Anda di halaman 1dari 8

SK SERI MAHLIGAI

CATCH-UP PLAN
FASA 2 / TAHUN 2022

NAMA GURU : MUHAMMAD RIDHUAN BIN HANAFI


MATAPELAJARAN : BAHASA MELAYU
KELAS : 2 TEKUN

PELAKSANAAN 'BRIDGING PROGRAMME' - Merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan akibat (PKP)
9.01.2022 - 24.02.2022
CATCH UP PLAN FASA 2
MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN/ TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/MAS OBJEKTIF TP BIL AKTIVITI PENGAJARAN/SUMBER/
SK/ SP STRATEGI
A BAHAN PdP
TP 1. Murid mengikuti Program Intervensi Pemulihan  Kaedah Pembelajaran
MINGGU 43 (1) KEMAHIRAN : 1 bersama guru pemulihan. Modular
Murid dapat 10 INTERVENSI  Modul Intervensi
1.Tatabahasa TP
9.01.2022 2.Kemahiran Menulis meningkatkan Pemulihan
2
- pengguasaan 1.Murid dapat menggunakan kata tanya yang  Kaedah Pembelajaran
13.01.2022 SK/SP TP sesuai dengan melengkapkan ayat Tanya. Terbeza
SK : 5.3 dan 3.2 TP (1-6).  Buku Teks
3 6
SP : 2.Murid dapat melengkapkan ayat majmuk dengan  Buku Aktiviti
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan kata hubung yang betul  Lembaran Kerja
menggunakan ayat mengikut konteks; PENGUKUHAN
(iii) ayat tanya dengan kata Tanya 3. Murid dapat mengecam ayat majmuk dalam
TP petikan
4
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan ayat mengikut konteks; 4.Murid dapat melengkapkan perenggan
(iii) ayat majmuk berdasarkan ayat yang dibacakan oleh guru

1.Murid dapat membina ayat tanya menggunakan  Kaedah Pembelajaran


3.2.1 Membina dan menulis; kata tanya berdasarkan jawapan/grafik. Terbeza
(iv) perenggan
TP  Buku Teks
5 3 2.Murid dapat melengkapkan ayat majmuk dengan  Buku Aktiviti
3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; kaya hubung yang betul.  Lembaran Kerja
(iii) ayat PENGAYAAN
3. Murid dapat membina ayat majmuk
TP menggunakan kata hubung yang sesuai
6
4.Murid dapat menulis ayat yang dibacakan oleh
guru untuk membina perenggan
PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PEAJAR
MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN/ TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/MAS OBJEKTIF TP BIL AKTIVITI PENGAJARAN/SUMBER/
SK/ SP STRATEGI
A BAHAN PdP
TP 1. Murid mengikuti Program Intervensi Pemulihan  Kaedah Pembelajaran
MINGGU 44 (2) KEMAHIRAN : 1 bersama guru pemulihan. Modular
Murid dapat 10 INTERVENSI  Modul Intervensi
1.Tatabahasa TP
16.01.2022 2.Kemahiran Menulis meningkatkan Pemulihan
2
- pengguasaan  Kaedah Pembelajaran
20.01.2022 SK/SP TP 1.Murid dapat menggunakan kata tanya yang Terbeza
SK : 5.3 dan 3.2 TP (1-6). sesuai dengan melengkapkan ayat tanya.  Buku Teks
3 6
SP :  Buku Aktiviti
5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan 2.Murid dapat melengkapkan ayat majmuk dengan  Lembaran Kerja
menggunakan ayat mengikut konteks; kata hubung yang betul
PENGUKUHAN
(iii) ayat tanya dengan kata Tanya
TP 3. Murid dapat mengecam ayat majmuk dalam
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan 4 petikan
menggunakan ayat mengikut konteks;
(iii) ayat majmuk 4.Murid dapat melengkapkan perenggan
berdasarkan ayat yang dibacakan oleh guru

3.2.1 Membina dan menulis;  Kaedah Pembelajaran


(iv) perenggan 1.Murid dapat membina ayat tanya menggunakan Terbeza
TP kata tanya berdasarkan jawapan/grafik.  Buku Teks
3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;  Buku Aktiviti
(iii) ayat 5 3
2.Murid dapat melengkapkan ayat majmuk dengan  Lembaran Kerja
kaya hubung yang betul.

3. Murid dapat membina ayat majmuk


menggunakan kata hubung yang sesuai

4.Murid dapat menulis ayat yang dibacakan oleh


PENGAYAAN
guru untuk membina perenggan

TP
6

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR


MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/KEMAHIRAN/ TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/MAS OBJEKTIF TP BIL AKTIVITI PENGAJARAN/SUMBER/
SK/ SP STRATEGI
A BAHAN PdP
TP 1. Murid mengikuti Program Intervensi Pemulihan  Kaedah Pembelajaran
MINGGU 45 (3) KEMAHIRAN 1 bersama guru pemulihan. Modular
Murid dapat 10 INTERVENSI  Modul Intervensi
1. Kemahiran Membaca TP
23.01.2022 2. Kemahiran Menulis meningkatkan Pemulihan
2
- 3. Seni Bahasa pengguasaan TP  Kaedah Pembelajaran
27.01.2022 TP (1-6). 3 1.Murid dapat mengenalpasti idea utama dan idea Terbeza
SK/SP 6 sampingan berdasarkan petikan  Buku Teks
SK : 2.2 , 3.3 dan 4.1  Buku Aktiviti
2.Murid dapat memurnikan ayat daripada aspek  Lembaran Kerja
ejaan dan penggunaan kata
SP :
2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal PENGUKUHAN
3. Murid dapat memurnikan ayat daripada aspek
pasti; TP tanda baca
(iv) idea utama 4
(v) idea sampingan
4.Murid dapat menyatakan perumpamaan dan
simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
gambar/situasi
penulisan daripada aspek;
(i) ejaan
(ii) tanda baca
(iii) penggunaan kata TP  Kaedah Pembelajaran
5 1.Murid dapat mengenalpasti idea utama dan idea Terbeza
4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang sampingan berdasarkan petikan  Buku Teks
mengandungi gaya bahasa yang indah; 3  Buku Aktiviti
(i) simpulan bahasa 2.Murid dapat memurnikan petikan daripada aspek  Lembaran Kerja
ejaan dan penggunaan kata
(iii) perumpamaan
3. Murid dapat memurnikan petikan daripada
aspek tanda baca

PENGAYAAN 4.Murid dapat membina ayat menggunakan


TP perumpamaan dan simpulan bahasa yang sesuai
6 berdasarkan gambar/situasi

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR


MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN / TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/MAS OBJEKTIF TP BIL. AKTIVITI PENGAJARAN/SUMBER/
SK/ SP STRATEGI
A BAHAN PdP
TP 1. Murid mengikuti Program Intervensi Pemulihan  Kaedah Pembelajaran
MINGGU 46 (4) KEMAHIRAN 1 bersama guru pemulihan. Modular
Murid dapat 10 INTERVENSI  Modul Intervensi
1.Tatabahasa TP
30.01.2022 meningkatkan Pemulihan
2
- SK/SP pengguasaan TP 1.Murid dapat mengenalpasti kata nama khas  Kaedah Pembelajaran
3.02.2022 SK : 5.1 dan 5.2 TP (1-6). 3 dalam petikan dan menulis kata nama khas dengan Terbeza
6 betul.  Buku Teks
 Buku Aktiviti
SP : 2.Murid dapat melengkapkan ayat menggunakan  Lembaran Kerja
kata ganti nama yang sesuai
5.1.1 Memahami,mengenal pasti dan
3. Murid dapat mengenalpasti dan melengkapkan
menggunakan golongan kata mengikut PENGUKUHAN
petikan dengan kata kerja aktif transitif dan kata
konteks; TP kerja pasif yang sesuai
(ii) kata nama khas 4
(iii) kata ganti nama
4.Murid dapat melengkapkan ayat dengan kata
sendi nama yang betul
5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata kerja mengikut konteks; 5.Murid dapat melengkapkan jadual cerakin kata
(i) kata kerja aktif transitif dengan kata dasar,imbuhan awalan dan imbuhan
(ii) kata kerja pasif akhiran yang betul
TP  Kaedah Pembelajaran
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan 1.Murid dapat mengenalpasti kata nama khas Terbeza
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
5
dalam petikan dan membina ayat menggunakan  Buku Teks
(ii) kata sendi nama
3 kata nama khas dengan betul.  Buku Aktiviti
 Lembaran Kerja
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan 2.Murid dapat melengkapkan ayat menggunakan
menggunakan kata mengikut konteks; kata ganti nama yang sesuai
(i) kata dasar
(iii) kata berimbuhan awalan 3. Murid dapat membina ayat berdasarkan gambar
(iv) kata berimbuhan akhiran PENGAYAAN dengan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
TP yang sesuai
6
4.Murid dapat melengkapkan ayat dengan kata
sendi nama yang betul

5.Murid dapat melengkapkan jadual cerakin kata


dengan kata dasar,imbuhan awalan dan imbuhan
akhiran yang betul

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PEAJAR


CUTI TAHUN BARU CINA (31.01.2022 – 3.02.2022)
MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN / TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/MAS OBJEKTIF TP BIL. AKTIVITI PENGAJARAN/SUMBER/
SK/ SP STRATEGI
A BAHAN PdP
TP 1. Murid mengikuti Program Intervensi Pemulihan  Kaedah Pembelajaran
MINGGU 47 (5) KEMAHIRAN 1 bersama guru pemulihan. Modular
Murid dapat 10 INTERVENSI  Modul Intervensi
1.Tatabahasa TP
06.02.2022 meningkatkan Pemulihan
2
- SK/SP pengguasaan TP 1.Murid dapat mengenalpasti kata nama khas  Kaedah Pembelajaran
10.02.2022 SK : 5.1 dan 5.2 TP (1-6). 3 dalam petikan dan menulis kata nama khas dengan Terbeza
6 betul.  Buku Teks
SP :  Buku Aktiviti
2.Murid dapat melengkapkan ayat menggunakan  Lembaran Kerja
kata ganti nama yang sesuai
5.1.1 Memahami,mengenal pasti dan
menggunakan golongan kata mengikut
3. Murid dapat mengenalpasti dan melengkapkan
konteks; PENGUKUHAN
petikan dengan kata kerja aktif transitif dan kata
(ii) kata nama khas TP kerja pasif yang sesuai
(iii) kata ganti nama 4
4.Murid dapat melengkapkan ayat dengan kata
5.1.2 Memahami, mengenal pasti dan
sendi nama yang betul
menggunakan kata kerja mengikut konteks;
(i) kata kerja aktif transitif
5.Murid dapat melengkapkan jadual cerakin kata
(ii) kata kerja pasif
dengan kata dasar,imbuhan awalan dan imbuhan
akhiran yang betul
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
TP  Kaedah Pembelajaran
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
5 1.Murid dapat mengenalpasti kata nama khas Terbeza
(ii) kata sendi nama
dalam petikan dan membina ayat menggunakan  Buku Teks
3 kata nama khas dengan betul.  Buku Aktiviti
5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan
 Lembaran Kerja
menggunakan kata mengikut konteks;
2.Murid dapat melengkapkan ayat menggunakan
(i) kata dasar
kata ganti nama yang sesuai
(iii) kata berimbuhan awalan
(iv) kata berimbuhan akhiran
3. Murid dapat membina ayat berdasarkan gambar
PENGAYAAN
dengan kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
TP yang sesuai
6
4.Murid dapat melengkapkan ayat dengan kata
sendi nama yang betul

5.Murid dapat melengkapkan jadual cerakin kata


dengan kata dasar,imbuhan awalan dan imbuhan
akhiran yang betul

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PELAJAR


MINGGU/ KAEDAH
BIDANG/ KEMAHIRAN / TEMA /UNIT/ PROGRAM\
TEMPOH/MAS OBJEKTIF TP BIL. AKTIVITI PENGAJARAN/SUMBER/
SK/ SP STRATEGI
A BAHAN PdP
TP 1. Murid mengikuti Program Intervensi Pemulihan  Kaedah Pembelajaran
MINGGU 48 (6) KEMAHIRAN : 1 bersama guru pemulihan. Modular
Murid dapat 10 INTERVENSI  Modul Intervensi
1.Tatabahasa TP
13.02.2022 2.Kemahiran Menulis meningkatkan Pemulihan
2
- pengguasaan TP  Kaedah Pembelajaran
17.02.2022 SK/SP TP (1-6). 3 1.Murid dapat melengkapkan ayat dengan kata Terbeza
SK : 5.1 dan 3.2 6 adjektif sifat,ukuran dan waktu dengan betul  Buku Teks
 Buku Aktiviti
SP : 2.Murid dapat membina ayat menggunakan kata  Lembaran Kerja
adjektif yang sesuai berdasarkan gambar
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan
3. Murid dapat melengkapkan dialog dengan kata
menggunakan kata adjektif mengikut PENGUKUHAN
perintah yang sesuai
konteks. TP
(i) sifat 4 4.Murid dapat mengenalpasti jenis pola ayat dasar
(iii) ukuran
dan membina ayat menggunakan pola ayat dasar
(v) waktu
5.Murid dapat menjawab soalan pemahaman
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
bertumpu dan bercapah dengan betul
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(v) kata perintah

5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan TP  Kaedah Pembelajaran


5 1.Murid dapat melengkapkan dan membina ayat Terbeza
menggunakan ayat mengikut konteks;
(i) pola ayat dengan kata adjektif sifat,ukuran dan waktu  Buku Teks
3 dengan betul  Buku Aktiviti
3.2.2 Membina dan menulis jawapan  Lembaran Kerja
2.Murid dapat membina ayat menggunakan kata
pemahaman dengan berdasarkan soalan;
adjektif yang sesuai berdasarkan gambar
(i) bertumpu
(ii) bercapah
3. Murid dapat melengkapkan dialog dengan kata
PENGAYAAN perintah yang sesuai
TP
6 4.Murid dapat mengenalpasti jenis pola ayat dasar 
dan membina perenggan menggunakan pola ayat
dasar

5.Murid dapat menjawab soalan pemahaman


bertumpu dan bercapah dengan betul

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PEAJAR


MINGGU/ KAEDAH
PROGRAM\ST
TEMPOH/MAS BIDANG/ TAJUK/ TEMA /UNIT/ SK/ SP OBJEKTIF TP BIL. AKTIVITI PENGAJARAN/SUMBER/
RATEGI
A BAHAN PdP
TP 1. Murid mengikuti Program Intervensi Pemulihan  Kaedah Pembelajaran
MINGGU 49 (7) KEMAHIRAN 1 bersama guru pemulihan. Modular
Murid dapat 10 INTERVENSI  Modul Intervensi
1.Tatabahasa TP
20.02.2022 2.Kemahiran Menulis meningkatkan Pemulihan
2
- pengguasaan TP  Kaedah Pembelajaran
24.02.2022 SK/SP TP (1-6). 3 1.Murid dapat melengkapkan ayat dengan kata Terbeza
SK : 5.1 dan 3.2 6 adjektif sifat,ukuran dan waktu dengan betul  Buku Teks
 Buku Aktiviti
SP : 2.Murid dapat membina ayat menggunakan kata  Lembaran Kerja
adjektif yang sesuai berdasarkan gambar
5.1.3 Memahami, mengenal pasti dan 
3. Murid dapat melengkapkan dialog dengan kata
menggunakan kata adjektif mengikut PENGUKUHAN
perintah yang sesuai
konteks. TP
(i) sifat 4 4.Murid dapat mengenalpasti jenis pola ayat dasar
(iii) ukuran
dan membina ayat menggunakan pola ayat dasar
(v) waktu
5.Murid dapat menjawab soalan pemahaman
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
bertumpu dan bercapah dengan betul
menggunakan kata tugas mengikut konteks;
(v) kata perintah

5.3.1 Memahami, mengenal pasti dan TP  Kaedah Pembelajaran


5 1.Murid dapat melengkapkan dan membina ayat Terbeza
menggunakan ayat mengikut konteks;
(i) pola ayat dengan kata adjektif sifat,ukuran dan waktu  Buku Teks
3 dengan betul  Buku Aktiviti
3.2.2 Membina dan menulis jawapan  Lembaran Kerja
2.Murid dapat membina ayat menggunakan kata
pemahaman dengan berdasarkan soalan;
adjektif yang sesuai berdasarkan gambar
(i) bertumpu
(ii) bercapah
PENGAYAAN 3. Murid dapat melengkapkan dialog dengan kata
perintah yang sesuai
TP
6 4.Murid dapat mengenalpasti jenis pola ayat dasar
dan membina perenggan menggunakan pola ayat
dasar

5.Murid dapat menjawab soalan pemahaman


bertumpu dan bercapah dengan betul

PBD DILAKSANAKAN UNTUK MELIHAT PRESTASI PEAJAR


CUTI AKHIR TAHUN PENGGAL 3 (26.02.2022 – 20.03.2022)

Anda mungkin juga menyukai