Anda di halaman 1dari 6

BAB 1: PENYELESAIAN MASALAH SECARA INVENTIF

BAHAGIAN A

1 Manakah yang berikut dua bentuk masalah yang perlu dikenal pasti. (Buku Teks ms 2) I Masalah bukan
inventif
II Masalah tambahan
III Masalah sampingan
IV Masalah inventif
A I dan II
B I dan III
C I dan IV
D II dan III

2 Pernyataan di bawah merujuk kepada .....…… (Buku Teks ms 2) Masalah sampingan muncul
apabila penambahbaikan berlaku

A Masalah inventif
B Masalah bukan inventif
C Masalah umum
D Masalah khusus

3 Teknik manakah yang digunakan untuk mencari punca masalah yang dicadangkanolehTRIZ. (Buku
Teks ms 6)
A Analisis objek
B Analisis fungsi
C Analisis produk
D Analisis komponen

4 Rajah berikut menunjukkan sebuah model fungsi. (Buku Teks ms 10) Kaki katil Badan
katil
Lantai Tilam

Skru
Pilih padanan komponen dan fungsinya yang betul.
A Lantai memegang skru
B Kaki katil memegang lantai
C Badan katil memegang tilam
D Badan katil memegang skru

5 Antara berikut, yang manakah bukan contoh halangan semula jadi. (Buku Teks ms 12)

A Graviti
B Panas
C Hujan
D Kelembapan
AsiahJuli_RBT
1
6 Pernyataan di bawah adalah mengenai prinsip inventif bagi kaedah pemisahanruang. (Buku Teks ms 16)
Mengubah bentuk satu objek daripada simetri menjadi tidak simetri

Pernyataan tersebut menerangkan prinsip inventif .……….


A Pembahagian
B Kualiti setempat
C Pengantara
D Tidak simetri

7 Rajah di bawah menunjukkan sebuah model fungsi. (Buku Teks ms 11)

Apakah
maksud bagi garisan interaksi yang berlabel X?
A Berguna
B Berguna tetapi tidak mencukupi
C Berguna tetapi berlebihan
D Bermasalah

8 Antara yang berikut, manakah padanan yang betul mengenai prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa.
(Buku Teks ms 17)
A Kedinamikan Melakukan tindakan untuk mengawal risiko

B Tindakan berkala Membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya

C Menggunakan prinsip pengembangan atau pengecutanterhadap


Pengembangan
terma sesuatu bahan

D Tindakan awal Memecahkan satu objek kepada bahagian kecil


yangbolehbergerak

9 Antara berikut, yang manakah adalah contoh parameter bagi percanggahan fizikal. (BukuTeks ms 15)
I Suhu
II Saiz
III Kekuatan
IV Keluasan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
AsiahJuli_RBT
2
BAHAGIAN B

1 Susun langkah-langkah penyelesaian masalah inventif mengikut urutan yang betul dengan menulis 2, 3 dan 4
pada ruang yang disediakan. Langkah 1 telah diberi. (BukuTeks ms 5)

Mengenal pasti masalah 1

(a) Membuat pilihan

(b) Melaksanakan pilihan

(c) Menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah

[3 markah]

2 Jadual berikut menunjukkan jenis halangan dan contoh yang berkaitan. Tandakan(/)pada padanan
yang betul dan (X) pada yang salah pada ruang yang disediakan. (BukuTeks ms 12)
jawapan (b)
(a)
(c)
Jenis halangan Contoh halangan Ruang
[3 markah]
Semula jadi, Panas, hujan,
kelembapan 3

Sains dan fizik Kebolehan manusia

Sifat asas objek Momentum, graviti

Rajah di bawah menunjukkan produk rak alat tulis. (BukuTeks ms 9)

Lengkapkan analisis fungsi produk di atas dengan menulis jawapan pada ruangyangdisediakan.

(b) ____________________
(a) ________________ PRODUK (c) _________________OBJEK
FUNGSI

[3 markah]

AsiahJuli_RBT
3
4 Nyatakan fungsi garisan interaksi berikut yang digunakan untuk menjejak punca masalahdengan menulis
jawapan pada ruang yang disediakan. (Buku Teks ms 11)

Garisan Interaksi Fungsi (a)

(b)

(c)

[3 markah]

5 Maklumat berikut berkaitan dengan analisis fungsi. (Buku Teks ms 9)

Fungsi

Model fungsi

Komponen

Padankan pernyataan berikut dengan maklumat di atas dengan menulis A, Bdan C padapetak yang
disediakan.

(a) Menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam sistem

(b) Bahagian-bahagian kecil yang berfungsi menyokong sistem


(c) Tindakan sesebuah produk untuk merubah objek sasaran [3 markah]

6 Pernyataan di bawah adalah beberapa contoh situasi prinsip inventif bagi kaedahpemisahan masa.
(BukuTeks ms 17)

A Kapsul ubat yang boleh larut

B Stereng kereta yang boleh diubah ketinggiannya

C Beg udara di dalam kereta untuk mengurangkan


kecederaan ketika kemalangan

[3 markah] risiko
Padankan pernyataan di atas dengan prinsip inventif yang betul dengan menulis A, Bdan C pada petak
yang disediakan.

(a) Kedinamikan

(b) Tindakan awal

(c) Pembuangan dan pemulihan

AsiahJuli_RBT
4
BAHAGIAN C

1 Rajah di bawah menunjukkan cawan berisi minuman panas yang tidak dapat dipegang.

Berdasarkan rajah di atas,


(a) Bina model fungsi yang dapat menunjukkan situasi tersebut. (Buku Teks ms 11)

[4 markah]

(b) Nyatakan kaedah pemisahan dan prinsip inventif yang terlibat. (Buku Teks ms 7) (i) Kaedah
pemisahan:_________________________________________________
(ii) Prinsip inventif: ___________________________________________________[2 markah]

(c) Justifikasikan cadangan perubahan reka bentuk yang sesuai dengan merujukkepadakaedah
penyelesaian yang dipilih di 1(b). (Buku Teks ms 15)
Objek Percanggahan Situasi Cadangan Perubahan
Fizikal

[4 markah]

AsiahJuli_RBT
5

Anda mungkin juga menyukai