Anda di halaman 1dari 14

Tingkatan 5

LATIHAN TINGKATAN LIMA


 
1. Jelaskan konsep-konsep berikut.
    a) Konsep pendidikan sepanjang hayat.                                                          
    b) Program pembelajaran jarak jauh.                                                  
 
2.  Jelaskan bagaimanakah pendidikan sepanjang hayat dapat diamalkan dalam
     kehidupan.                                                                                                  
 
3.  Nyatakan kemahiran-kemahiran yang perlu dikuasai untuk memastikan pendidikan
     sepanjang hayat (PSH) dapat diikuti dengan selesa dan sempurna.      
 
4.  Jelaskan maksud-maksud perkataan berikut dengan memberi contoh-contoh yang
     sesuai.
a)      Empati
b)      Menghargai nyawa.
c)      Menjaga maruah.
d)      Cinta akan keamanan.                                                               
 
5.Huraikan kepentingan membina keluarga bahagia.                               
  a.  Apakah kebaikan memilih calon pasangan yang baik?                                  
b.       Sekiranya anda ingin mendirikan rumah tangga, nyatakan ciri-ciri calon pasangan
        pilihan anda.                                                                                 
c.       Jelaskan kepentingan mematuhi peraturan perkahwinan mengikut undang-undang
      negara.    
                                                                                             
6.   Persiapan membina keluarga merupakan teras pembentukan masyarakat mapan.
      Bincangkan.           
                                                                       
7a.  Senaraikan beberapa contoh perkongsian pintar yang telah dilaksanakan dalam
       aktiviti kemasyarakatan.                                                                             
b.       Berikan sumbangan yang diberikan oleh individu dalam aktiviti memelihara dan
      memulihara alam sekitar.                                                              
c.   Apakah peranan Jabatan Alam Sekitar?                                                     
 
8a.   Nyatakan tiga agensi bukan kerajaan yang terlibat dalam memberikan sumbangan
        aktif dalam aktiviti kemasyarakatan di Malaysia.                             
b.       Apakah tiga agensi bukan kerajaan yang berkhidmat kepada masyarakat.
                                                                                                                     
c.       Apakah nilai yang akan dipupuk apabila ahli masyarakat menyertai aktiviti
      kemasyarakatan?                                                                                     
 
9 (a).  Nyatakan secara ringkas sumbangan agensi berikut dalam usaha mengekalkan
           Warisan negara
(b)     Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia
            (KPKKW).                                                                                          
    (c)   Jabatan Warisan Negara
    (d)   Persatuan Warisan Pulau Pinang
 
10    Senaraikankepentingan  kalkan warisan budaya kepada sesebuah negara.
 
11    Bagaimanakah sekolah dapat memainkan peranannya dalam mengekalkan warisan
budaya negara?                                                                                       
 
 
12    Rakyat Malaysia harus berbangga dengan warisan budaya negara.  Sebagai rakyat
       yang bertanggungjawab bagaimanakah anda dapat menyumbang dalam
       mempromosikan warisan budaya negara?                                     
 
14a) Senaraikan lima prinsip Rukun Negara.                                        
    b) Nyatakan usaha yang boleh dilakukan bagi memupuk penghayatan Rukun Negara
         dalam kalangan remaja.                                                             
 
15 a) Mengapakah Rukun Negara penting dijadikan amalan hidup rakyat Malaysia?
                                                                                                                     
    b) Bagaimanakah anda dapat mengamalkan prinsip Rukun Negara dalam kehidupan
         seharian?                                                                                              
    c) Apakah sikap yang harus ditunjukkan oleh rakyat terhadap negara?           
    d) Lima prinsip Rukun Negara dapat membangkitkan semangat kenegaraan. 
        Bincangkan.                                                                                           
 
16  a) Senaraikan empat ciri-ciri utama pewaris negara.                         
    b) Bagaimanakah murid-murid sekolah di negara ini mampu melengkapkan diri
        dengan ilmu yang inovatif?                                                                      
a)      Senaraikan ilmu-ilmu yang inovatif yang harus dimiliki oleh pewaris negara.
b)      Huraikan kepentingan ilmu dan kemahiran yang harus dilengkapi oleh generasi
       muda untuk mewarisi negara.                                                                
 
  17 a) Berikan maksud kerohanian.                                                                  
 
      b) Berikan kepentingan nilai kerohanian dalam membentuk pewaris negara.
                                                                                                                       
      c) Huraikan kesan yang akan timbul jika nilai kerohanian diabaikan.   
 
   18  a) Nyatakan faktor-faktor yang menjana pembangunan negara.      
        b) Jelaskan halangan atau cabaran yang menghalang pembangunan negara.
                                                                                                                       
   c)Jelaskan peranan pihak sekolah dalam menjana pembangunan negara.
                                                                                                                 
 
   19 a) Nyatakan lima cabaran globalisasi yang dihadapi oleh kebanyakan negara di
           dunia.                                                                                                   
       b) Nyatakan tiga cabaran globalisasi yang sering dihadapi oleh Malaysia.
                                                                                                                       
a)      Nyatakan dua langkah yang perlu diambil oleh Malaysia supaya dapat bersaing
dengan negara-negara maju.                                                                 
 
 
 
  20 a) Nyatakan kepentingan hubungan serantau dan dunia dalam menangani cabaran
           globalisasi.                                                                                
       b) Jelaskan akronim-akronim berikut.
PBB                                         
OIC
IDB
EC
G-7
ASEAN.
 
21 Jelaskan cara-cara menangani cabaran globalisasi                             
 
22  Senaraikan kepentingan pusat-pusat kecemerlangan yang terdapat di Malaysia
     beserta contoh-contohnya.                                                 
 
23 a. Nyatakan empat peranan dan tanggungjawab remaja dalam menjana pembangunan
         negara.                                                                                                 
     b. Berikan empat contoh amalan nilai murni yang perlu dipraktikkan oleh golongan
         remaja dalam melengkapkan diri untuk mewarisi negara.              
 
24  a.  Senaraikan kelima-lima prinsip Rukun Negara.                            
    b.  Apakah peristiwa yang menyebabkan penggubalan Rukun Negara?          
    c.  Nyatakan tiga cara anda mengamalkan prinsip Rukun Negara dalam kehidupan.
                                                                                                                     
 
25.  Nyatakan tiga agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan dalam pengekalan
     warisan budaya Malaysia dan jelaskan fungsi agensi-agensi tersebut. (10 markah)
       
 
Selamat Mencuba.  Anda boleh merujuk buku teks atau nota Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan yang dibekalkan di dalam kelas.  Jawapan anda bebas asalkan
bersesuaian dengan tajuk.
1. PENCAPAIAN KENDIRI
a. Pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara
- Konsep pendidikan sepanjang hayat
- Ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat
- Kepentingan pendidikan sepanjang hayat
b. Perikemanusiaan ke arah kesejahteraan negara
- Empati
- Menghargai nyawa
- Menjaga maruah
- Cinta akan keamanan

Pendidikan sepanjang hayat

Ciri2 pendidikan sepanjang hayat


Kepentingan pendidikan sepanjang hayat
2. HUBUNGAN KEKELUARGAAN

a. Persiapan membina keluarga ke arah pembentukan masyarakat mapan


- Restu ibu bapa/penjaga
- Kesihatan fizikal dan mental
- Ilmu keibubapaan
- Kewangan yang stabil
- Peraturan perkahwinan mengikut undang-undang negara

Empati

Menghargai nyawa
Menjaga maruah

Cinta keamanan
3. HIDUP BERMASYARAKAT

a. Sumbangan terhadap pembangunan masyarakat melalui penglibatan aktif dalam


aktiviti kemasyarakatan
- Individu
- Agensi kerajaan
- Badan Bukan Kerajaan (NGO)

restu ibu bapa

Kesihatan fizikal dan mental


Ilmu keibubapaan

Kewangan yang stabil


Undang2 perkahwinan

Peraturan perkahwinan
4. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

a. Sumbangan pelbagai pihak terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia


- Individu
- Agensi kerajaan
- Badan Bukan Kerajaan (NGO)
b. Mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara
- Duta kecil
- Media cetak
- Media elektronik

5. MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

a. Mengekalkan kedaulatan negara


- Rukun Negara
b. Melengkapkan diri untuk mewarisi negara
- Jati diri
- Ilmu
- Kemahiran
- Kerohanian
- Nilai-nilai murni

6. CABARAN MASA DEPAN

a. Menjana pembangunan negara


- Politik
- Ekonomi
- Sosial
b. Menangani cabaran globalisasi
- Hubungan serantau dan dunia
- Saingan serantau dan dunia
c. Mengekalkan dan meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara
- Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang

Anda mungkin juga menyukai