Anda di halaman 1dari 5

B FLOOR PANELS

GENERAL

There are a number of reasons for choosing autoclaved aerated concrete floors.
Consider the low weight, for instance. This influences the size and weight of the
foundation, since a traditional floor weighs three times as much as its AAC counterpart

The fire-resistant characteristics for AAC are exceptional

Also, the AAC floor panels have superior sound and thermal characteristics inherent to
AAC material

Another distinct advantage of using AAC floor panels is the speed of installation. A floor
area up to 40ft2 is easily installed with one crane loft utilizing a weill trained erection
crew.

B SÀN PANEL

Có mӝt sӕ lý do cho viӋc chӑn sàn bê tông bҧo hӝ bҵng hơi. Chҷng hҥn, xét vӅ trӑng
lưӧng nhҽ. ĐiӅu này ҧnh hưӣng kích thưӟc và khӕi lưӡng cӫa nӅn móng, vì sàn theo
kiӇu truyӅn thӕng nһng gҩp 3 lҫn sàn AAC

Đһc tính chӕng lӱa cӫa AAC là trưӡng hӧp ngoҥi lӋ

Ngoài ra, sàn AAC có âm thanh rҩt tӕt và đһc tính nhiӋt vӕn có cӫa vұt liӋu làm AAC

FABRICATION
Floor panels are supplied on the basis of Strength Class AC4 and AC6. The maximum
panel length is 20¶-0´. The standard panel width is 2¶-0´. A nominal panel thickness of
8´, 10´ or 12´ is available depending on the loading and span requirements

SӴ SҦN XUҨT

Sàn panels đưӧc cung cҩp dӵa và Strength Class AC4 và AC6. ChiӅu dài lӟn nhҩt cӫa
tҩm panel là 20¶-0´. ChiӅu rӝng tiêu chuҭn cӫa tҩm panels là 2¶-0´. BӅ dày danh đӏnh
cӫa tҩm panel trên thӏ trưӡng là 8´, 10´ hay 12´ tùy thuӝc vào tҧi trӑng và chiӅu dài nhӏp
yêu cҫu

PANEL SYSTEM

Floor panels are tailor made. Their length. Thickness and reinforcement are determined
based on the building requirements and specifications. The standard panel width is 2¶-
0´. See the Overview Section for panel profile information.

Hӊ THӔNG PANEL
Sàn panels đưӧc chӃ tҥo theo kiӇu may vá. ChiӅu dài, bӅ dày và sӵ gia cưӡng đưӧc
xác đӏnh dӵa trên yêu cҫu vӅ xây dӵng và đһc điӇm kӻ thuұt

PANEL CUTTING AND OPENINGS

All panels may be cut and may contain openings throughout the panel. However, the
size, location and type of cut or opening should be coordinated with AAC prior to the
design phrase to avoid any unnecessary field modification

The reason for this is that every opening, notch or cut (round, rectangular, diagonal)
causes additional stress on the area around the potential cut. Any additional
reinforcement requirements can be taken into account during the design and fabrication
process

VӂT CҲT VÀ VӂT ĐӨC CӪA SÀN PANEL

Tҩt cҧ panel có thӇ bӏ cҳt hay chӭa nhӳng lӛ đөc xuyên suӕt chiӅu dài cӫa panel.. Tuy
nhiên, kích thưӟc, vӏ trí và loҥi vӃt cҳt, vӃt đөc nên phù hӧp vӟi tҩm AAC trong giai
đoҥn thiӃt kӃ đӇ tránh nhӳng hiӋu chӍnh không cҫn thiӃt trên công trưӡng

Lý do là mӛi vӃt cҳt vӋt đөc (hình tròn, chӳ nhұt, vӃt cҳt chӳ V) gây ra sӵ gia tăng ӭng
suҩt trên bӅ mһt quanh vӃt cҳt. Bҩt kì sӵ gia cưӡng cҫn thiӃt nào cũng có thӇ đưӧc
xem xét trong quá trình thiӃt kӃ và sҧn xuҩt
PANEL THICKNESS

The thickness of AAC floor panels depends on the required span and loads

The following typical loads may be used for calculation the panel thickness.s However,
all panels are designed based on the project requirements, as specified by the Design
Professional

Bӄ DÀY CӪA TҨM PANEL

BӅ dày cӫa sàn AAC dӵa trên chiӅu dài nhӏp và tҧi trӑng

Nhӳng tҧi trӑng điӇn hình sau có thӇ đưӧc sӱ dөng đӇ tính chiӅu dày tҩm panel. Tuy
nhiên, tҩt cҧ tҩm panels đưӧc thiӃt kӃ dӵa trên yêu cҫu cӫa dӵ án, như đưӧc chӍ đӏnh
bӣi nhà thiӃt kӃ chuyên nghiӋp

Weight of the floor panel

39 pcf for AC4

49 pcf for AC6

Dead load

Flooring 5psf

Ceiling/Mech. 10psf

Partition 20psf

Live load

40psf for residential

50 psf for offices

80 psf for corridors

100 psf for egress

Trӑng lưӧng cӫa tҩm sàn panel

39 pcf đӕi vӟi AC4


49 pcf đӕi vӟi AC6

Tĩnh tҧi

Sàn 5 pcf

Trҫn 10 pcf

Vách ngăn 20pcf

Hoҥt tҧi

40 pcf cho nhà ӣ

50 pcf cho văn phòng

80 pcf cho hành lang

100 pcf cho lӕi đi

For non-standard loads and related questions, consult an AAC Representative. Check
all local jurisdictional requirements for any additional or differing required design loads.

The graph below shows representative spans for a range of live loads. This graph may
be used for the preliminary determination of the thickness required for a particular
project. Since floor panels are quinquely designed for a project, the maximum span for
an individual panel may deviate from the graphical value

DEFLECTION

The allowable deflection of AAC floor panels, due to the total load is L/240. The
allowable deflection for the live load is L/360

CHUYӆN Vӎ

ChuyӇn vӏ cho phép cӫa sàn panel AAC, phө thuӝc vào tәng tҧi trӑng là L/240. ChuyӇn
vӏ cho phép cӫa hoҥt tҧi là L/360

SUPPORT

The length of bearing required ofr AAC floor panels is 21/2´ minimum

CHӔNG ĐӤ

ChiӅu dài đưӧc yêu cҫu cӫa tҩm sàn AAC nhӓ nhҩt là 2.5´
GROUTING

The key joints at adjacent pannels are filled with cement grout in order to provide a
positive diaphragm shear transfer

VӲA LÕNG

Nhӳng nút ӣ gҫn tҩm pannels đưӧc đә đҫy bҵng vӳa xi măng đӇ tҥo ra mӝt màng
truyӅn lӵc cҳt