Anda di halaman 1dari 10

BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PELAJAR


BERKENAAN DENGAN PENTAKSIRAN AKHIR

Adalah saya dengan ini mengaku bahawa skrip


jawapan/tugasan/projek yang dihantar adalah daripada hasil kerja
saya sendiri dan tidak melibatkan sebarang unsur plagiarisme
daripada pelajar lain. Universiti boleh mengambil tindakan keatas
saya sekiranya saya berbuat demikian.

TANDATANGAN :

TARIKH : 28 JUN 2021


NELVIANA NAH ANAK TIMBANG

970724-13-6614

D20182085048
FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK

ISMP KIMIA (AT13)


BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

ISMP KIMIA (ATI3)

2021 A

D2018208 0 8 5 0 4 8

9 7 0 7 2 4 1 3 6 6 1 4
BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

Arahan:
Keretas tu ngundan EMPAT tanya esei. Saut semua tanya tu dalam timpuh ti udah ditetapka.

1. Macha chara mekanis enggau mentalis selalu diamalka ba sekula di menua kitai. Pejuraika
dua bengkah chara bacha tu ari sukut tuju enggau proses bejalaika iya.

Dalam proses macha, bisi dua bengkah macha iya nya macha chara mekanis enggau mentalis.
Macha chara mekanis iya nya macha ti dikumbai macha nyaris sereta inggar dalam kelas. Dalam
macha chara mekanis nembiak diperansang mansutka runding diri enggau chara nyematak pasal
isi ti dibacha ngichaka nembiak lansik sereta jampat ngelala leka jaku lalu nemu nyebut leka jaku
enggau betul. Dalam pengawa macha chara mekanis tu, bisi mayuh tuju ti mai pemanah ngagai
nembiak iya nya tuju macha chara mekanis tu ulih ngelatih nembiak macha enggau jampat sereta
betul. Senentang perkara tu, nembiak ti macha enggau nyawa ti inggar sereta didinga bala
pengajar deka ngelatih nembiak nyebut leka jaku enggau betul. Kebuah pia ketegal pengajar ulih
mendingka leka jaku ti salah ari nembiak lalu metulka leka jaku ti salah nya enggau betul.
Enggau chara tu nembiak deka nemu penyalah diri sereta enda agi nandu penanggul dalam
macha.
Kelimpah ari nya, lebuh nembiak macha enggau nyawa ti nyaris sida mega lanchat agi
nyebut enteli iya. Dalam pekara tu, enteli ti disebut tau dibanding ka enggau pantun. Chunto iya
baka pantun ti munyi tu:
Tekura luga-luga makai daun riang,
Pelanduk kunduk-kunduk napat pun buan,
Jaku Iban diatu nempusung chukup mansang,
Pesaka kitai Iban bansa diau nyelapat jeman.

Chunto leka jaku ti enteli ba pantun di atas iya nya iya ngembuan munyi vokal tauka munyi leka
jaku ti sama. Macha chara mekanis ulih ngelatih nembiak lanchat agi nyebut enteli lebuh sida
ngarang tauka ngaga pantun lalu enggau chara macha ti inggar sida jampat agi ingat ke leka jaku
sereta ulih ngena leka jaku ti engkeman lebuh ngaga pantun. Pia mega enggau nembiak ti suah
macha nyaris, sida mega dilatih ngelala tanda bacha lalu ngamal bacha nitihka tanda bacha dalam
siti-siti genteran ayat. Ambika banding, pengujung ayat sigi ngembuan tanda bacha noktah lalu
chara macha ayat ti ngembuan tanda bacha noktah enda sebaka enggau ayat ti ngembuan tanda
bacha koma. Ari tu tadi nembiak nemu mandingka bida munyi nitihka tanda bacha.
BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

Proses kena bejalaika pengawa macha chara mekanis iya nya pengajar ulih meri siti genteran
teks ngagai nembiak lalu ngasuh nembiak macha genteran teks nya. Udahnya pengajar ngena
teknik betanya saut nyerenih pekara ti dibacha baka chunto nembiak bisi salah macha genteran
teks ngena bunyi tanda bacha noktah tang kebendar ya dalam ayat nya ngembuan tanda bacha
koma. Pengajar nyerenihka pekara tu ngena bunyi nitihka tanda bacha ti betul lalu macha
genteran teks nya seretai enggau nembiak, nitihka iya macha ayat enggau betul. Taja pia,
pengajar mega tau ngiring nembiak macha siku-siku tauka nitihka ripih tang pengawa ti bakatu
begunaka masa ti mayuh agi laban pengajar ngasuh siku-siku nembiak macha tang chara tu ngasi
endar dikena ngelatih nembiak ti kurang amat dalam macha. Dikena ngujungka akitivit tu
pengajar patut nerangka isi pekara, reti leka jaku enggau rambai jaku ngagai nembiak ngambika
nembiak mereti agi.
Macha chara kedua iya nya macha chara mentalis ti reti ita macha dalam ati aja sereta
nadai didinga munyi nyawa lebuh nembiak macha tauka dikumbai bacha enda bemunyi laban
dibacha dalam ati aja. Taja pengawa macha chara mentalist u enda bemunyi tang macha chara
mentalist u nyengkaum pengingat visual enggau pengeregas mata sereta pengingatka reti
pekara ti dibacha. Pengelebih macha chara mentalis tu iya nya tiap iku kitai bebas milih
kereban bacha seriran enggau minat diri empu nitihka chara ti dikedeka diri empu.
Nengah chara tu iya tau bendar nyungkakka pretasi pelajar bala nembiak. Kebuah pia
laban tiap iku nembiak ulih ngiga, milih kereban bacha, nyingkang enggau mansang kediri
empu. Dalam macha chara mentalis tu iya nyengkaum dua pengawa dalam pengelandik
belajar iya nya macha chara intensif enggau macha chara ekstensif. ti meri reti macha chara
mentalis tu iya nya nukar isi teks kereban ti dibacha ngagai reti sereta lebuh macha dalam ati
(bacha sengian) ngasuh nembiak jampat agi macha. Kebuah pia ketegal macha chara mekanis
lubah laban bacha bansa tu ngemeranka asil munyi baka tiun, rentak enggau sebut ti inggar.
Dalam macha chara mentalis, chara tu deka ngelatih nembiak ngulihka pengasil tauka
penguntung diri empu, ngelatih nembiak ngatika diri ngiga penerang, ngelatih nembiak macha
dalam ati enggau jampat, meri penguntung ngagai nembiak ari sukut penemu tauka chara
nguasa ilmu sereta dikena sida merindang ati diri.
Proses kena bejalaika pengawa macha chara mentalis iya nya pengajar mesti nyendiaka
teks ti bisi ngundan penemu ti tentu pasal sesebengkah bidang chunto baka bidang pendidikan
nengah siti teks lalu diperatika sida iya. Sebedau kelas pengajar endang patut perambuka lalu
nyendiaka kereban bacha nitihka tikas penau nembiak. Dalam konteks ngajar enggau belajar,
pengajar empu ti milih kereban bacha ti deka diberi iya ngagai nembiak ngambika tiap iti
BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

kereban bacha dibacha nembiak sama magang sereta pengajar lantang tauka nyamai agi ngajar
dalam kelas.
(10 markah)

2. Dalam sistem pelajar bisi empat bengkah bacha ti nyengala beguna amat ungkup nembiak
ti benung belajar. Terangka penemu nuan sentang bacha intensif, ekstensif, beperindang
enggau kritis.

Dalam sistem pelajar bisi empat bengkah bacha ti nyengala beguna amat ungkup nembiak ti
benung belajar iya nya bacha intensif, bacha ekstensif, bacha beperindang enggau bacha kritis,
Bacha intensif iya nya bacha ti silik sentang sesebengkah pekara lalu nembiak deka mansik
pekara nya enggau dalam agi ketegal deka nemu isi pekara nya enggau silik sereta milih
pekara ti dianggap iya beguna aja. Pekara nya dipilih enggau cheremat, ngambi semina isi
pekara ti relevan aja chunto baka sentang isi teks, iya beratika tauka ngemeratka input tauka
penemu baru enggau silik ari ti macha enggau meretika nya chara kritis.
Sepegudah nembiak bulih asas (pemun tauka pugu) penemu dalam teks nya, dia iya
lalu macha kereban bukai. Taja pia, nembiak agi begunaka iring embing ari pengajar taja nya
semina latih macha intensif aja. Tuju bacha intensif iya nya ngambika nembiak ulih macha
enggau manah sereta betul, ngichaka nembiak ulih ngerembaika penemu diri sereta awakka
nembiak belatih macha dalam ati diri empu. Bacha intensif mega bepotensi nyungkakka
penyemitan nembiak bekenaka jaku. Ambika chunto dalam kelas pengajar meri penerang
nengah teks bacha lalu nembiak mansik tusun jaku dalam sesebengkah ayat sereta nguji
nguasa reti ti bisi dalam nya. Bacha intensif nyaup nembiak dalam pengawa bejaku enggau
betulis lalu nembiak selalu macha chara intensif, sida deka landik agi macha laju.
Macha ekstensif tu siti pengawa macha ti besai tauka luas sereta ngambika nembiak
meretika isi pekara ti beguna ari mayuh bengkah sumber. Nembiak enda bangat tak numpu
dalam ngagai siti-siti teks bacha. Macha ekstensif nyengkaum sekeda aktiviti baka macha lalu
tinjau, macha pantas lalu peda enggau bacha ngelansa. Orang ti macha chara ekstensif
ngasaika diri enda chukup macha sebansa aja kereban. Bacha ekstensif tau dikemeranka ba
latih pemun (asas) ba pengelandik macha. Tuju bacha ekstensif iya nya ngambika ngelatih
nembiak ngatika diri lalu meransing nembiak ransing macha sereta ngelatih nembiak ngulihka
penemu enggau peneleba intelektual.
BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

Bacha beperindang beguna amat ke chara ekstensif dikena beperindang ari kereban
bacha chunto baka macha novel, cherpan, leka main enggau bemacham litaricha betulis ti
bukai sereta mayuh macham kereban pemerindang tau dibacha. Bacha beperindang
dipejalaika ba sebarang maya enggau ba sebarang alai. Nembiak macha beperindang dikena
belelakka untak ketegal bacha beperindang tu nitihka penyamai ati enggau timpuh ti bisi
dikembuanka sida. Pengawa bacha beperindang ulih digaga maya nembiak udah ngetu gawa
tauka ngetu belajar dikena ngelantang ati.
Bacha kritis beguna amat ungkup nembiak ti benung belajar ba peringkat pelajar ti
tinggi
laban mayuh pengawa analisis, mengkritik tauka mejah seruri, meri kebuah enggau biuh,
nisih, mansik. Potensi nembiak nguna penau sida bepikir chara kritis enggau kreatif. Orang ti
kritis besikap kritikal lalu penemu sida tau pulai ka pengelebih tauka pemanah. Orang ti
kreatif lebih ngagai pengelandik nengkebang ngena jaku. Orang ti kreatif mayuh nulis novel,
cherpan, drama enggau leka main. Mensia endang iya bisi ngembuan penemu ti kritikal
enggau kreatif lalu mayuh amat pekara ti ditanya iya pasal teks.
. (10 markah)

3. Sekeda kereban bacha ti dikena ngajar pengelandik macha iyanya berita rama, brosur,
poster, novel, jerpan, leka main, drama, surat pekirum, komentari, gerim, charta enggau
lagu. Padahka nama pengelebih nguna kereban nya lalu bakani chara nuan ulih nguna iya.

Kereban bacha endang chukup beguna sereta meri penguntung ngagai semua mensia kelebih
agi nembiak ti benung besekula nadai ngira tikas peninggi sekula. Kelebih agi ngagai nembiak
ti deka ngaga pansik tauka analisis, sida deka begunaka mayuh macham jenis kereban bacha
dikena ngiga sebarang info ti engkeman dikena dalam pansik sida. Nya alai, pengajar kemaya
haritu mestu pintar nyediaka kereban bacha ti manah sereta meri mayuh penguntung tauka
pengelbih ngagai bala nembiak. Bekenaka kereban bacha iya nya lagu, pengajar ulih narit ati
sereta ngasuh nembiak mereti silik agi lalu ingat utai ti dipelajarka sida iya.
Dalam saut tanya tu, aku deka ngerintai 6 jenis kereban bacha iya nya berita rama,
novel, leka main, surat pekirum, lagu enggau charta. Berita rama iya nya berita ti dichelak
ninting hari tauka dipublikasyen seminggu ba keretas ti belipat. Pengelebih nguna kereban
berita rama iya nya berita rama dichelak atas keretas ti murah lalu nyamai dibeli nembiak
nadai ngira penatai pemisi apai indai sida lalu engkeman dikena bala pengajar ngajar ba
sekula. Berita rama tu ngundan berita, artikel enggau iklan ti manah dikena nembiak belajar
BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

macha lalu landik dalam macha. Berita rama tau dikena nyadika bup teks ti idup laban iya
magi sereta nyadung puncha informasyen tauka berita rama ngagai mensia mayuh lalu iya
nulis sejarah baka iya ti nyenggala
nyadi. Informasyen ti ba berita rama tau dikena nembiak ngiga penemu ti lebih lebuh ngaga
karang baka Bahasa Melayu, Bahasa Iban enggau Bahasa Inggeris. Berita rama engkeman
dikena kena ngajar dalam bilik kelas laban iya bisi ngembuan empat iti kriteria iya nya
publisiti (berita ti datai ngagai publik), periodsiti (dichelak nitihka timpuh), currency (berita
iya maya dia belama tauka up to date) enggau universaliti (berita iya nyerangkung bemacham
leman pekara enggau topik).
Novel tu siti karang ti panjai ditulis ngena gaya prasa bepelasarka bemacham peneleba
pengidup mensia ti digaga nitihka penau imaginasyen ti mandangka gaya peristiwa tauka
pengidup orang. Peristiwa ti dikarang dlm novel endang pekara ti bendar tauka
diimaginasyen/difantasi aja. Novel mega begunaka latar tempat, watak sereta latar timpuh ti
panjai. Pengelebih nguna novel dalam kereban bacha iya nya nembiak ulih belajar teknik-
teknik
becherita ti bisi mayuh macham baka teknik dialog (randau), teknik monolog (bejaku kediri),
teknik monolog dalam (nadai orang mendingka iya bejaku kediri), teknik ngingatka leman
berita, teknik tinjau ke dudi hari (imbas muka/foreshadow), teknik nyerita, teknik ripot enggau
teknik kolaj (nyelitka tibak cherita, leka main enggau surat). Chara bakani ka ngajar ngena
kerban novel iya nya dalam sekula kemaya hari diatu, nembiak deka belajar litaricha dalam
setiap mata pelajar baka Bahasa Melayu, Bahasa Iban enggau Bahasa Inggeris. Nyadi ari tu
tadi pengajar ulih ngajar nembiak teknik-teknik becherita
Kereban ti ketiga iya nya leka main. Leka main iya nya karang dalam tukuh metrikal
(berbarisbaris) ti ngemunka ritma enggau enteli lalu stail karang tu mega meri nilai estetika
ngagai leka main. Leka main mega ngena jaku retorik enggau metaforikal ti meri reti meri
empas ngagai peninga tauka pemacha ari sukut munyi, reti enggau mesej ti dikenataika.
Pengelebih leka main dalam kereban bacha iya nya leka main nguna tukuh enggau
konvensyen ti nyenggala dikena ngenataika mesej ti tau ngajar raban bansa mensia ti macha
tauka ningaka iya. Chara ngena leka main ngajar nembiak iya nya pengajar patut mantaika
leka main nengah video ngagai nembiak, udahnya pengajar tau meri chunto genteran pantun
Iban lalu pengajar mega ulih ngajar leka main ti bisi mayuh macham tukuh, struktur, gaya
jaku, ngembuan mesej enggau ngembuan rima ti ulih ngajar nembiak dalam bilik kelas lalu
ulih mega meri pelasar ngagai nembiak kemaya hari bakani reti leka main sereta chunto leka
main nitihka adat kitai Iban.
BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

Kereban ti keempat iya nya surat pekirum. Surat pekirum iya nya mesej ti ditulis lalu
ditujuka ngagai orang bukai tauka organisasyen lalu iyamega dichelak tauka ditulis jari. Surat
pekirum bisi jenis formal tauka non-formal lalu iya mega bisi ngembuan format ti tentu.
Pengelebih surat pekirum iya nya belajarka jaku ti formal. Jaku ti formal tauka tinggi nilai
budi meri ulah ti manah ngagai siku-siku kitai mensia. Pengajar ulih ngajar nembiak nulis
surat pekirum dalam kelas ngena mayuh macham chunto dalam komputer tauka bup. Kebuah
pengajar patut ngajar nembiak surat pekirum ngundan format ti engkeman bendar dipelajar
nembiak dalam bilik kelas. Surat pekirum mega suah dikena kitai kemaya hari diatu lalu sigi
patut dipelajar ke ba sekula.
Lagu iya nya siti karang muzikal ti pandak sereta ditempa dikena merindang orang
mayuh. Pengelebih mendingka lagu iya nya kitai ulih belelak enda lama sepengudah lelak
gawa tauka belajar. Munyi ku niang ini ku kelia, lantang ati tawas runding sepengudah ninga
lagu dalam radio. Kebuah lagu engkeman dikena ngajar dalam bilik kelas ketegal lagu
ngundan puitis sereta bisi enteli ti nyenggala dikena nembiak belajar ke puitis tauka mayuh
macham jaku bakajaku silup enggau jaku sempama. Lagu mega engkeman dikena belajarka
jaku Iban laban lagu chukup bepengaruh besai dalam media sosial kemaya hari. Ari
mendingka lagu, nembiak japat agi belajar bekenaka jaku Iban ti engkeman besehari-hari.
Charta tu dikena ngayanka informasyen ngnea symbol lalu iya sebansa diagram tauka
graf ti ngutun sereta ngarika siti set data numerikal enggau data kualitatif. Kebuah charta
engkeman dikena ngajar dalam bilik kelas iya nya maya kitai begunaka charta, kuantiti ti
besai enggau kaul entara data ulih dibantaika enggau jelas sereta nembiak ulih mereti agi.
Charta tu begua amat dikena kitai nulis tauka ngerekod data tauka isi penting dalam sigi-sigi
topik lalu pengawa tu tau mantu pengajar dalam alat bantu ngajar lebuh dalam bilik kelas.
(10 markah)

4. Kelimpah ari pengelandik ngepunka pelajar, nguna papan tulis, ngemachamka kereban
enggau betanya saut, nama agi pengelandik bukai ti patut dikembuanka pengajar dalam
pengawa ngajar dalam kelas?

Kelimpah ari pengelandik ngepunka pelajar, nguna papan tulis, ngemachamka kereban enggau
betanya saut, pengajar patut ngembuan pengelandik dalam ICT. Kebuah pia laban mayuh
macham kereban bantu ngajar tauka sumber rujukan dalam Google. Pekara tu terang agi
dipeda lebuh menua tasah tinggang penyakit Covid19 ti tau munuh kitai. Semua sekula ditutp
BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

dikena ngurangka pengerekai penyakitt u. Nya kebuah Kementerian Pendidikan Malaysia


(KPM) neruska pelajar nengah cara online yang enda betemu mua baka ba dalam kelas.
Pengelandik ICT pengajar chukup beguna maya tu laban pengajar deka ngajar 100% nengah
online aja. Nya alai, pengajar sigi patut ngembuan pengelandik dalm ICT lebuh ngajar
ngichaka kualiti ngajar nya tinggi agi.
Kelimpah ari nya, pengelandik nerangka isi pelajar chukup penting maya ngajar.
Kebuah pia laban pengajar patut nerangka isi topik ngagai nembiak ngichaka nembiak lebih
mereti agi isi topik nya. Enti nyema pengajar nadai ngembuan pengelandik nerangka isi dia
mih bala nembiak enda mereti isi topik sampai ila-ila. Ukai semina ngembuan pengelandik
nerang tang pengajar mega patut ngembuan pengelandik betanya saut. Betanya saut dalam
kelas siti aktiviti ti chukup beguna amat dikena nembiak meretika enggau lebih silik senentang
isi topik. Ambika banding baka belajar topik tumbuh-tumbahan. Dalam topik tu nembiak deka
belajar tikas tauka peringkat utai tumbuh tu nyadi. Nembiak diminta ngingatka 5 peringkat
nya lalu pengajar ulih betanya saut enggau nembiak nama utai nyadi ba peringkat ti ke 2.
Enggau chara tu nembiak mereti agi enggau topik ti diajar laban sida mega bisi enggau bejaku
tauka nyaut tanya apengajar.
Pengelandik ti kepenudi iya nya pengelandik nyimpulka isi topik ti udah diajar ngagai
nembiak sehari nya. Ambika chunto belajar ngarang. Pengajar deka merintaika chara-chara ti
betul lebuh ngarang. Nyadi kepenudi dalam karang ngembuan simpul jaku. Bakanya mih
sema ngagai nyimpulka isi topik ti diajar pengajar. Sepengudah bendar belajarka siti-siti topik,
jaku simpul mega mesti engkeman ngambika nembiak mereti enggau lebih silik agi.
(10 markah)

Ujung Keretas Peresa Semester


BNK 3023 Kemahiran Membaca Dalam Bahasa Iban 2

Anda mungkin juga menyukai