Anda di halaman 1dari 9

STANDARD PRESTASI

DUNIA MUZIK
TAHUN 1
STANDARD PRESTASI
MUZIK TAHUN 1

MATLAMAT KURIKULUM

Kurikulum Muzik sekolah rendah bermatlamat untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan kreatif yang menghayati dan menikmati muzik
secara intelektual menerusi aktiviti muzikal.

OBJEKTIF KURIKULUM

Kurikulum Muzik sekolah rendah bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut:

1. Mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik.
2. Mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik dalam aktiviti muzikal.
3. Menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik.
4. Membaca dan menulis notasi muzik.
5. Menghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar.
6. Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.
OBJEKTIF KURIKULUM TAHUN 1

Kurikulum Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut:

1. Menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo.
2. Memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.
3. Memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan pendek, mud serta lirik.
4. Menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.
5. Mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar.
6. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.

PERNYATAAN STANDARD MUZIK KSSR

PERNYATAAN STANDARD
BAND
(Tahap pertumbuhan pembelajaran murid)
1
Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah
Tahu
2
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik serta menerapkan nilai sahsiah
Tahu dan Faham
3 Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam permainan alat muzik serta mempunyai
Tahu, Faham dan Boleh Buat nilai sahsiah

4
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam permainan alat muzik dengan betul
Tahu, Faham dan Boleh Buat
serta mengamalkan nilai sahsiah
dengan Beradab

5
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam permainan alat muzik dengan betul
Tahu, Faham dan Boleh Buat
dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam nilai sahsiah
dengan Beradab Terpuji
6 Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam permainan alat muzik
Tahu, Faham dan Boleh Buat serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara dengan betul dan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai
dengan Beradab Mithali sahsiah
B1D1 B1D1E1 B1D2 B1D2E1
1 Mengenal pasti elemen
muzik
Memberi tindak balas
dengan cara mengajuk
Menghayati 1 nilai
daripada nilai-nilai
Menunjukkan
penghayatan 1 nilai
atau menyebut nama berikut: daripada nilai-nilai
elemen muzik jujur, rajin, bersyukur, berikut:
prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur,
menghargai masa, prihatin, kerjasama,
kasih sayang, bertolak menghargai masa,
ansur, hormat kasih sayang, bertolak
menghormati, ansur, hormat
patriotik, menyanjung menghormati, patriotik,
budaya, menghargai menyanjung budaya,
alam sekitar menghargai alam
sekitar
B2D1 B2D1E1 B2D2 B2D2E1
2 Mengenal pasti dan
menerangkan elemen
Menjelaskan elemen
muzik secara lisan dalam
Menghayati 2 hingga
3 nilai daripada nilai-
Menunjukkan
penghayatan 2 hingga
muzik kuiz nilai berikut: 3 nilai daripada nilai-
jujur, rajin, bersyukur, nilai berikut:
B2D1E2 prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur,
Menjelaskan elemen menghargai masa, prihatin, kerjasama,
muzik dalam ujian kasih sayang, bertolak menghargai masa,
bertulis ansur, hormat kasih sayang, bertolak
menghormati, ansur, hormat
patriotik, menyanjung menghormati, patriotik,
budaya, menghargai menyanjung budaya,
alam sekitar menghargai alam
sekitar
B3D1 B3D1E1 B3D2 B3D2E1 B3D3 B3D3E1
3 Memberi respon kepada
elemen muzik
Bergerak mengikut tempo
cepat dan lambat
Menyanyi sambil
membuat gerakan
Menyanyi mengikut detik Menghayati 4 hingga
5 nilai daripada nilai-
Menunjukkan
penghayatan 4 hingga
B3D2E2 nilai berikut: 5 nilai daripada nilai-
B3D1E2 Menyanyi mengikut jujur, rajin, bersyukur, nilai berikut:
Membandingkan pic tempo prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur,
tinggi dan rendah menghargai masa, prihatin, kerjasama,
B3D2E3 kasih sayang, bertolak menghargai masa,
B3D1E3 Menyanyi dengan ansur, hormat kasih sayang, bertolak
Membandingkan warna dinamik kuat dan lembut menghormati, ansur, hormat
ton suara manusia lelaki patriotik, menyanjung menghormati, patriotik,
dan perempuan budaya, menghargai menyanjung budaya,
alam sekitar menghargai alam
B3D1E4 sekitar
Menepuk detik

B3D1E5
Membandingkan bunyi
panjang dan pendek

B3D1E6
Membandingkan tekstur
vokal tebal dan nipis
B4D1 B4D1E1 B4D2 B4D2E1 B4D3 B4D3E1
4 Memberi respon kepada
elemen muzik dengan
Bergerak mengikut tempo
cepat dan lambat secara
Menunjuk cara nyanyian
dan permainan alat
Memainkan perkusi
mengikut detik dengan
Menghayati 6 hingga
7 nilai daripada nilai-
Menunjukkan
penghayatan 6 hingga
betul betul perkusi dengan betul betul nilai berikut: 7 nilai daripada nilai-
jujur, rajin, bersyukur, nilai berikut:
B4D1E2 B4D2E2 prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur,
Membandingkan pic Memainkan alat perkusi menghargai masa, prihatin, kerjasama,
tinggi dan rendah dengan dengan mengaplikasikan kasih sayang, bertolak menghargai masa,
betul dinamik kuat dan lembut ansur, hormat kasih sayang, bertolak
dengan betul menghormati, ansur, hormat
B4D1E3 patriotik, menyanjung menghormati, patriotik,
Membandingkan warna B4D2E3 budaya, menghargai menyanjung budaya,
ton suara manusia lelaki Memainkan alat perkusi alam sekitar menghargai alam
dan perempuan dengan mengikut tempo dengan sekitar
betul betul

B4D1E4 B4D2E4
Menepuk detik dengan Memainkan perkusi
betul dengan dinamik lembut
dan kuat secara betul
B4D1E5
Membandingkan bunyi B4D2E5
panjang dan pendek Menyanyi dengan
dengan betul dinamik kuat dan lembut
secara betul
B4D1E6
Membandingkan tekstur
vokal tebal dan nipis
dengan betul
B5D1 B5D1E1 B5D2 B5D2E1 B5D3 B5D3E1
5 Memberi respon kepada
semua elemen muzik
Bergerak mengikut
tempo cepat dan lambat
Menunjuk cara nyanyian
dan permainan alat
Memainkan perkusi
mengikut detik dengan
Menghayati 8 hingga
9 nilai daripada nilai-
Menunjukkan
penghayatan 8 hingga
dengan betul dan tepat secara betul dan tepat perkusi dengan betul dan betul dan tepat nilai berikut: 9 nilai daripada nilai-
tepat jujur, rajin, bersyukur, nilai berikut:
B5D1E2 B5D2E2 prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur,
Membandingkan pic Memainkan alat perkusi menghargai masa, prihatin, kerjasama,
tinggi dan rendah dengan dengan mengaplikasikan kasih sayang, bertolak menghargai masa,
betul dan tepat dinamik kuat dan lembut ansur, hormat kasih sayang, bertolak
dengan betul dan tepat menghormati, ansur, hormat
B5D1E3 patriotik, menyanjung menghormati, patriotik,
Membandingkan warna B5D2E3 budaya, menghargai menyanjung budaya,
ton suara manusia lelaki Memainkan alat perkusi alam sekitar menghargai alam
dan perempuan dengan mengikut tempo dengan sekitar
betul dan tepat betul dan tepat

B5D1E4 B5D2E4
Menepuk detik dengan Memainkan perkusi
betul dan tepat dengan dinamik lembut
dan kuat secara betul
B5D1E5 dan tepat
Membandingkan bunyi
panjang dan pendek B5D2E5
dengan betul dan tepat Menyanyi dengan
dinamik kuat dan lembut
B5D1E6 secara betul dan tepat
Membandingkan tekstur
vokal tebal dan nipis
dengan betul dan tepat
B6D1 B6D1E1 B6D2 B6D2E1 B6D3 B6D3E1
6 Memberi respon kepada
semua elemen muzik
Bergerak mengikut tempo
cepat dan lambat secara
Menunjuk cara nyanyian
dan permainan alat
Memainkan perkusi
mengikut detik dengan
Menghayati 10 hingga
12 nilai daripada nilai-
Menunjukkan
penghayatan 10 hingga
secara kreatif dengan betul dan tepat perkusi secara kreatif betul dan tepat nilai berikut: 12 nilai daripada nilai-
betul dan tepat dengan betul dan tepat jujur, rajin, bersyukur, nilai berikut:
B6D1E2 kepada rakan yang lain B6D2E2 prihatin, kerjasama, jujur, rajin, bersyukur,
Membandingkan pic Memainkan alat perkusi menghargai masa, prihatin, kerjasama,
tinggi dan rendah dengan dengan Mengaplikasikan kasih sayang, bertolak menghargai masa,
betul dan tepat dinamik kuat dan lembut ansur, hormat kasih sayang, bertolak
dengan betul dan tepat menghormati, ansur, hormat
B6D1E3 patriotik, menyanjung menghormati, patriotik,
Membandingkan warna B6D2E3 budaya, menghargai menyanjung budaya,
ton suara manusia lelaki Menyanyi dengan mud alam sekitar menghargai alam
dan perempuan dengan yang betul dan tepat sekitar
betul dan tepat
B6D2E4
B6D1E4 Memainkan alat perkusi
Mengekspresi mud mengikut tempo dengan
dengan betul dan tepat betul dan tepat

B6D1E5 B6D2E5
Menepuk detik dengan Memainkan perkusi
betul dan tepat dengan dinamik lembut
dan kuat secara betul
B6D1E6 dan tepat
Membandingkan bunyi
panjang dan pendek
dengan betul dan tepat

B6D1 B6D1E7 B6D2 B6D2E6


Memberi respon kepada Mencipta dan memainkan Menunjuk cara nyanyian Mencipta dan memainkan
semua elemen muzik corak irama dengan betul dan permainan alat corak irama dengan betul
secara kreatif dengan dan tepat perkusi secara kreatif dan tepat
betul dan tepat dengan betul dan tepat
B6D1E8 kepada rakan yang lain B6D2E7
Membandingkan tekstur Menyanyi dengan
vokal tebal dan nipis dinamik kuat dan lembut
dengan betul dan tepat secara betul dan tepat