuk membawa kita
ke arah wawasan yang ingin kita
capai”

http://remedialedu.blogspot.com/
Guru tidak seharusmya
membezakan bangsa murid,
tidak mengelompok murid
mengikut kaum mereka tertentu
sahaja

Guru harus bijak dalam mengendalikan murid dimana akan wujud


pergaulan bebas, tidak berkelompok, berinteraksi tanpa sekatan
budaya dan masyarakat. Dengan cara ini satu suasana
pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran
akan menjadi menyeronokkan.

http://remedialedu.blogspot.com/
Guru harus berusaha menolong murid memahami dan
membentuk nilai sikap, tingkah laku uang sesuai.
Guru harus melayan keperluan murid kearah perkembangan
potensi secara optimum.

Murid harus dibantu untuk memahami kekuatan dan dan


kelemahan yang ada pada diri mereka setiap kelemahan
perlulah diatasi dan kekuatan yang ada boleh digunakan untuk
membantu murid lain yang memerlukannya.

Guru tidak harus menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan


yang diamalkan murid-murid mereka. Setiap kepercayaan dan
nilai harus diterima seadanya. Isu-isu sensitif dan berkaitan
agama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan.

http://remedialedu.blogspot.com/
Guru harus mengurangkan bahasa dialek
dan mengunakan bahasa yang standard
untuk memberi peluang yang sama rata
kepada semua murid untuk mengambil
bahagian dalam aktiviti pembelajaran.

Guru harus kreatif dan inivatif untuk


menjadikan sistem penyampaian pengajaran
dan pembelajaran menjadi efektif,
menarikdan menyeronokkan.

http://remedialedu.blogspot.com/
Profesion keguruan tidak
boleh dianggap sebagai satu
kerjaya yang boleh diceburi
oleh sesiapa sahaja.
Hanya mereka yang mempunyai kualiti,
keterampilan, kewibawaan, kelayakan,
minat, iltizam dan berjiwa pendidik layak
dan patut menjadi guru.

http://remedialedu.blogspot.com/
MURID
Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus
dipertikaikan dan akktiviti yang dijalankan haruslah
berupaya menyemai semangat saling percaya dan
mempercayai ke dalam jiwa murid.

Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh


murid. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah
dielakkan, seberapa yang terdaya murid harus
diingatkanan untuk sentiasa berinteraksi dengan
menggunakan bahasa yang betul.

http://remedialedu.blogspot.com/
Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan
mereka yang berlainan jantina. Mereka juga perlu diberikan
kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan
jantina.

Pengurusan hal ehwal murid dalam bilik darjah melalui


pendekatan penyayang oleh guru, dapat menjinakkan mereka,
bercakap dengan bahasa yang lembut dan bersopan, menegur
dan membetul kesilapan dengan cara yang berhemah

Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting kea rah


pembentukan budaya penyayang.

http://remedialedu.blogspot.com/
Sekolah

http://remedialedu.blogspot.com/
 Persekitaran sejagat
 Sudut /bahan/aktiviti kokurikulum
 Keperluan dan kemudahan sesuai untuk semua
kaum.
 Wujud sekolah yang mempunyai pelbagai bangsa.
 Penekanan perpaduan dan integrasi antara kaum.

http://remedialedu.blogspot.com/
Sekolah Berasrama Penuh
 Beri peluang kepada murid cemerlang khususnya murid dari
luar bandar mendapat pendidikan terbaik.
 Setiap SBP mempunyai bidang keistimewaa masing-masing.
 Kolej Melayu Kuala Kangsar : permainan ragbi
 Sekolah Menengah Tun Fatimah : pancaragam
 Kolej Islam Klang : pidato

http://remedialedu.blogspot.com/
Sekolah Menengah Teknik
 Memberi peluang belajar kepada murid yang cenderunh
dalam bidang teknikal dan vokasional.
 Matlamat : menyediakan tenaga kerja mahir yang mencukupi.

http://remedialedu.blogspot.com/
Sekolah Menengah Kebangsaan
Agama
 Menyediakan program Pendidikan Islam kepada murid.
 Matlamat : memupuk potensi murid dari segi minat,
kreativiti, sahsiah, dan kepimpinan.
 Contoh : SMKA Maahad Haamidiah Kajang, Selangor.

http://remedialedu.blogspot.com/
Sekolah Model Khas
 Contoh : SMK Meru, Klang
 Menggabungkan murid sekolah rendah pada peringkat Tahap
2 dan murid sekolah menengah di bawah satu bumbung.
 Merupakan konsep baru dan menyediakan kemudahan fizikal
yang kondusif.

http://remedialedu.blogspot.com/
Sekolah Pendidikan Khas
 Menyediakan Pendidikan Khas kepada murid bermasalah
penglihatan, pendengaran dan pembelajaran, autisme dan
lain-lain lagi.
 Matlamat : supaya mereka menjadi insan yang berdikari dan
dapat menyumbang kepada pembangunan negara.

http://remedialedu.blogspot.com/
Sekolah Wawasan
 Ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan
murid di sekolah.
 Disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam.

http://remedialedu.blogspot.com/
Kesimpulan
 Pelbagai kaum dapat berinteraksi sejak peringkat awal
persekolahan.
 Lahir satu generasi Malaysia yang pelbagai budaya.

http://remedialedu.blogspot.com/
EDU 3106
Implikasi Kepelbagaian sosio Budaya

Kurikulum Tersirat

http://remedialedu.blogspot.com/
K
U
R Kurikulum merujuk kepada perancangan bertulis yang
I sistematik merangkumi:
K • objektif,
U •kandungan,
•strategi penyampaian dan
L
• penilaian untuk dilaksanakan.
U
M

T
E
Kurikulum tersirat pula merujuk kepada norma, nilai dan
R kepercayaan yang disebarkan melalui pendidikan formal
S dan interaksi di sekolah.
I
R
A
T

http://remedialedu.blogspot.com/
Kurikulum tersirat memberi Budaya akademik di sekolah
penekanan kepada boleh dikatakan sebagai
persekitaran yang wujud di kurikulum tersirat.
kalangan warga sekolah.

 Kurikulum tersirat juga boleh


dilaksanakan melalaui aktiviti
ko-kurikulum seperti aktiviti
berpersatuan, kegiatan panitia
dan sebagainya.
http://remedialedu.blogspot.com/
Ianya dijalankan secara
Kurikulum tersirat tidak langsung seperti:
merangkumi nilai-nilai •murid mempelajari
yang dibentuk oleh tingkah laku baik guru
warga sekolah sendiri •guru mempamerkan
seperti amalan, akhlak budi pekerti,
prosedur, peraturan, •hubungan rapo di antara
pertalian dan struktur di warga sekolah dan
sekolah. sebagainya.

Nilai, norma, peraturan, daya intelek dan apa juga yang dibawa di dalam
persekitaran sekolah akan memberi kesan secara tidak langsung tetapi
amat bermakna terhadap amalan hidup murid.

http://remedialedu.blogspot.com/
kerana nilai-nilai yang disebarkan mungkin
menjurus kepada hal-hal seperti
menyokong perbezaan kelas di mana murid
dibahagikan kelas mengikut tahap
kepandaian, kaum dan jantina dan ini akan
menjurus kepada pengagihan modal
pendidikan secara tidak sekata
Namun demikian,
sesetengah kurikulum
tersirat kadang-kadang
mempunyai konotasi
negatif.
Dalam hal ini, guru perlu memainkan
peranan dan memberikan perhatian kepada
kurikulum tersirat sewajarnya supaya
bersifat positif ke arah membina keadilan
sosial berlandaskan kepada kepelbagaian
sosio-budaya masyarakat setempat

http://remedialedu.blogspot.com/
SOALAN OBJEKTIF
Bagi institusi pengajian tinggi keguruan, pengkategorian kurikulum tersirat oleh
Berghenhenegouwen (1987) boleh dijadikan asas dengan beberapa pengubahsuaian.
Dalam peringkat pengajian di pendidikan tinggi keguruan, tiga kategori diperkenalkan
seperti berikut :

Yang manakah antara berikut bukan kategori yang diperkenalkan?

A. budaya belajar untuk belajar

B. budaya belajar untuk pengajar

C. budaya belajar untuk hidup

D. belajar untuk pembudayaan/pembinaan tingkah laku terpuji

http://remedialedu.blogspot.com/
SOALAN STRUKTUR
 Senaraikan 3 kelebihan proses sosialisasi antara
kaum tanpa mengira anutan agama.

http://remedialedu.blogspot.com/
SOALAN ESEI
 Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting kea

rah pembentukan budaya penyayang. Komunksi berkesan


dapat dijelmakan melalui cara bertutur, pengunaan bahasa
badan, penulisan, juga melalui pengunaan alat-alat tertentu
seperti komputer, telefon dan sebagainya.

Berikan 4 aspek untuk menarik minat murid dalam belajar


disamping memantapkan murid dalam bidang komunikasi.

http://remedialedu.blogspot.com/
RUJUKAN
 http://perotojr.blogspot.com/2010/05/implikasi-
kepelbagaian-sosio-budaya.html
 http://www.slideshare.net/khalidipda/edu3106-kuliah1-
budaya-dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia/download

http://remedialedu.blogspot.com/
SEKIAN…

http://remedialedu.blogspot.com/