Anda di halaman 1dari 4

SULIT KATEGORI 1a

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU


TAHUN: 2022
Sekolah : SK PUSAT BANDAR PUCHONG (1)
Nama Pegawai Yang Dinilai : NUR SYAMIMI BINTI TUMIRAN
No. Kad Pengenalan : 900509-10-5168
Gred Penyandang : 29 / 41 / 42 ( Sila bulatkan gred berkenaan)
Mata Pelajaran Diajar : PEND.JASMANI DAN KESIHATAN, SEJARAH, PEND. MORAL
Gred Yang Dipohon : 32 / 44 ( Sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A.LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Huraian Ringkas (10 hingga 20


Bil. Domain Elemen
perkataan bagi setiap elemen)
1. PENGETAHUAN ISI a. Penguasaan isi ● Dapat menjelaskan konsep/fakta dengan
KANDUNGAN (CONTENT kandungan; atau memberi penerangan dengan yakin dan
KNOWLEDGE) jelas serta meningkatkan isi pelajaran
b. Pengetahuan dan
kemahiran kaunseling mengikut kemahiran murid.
(terpakai kepada guru ● Mempunyai pengetahuan dalam
bimbingan dan mengendalikan isi pelajaran mengikut
kaunseling). tahap keupayaan murid.
2. PENYAMPAIAN a. Objektif pengajaran atau ● Dapat merancang dengan terarah dan
objektif program sesuai untuk mencapai objektif.

b. Strategi dan aktiviti ● Menggunakan dan mengadakan aktiviti


merangsang pemikiran kreatif dan kritis
serta memupuk nilai dalam kalangan murid.
c. Bahan/sumber ● Pelbagai sumber dan bahan media
pengajaran dan digunakan dengan berkesan semasa pdpr
dan pdpc untuk memastikan objektif
pembelajaran
pengajaran dan pembelajaran dicapai.
3. PENILAIAN Peningkatan pencapaian ● Peningkatan peratus pencapaian band 4
PEMBELAJARAN murid dari segi: dan band 5 mata pelajaran Pendidikan
▪ Pengetahuan Jasmani dan kesihatan, Sejarah dan
Pendidikan Moral.
▪ Kemahiran berfikir ● Peningkatan sahsiah dan amalan murni
▪ Kemahiran memimpin murid hasil daripada motivasi.
▪ Kemahiran dwi bahasa ● Pengetahuan sedia ada murid dapat
▪ Etika dan kerohanian dipertingkatkan dengan penggunaan
▪ Identiti nasional Pembelajaran di luar kelas (Whatsapp &
perkongsian video pembelajaran di
Youtube)
● Proses pengajaran dan pembelajaran yang
telah dirancang dan dilaksanakan telah
memupuk sifat-sifat kepimpinan,semangat
kerjasama dan toleransi antara satu sama
lain.

1
SULIT

B. LAPORAN KOKURIKULUM
Bil Kelab/ Peringkat Pencapaian (√ ) Catatan
Persatuan/ (Sila
Badan nyatakan
Beruniform/ tahun)
Sukan dan Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa
Permainan

√ 2015-2021
1 SETIAUSAHA
KOKURIKULUM

√ 2017-2021
2 PENGURUS PASUKAN
ELIT BOLA BALING

√ 2019-2021
3 PENYELARAS PAJSK

JAWATANKUASA √ 2019-2021
4 KECIL PENINGKATAN
MURID
5
JAWATANKUASA √ 2019-2021
RUMAH SUKAN HIJAU

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL


Bil Aktiviti Peringkat Pencapaian (√ ) Catatan
(Sila nyatakan
tahun)
Sekolah Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa

1. √
PENYELARAS SEGAK 2019-2021

2. √
SETIAUSAHA PANITIA 2019
SEJARAH
3. √
PENGAWAS UPSR 2019

4. √
AJK KEBERSIHAN DAN 2020-2021
KECERIAAN
5. √
KETUA PANITIA SEJARAH 2020-2021
6.
PENYELARAS ASET ALIH 2020-2021
KERAJAAN

7. √
AJK PELAKSANA MAJLIS 2019
ANUGERAH
KECEMERLANGAN
KOKURIKULUM

8. √
JAWATANKUASA 2019
TEKNIKAL
PERTANDINGAN KAWAD

2
KAKI PASUKAN BADAN
BERUNIFORM

*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan, laporan
aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred
semasa.
PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami bahawa sekiranya maklumat
yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.

Tarikh :
(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN


Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh : .......................................... ……………………………...


(Tandatangan Ketua Jabatan)
Cop Rasmi

3
4