Anda di halaman 1dari 28

Microsoft Office Excel 2003

1
Tajuk Muka Surat
1. Pengenalan 3
2. Memulakan Windows dan Excel
3. Latihan Asas 4
4. Latihan 1 5
Jadual
5. Latihan 2 8
Latihan Asas Operasi Arithmatik
6. Latihan 3 10
Simbol Mata Wang
7. Latihan 4 13
Mendapatkan Jumlah Maksima dan Minima
8. Latihan 5 13
Membina Graf
9. Latihan 6 16
Carta Organisasi
10.Latihan 7 18
Menusun Data Mengikut Susunan, Header and Footer
11.Latihan Ulangkaji 1 19
12.Latihan Ulangkaji 2 20
13.Latihan Ulangkaji 3 21
14.Mencetak Buku Kerja 22

2
TOPIK 1 : PENGENALAN

1. PENGENALAN MICROSOFT EXCEL


1. Fail di dalam Microsoft Excel dikenali sebagai bukukerja (WorkBook) yang
tergolong didalam kategori helaian eletronik (spreadsheet). Secara default, Excel
menyediakan 3 lembaran kerja (sheet) yang boleh ditambah, dibuang, disalin dan
dipindah.
2. Microsoft Excel berguna untuk menyimpan dan memanipulasikan data, pengiraan,
ringkasan dan juga penganalisaan data, memasukkan gambar, carta dan data dari
internet.
3. Satu lembaran sama seperti lejer akauntan yang disusun dalam lajur yang menegak
(column) dan baris yang melintang (row).
4. Pertembungan diantara baris dan lajur dinamakan sel (cell). Setiap sel dirujuk
dengan alamat (address) dan boleh mengandungi nombor, teks atau formula.

2. MEMULAKAN WINDOWS DAN EXCEL

2 3

1. Klik butang Start untuk memulakan perisian Microsoft Excel.


2. Klik pada Programs
3. Klik pada Microsoft Office
4. Klik pada Microsoft Office Excel 2003
5. Satu helaian kosong akan terpapar dan diberi nama Book1 secara automatik.

3
Butang kawalan tetingkap Palang Formula Palang Alatan (Toolbar)
Palang Tajuk (Title Bar) Palang Menu (Menu Bar )

Kotak
Kepala Kepala
Nama Alur

Kepala Baris 9
Baris (Row 9)

Petak helaian kerja Palang Status


Alur C (Column C)
Palang Tajuk : (Title Bar) Memaparkan nama applikasi (program) dan nama buku
kerja (fail) yang dibuka
3 butang tetingkap : Mengandungi 3 butang kawalan skrin pada palang tajuk-Minimize
(Mengecil), Maximize (Membesar) dan Close (Menutup)

Palang Menu : Menu utama Excel seperti File, Insert, Format dan Tools
Palang Alatan : (Tools Bar) Mengandungi ikon/gambar kecil iaitu jalanpintas untuk
tugasan utama seperti save, print, copy dan print preview
Kepala Baris : (Row Header) Melabelkan lajur (row) dengan angka
Kepala Lajur : (Column Header) Melabelkan lajur(column) dengan huruf
Palang Formula : Petak yang memaparkan data yang dimasukkan ke dalam sel
Kotak Nama : (Name Box) Memaparkan alamat sel yang aktif
Palang Tatalan : (Scroll Bar) Digunakan untuk beralih ke kawasan lain di dlm skrin.
Palang Status : Memaparkan arahan terpilih atau status kerja spt Num, Cap & Scroll
Lock

4
TOPIK 2: DATA HELAIAN KERJA
3. MENCIPTA BUKU KERJA BARU
Terdapat 3 cara:

1. Menggunakan menu File : New..

2. Klik butang New di Palang Alatan (Toolbar)


3. Tekan kekunci Cara Pintas Ctrl+N. Tekan kedua-dua butang Ctrl dan N.

4. MEMASUKKAN DATA

1. Klik sel untuk dimasukkan data.


2. Taip data (teks, nilai, formula atau function)
3. Tekan kekunci Enter atau Tab.
Enter atau butang bawah akan memasukkan data mengikut jalur (ke bawah)
dan Tab atau butang kanan akan memasukkan data mengikut baris (ke
kanan).
Shift+Enter akan mengaktifkan sel di atas (sebelumnya) dan Shift+Tab akan
mengaktifkan sel kiri.
4. Tekan Esc atau butang Cancel untuk membatalkan kemasukan data.

Teks Nilai Julat Sel

Teks (Labels)
Teks atau label merupakan huruf, nombor, ruang kosong dan aksara bukan numerik
Secara lalaian (default) teks akan dijajar (align) ke sebelah kiri.
Satu sel boleh menerima sehingga 255 aksara (character).

5
Nilai (Value)

1. Terdiri dari aksara-aksara berikut: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ) , / $ % E e


2. Letakkan simbol - atau ( ) untuk nilai negative
3. Secara lalaian, nombor akan dijajar ke sebelah kanan sel
4. Menerima hanya 15 digit nombor
5. Letakkan ‘ di hadapan nombor untuk menjadikan nombor sebagai teks atau
formatkan sel tersebut sebagai teks. Format: Cells : Number : Text

5. MENGEDIT/MEMBETULKAN DATA
Terdapat 3 cara:
1. Aktifkan sel yang hendak diedit. Taip data yang betul dan tekan Enter.
2. Aktifkan sel yang hendak diedit. Lakukan pembetulan di Formula Bar
3. Aktifkan sel yang hendak diedit. Tekan Butang F2. Lakukan pembetulan di sel
berkenaan.

6. MEMILIH ATAU MENANDAKAN JULAT SEL

Dua atau lebih sel yang bersempadan berbentuk empatsegi dipanggil julat sel (cell range)
Terdapat beberapa cara untuk menandakan (highlight) julat sel. Contohnya A1:B10.

1. Menggunakan Tetikus (Mouse) : Klik dan tahan tetikus pasa sel permulaan (A1)
dan seret tetikus ke sel terakhir (B10).
2. Kekunci (Keyboard) : Aktifkan sel pertama (A1). Tahan Shift. Guna kekunci anak
panah bawah dan kanan untuk gerakkan ke sel terakhir (B10).
3. Tetikus dan Kekunci : Klik sel pertama. Tahan Shift. Klik sel terakhir.
4. Kotak Nama (Name Box) : Taipkan julat sel yang berkenaan (A1:B10) ke dalam
kotak nama dan tekan Enter. Sesuai untuk julat yang besar saiznya.
Nota: Boleh juga ditaip a1.b10 kerana excel akan menukarkannya kemudian.

A1:B1

6
5. MENAMBAH KAWASAN JULAT SEL

Untuk membesar atau mengecilkan kawasan pemilihan, misalnya membesarkan julat sel
A1:B10 sehingga C11, gunakan salah satu cara di bawah:

1. Kekunci : Tahan Shift dan tekan anak panah kanan dan bawah ke sel C11.
2. Tetikus dan kekunci : Tahan Shift dan klik C11.

6. MENANDAKAN KAWASAN TERPISAH

Untuk memilih 2 kawasan julat yang berlainan pada masa yang sama, contohnya A1:B10
dan E2:E5, terdapat 2 cara:

1. Tetikus dan kekunci : Pilih (highlight) dahulu A1:B10. Tahan Ctrl. Pilih julat sel
E2:E5
2. Kotak Nama : Taip di Name Box dan pisahkan dengan koma. A1:B10,E2:E5

(Nota: Pemilihan bersambung menggunakan Shift, pemilihan terpisah


menggunakan Ctrl

A1:B10

E2:E5

7. MEMILIH KESELURUHAN LAJUR/BARIS

Perlu untuk memformat keseluruhan lajur atau baris dengan format yang sama.

1. Untuk memilih keseluruhan lajur/baris, klik di tengah-tengah kepala lajur/baris.


2. Untuk memilih beberapa lajur/baris, klik kepala lajur/baris pertama dan seret hingga
kepala kolum/baris terakhir .

7
LATIHAN 1

1. Masukkan data seperti yang terdapat di bawah:

a) Tukar Tajuk kepada:


i) Saiz Font: 12 ii) Jenis Font: Bodoni MT iii) Bold
- Aktifkan sel C1 dan tukar mengikut arahan.

b) Jajarkan waktu REHAT di tengah-tengah jalur


- Klik icon Justify Centre di Palang Alatan (Toolbar)

Hasilnya:

8
8. MENYIMPAN BUKU KERJA YANG BARU (SAVE AS)

Proses menyimpan tidak semestinya dilakukan setelah kerja anda siap. Simpanlah
bukukerja sekerap mungkin untuk mengelakkan kemungkinan kerja-kerja anda hilang
kerana keputusan letrik, kerosakan komputer atau lain-lain sebab.

1. Pilih File, Save As untuk fail yang baru.


2. Petak Save In akan muncul. Klik anak panah.
3. Pilih lokasi (folder) untuk disimpan.Pilih 3 1/2 Floppy jika igin menyimpan di
dalam disket
4. Taip nama fail (Latihan 1) menggantikan Book 1 dalam kotak File Name
5. Klik Save

2. Klik pada anak panah

3 3. Pilih lokasi: My
Documents atau Floppy (A)

4. Taip nama fail 5. Klik Save

Maksimum nama fail ialah 255 aksara.


10 aksara-aksara berikut tidak boleh digunakan

/ \ > < * ? | : ; “

9. MENYIMPAN BUKU KERJA SEDIA ADA (SAVE)

Jika fail telah diberikan nama, terdapat 3 cara untuk menyimpan bukukerja itu:

1. Menggunakan menu File , Save

2. Klik butang , Save di Tool bar

9
3. Tekan kekunci Cara Pintas Ctrl+S

10. MENAMATKAN EXCEL

Beberapa cara untuk menamatkan perisian Excel

1. Menggunakan menu File , Exit

2. Klik butang , Close pada palang tajuk

3. Klik 2 kali pada Butang Kawalan Tetingkap

Memasukkan Tarikh dan Masa

Format-format di bawah adalah diterima Excel:


3/4 14-Mar Mar-06 M
3/14/06 14-Mar-06 March-06 M-06
03/14/06 14-Mar-06 March 14,2006
3/14/2006 14-Mar-2006

2 format tambahan yang menggabungkan tarikh dan waktu ialah begini:


3/14/06 1:30 PM 3/14/06 13:30

Masukkan data seperti di bawah ke dalam sel-sel yang ditentukan. Perhatikan bagaimana
Excel memaparkan tarikh-tarikh tersebut.

A2 Jan 4, 2006 A6 Feb 2, 06 A10 11-March-06


A3 1/8/2006 A7 2/8/06 A11 3-15-06
A4 1/11/2006 A8 Feb 15, 06 A12 3/22/06
A5 25-Jan-06 A9 3/1/06 A13 March 29, 2006

10
LATIHAN 1

JADUAL

ARAHAN:Buka fail baru dan pada sheet 1 masukkan data di bawah:

Di Sel 3 masukkan Penang Park Royal Hotel

Di sel 5 masukkan Types of facilities offered:

Lajur B C D
Baris
8 Room Type Minimum Price Maximum Price
(RM) (RM)
10 Single 300 400
11 Extra Bed 40
12 Suite 700 700
13 Bouble 300 400

Rooms Facilities:
Safety Deposit Box, Coffee Maker/Kettle, Telephone, Shower, Hot & Cold Running
Water, Long Bath, Airconditioning, Piped In Music, In-House Video, Cable/Satellite TV,
Mini Bar/Refrigerator, Colour TV.

F&B Facilities:
Restaurant, Bar/Cocktail Lounge, Coffee House

11
Recreation Fac:
Indoor Games, Swimming Pool, Tennis Court, Watersports, Health Centre

Other Facilities:
Parking, 24 Hour Room Security, Mailing/Courier Services, Laundry, Car
Rental/Limousine Service, Business Centre, Hairdressing/Beauty Salon,
Conference/Function Room, Banquet Hall.

ARAHAN:
1. Namakan Sheet 1 sebagai Penang Park Royal Hotel.
2. Bentukkan kekotak pada jadual diatas.
3. Simpan fail anda sebagai Jadual.

Langkah-Langkah:
1. Select jadual tersebut.
2. Klik menu Format – Cells - Border.

LATIHAN 1.2

ARAHAN:Sambung latihan ini di dalam Sheet 2 (Fail Jadual)

RAMALAN CUACA ( CELCIUS )

PAGI PETANG MALAM

KEDAH 20 C 30 C 25 C

PERAK 21 C 32 C 26 C
PULAU
PINANG 22 C 31 C 24 C

PERLIS 20 C 32 C 24 C

KELANTAN 23 C 34 C 26 C

TERENGGANU 25 C 33 C 27 C

SELANGOR 26 C 34 C 28 C

Langkah-langkah:

12
1. Untuk menformat tulisan , saiz , bentuk dan kesannya.
Format – Cells – Font.

2. Untuk mmembuat Underline.


Format – Cells – Font – Underline.

3. Membentuk kekotak/Border.
Format – Cells – Border.

LATIHAN 1.3

ARAHAN:Sambung latihan ini di dalam Sheet 3 (Fail Jadual).

K M M M M
U I I I I
M N N N N
P G G G G
U G G G G
L U U U U
A 1 2 3 4
N

Merah Pulau Pangkor Gunung Tahan Cameron Pulau Payar


Highlands

Biru Gunung Ledang Pulau Tioman Bukit Cerakah Gunung Jerai

Hijau Bukit Fraser Pulau Redang Gunung Jerai Taman Buaya

Kuning Pulau Langkawi Bukit Hijau Taman Negara Port Dickson

Langkah-langkah:

13
Untuk membina teks/tulisan ke bawah.

1. Select teks terlebih dahulu.


2. Klik menu Format – Cells – Alignment.
3. Kemudian pilih bentuk teks ke bawah seperti

T
E
X
T

4. Atau untuk condongkan tulisan setkan di sebelah teks tadi yang seakan bentuk jam.

LATIHAN 2

LATIHAN ASAS OPERASI ARITHMATIK

Arahan:Buka buku kerja baru kemudian setiap operasi arithmetic perlu dibuat di dalam
lembaran yang berasingan dan namakan mengikut tajuk operasi:

Langkah-langkah yang perlu diikuti:

Taipkan nombor di dalam setiap sel.Seperti contoh di bawah:

2 ‘+ 5 ‘= =A1+C1

Untuk mendapatkan sebarang


jawapan pastikan anda taipkan
Untuk menyediakan symbol = tanpa’
sebarang symbol seperti (+)
taipkan terlebih dahulu
koma/apostrophe (‘)

Pastikan taip symbol tambah(+) tanpa (‘).Ini


bagi menjalankan sebarang operasi sama ada
tambah(+),tolak(-),bahagi(/),darab(*)
,kuasa(^) dan peratus(%).

2.1 TAMBAH (+)

1. 2 + 3=
2. 5 + 6=

14
3. 15 + 7=
4. 64 + 88 + 22 =
5. 115 + 36 + 34 =
6. 1320 + 12 + 52 + 8=
7. 245 + 25 + 80 + 3=
8. 854 + 561 + 123 + 210 =
9. 1111 + 111 + 11 + 1=
10. 1234 + 4321 + 321 + 123 =

Nota:
1. AutoSum(Simbol Sigma)digunakan untuk melakukan penambahan sahaja.

2. Atau gunakan Sum…...pilih menu Insert – Function.

2.2 TOLAK ( - )

1. 5 - 3=
2. 10 - 6=
3. 85 - 56 =
4. 589 - 125 =
5. 456 - 12 - 56 =
6. 256 - 56 - 45 - 23 - 12 =

2.3 DARAB (*)

1. 2 * 5=
2. 9 * 9=
3. 56 * 10 =
4. 200 * 6 * 4=
5. 333 * 33 * 3=

2.4 BAHAGI ( / )

1. 10 / 2=
2. 15 / 3=
3. 522 / 6=
4. 1000 / 10 / 1=
5. 1224 / 22 / 2=
6. 5154 / 100 / 8=

2.5 KUASA (^)

1. 22 =

2. 53 =

3. 104 =

4. 422 =

5. 1002 =

15
6. 5640 =

2.6 PERATUS ( % )

1. 2 %=
2. 4 %=
3. 65 %=
4. 82 %=
5. 56 %=
6. 75 %=

LATIHAN 3

SIMBOL MATAWANG (CURRENCY)

Arahan: masukkan jadual di bawah di dalam sheet 1 dan dapatkan jumlah keseluruhannya.

SENARAI JUALAN PERKAKASAN KOMPUTER

Senarai Barang Harga (RM)


Monitor 17” Digital 700.00
Printer HP Lazer Jet 1600 368.00
Scanner HP 270.00
Multimedia Keyboard 30.00
Genius Easy Mouse 16.00
Modem External 56K 180.00
Maxtor 30.7 GB Hard Disk 400.00
Floppy Drive 55.00
Jumlah Keseluruhan

Langkah – langkah:

1. Select angka berikut yang ingin ditambah.


2. Klik AutoSum.(tanda Sigma)
Atau
3. Tanda kawasan sel terlebih dahulu untuk diletakkan jawapan.
4. Klik Insert – Function- Sum.Kemudian OK.
5. Kemudian Select angka yang hendak ditambah.
6. Klik OK.
7. Namakan Sheet 1 sebagai Senarai Jualan.
8. Namakan Buku Kerja anda sebagai Currency atau Simbol Mata Wang.

Untuk ketengahkan perkataan atau ayat di antara sel gunakan Merge and Center.

16
Langkah-langkah:

1. Tentukan sel,contoh dari A1-A6 dan select kedudukan perkataan atau ayat berikut.
2. Klik Merge and Center.

LATIHAN 3.2
Sambung jadual di bawah di dalam sheet 2.

REPORT OF THE WEEKS IN JANUARY

ITEMS W1 W2 W3 W4 TOTAL

Computers 300000 350000 400000 240000


Printers 50000 32000 26000 20000
Scanners 48000 30000 40000 19000
Cartridge and Refills Ink 14000 16000 20000 10000
Cables 7000 5000 8000 4000
Speakers 20000 15000 25000 10000
Modems 28000 24000 16000 12000
Drives A,C,D 40000 50000 20000 15000
Accessories 20000 15000 13000 18000
Others 1000 800 600 700

Arahan:

1. Kira Jumlah bagi setiap barang.


2. Letakkan symbol Currency pada setiap angka berikut
3. Langkah-langkah untuk mendapatkan simbol Currency.
i. Select angka terlebih dahulu.
ii. Kemudian klik Format – Cells.
iii. Pilih Number – Currency
iv. Pilih RM
v. OK
Atau guna simbol Currency pada Toolbars.

17
*Sekiranya symbol RM tiada.Setkan pada Control Panel – Regional Setting –
Currency.Tukar simbol $ kepada RM.Apply –OK.

LATIHAN 3.3

Masukkan maklumat di bawah di dalam Sheet 3.


Mulakan tajuk di Sel B3

LAPORAN KOMISYEN JUALAN UNTUK BULAN JANUARI

No.Pekerja Nama Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jumlah

LD0058 Razman Bin Ahmad 1000 700 400 600

AS0200 Siti Rufiza Bt Radzi 800 900 400 600

PL1234 Ivy Sandra Joel 600 720 350 350

PA2456 Fuad Jamaluddin 1100 800 500 400

SM9876 Noorhanita Bt Morat 780 500 750 420

Jumlah Keseluruhan

Arahan:

1. Bentukkan setiap angka tersebut kepada RM


2. Kira jumlah keseluruhan bagi jualan mengikut minggu dan juga nama.
3. Kirakan Komisyen untuk setiap pekerja tersebut dengan formula berikut

Komisyen = Jumlah x 12

18
100

LATIHAN 4

MENDAPATKAN JUMLAH MAKSIMA DAN MINIMA

Arahan:Buka Buku Kerja baru dan bentukkan jadual seperti di bawah.

SYARIKAT RASAKU SDN.BHD


JUMLAH JUALAN MAKSIMA MAKANAN RINGAN SEPANJANG TAHUN 1991
HINGGA 2001

TAHUN KOS JUALAN UNTUNG PERATUS KEUNTUNGAN

1991 30000 75000


1992 30000 65000
1993 13000 24000
1994 18000 32000
1995 34000 50000
1996 26000 48000
1997 22200 50000
1998 28000 36000
1999 40000 45000
2000 35000 80000
2001 50000 90000

JUMLAH

Arahan:

1. Kirakan jumlah setiap kos,jualan dan untung(Untung = Jualan – Kos )


2. Kirakan peratus untung dengan formula
(Peratus Keuntungan = Untung/Kos x 100 )
3. Namakan lembaran kerja tersebut sebagai Jumlah Jualan Makanan.
4. Simpan fail anda sebagai Max dan Min.

19
LATIHAN 5

MEMBINA GRAF

Bina Jadual seperti di bawah.

PURATA UJIAN BULANAN BAGI KELAS 4 KENANGA

Subjek/Bulan JAN FEB MAC APRIL MEI


Bahasa Melayu 80 76 92 64 92
Bahasa Inggeris 60 52 65 50 64
Matematik 75 65 67 50 80
Sejarah 57 70 84 67 64
Geografi 62 64 52 75 72
Sains 54 58 58 67 72
Pendidikan Islam 90 94 95 88 92
Lukisan 65 76 78 60 80

Arahan:

1. Berdasarkan maklumat di atas bina graf jenis bar/column.


2. Langkag-langkah:
• Select terlebih dahulu maklumat di atas.
• Klik Insert - Chart.
• Apabila Chart Wizard muncul.Buat pilihan sama ada ingin menggunakan
Standart Type atau Custom Type.
• Ikut arahan/panduan yang diberikan.
• Klik Finish.
3. Namakan lembaran anda sebagai Ujian Bulanan dan buku kerja anda sebagai
Graf.

LATIHAN 5.2

1. Berdasarkan maklumat Purata Ujian Bulanan Bagi Kelas 4 Kenanga.Binakan graf


jenis Pie dan Column bagi bulan Januari,Mac dan Mei.

20
2. Lakarkan graf anda di setiap sheet yang berlainan mengikut bulan.
LATIHAN 5.3

Berdasarkan laporan di bawah,binakan graf garisan

Laporan Mengenai Ramalan Cuaca Pada 1 Januari Bagi Negeri


Kedah,Pahang,Selangor dan Johor.

Kedah – pada sebelah pagi cuaca dijangkakan mendung,suhunya mencatat 24 darjah


celcius.Petang panas,suhu akan mencecah sehingga ke 32 darjah celcius.Pada sebelah
malam pula suhu dingin sehingga 20 darjah celcius.

Pahang – pada sebelah pagi keadaan cuaca baiksuhu mencatat 27 darjah celcius.Petang
panas,suhu akan mencecah sehingga ke 35 darjah celcius.Pada sebelah malam pula suhu
direkodkan dalam 25 darjah celcius.

Selangor – pada sebelah pagi keadaan hujan sekejap-sekejap di beberapa buah tempat dan
suhunya mencatat 23 darjah celcius.Petang mendung,suhu dijangkakan 25 darjah
celcius.Sebelah malam pula suhu akan direkod dalam 21 darjah celcius.

Johor – pada sebelah pagi dijangkakan hujan dan suhunya mencatat 20 darjah
celcius.Petang panas,suhu direkod dalam 30 darjah celcius.Sebelah malam pula suhu dingin
mencatatkan 24 darjah celcius.

21
LATIHAN 6
CARTA ORGANISASI
Binakan satu carta organisasi seperti di bawah:

Mohd.Syamil Ahmadi
Pengarah

Daud Baharin Zaharah Abas Nawawi Sahak


Pen.Pengarah Setiausaha Bendahari

Jamaliah Maisarah Jamal Saufi Azman Haris


Kerani Pen.Setiausaha Akauntan Kerani Akaun

Langkah-langkah:
1. Klik Insert- Picture – Organization Chart
2. Apabila satu tetingkap MS Organization Chart muncul,masukkan maklumat di
atas.
3. Di samping itu,cuba anda gunakan tools yang terdapat pada tetingkap tersebut
untuk mengedit carta organisasi anda.
4. Setelah selesai.Tutup carta organisasi anda.
5. Klik Yes untuk diproses masuk ke dalam Excel.

LATIHAN 6.2

22
Binakan satu carta organisasi seperti di bawah:

Artis-artis yang terlibat dalam menjayakan Filem Si Cerdik.

Azli
Penerbit

Saiful Wahid
Pengarah Pen.Pengarah

Errra Fazira Edika Yusuf


Pelakon 1 Pelakon 2

Abby Abadi Eizlan Yusuf


Pelakon Pem. 1 Pelakon Pem. 2

Lan Pet Pet Yasin


Audio/Bunyi Penulis Skrip

Shamsul Shah Linda


Pembantu1 Pembantu 2 Lakon Layar

LATIHAN 7

23
MENYUSUH DATA MENGIKUT SUSUNAN, HEADER AND FOOTER.

LATIHAN 7.1

Arahan:

1. Buka semula LATIHAN 3.2.Salin jadual tersebut dan tampal dalam lembaran kerja
baru.
2. Cuba anda susunkan data tersebut mengikut susunan items.
3. Langkah-langkahnya:
• Select terlebih dahulu pada nama jenis items.
• Klik menu Data – Sort – Pilih Sort Ascending (A-Z) atau Sort
Descending (Z-A).
4. Klik OK.
5. Atau anda juga boleh gunakan shortcut Sort pada Toolbar.
6. Namakan Sheet anda sebagai Sort Data.

LATIHAN 7.2

Arahan:

1. Masukkan Header anda sebagai Microsoft Excel.


2. Muka surat pada Footer anda.
3. Langkah-langkah:
• Klik menu View – Header and Footer.
• Edit pada Custom Header and Footer.
• Klik OK.

24
LATIHAN ULANGKAJI

Perbelanjaan Kasar pada 1 Disember 200_.

Bil Butir-butir Syarikat Kuantiti Harga(Seunit) Jumlah


1 TempahanT-Shirt Creative Art & Design 250 helai RM 30.00
2 Almari Perabot Wawasan 5 buah RM 500.00
3 Meja Perabot Wawasan 10 buah RM 200.00
4 Komputer Cyber Link Computer 50 unit RM 3000.00
5 Jamuan Hafiz Catering Enterprise 10 set RM 400.00
6 Alatulis Fiona Buku dan Alatulis 20 kotak RM 20.00
7 Buku Lejar Fiona Buku dan Alatulis 100 buah RM 6.00

Arahan :

1. Dapatkan Jumlah bagi setiap Kuantiti.


2. Dapatkan Jumlah Maksima dan Minima bagi jumlah tersebut.

25
LATIHAN ULANGKAJI 2
SENARAI NAMA PELAJAR TAHUN 1 DI SEBUAH KOLEJ Z.

Nama No.Matrik Program Jumlah Jam Jumlah Perlu Markah Markah Markah Purata
Kredit dibayar Semester Semester Semester Markah
1 2 3
Hairul Emran B Baharum K4210 DTM 14 3.50 3.20 3.15
Syed Ahmad Daniel K4220 DIM 14 3.00 3.40 3.45
Thomas Bryance Anak Budit K4500 DIM 14 3.80 3.72 3.00
Aizah Azrina Bt Mardzuki K3802 DIM 14 2.80 3.10 3.22
Hashairatul Ain Bt Hamir K4520 DAC 17 3.40 3.00 3.10
Myra Max Hendry Siwalette K4100 DPP 16 3.79 3.80 3.89
Intan Suryani Gumuri K3900 DTM 14 2.90 3.15 3.45
Mohd Hafez B Abdul Aziz K4217 DPP 16 3.56 3.00 3.12
Rizami B Abdul Manaf K4420 DAC 17 3.00 2.56 2.89
Noorhanita Bt Morat K4325 DIM 14 2.90 2.87 3.00
Arahan:

Berdasarkan maklumat diatas:-


1. Dapatkan jumlah yang perlu dibayar mengikut jam kredit.1 jam kredit = RM 15.00
2. Dapatkan purata markah bagi setiap pelajar diatas
3. Dapatkan bilangan pelajar diatas.

26
LATIHAN ULANGKAJI 3

Masukkan data di bawah di dalam sheet baru

Baris
A B C D E
Lajur
1 Name Status Department Site
2 Naterah Maintanance IT Kedah
3 Ivy Sandra Accountant Accounting Sarawak
4 Mimi Ratna Clerk Admin Johor
5 Mohd Sabani Programmer IT Kedah
6 Rizal Izwan Consultant Marketing Perlis
7 Hamizah HR Clerk Admin Selangor

Arahan:

1. Selitkan rekod ini selepas Ivy Sandra.


Name : Suzaiha Zabor
Status : Account Clerk
Department : Accounting
Site : Johor
2. Selitkan satu baris kosong bagi setiap rekod.
3. Hapuskan lajur B.
4. Susun atau isihkan rekod di atas mengikut negeri.

27
MENCETAK BUKU KERJA

Langkah-langkah:
1. Klik pada menu File.
2. Pilih PageSetup terlebih dahulu untuk memastikan kertas yang digunakan diset
dengan betul.
3. Setelah selesai klik pada Print.
4. Kemudian satu kotak dialog Print akan muncul dan buat pengeditan pada:
• Jenis pencetak (Printer) yang digunakan.
• Properties untuk menentukan kertas yang digunakan iaitu bagi layout.
• Susun muka surat untuk dicetak. (Print Range)
• Salinan (Copies)
5. Klik OK.

*Nota:anda juga boleh setkan Print Area untuk cetak kawasan tertentu pada buku kerja
anda sebelum memulakan percetakan.

28