Anda di halaman 1dari 9

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

KELAS : TAHUN 3 GIGIH

NAMA GURU : MUHAMMAD RIDHUAN BIN HANAFI

CATCH -UP PLAN FASA 2


9/1/2022 – 24/2/2022

PROGRAM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN PROGRAM PENGUKUHAN PROGRAM PENGGAYAAN
KUKUH I KUKUH II KUKUH III

SASARAN

TARIKH 9/1/2022 – 24/2/2022 9/1/2022 – 24/2/2022 9/1/2022 – 24/2/2022

 Memastikan murid boleh meningkatkan  Memastikan murid boleh meningkatkan  Memastikan murid boleh meningkatkan
Tahap Penguasaan TP ( 1-6) serta Tahap Penguasaan TP ( 1-6) serta Tahap Penguasaan TP ( 1-6) serta
MATLAMAT meningkatkan peratus penguasaan KAK bagi meningkatkan peratus penguasaan KAK bagi meningkatkan peratus penguasaan KAK bagi
murid yang tidak dapat menguasai KAK. murid yang tidak dapat menguasai KAK. murid yang tidak dapat menguasai KAK.

STRATEGI  Pendekatan Terbeza  Pendekatan Terbeza  Pendekatan Terbeza


PENDEKATAN  Pendekatan Modular  Pendekatan Modular  Pendekatan Modular

 Menggalakkan murid meneroka perkara-


AKTIVITI  Membuat latihan tambahan
 Membuat ‘drilling’ menggunakan latihan. perkara baharu dalam tema pembelajaran
DIRANCANG  Ulangkaji topik lampau
yang telah ditetapkan.
CATCH -UP PLAN FASA 2
9/1/2022 – 24/2/2022

AKTIVITI YANG DIRANCANG


MINGGU PERKARA STANDARD PEMBELAJARAN MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG

43 Pelaksanaan program 1.2.1, Bertutur untuk Memastikan KUKUH I


sepanjang Bulan Januari 2022 menjelaskan dan menilai murid boleh  Pendekatan Terbeza Untuk Program Intervensi
9 – 13 Jan sesuatu perkara secara meningkatkan (TP1 & TP2)
 Pendekatan Modular
2022 Merancang : bertatasusila mengikut konteks penguasaan TP  Membuat ‘drilling’
 Program Intervensi . (1-6) serta menggunakan latihan.
 Program Pengukuhan 2.3.1, Membaca, mengenal menghabiskan %
Program Pengayaan pasti, dan menerangkan KAK bagi murid KUKUH II
 Penilaian PBD kandungan teks daripada bahan yang tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
bukan sastera dan bahan menguasai KAK. dan Pengayaan
sastera (TP 3 & TP 4)
 Membuat latihan tambahan
3.2.2, Menghasilkan jawapan  Ulangkaji topik lampau
pemahaman berdasarkan
soalan KUKUH III
Untuk Program Pengayaan
3.2.3, Membanding bezakan (TP5&TP6)
dan mencatat maklumat tentang  Menggalakkan murid
sesuatu perkara meneroka perkara-perkara
baharu dalam tema
5.1.2 Memahami dan pembelajaran yang telah
menggunakan pelbagai kata ditetapkan.
nama khas mengikut konteks
yang betul.
CATCH -UP PLAN FASA 2
9/1/2022 – 24/2/2022

MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG AKTIVITI YANG DIRANCANG


MINGGU PERKARA STANDARD PEMBELAJARAN

44 Pelaksanaan program 1.3.1, Mendengar, memahami Memastikan KUKUH I


sepanjang Bulan Januari 2022 dan memberikan respons murid boleh  Pendekatan Terbeza Untuk Program Intervensi
16-20 terhadap sesuatu arahan meningkatkan (TP1 & TP2)
 Pendekatan Modular
Jan 2022 Merancang : berdasarkan ayat perintah penguasaan TP  Membuat ‘drilling’
 Program Intervensi dalam pelbagai situasi dengan (1-6) serta menggunakan latihan.
 Program Pengukuhan betul. menghabiskan %
Program Pengayaan KAK bagi murid KUKUH II
 Penilaian PBD 2.2.1 Membaca, memahami, yang tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
dan mengecam; (ii) idea utama menguasai KAK. dan Pengayaan
dan idea sampingan (TP 3 & TP 4)
 Membuat latihan tambahan
3.2.4 Menulis sesuatu yang  Ulangkaji topik lampau
diimlakkan; (i) ayat
KUKUH III
3.3.1 Menghasilkan kerangka Untuk Program Pengayaan
dan penulisan karangan naratif, (TP5&TP6)
dan bukan naratif (i) berpandu.  Menggalakkan murid
meneroka perkara-perkara
5.1.3Memahami dan baharu dalam tema
menggunakan pelbagai kata pembelajaran yang telah
ganti nama mengikut konteks ditetapkan.
dengan betul
CATCH -UP PLAN FASA 2
9/1/2022 – 24/2/2022

MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG AKTIVITI YANG DIRANCANG


MINGGU PERKARA STANDARD PEMBELAJARAN

45 Pelaksanaan program 1.1.2 Mendengar, memahami, Memastikan KUKUH I


sepanjang Bulan Januari 2022 dan memberikan respons murid boleh  Pendekatan Terbeza Untuk Program Intervensi
23-27 terhadap; (ii) silaan dan meningkatkan (TP1 & TP2)
 Pendekatan Modular
Jan 2022 Merancang : larangan penguasaan TP  Membuat ‘drilling’
 Program Intervensi (1-6) serta menggunakan latihan.
 Program Pengukuhan 2.3.1 Membaca, mengenal menghabiskan %
Program Pengayaan pasti, dan menerangkan KAK bagi murid KUKUH II
 Penilaian PBD kandungan teks daripada bahan yang tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
bukan sastera dan bahan menguasai KAK. dan Pengayaan
sastera; (iii) cerita (TP 3 & TP 4)
 Membuat latihan tambahan
2.3.2 Membaca dan  Ulangkaji topik lampau
mempersembahkan karya
bukan sastera dan karya KUKUH III
sastera dengan sebutan yang Untuk Program Pengayaan
betul dan intonasi yang sesuai; (TP5&TP6)
(iii) cerita  Menggalakkan murid
meneroka perkara-perkara
3.3.2 Mengedit dan baharu dalam tema
memurnikan hasil penulisan pembelajaran yang telah
daripada aspek; (iii) struktur ditetapkan.
ayat

5.2.1 Memahami dan


menggunakan pelbagai
imbuhan dalam pelbagai situasi
dengan betul
CATCH -UP PLAN FASA 2
9/1/2022 – 24/2/2022

MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG AKTIVITI YANG DIRANCANG


MINGGU PERKARA STANDARD PEMBELAJARAN

46 Pelaksanaan program  Penilaian PBD Memastikan KUKUH I


sepanjang Bulan Januari 2022 murid boleh  Pendekatan Terbeza Untuk Program Intervensi
30 Jan - meningkatkan (TP1 & TP2)
 Pendekatan Modular
3 Feb Merancang : penguasaan TP  Membuat ‘drilling’
2022  Program Intervensi (1-6) serta menggunakan latihan.
 Program Pengukuhan menghabiskan %
Cuti Tahun Program Pengayaan KAK bagi murid KUKUH II
Baru Cina  Penilaian PBD yang tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
menguasai KAK. dan Pengayaan
(TP 3 & TP 4)
 Membuat latihan tambahan
 Ulangkaji topik lampau

KUKUH III
Untuk Program Pengayaan
(TP5&TP6)
 Menggalakkan murid
meneroka perkara-perkara
baharu dalam tema
pembelajaran yang telah
ditetapkan.

CUTI TAHUN BARU CINA


31 Januari - 3 Februari 2022
CATCH -UP PLAN FASA 2
9/1/2022 – 24/2/2022

MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG AKTIVITI YANG DIRANCANG


MINGGU PERKARA STANDARD PEMBELAJARAN

47 Pelaksanaan program 1.2.3, Bersoal jawab untuk Memastikan KUKUH I


sepanjang Bulan Januari 2022 mendapatkan dan murid boleh  Pendekatan Terbeza Untuk Program Intervensi
6 - 10 menyampaikan maklumat meningkatkan (TP1 & TP2)
 Pendekatan Modular
Feb 2022 Merancang : penguasaan TP  Membuat ‘drilling’
 Program Intervensi 2.2.1, Membaca, memahami, (1-6) serta menggunakan latihan.
 Program Pengukuhan dan mengecam; (iii) idea menghabiskan %
Program Pengayaan keseluruhan KAK bagi murid KUKUH II
 Penilaian PBD yang tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
3.2.2, Menghasilkan jawapan menguasai KAK. dan Pengayaan
pemahaman berdasarkan (TP 3 & TP 4)
soalan; (ii) bercapah  Membuat latihan tambahan
 Ulangkaji topik lampau
3.3.2, Mengedit dan
memurnikan hasil penulisan KUKUH III
daripada aspek; (i) ejaan , tanda Untuk Program Pengayaan
baca dan penggunaan imbuhan (TP5&TP6)
.  Menggalakkan murid
5.3.1Memahami dan membina meneroka perkara-perkara
ayat songsang yang betul dalam baharu dalam tema
pelbagai situasi. pembelajaran yang telah
ditetapkan.
CATCH -UP PLAN FASA 2
9/1/2022 – 24/2/2022

MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG AKTIVITI YANG DIRANCANG


MINGGU PERKARA STANDARD PEMBELAJARAN

48 Pelaksanaan program Memastikan KUKUH I


sepanjang Bulan Januari 2022 1.3.2, Mendengar, memahami murid boleh  Pendekatan Terbeza Untuk Program Intervensi
13 - 17 dan memberikan respons meningkatkan (TP1 & TP2)
 Pendekatan Modular
Feb 2022 Merancang : terhadap ayat tanya dengan penguasaan TP  Membuat ‘drilling’
 Program Intervensi betul. (1-6) serta menggunakan latihan.
 Program Pengukuhan menghabiskan %
Program Pengayaan 2.3.1, Membaca, mengenal KAK bagi murid KUKUH II
 Penilaian PBD pasti, dan menerangkan yang tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
kandungan teks daripada bahan menguasai KAK. dan Pengayaan
bukan sastera dan bahan (TP 3 & TP 4)
sastera.  Membuat latihan tambahan
 Ulangkaji topik lampau
3.2.1, Membina dan menulis
ayat KUKUH III
Untuk Program Pengayaan
3.3.1, Menghasilkan kerangka (TP5&TP6)
dan penulisan karangan naratif,  Menggalakkan murid
dan bukan naratif meneroka perkara-perkara
baharu dalam tema
5.3.1 Memahami dan membina pembelajaran yang telah
ayat songsang yang betul dalam ditetapkan.
pelbagai situasi
CATCH -UP PLAN FASA 2
9/1/2022 – 24/2/2022

MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG AKTIVITI YANG DIRANCANG


MINGGU PERKARA STANDARD PEMBELAJARAN

49 Pelaksanaan program 1.1.3, Mendengar, mentafsir, Memastikan KUKUH I


sepanjang Bulan Januari 2022 dan memberikan respons murid boleh  Pendekatan Terbeza Untuk Program Intervensi
20 - 24 terhadap; (ii) soalan bercapah meningkatkan (TP1 & TP2)
 Pendekatan Modular
Feb 2022 Merancang : penguasaan TP  Membuat ‘drilling’
 Program Intervensi 2.1.1, Membaca dengan (1-6) serta menggunakan latihan.
 Program Pengukuhan sebutan yang betul dan intonasi menghabiskan %
Program Pengayaan yang sesuai KAK bagi murid KUKUH II
 Penilaian PBD yang tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
3.2.3, Membanding bezakan menguasai KAK. dan Pengayaan
dan mencatat maklumat tentang (TP 3 & TP 4)
sesuatu perkara  Membuat latihan tambahan
 Ulangkaji topik lampau
3.2.4, Menulis sesuatu yang
diimlakkan; (i) ayat KUKUH III
Untuk Program Pengayaan
5.3.2 Memahami dan membina (TP5&TP6)
pelbagai ayat dalam teks  Menggalakkan murid
menggunakan penanda wacana meneroka perkara-perkara
dengan betul. baharu dalam tema
pembelajaran yang telah
ditetapkan.

CATCH -UP PLAN FASA 2


9/1/2022 – 24/2/2022
MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG AKTIVITI YANG DIRANCANG
MINGGU PERKARA STANDARD PEMBELAJARAN

50 Pelaksanaan program  Penilaian PBD Memastikan KUKUH I


sepanjang Bulan Januari 2022  Peperiksaan murid boleh  Pendekatan Terbeza Untuk Program Intervensi
27 Feb – 4 meningkatkan (TP1 & TP2)
 Pendekatan Modular
Mac Merancang : penguasaan TP  Membuat ‘drilling’
2022  Program Intervensi (1-6) serta menggunakan latihan.
(optional)  Program Pengukuhan menghabiskan %
Program Pengayaan KAK bagi murid KUKUH II
 Penilaian PBD yang tidak dapat Untuk Program Pengukuhan
menguasai KAK. dan Pengayaan
(TP 3 & TP 4)
 Membuat latihan tambahan
 Ulangkaji topik lampau

KUKUH III
Untuk Program Pengayaan
(TP5&TP6)
 Menggalakkan murid
meneroka perkara-perkara
baharu dalam tema
pembelajaran yang telah
ditetapkan.

CUTI AKHIR TAHUN PENGGAL 3


26 Februari – 20 Mac 2022

Anda mungkin juga menyukai