Anda di halaman 1dari 16

STANDARD PRESTASI

PENDIDKAN ISLAM
TAHUN 1

1
PETUNJUK PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH

BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN

Band 1 Tahu bacaan al Quran dan BACAAN


surah-surah hafazan, asas B1D1E1 Menyebut dan mengiyakan / - Pemerhatian
akidah, ibadah, adab dan Hadis B1D1 Menyebut bunyi huruf-huruf hijaiyah - Tasmik
menggeleng (body language) bunyi
terpilih, sirah Rasululllah S.A.W. tunggal berbaris satu di atas. - Ujian Lisan
huruf hijaiyah yang berbaris satu di
dan asas jawi. atas dan bunyi huruf yang hampir - Ujian Bertulis
sama.

HAFAZAN
B1D2E1 Mengiakan / menggeleng /diam - Pemerhatian
B1D2 Boleh menghafaz tanpa mengenal
dengan pergerakan badan (body - Talaqqi Musyafahah
nama surah.
language) seperti mengangguk dan - Tasmik
memberi isyarat mengenai surah
hafazan.

B1D2E2 Membaca potongan –potongan


ayat daripada surah al Fatihah. - Pemerhatian
- Talaqqi Musyafahah
- Tasmik
- Ujian Lisan
- Ujian Bertulis

.
AKIDAH

B1D3 Boleh menyebut pengertian Rukun B1D3E1 Menyebut mengiakan / - Pemerhatian


Iman dan Beriman kepada Allah. menggeleng badan (body - Bersoaljawab
language) seperti mengangguk, - Ujian Lisan
memberi isyarat - Ujian Bertulis
mengenai pengertian Rukun Iman.

2
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN
B1D3E2 Beriman kepada Allah - Pemerhatian
- Bersoaljawab
- Ujian Lisan
- Ujian Bertulis

B1D4 Boleh menyebut pengertian Rukun


B1D4E1 Menyebut mengiakan / - Pemerhatian
Islam dan mengucap dua kalimah
menggeleng badan (body - Bersoaljawab
syahadah
language) seperti mengangguk, - Ujian lisan
memberi isyarat - Ujian bertulis
mengenai pengertian Rukun
Islam.

B1D4E2 Mengucap dua kalimah syahadah - Pemerhatian


- Bersoaljawab
- Ujian lisan
- Ujian bertulis

IBADAH
B1D5E1 Menunjukkan pergerakan badan - Bersoaljawab
B1D5 Boleh menyebut dan menyatakan
( body language) seperti - Bercerita
mengenai konsep bersuci dan
mengangguk dan memberi isyarat - Ujian lisan
berwuduk).
mengenai konsep bersuci dan
beristinjak.

B1D6E1 Menyebut nama solat, bilangan - Bersoaljawab


B1D6 Boleh menyebut perkara-perkara
rakaat dan waktunya melalui - Bercerita
berkaitan solat.
pergerakan badan ( body language). - Ujian lisan

SIRAH

B1D7 Boleh menyatakan salasilah


keturunan nabi Muhammad S.A.W. B1D7E1 Menunjukkan pergerakan badan / - Bersoaljawab
3
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN
mengiyakan (body language) seperti - Bercerita
mengangguk dan memberi isyarat - Ujian lisan
B1D8 Boleh menyatakan peristiwa serta menyebut nama ibu, bapa dan
kelahiran nabi Muhammad datuk nabi Muhammad S.A.W.
S.A.W.

B1D8E1 Menyebut peristiwa semasa - Bersoaljawab


kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. - Bercerita
B1D9 Boleh menyatakan kisah - Ujian lisan
penyusuan nabi
Muhammad S.A.W. B1D9E1 Menyebut nama ibu susu nabi
Muhammad S.A.W.

- Pemerhatian
- Soaljawab
- Ujian lisan

ADAB

B1D10 Boleh menyatakan adab makan, B1D10E1 Menyebut atau menunjukkan - Pemerhatian
minum, adab bersama ibu bapa, pergerakan badan / mengiyakan - Soaljawab
rakan dan guru. (body language) tentang adab - Ujian lisan
makan dan minum, adab bersama - Ujian bertulis
ibu bapa, rakan dan guru. - Amali

JAWI

B1D11 Boleh mengenal, menyebut dan B1D11E1 Menyebut, menulis dan - Pemerhatian
menulis huruf jawi tunggal. mengiyakan (body language) - Ujian lisan
huruf jawi tunggal. - Ujian Bertulis

4
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN

B1D11E2 Menyebut, menulis dan - Pemerhatian


membezakan huruf yang hampir - Tasmik
sama bentuk dan bunyi - Soaljawab
- Ujian lisan

BACAAN
Tahu dan faham bacaan al
Band 2 Quran dan surah-surah hafazan, B2D1 Boleh membunyikan huruf hijaiyah
B2D2E1 Membaca kalimah yang - Pemerhatian
bersambung dengan huruf mad. - Talaqqi mushyafahah
asas akidah, ibadah, adab dan yang bersambung.
- Tasmik
Hadis terpilih, sirah Rasululllah - Soal jawab
S.A.W dan asas jawi. - Ujian lisan

B2D2E2 Membaca kalimah yang - Pemerhatian


B2D2 Boleh menyebut kalimah yang - Talaqqi mushyafahah
mengandungi tanda dan bacaan
mengandungi huruf mad dan tanda - Tasmik
mad.
bacaan mad. - Soal jawab
- Ujian lisan

HAFAZAN

B2D3 Boleh menghafaz ayat-ayat lazim B2D3E1 Menghafaz surah al-Fatihah, - Pemerhatian
serta menamakan surah. al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas. - Talaqqi mushyafahah
- Tasmik
- Soal jawab
- Ujian lisan

. AKIDAH

5
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN
B2D4 Boleh menyatakan Rukun Iman
B2D4E1 Menyenaraikan Rukun Iman - Soal jawab
secara rawak dan tidak mengikut - Pemerhatian
urutan. - Tunjukcara
- Ujian lisan
B2D5 Boleh menyatakan Rukun Islam dan
boleh mengucap dua kalimah
syahadah. B2D5E1 Menyenaraikan Rukun Islam
secara rawak dan tidak mengikut - Soal jawab
urutan. - Pemerhatian
- Tunjukcara
- Ujian lisan

B2D5E2 Menyebut lafaz dua kalimah - Soal jawab


syahadah dan ertinya dengan - Pemerhatian
betul. - Tunjukcara
- Ujian lisan
-

IBADAH
B2D6E1 Menyatakan cara bersuci dan - Pemerhatian
B2D6 Boleh menyebut dan menyatakan
beristinjak. - Ujian Lisan
mengenai konsep bersuci dan
beristinjak. - Ujian Bertulis

B2D7 Boleh menyebut perkara-perkara


B2D7E1 Menerangkan nama solat fardu, - Pemerhatian
berkaitan solat.
bilangan rakaat dan waktu. - Ujian Lisan
- Ujian Bertulis

6
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN

SIRAH
B2D8E1 Menyebut salasilah - Pemerhatian
B2D8 Boleh menyatakan salasilah
keturunan nabi Muhammad S.A.W. - Ujian Lisan
keturunan nabi Muhammad S.A.W.
sebelah ibu dan bapa. - Ujian Bertulis

B2D9 Boleh menyatakan peristiwa


B2D9E1 Menyebut peristiwa
kelahiran nabi Muhammad S.A.W.
semasa dan selepas Nabi
Muhammad S.A.W. dilahirkan.
- Soal jawab
B2D10 Boleh menyatakan kisah
- Ujian lisan
penyusuan nabi Muhammad S.A.W.
B2D10E1 Menyebut nama ibu dan ibu - Ujian Bertulis
susuan nabi serta tempoh
penjagaannya.

- Soal jawab
- Ujian lisan
- Ujian Bertulis

ADAB
B2D11E1 Menyebut adab-adab sebelum, - Bersoaljawab
B2D11 Boleh menyatakan adab makan
semasa dan selepas makan dan - Ujian lisan
dan minum, adab bersama ibubapa,
minum. - Ujian bertulis
rakan dan guru.

JAWI
B2D12E1 Mengenal, menyebut dan menulis - Soal jawab
B2D12 Boleh mengenal, menyebut dan
huruf jawi yang boleh disambung - Pemerhatian
menulis huruf jawi yang boleh
dan tidak boleh disambung serta - Tunjukcara / amali
disambung dan tidak boleh
- Ujian bertulis
disambung. membezakannya.

BACAAN
7
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN
Band 3 Tahu, faham dan boleh
membaca al Quran dan B3D1 Boleh membaca kalimah, potongan B3D1E1 Membaca kalimah yang - Bersoaljawab
menghafaz surah-surah hafazan, ayat dan ayat pendek dengan betul. mengandungi bacaan panjang dan - Pemerhatian
Memahami Hadis terpilih, asas pendek, tanwin, Nun dan Mim - Ujian lisan
akidah, ibadah, adab serta sakinah, qalqalah dan huruf-huruf - Ujian bertulis
mengetahui sirah Rasululllah sakinah.
S.A.W. dan asas jawi.
B3D2 Boleh membaca potongan ayat-ayat
pendek yang terdapat di dalam al- B3D2E1 Membaca potongan ayat-ayat - Pemerhatian
Quran. pendek yang terdapat dalam - Talaqqi musyafahah
al Quran dengan betul. - Tasmik
- Bersoal jawab

HAFAZAN
- Pemerhatian
B3D3E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al- - Talaqqi musyafahah
B3D3 Boleh menghafaz ayat-ayat lazim
mengikut makhraj yang betul dan Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas - Tasmik
fasih. dengan betul dan fasih. - Bersoal jawab

AKIDAH
. B3D4E1 Menyenaraikan Rukun Iman - Pemerhatian
B3D4 Boleh menyebut Rukun Iman - Bersoal jawab
dengan betul dan mengikut urutan.
dengan betul mengikut urutan. - Ujian bertulis
.

B3D5 Boleh menyebut Rukun Islam - Bersoaljawab


B3D5E1 Menyenaraikan Rukun Islam
dengan betul mengikut urutan. - Ujian lisan
dengan betul dan mengikut urutan. - Ujian bertulis

IBADAH
B3D6E1 Menyatakan cara bersuci dan - Bersoaljawab
B3D6 Boleh menyatakan cara bersuci dan
beristinjak dengan betul. - Ujian lisan
beristinjak.
- Ujian bertulis
8
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN

B3D7 Boleh melakukan wuduk dengan


betul. B3D7E1 Melakukan wuduk dengan betul. - Bersoal jawab
- Ujian lisan
- Ujian bertulis

B3D8 Boleh menyebut lafaz dan niat solat.


B3D8E1 Menghafaz lafaz dan niat solat. - Pemerhatian
- Amali / Tunjuk cara
. - Bersoal jawab
- Ujian bertulis

ADAB
. B3D9 Boleh menyatakan adab makan dan
B3D9E1 Melakukan adab makan dan - Pemerhatian
minum, adab bersama ibu bapa, - Amali
minum, adab bersama ibu bapa,
rakan dan guru. - Bersoal jawab
rakan dan guru.
- Ujian bertulis
.

JAWI
B3D10E1 Mengenal, membaca, menulis - Pemerhatian
B3D10 Boleh mengenal, membaca,
membina perkataan daripada suku - Ujian Lisan
menulis dan membina perkataan
kata terbuka. - Tunjuk cara
daripada suku kata terbuka dan
- Bersoal jawab
tertutup.

B3D10E2 Mengenal, membaca, menulis - Membaca


membina perkataan daripada suku - Tasmik
kata tertutup. - Ujian bertulis

9
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN

B3D10E3 Membina perkataan daripada - Membaca


suku kata terbuka + tertutup dan - Bersoal jawab
tertutup + terbuka. - Ujian bertulis

B3D11E1 Membaca, membina dan menulis - Membaca


B3D11 Boleh membaca, membina dan rangkai kata. - Bersoal jawab
menulis rangkai kata. - Ujian bertulis
.

BACAAN
Band 4 Tahu, faham dan boleh B4D1E1 Membaca kalimah dan potongan - Pemerhatian
B4D1 Membaca potongan ayat-ayat
membaca al Quran dan ayat-ayat yang mengandungi huruf - Talaqqi musyafahah
pendek yang mengandungi pelbagai
menghafaz surah-surah hafazan alif yang tidak dibunyikan, waqaf, - Tasmik
baris dan tanda dengan makhraj
dengan bertajwid, menghayati tanda bacaan panjang, nun dan - Ujian bertulis
yang betul dan fasih.
asas akidah, melaksanakan mim syaddah, alif lam qamariah
dan alif lam syamsiah dan huruf-
ibadah, adab dan Hadis terpilih, huruf bertasydid.
meneladani sirah Rasululllah
S.A.W. dengan beradab dan
membaca dan menulis jawi.

HAFAZAN

B4D2 Boleh menghafaz semua ayat-ayat B4D2E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al- - Pemerhatian
lazim mengikut makhraj yang betul, Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas - Talaqqi musyafahah
fasih dan bertajwid. mengikut makhraj yang betul, fasih - Tasmik
dan bertajwid. - Ujian bertulis

10
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN

IBADAH
B4D3E1 Menyatakan alat-alat yang boleh - Bersoal jawab
B4D3 Boleh menyatakan cara bersuci dan
dibuat bersuci dan beristinjak - Ujian bertulis
beristinjak dengan betul.
dengan cara yang betul.

B4D4E1 Melakukan wuduk dengan betul


dan sempurna (rukun dan sunat). - Amali / Tunjuk cara
B4D4 Boleh melakukan wuduk dengan
- Ujian lisan
betul dan sempurna.
B4D5E1 Membaca dan menghafaz lafaz - Ujian bertulis
niat dan ertinya serta melakukan -
perlakuan solat dengan betul.

B4D5 Boleh menyatakan lafaz niat dan - Amali / Tunjuk cara


melakukan perlakuan solat dengan - Ujian lisan
betul. - Ujian bertulis

ADAB

B4D6 Boleh menyatakan adab makan dan . B4D6E1 Melakukan adab makan dan - Pemerhatian
minum serta membaca doa - Soal jawab
minum, adab bersama ibu bapa,
sebelum dan selepas makan - Ujian bertulis
rakan dan guru dengan betul.
dengan betul.

B4D6E2 Melakukan adab bersama ibu - Pemerhatian


bapa, rakan dan guru dengan - Soal jawab
betul. - Ujian bertulis

JAWI

B4D7 Boleh mengenal, membaca, menulis B4D7E1 Mengenal, membaca, menulis - Membaca
dan membina perkataan daripada membina perkataan daripada suku - Bersoal jawab
suku kata terbuka dan tertutup kata terbuka dengan betul. - Ujian lisan
dengan betul. - Ujian bertulis
11
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN

B4D7E2 Mengenal, membaca, menulis - Membaca


membina perkataan daripada suku - Bersoal jawab
kata tertutup dengan betul. - Ujian lisan
- Ujian bertulis

B4D7E3 Membina perkataan daripada suku - Membaca


kata terbuka + tertutup dan tertutup - Bersoal jawab
+ terbuka dengan betul. - Ujian lisan
- Ujian bertulis

B4D8 Boleh membaca, membina dan B4D8E4 Membaca, membina dan menulis - Membaca
menulis rangkai kata dengan betul. rangkai kata dengan betul. - Bersoal jawab
- Ujian lisan
- Ujian bertulis

BACAAN
Tahu, faham dan boleh
Band 5 membaca al Quran dan B5D1 Boleh / Mampu membaca potongan
B5D1E1 Membaca potongan ayat-ayat - Pemerhatian
menghafaz surah-surah hafazan pendek yang mengandungi Mim - Talaqqi musyafahah
ayat dan ayat-ayat pendek dengan
mengikut makhraj yang betul, dan Nun sakinah yang bertemu - Tasmik
betul, fasih dan bertajwid.
fasih dan bertajwid. Menghayati dengan huruf-huruf tertentu iaitu - Ujian Lisan
asas akidah, melaksanakan bacaan panjang enam harakat
ibadah, adab dan Hadis terpilih, pada tanda melintang bersyaddah
meneladani sirah (ّ), tanda-tanda waqaf dan wakaf
Rasululllah S.A.W. dengan pada kalimah tertentu (Huruf
beradab serta membaca dan muqattaah) dengan betul, fasih dan
menulis jawi. bertajwid.

HAFAZAN

12
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN
B5D2E1 Menghafaz surah al-Fatihah, al- - Pemerhatian
B5D2 Boleh menghafaz semua ayat-ayat Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas dengan makhraj - Talaqqi musyafahah
lazim di bawah mengikut makhraj yang yang betul, fasih dan bertadwir - Tasmik
betul, fasih dan bertajwid dan bertadwir - Ujian Lisan

IBADAH

B5D3 Boleh menyatakan beristinjak


dengan betul dan sempurna. B5D3E1 Menyatakan beristinjak berserta - Soal jawab
adab qada’ hajat dengan betul dan - Ujian lisan
sempurna. - Ujian bertulis

B5D4 Boleh melakukan wuduk dengan


betul, sempurna dan beradab. B5D4E1 Melakukan perkara rukun, sunat, - Pemerhatian
dan menjauhi perkara-perkara - Amali / Tunjuk cara
makruh serta membatalkan wuduk
- Bersoal jawab
dengan betul, sempurna dan
- Ujian bertulis
beradab.
B5D5 Boleh menyatakan lafaz niat dan
melakukan perlakuan solat dengan B5D5E1 Membaca dan menghafaz lafaz
sempurna. niat dan ertinya serta melakukan - Pemerhatian
perlakuan solat dengan sempurna. - Amali / Tunjuk cara
- Bersoal jawab
- Ujian lisan

ADAB
B5D6 Boleh menyatakan adab makan dan B5D6E1 Beristiqamah melakukan adab - Pemerhatian
minum, adab bersama ibu bapa, makan dan minum serta membaca - Soaljawab
rakan dan guru dengan betul dan doa sebelum dan selepas makan. - Ujian bertulis
istiqamah.

B5D6E2Beristiqamah melakukan adab


13
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN
bersama ibu bapa, rakan dan guru. - Pemerhatian
- Soaljawab
- Ujian bertulis

JAWI
B5D7E1 Membaca, membina dan menulis - Pemerhatian
B5D7 Boleh membaca, membina dan
ayat mudah dengan betul dan - Soal jawab
menulis ayat mudah dengan betul.
berterusan. - Latihan Bertulis

Band 6 Tahu, faham dan boleh BACAAN


membaca al Quran dan
menghafaz surah-surah hafazan B6D1 Membaca potongan ayat dan ayat- B6D1E1 Membaca potongan ayat al Quran - Pemerhatian
mengikut makhraj yang betul, ayat pendek mengikut makhraj yang dengan makhraj dan bertajwid, - Talaqqi musyafahah
fasih, bertajwid serta menjaga betul, fasih dan bertajwid serta menjaga adab-adab membaca al - Tasmik
adab dan layak menjadi naqib. menjaga adab membaca al Quran Quran seperti berwuduk dan - Ujian bertulis
Menghayati dan mempercayai dan layak menjadi naqib. menutup aurat serta boleh
konsep iman dan, melaksanakan membetulkan bacaan rakan.
ibadah secara istiqamah,
mengamalkan adab dengan
sempurna dan Hadis terpilih,
meneladani sirah Rasululllah
S.A.W. dengan beradab serta
membaca dan menulis jawi.

HAFAZAN
B6D2E1 Menghafaz surah al-Fatihah, - Pemerhatian
B6D2 Boleh menghafaz dengan fasih ayat-
al-Nas, al-Falaq dan al-Ikhlas - Talaqqi musyafahah
ayat lazim mengikut makhraj yang
dengan makhraj yang betul, - Tasmik
betul, bertajwid, bertadwir dan boleh
bertajwid, bertadwir dan boleh - Ujian bertulis
menjadi naqib.
dicontohi.

14
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN

IBADAH

B6D3 Boleh menyatakan beristinjak B6D3E1 Menyatakan beristinjak berserta - Tunjuk cara
dengan betul, sempurna dan adab qada’ hajat dan dicontohi. - Amali
dicontohi. - Ujian bertulis

B6D4E1 Melakukan perkara rukun, sunat,


dan menjauhi perkara-perkara
B6D4 Boleh melakukan wuduk dengan makruh serta membatalkan wuduk
betul, sempurna, beradab dan serta boleh dicontohi. - Pemerhatian
dicontohi. - Tunjuk cara / Amali
B6D5E1 Membaca dan menghafaz lafaz - Bersoal jawab
niat dan ertinya serta melakukan - Ujian lisan
perlakuan solat dengan sempurna
dan boleh dicontohi.

B6D5 Menyatakan lafaz niat dan - Soaljawab


melakukan perlakuan solat dengan - Pemerhatian
sempurna beristiqamah dan boleh - Ujian Bertulis
diteladani. - Tunjuk cara

ADAB
B6D6E1 Beristiqamah melakukan adab - Soaljawab
B6D6 Boleh menyatakan adab makan dan
makan dan minum serta membaca - Pemerhatian
minum, adab bersama ibu bapa,
doa sebelum dan selepas makan - Ujian Bertulis
rakan dan guru, dengan betul,
dan boleh dicontohi. - Tunjuk cara
istiqamah dan boleh dicontohi.

.
B6D6E2 Beristiqamah melakukan adab
bersama ibu bapa, rakan dan guru
serta boleh dicontohi.

15
BAND STANDARD PRESTASI DESKRIPTOR EVIDEN INSTRUMEN
- Soaljawab
- Pemerhatian
- Ujian Bertulis
- Tunjuk cara

JAWI

B6D7 Membaca, membina dan menulis B6D7E1 Membaca, membina dan menulis - Pemerhatian
ayat mudah dengan betul dan boleh ayat mudah dengan betul dan - Bersoal jawab
diteladani. berterusan serta mengaplikasikan - Latihan Bertulis
dalam penulisan jawi serta boleh di
contohi.

16