Anda di halaman 1dari 9

Sem 2

2021/22

PENILAIAN KURSUS
KBK 60104
Kanak-Kanak Berkeperluan
Khas

FAKULTI PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MANUSIA


KANDUNGAN

1.0 Pengenalan 2

2.0 Hasil Pembelajaran Kursus 2

3.0 Penilaian Kursus


3.1 Pemberatan penilaian kursus 2
3.2 Agihan pemberatan kerja kursus 2

4.0 Bentuk Kerja Kursus 3


4.1 Bentuk Kerja Kursus Individu 3
4.2 Bentuk Kerja Kursus Kumpulan 4

5.0 Skala Pemarkahan Kerja Kursus


5.1 Skala Pemarkahan Kajian Kes 4
5.2 Skala Pemarkahan Penulisan Ilmiah 5
5.3 Skala Pemarkahan Ulasan Jurnal 6

LAMPIRAN:
Cover tugasan kumpulan 9

1
1.0 PENGENALAN

Kursus ini merangkumi perbincangan tentang konsep dan kategori kanak-kanak berkeperluan khas,
pendekatan yang sesuai kanak-kanak berkeperluan khas secara profesional, menghubungkaitkan
peranan multidisiplin dan menjalinkan kolaborasi dalam pengendalian kanak-kanak berkeperluan
khas serta mensintesis kelemahan dan kekuatan dalam perlaksanaan pengendaliannya.

2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

2.1 Menghuraikan konsep dan kategori kanak-kanak berkeperluan khas (C4, PLO1)
2.2 Menilai pendekatan mengajar yang sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas. (C6, PLO3)
2.3 Menghubungkaitkan peranan kumpulan multidisiplin dan menjalinkan kolaborasi dalam
pengendalian kanak-kanak berkeperluan khas. (C5, PLO9)
2.4 Mensintesis kelemahan dan kekuatan pelaksanaan pengendalian kanak-kanak berkeperluan
khas. (C5, PLO4)

3.0 PENILAIAN KURSUS

3.1. Pemberatan

Kategori Pemberatan
Kerja kursus 60%
Pentaksiran Akhir 40%
JUMLAH 100%

3.2. Agihan Pemberatan Kerja Kursus

Bentuk Kerja Jenis Agihan Markah


Kursus Tugasan (Peratus)
Kajian Kes 20%
Individu
Ulasan Jurnal 10%
Kumpulan Penulisan Ilmiah 30%
JUMLAH 60%

2
4.0 BENTUK KERJA KURSUS

Sila baca ARAHAN di bawah dengan teliti.


Please read the INSTRUCTIONS below carefully.

4.1 BENTUK KERJA KURSUS

Tugasan Arahan Tarikh Akhir %


Tugasan Individu 1. Tugasan kajian kes adalah secara individu. Minggu ke-5 20%
2. Pelajar dikehendaki memilih satu kategori kanak-
kanak berkeperluan khas dan melaksanakan
Kajian Kes
kajian kes berkaitan dengan amalan pengajaran
dan pembelajaran bagi kanak-kanak tersebut.
3. Kajian kes hendaklah ditulis dalam bentuk
laporan.
4. Panjang laporan antara 15 – 20 muka surat
termasuk rujukan.
5. Saiz huruf Arial 11 dan langkau 1.5 dan rujukan
hendaklah menggunakan format APA (American
Psychological Association)
6. Tugasan esei hendaklah dihantar dalam bentuk
soft copy (myguru).

Penulisan Ilmiah
1. Setiap kumpulan dikehendaki menulis esei Minggu ke- 8 30%
– Kumpulan
berdasarkan strategi yang berasaskan
pembelajaran Abad ke-21 secara berkumpulan.
2. Panjang esei lebih kurang 15 - 20 muka surat
tidak termasuk rujukan.
3. Rujukan hendaklah daripada pelbagai sumber
yang relevan dan terkini (2016 – 2022).
4. Saiz huruf Arial 11 dan langkau 1.5 dan rujukan
hendaklah menggunakan format APA (American
Psychological Association)
5. Berdasarkan penulisan tersebut, pelajar
dikehendaki membuat pembentangan
selama 40 minit dan persembahan adalah
berdasarkan kreativiti kumpulan masing-masing.
6. ,Amalan plagiat TIDAK DIBENARKAN sama
sekali

1. Pelajar dikehendaki membuat ulasan Minggu ke-11


Ulasan Jurnal- berdasarkan DUA (2) JURNAL berkaitan multidisplin 10%
Individu 2. Jurnal yang dipilih mestilah yang terkini (2016 –
2022)
3. Panjang setiap ulasan jurnal antara 2 – 3 muka
surat menggunakan saiz huruf Arial 11 dan langkau
1.5.
4. Tugasan esei hendaklah dihantar dalam bentuk
soft copy (myguru)

3
JUMLAH 60%

PERHATIAN

• Segala perkara yang berkaitan kerja kursus MESTI merujuk dan mengikut arahan pensyarah.

4
5.0 SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS

5.1 Skala Pemarkahan Kajian Kes (20%)

PERKARA/ CEMERLANG BAIK MEMUASKAN KURANG LEMAH


MARKAH (18 – 20) (14 - 17) (10 – 13) MEMUASKAN (0 – 5)
(6-9)
Isi Isi kandungan Isi kandungan Isi kandungan Isi kandungan kurang Isi kandungan tidak
kandungan diterangkan dengan diterangkan dengan diterangkan dengan jelas dan kurang jelas dan tidak
sangat jelas dan jelas dan mudah agak jelas dan agak difahami difahami
sangat mudah difahami. mudah difahami
difahami.

Kreativiti dan Menghasilkan Menghasilkan laporan Menghasilkan Menghasilkan laporan Menghasilkan


keaslian laporan yang sangat yang kreatif serta asli laporan yang agak yang kurang kreatif laporan yang tidak
kreatif serta asli dan dan disokong dengan kreatif serta asli dan serta asli dan kurang kreatif serta asli dan
disokong dengan contoh-contoh yang disokong dengan disokong dengan tidak disokong
contoh-contoh yang relevan contoh-contoh yang contoh-contoh yang dengan
relevan relevan relevan contoh-contoh yang
relevan

Sumber Dapat menyokong Dapat menyokong Dapat menyokong Dapat menyokong Tidak dapat
rujukan yang perbincangan perbincangan dengan perbincangan perbincangan dengan menyokong
terkini dengan pelbagai pelbagai sumber dengan pelbagai pelbagai sumber perbincangan
sumber rujukan rujukan dengan baik sumber rujukan rujukan dengan dengan pelbagai
dengan sangat baik dengan agak baik kurang baik sumber rujukan

Penggunaan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan


Bahasa penggunaan bahasa penggunaaan bahasa penggunaaan penggunaaan bahasa penggunaaan
yang sangat tepat yang tepat bahasa yang agak yang kurang tepat. bahasa yang tidak
tepat Kurang tepat

Sikap Sangat Bertanggungjawab Agak Kurang Tidak


bertanggungjawab terhadap tugasan bertangungjawab bertangungjawab bertangungjawab
terhadap tugasan yang diberi terhadap tugasan terhadap tugasan terhadap tugasan
yang diberi yang diberi yang diberi yang diberi

5
5.2 Skala Pemarkahan- a) Penulisan Ilmiah (20%)

PERKARA/ CEMERLANG BAIK MEMUASKAN KURANG LEMAH


MARKAH MEMUASKAN
(18- 20) (14-17) (10-13) (9- 6) (0 – 5)

Isi Isi kandungan Isi kandungan Isi kandungan Isi kandungan kurang Isi kandungan tidak
kandungan diterangkan dengan diterangkan dengan diterangkan dengan jelas dan kurang jelas dan tidak
sangat jelas dan jelas dan mudah agak jelas dan agak difahami difahami
sangat mudah difahami. mudah difahami
difahami.

Perkembang Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Dapat memberi Tidak dapat memberi
an Idea pandangan secara pandangan secara pandangan secara pandangan secara pandangan secara
sangat kritis dan kritis dan kreatif serta agak kritis dan agak kurang kritis dan kritis dan kreatif serta
kreatif serta memberikan cadangan kreatif serta kurang kreatif serta tidak dapat
memberikan yang bernas memberikan memberikan cadangan memberikan
cadangan yang cadangan yang yang kurang bernas cadangan yang
sangat bernas agak bernas bernas

Sumber Dapat menyokong Dapat menyokong Dapat menyokong Dapat menyokong Tidak dapat
rujukan perbincangan perbincangan dengan perbincangan perbincangan dengan menyokong
terkini dengan pelbagai pelbagai sumber dengan pelbagai pelbagai sumber perbincangan
sumber rujukan rujukan terkini dengan sumber rujukan rujukan terkini dengan dengan pelbagai
terkini dengan sangat baik terkini dengan agak kurang baik sumber rujukan
baik baik terkini

Penggunaan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan


Bahasa penggunaan bahasa penggunaaan bahasa penggunaaan penggunaaan bahasa penggunaaan
yang sangat tepat yang tepat bahasa yang agak yang kurang tepat. bahasa yang tidak
tepat Kurang tepat

Kerjasama Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan


kumpulan Kerjasama kumpulan Kerjasama kumpulan Kerjasama Kerjasama kumpulan Kerjasama kumpulan
yang sangat baik yang baik kumpulan yang yang kurang baik yang tidak baik
agak baik

6
5.2 Skala Pemarkahan- b) Pembentangan (10%)

PERKARA/M Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Lemah


ARKAH Memuaskan
(9-10) (7-8) (5-6) (2-4) (0-2)

Isi Isi kandungan Isi kandungan Isi kandungan Isi kandungan Isi kandungan
Kandungan diterangkan dengan diterangkan dengan diterangkan dengan kurang jelas dan tidak jelas dan
sangat jelas dan jelas dan mudah agak jelas dan agak kurang difahami tidak difahami
sangat mudah difahami mudah difahami
difahami

Pengunaan Penggunaan bahan Penggunaan bahan Penggunaan bahan Penggunaan bahan Penggunaan
bahan power power point yang power point yang power point yang power point kurang bahan power point
point sangat baik dan baik dan agak baik dan agak baik dan kurang yang tidak baik
sangat bersesuaian bersesuaian dengan bersesuaian dengan bersesuaian dengan dan tidak
dengan topik topik topik topik bersesuaian
dengan topik

Cara Cara penyampaian Cara penyampaian Cara penyampaian Cara penyampaian Cara penyampaian
penyampaian sangat menarik dan menarik dan agak menarik dan kurang menarik dan tidak menarik dan
keyakinan diri yang keyakinan diri yang keyakinan diri yang kurang keyakinan tidak mempunyai
sangat tinggi tinggi agak tinggi diri keyakinan diri

Kerjasama Kerjasama kumpulan Kerjasama Kerjasma kumpulan Kerjasama Kerjasama


kumpulan yang sangat baik kumpulan yang baik yang agak baik kumpulan yang kumpulan yang
kurang baik tidak baik

7
5.3 Skala Pemarkahan Ulasan Jurnal (10%)

PERKARA/M Cemerlang Baik Memuaskan Kurang Lemah


ARKAH Memuaskan
(9-10) (7-8) (5-6) (0 – 2)
(2-4)
Isi Isi kandungan Isi kandungan diolah Isi kandungan diolah Olahan isi Olahan isi
Kandungan diolah dengan dengan jelas dan dengan agak jelas kandungan kurang kandungan tidak
sangat jelas dan mudah difahami dan agak mudah jelas dan kurang jelas dan tidak
sangat mudah difahami difahami difahami
difahami

Idea Sumbangan idea Sumbangan idea Sumbangan idea Sumbangan idea Sumbangan idea
yang sangat banyak yang banyak dan yang agak banyak yang kurang banyak yang tidak banyak
dan bernas bernas dan bernas dan kurang bernas dan tidak bernas

Rujukan Dapat menyokong Dapat menyokong Dapat menyokong Dapat menyokong Tidak dapat
perbincangan perbincangan perbincangan perbincangan menyokong
dengan rujukan dengan dengan rujukan yang dengan rujukan perbincangan
yang pelbagai dan dengan rujukan yang pelbagai dan sumber yang pelbagai dan dengan rujukan
sumber yang terkini pelbagai dan sumber yang terkini dengan sumber yang terkini yang pelbagai dan
dengan sangat baik yang terkini dengan agak baik dengan kurang baik sumber yang
baik terkini

Anda mungkin juga menyukai