Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN DIT, DEBAK

95500, BETONG, SARAWAK.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

HARI SELASA TARIKH 11/01/2022MATA BAHASA


PELAJARAN MELAYU
KELAS 5 KREATIF 1110AM HINGGA 1210 PM KEMAHIRAN MEMBACA
TEMA KELESTARIAN ALAM UNIT / CERIAKAN BUANA KITA
TAJUK
STANDARD 2.2 Mmembaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia
KANDUNGAN
STANDARD 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat
PEMBELAJARAN pertimbangan dan keputusan.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN
1. membaca dan memahami teks serta dapat membuat pertimbangan dan keputusan.

AKTIVITI Set Induksi - Guru memberi pengenalan tajuk yang ingin diajar.
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN Pemula / Pembelajaran :
L1 Guru menyampaika Objektif Pelajaran kepada murid.
L2 Murid membimbing murid membaca dan memahami maklumat untuk membuat
pertimbangan dan keputusan.

Perkembangan / Latihan :
1. Murid membaca teks untuk membuat pertimbangan dan keputusan.

Peneguhan / Penutup :
1. Guru merumuskan semula tentang isi pelajaran yang telah dijalankan.

ALAT BANTU MENGAJAR KAEDAH STRATEGI


Buku Teks Sumbang saran Pembelajaran berasaskan inkuiri

KECERDASAN Interpersonal Verbal Lingusitik


PELBAGAI Intrapersonal
ELEMEN MERENTAS Bahasa Kelestarian Alam
KURIKULUM
KEMAHIRAN Menanalisis
BERFIKIR ARAS Menilai
TINGGI
SISTEM BAHASA
PENILAIAN PDP Lisan
REFLEKSI
13/13 orang murid dapat memberi respons yang baik semasa PdP dijalankan. Murid
menumpukan perhatian semasa guru memberikan arahan. Kawalan kelas juga teratur.