Anda di halaman 1dari 2

Tugasan Projek/KKP MTE3109

TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM : NAMA GURU PELATIH :

PISMP Amb Jan09 , MTE

TAJUK KURSUS : SEMESTER : 5


P&P Nombor, Pecahan-
Perpuluhan-Peratus (MTE3109)

TARIKH MULA 10 Mac 2011 TARIKH HANTAR 18 Apr 2011

Hasil Pembelajaran Kursus


i. Menghubungkaitkan Teori Pembelajaran Matematik kepada
Pembelajaran Kanak-kanak dalam Topik Nombor, Pecahan,
Perpuluhan dan Peratus melalui Pembelajaran Mikro/Makro
ii. Perihalkan perkembangan pemahaman kanak-kanak dalam Topik
Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus
iii. Memperkukuhkan pemahaman kanak-kanak dalam Topik Nombor,
Pecahan, Perpuluhan dan Peratus memalui pelbagai aktiviti
pembelajaran
iv. Melaksanakan satu sesi Pembelajaran berkesan dalam Topik Nombor,
Pecahan, Perpuluhan dan Peratus

Objektif Projek
Mengaplikasikan Teori Pembelajaran dalam melaksanakan sesi pembelajaran
dan pengajaran.

Tajuk Projek (85%):


Projek ini memerlukan anda menghasilkan satu sumber pembelajaran
Matematik , merancang dan melaksanakan satu sesi pembelajaran dan
pengajaran dan membuat reflaksi.

No. Tugasan Markah


1 Menghasilkan satu sumber pembelajaran Matematik 25%
2 Melaksanakan Pembelajaran Makro/Mikro 20%
3 Merancang dan melaksanakan satu sesi pembelajaran dan 20%
pengajaran (semasa Praktikum)
4 Membuat Refleksi 20%
Tugasan Projek/KKP MTE3109

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus


1. Tugasan ini hendaklah dibuat secara
a) berkumpulan untuk bahagian 1 & 2.
b) individu untuk bahagian 3 & 4.
2. Kulit tugasan mestilah catat nama ahli kumpulan, nombor kad pengenalan
dan nombor giliran dengan jelas.
3. Tugasan anda perlu ditaip atas ketas A4 dengan menggunakan saiz font
12 dan langkau baris 1.5.
4. Projek ini mesti dilampirkan bersama laporan refleksi individual dan
kumpulan.
5. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Pelajar
yang menyerahkan tugasan yang diplagiatkan tidak akan diterima.
6. Rujukan mestilah dicatat dengan mengguna format APA.
7. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 60%. Sila rujuk pada
jadual berikut:

Kriteria Permerolehan Penguasan Ilmu Pemindahan Atribut


Ilmu dan Kemahiran Pembelajaran Guru
Topik (25%) (30%) (30%) (15%)

1. Sumber • Menyediakan
Pembelajaran sumber
Matematik pembelajaran
(25%) Matematik yang
relavan dan
berkesan (25%)

2. Pengajaran • Melaksanakan
Mikro/Makro Pengajaran
(20%) Mikro/Makro
(20%)

3. Perancangan • Merancang satu • Melaksanakan


dan pelaksanaan sesi P & P satu sesi P & P
sesi P&P dengan sumber dengan sumber
(Praktikum) pembalajaran pembalajaran
(30%) dalam (1) dalam (1)
(10%) (20%)

• Mencatat
4. Refleksi refleksi (10%)
(10%)

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria yang berikut:


1. Tugasan anda perlu merangkumi perkara yang berikut:
a) Hasil kerja bersifat releven dan lengkap.
b) Memproses maklumat dari pelbagai sumber.
c) Pengolahan maklumat dalam bentuk pengurusan grafik.
2. Keseluruhan isi dan pengelolaan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian
dan sokongan bahan ilmiah.

Kriteria Pemarkahan
Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh


__________________ ___________________
(BENNY KONG) (HASLAN MANJA)