Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PROJEK KSSM RBT


TINGKATAN 3
BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU

Nama Murid : ...........................................................................................................

No. Kad Pengenalan : - -

Angka Giliran :
Tingkatan : ..............................................................................................................

Tajuk Projek : ..........................................................................................................

Dimensi Penilaian Tahap Penguasaan Skor


Mengumpul Maklumat
Merancang
Mengaplikasi
Membuat Refleksi
Berkomunikasi
Etika dan Kerohanian

KESELURUHAN

PERAKUAN MURID
Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri.

Tandatangan:…………………........................

PERAKUAN GURU PENGESAHAN GKMP/KETUA BIDANG

Tandatangan:…………………........................ Tandatangan:……………….....................

Nama:……………………………………………. Nama:………………………....………........

Tarikh:…………………………………………… Tarikh:………………………………………

Anda mungkin juga menyukai