Anda di halaman 1dari 23

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
BAHASA MELAYU TAHUN 1
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara."
PERNYATAAN STANDARD
BAND PERNYATAAN STANDARD

1 Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis

2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis.

3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis.

4 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai
situasi dengan betul.

5 Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam
pelbagai situasi dengan betul dan tepat.

6 Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis
dengan bertatasusila.
PERNYATAAN STANDARD DAN DESKRIPTOR
(SK)
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

1 B1
Mengetahui asas mendengar-bertutur, B1 DL1
Tahu membaca dan menulis Mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar

B1 DB1
Membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan

B1 DT1
Menulis huruf, suku kata dan perkataan
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

2 B2
Mengetahui dan memahami perkara yang B2 DL1
Tahu didengar-ditutur, dibaca dan ditulis Mendengar, menyebut dan memahami perkataan.
dan
Faham B2 DB1
Membaca dan memahami perkataan serta ayat.

B2 DT1
Menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya.
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

3 B3: Murid berupaya:


Mengetahui , memahami dan memberikan respons
 Tahu terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca B3 DL1:
 Faham dan ditulis. Mendengar dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan
 Boleh pesanan.
buat
B3 DB1:
Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta
memahaminya.

B3 DT1:
Mencatat maklumat yang difahami.
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

4 B4: Murid berupaya:


Mengetahui , memahami dan memberikan respons
 Tahu terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca B4 DL1:
 Faham dan ditulis dengan betul. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi.
 Boleh buat
 Beradab B4 DL2:
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul.

B4 DB1:
Membaca, memahami dan menyatakan maklumat daripada bahan yang sesuai.

B4 DT1:
Mencatat maklumat dengan betul.
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

5 B5: Murid berupaya:


Memahami, menaakul dan menyampaikan
 Tahu maklumat tentang sesuatu perkara yang B5 DL1:
 Faham didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam Menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat.
 Boleh buat pelbagai situasi dengan tepat.
 Beradab B5 DB1:
terpuji Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat dengan
tepat.

B5 DT1:
Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

6 B6: Murid berupaya:


Memahami, menilai dan mengemukakan
 Tahu adea dan pendapat tentang sesuatu perkara B6 DL1:
 Faham yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis Bercerita tentang perkara yang mengandungi nilai murni yang dapat
 Boleh buat dengan bertatasusila. mempengaruhi khalayak.
 Beradab
mithali B6 DL2:
Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat secara
bertatasusila.

B6 DL3:
Menyampaikan pendapat secara bertatasusila tentang sesuatu perkara yang
didengar.

B6 DB1:
Cadangan dikeluarkan Menyampaikan pendapat secara bertatasusila tentang sesuatu perkara yang
kerana tiada dalam KSSR dibaca.

B6 DB2:
Meramal dan memberikan alasan tentang sesuatu perkara yang dibaca secara
bertatasusila.
B6 DB1:
Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan sastera dan bukan sastera.

B6 DT1:
Menghasilkan karya yang sesuia yang dapat mempengaruhi khalayak.

B6 DT2:
Mengedit hasil penulisan dari segi bahasa.
PERNYATAAN STANDARD, DESKRIPTOR DAN EVIDENS
(SK)
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

1 B1
Mengetahui asas mendengar-
Tahu bertutur, membaca dan menulis. B1 DL1 B1 DL1 E1
Mengecam, mengajuk dan mengesan Mengajuk bunyi yang didengar
bunyi yang didengar

B1DL1 B1DL1E1
Mendengar dan menuturkan perkataan Mendengar dan menyebut suku kata dan perkataan

B1DL1 E2
B1 DB1 Menentukan arah bunyi yang didengar
Membunyikan huruf, mengeja suku kata
dan membaca perkataan B1 DB1 E1
Membunyikan huruf vokal dan menamakan
konsonan

BI DB1 E2
Mengeja dan membatang suku kata terbuka dan
tertutup

B1 DB1 E3
Membaca perkataan yang terdiri daripada kata
nama
B1DB1
Membaca perkataan dengan sebutan B1DB1E1
yang betul Membaca perkataan secara mekanis daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan dan
intonasi yang betul
B1 DT1
Menulis huruf, suku kata dan perkataan. B1 DT1 E1
Menulis huruf, suku kata dan perkataan

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

2 B2
Mengetahui dan memahami perkara
Tahu yang didengar-ditutur, dibaca dan B2 DL1 B2 DL1 E1
dan ditulis Mendengar, menyebut dan memahami Mendengar dan menyebut perkataan yang
Faham perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding

B2 DL1 E2
Memahami perkataan yang didengar dan
dinyanyikan

B2DL1 B2DL1E1
Mendengar, memahami dan Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan
menuturkan ayat ayat tunggal

B2DL1E2
Mendengar dan memahami arahan
Mendengar, memahami dan menyebut ayat
secara lisan berdasarkan ayat perintah majmuk
B2 DB1 B2 DB1 E1
Membaca dan memahami perkataan Membaca dan memahami perkataan yang
serta ayat mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung

B2 DB1 E2
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi
diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung

B2DB1 B2DB1E1
Membaca dan memahami ayat daripada Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat
pelbagai sumber daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
B2 DT1
Menulis perkataan dan ayat dengan B2DB1E2
betul serta memahaminya Melafazkan pantun dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang jelas

B2 DT1 E1
Menulis dan memahami perkataan

B2 DT1 E2
Menulis dan memahami ayat tunggal yang
mengandungi kata nama am, kata nama khas dan
tanda baca (Huruf besar dan noktah)
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

3 B3 SEMAK SEMULA
Mengetahui, memahami dan
Tahu, memberikan respons terhadap B3 DL1 B3 DL1 E1
Faham perkara yang didengar-ditutur, Mendengar dan memberikan respons Memberikan respons secara lisan dan / atau gerak
dan dibaca dan ditulis terhadap sesuatu arahan, soalan dan laku terhadap arahan, soalan dan pesanan
Boleh pesanan
Buat

B3DL1 B3DL1E1
Mendengar, memahami dan Memberikan respons secara lisan atau gerak laku
memberikan respons terhadap arahan, secara spontan terhadap arahan, soalan dan
soalan dan pesanan pesanan mengikut urutan

B3 DB1:
Membaca ayat dengan sebutan dan B3 DB1 E1
intonasi yang betul serta memahaminya Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
lancar serta sebutan dan intonasi yang betul

B3 DB1 E2
Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat
majmuk

B3DB1 B3DB1E1
Membaca , memahami dan mengenal Membaca dan menyenaraikan maklumat
pasti idea daripada pelbagai bahan daripada bahan yang dibaca
yang dibaca
B3 DT1:
Mencatat maklumat yang difahami B3 DT1 E1
Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

4 B4 SEMAK SEMULA
Mengetahui , memahami dan
Tahu, memberikan respons terhadap B4 DL1 B4 DL1 E1
Faham, maklumat yang didengar-ditutur, Berkomunikasi dengan menggunakan Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa
Boleh Buat dibaca dan ditulis dalam pelbagai bahasa yang betul dalam pelbagai situasi yang betul
dengan situasi dengan betul
Beradab
B4 DL1 E2
Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata
panggilan yang betul secara bertatasusila

B4 DL1 E3
Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi
yang betul secara sopan
B4DL1 B4DL1E1(4.3.1)
Berkomunikasi menggunakan ayat yang Berkomunikasi menggunakan ayat yang betul
betul dalam pelbagai situasi dalam situasi tidak formal

B4DL1E2
Menyatakan permintaan dengan intonasi yang
betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak
formal

B4 DL2 B4 DL2 E1
Bercerita tentang sesuatu perkara Menyampaikan cerita yang sesuai dengan sebutan
dengan sebutan dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul

B4 DB1
Membaca, memahami dan menyatakan B4 DB1 E1
maklumat daripada bahan yang sesuai Membaca, memahami dan menyatakan maklumat
yang tersurat daripada bahan yang sesuai

B4 DT1 E1
Mencatat pelbagai maklumat dengan betul
menggunakan bahasa yang santun

B4DB1 B4DB1E1
Membaca, memahami dan memberi Membaca, memahami dan menyusun maklumat
respons yang betul terhadap maklumat mengikut urutan dengan betul
yang dibaca

B4 DT1
Mencatat maklumat dengan betul
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

5 B5
Memahami, menaakul dan
Tahu, memberikan respons / B5 DL1 B5 DL1 E1
Faham dan menyampaikan sesuatu perkara Menceritakan sesuatu perkara semula Menceritakan sesuatu perkara yang didengar
Boleh Buat yang didengar-ditutur, dibaca dan dengan tepat dengan tepat
dengan ditulis dalam pelbagai situasi
Beradab dengan betul dan tepat B5DL1 B5DL1E1(4.2.1)
Terpuji Bercerita dan menceritakan sesuatu Bercerita tentang sesuatu perkara menggunakan
perkara semula dengan tepat sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan diksi
yang tepat

B5DL1E2(4.2.2)
Menceritakan sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

B5 DB1 B5 DB1 E1
Membaca, memahami dan menaakul Memahami dan memindahkan maklumat
untuk memindahkan maklumat dengan daripada bahan grafik dan bahan bukan grafik
tepat
B5 DB1 E2
Memahami dan menilai maklumat daripada bahan
grafik menggunakan perkataan berimbuhan
akhiran -an dan –i

B5DB1 B5DB1E1
Membaca, memahami dan menaakul Memahami maklumat bahan grafik dan bukan
untuk menyatakan maksud bagi grafik untuk menyatakan maksud dengan tepat
memindahkan maklumat dengan tepat
B5DB1E2
Memindahkan maklumat daripada bahan grafik
menggunakan ayat majmuk dengan tepat

SJK
B5DB1E1
Memahami maklumat bahan grafik dan bukan
grafik untuk menyatakan maksud dengan betul

B5DB1E2
Memindahkan maklumat daripada bahan grafik
menggunakan ayat tunggal dengan tepat

B5 DT1 E1:
B5 DT1: Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis
Menyampaikan pelbagai maklumat dengan tepat menggunakan bahasa yang santun
secara bertulis dengan tepat.
B5 DT1 E2:
Menghasilkan penulisan yang sesuai secara
terkawal menggunakan pola ayat FN+FN, FK+FK
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

6 B6
Memahami, menaakul dan menilai B6 DL1 B6 DL1 E1
Tahu, tentang sesuatu perkara daripada Bercerita tentang perkara yang Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai
Faham Dan sumber yang didengar-ditutur, mengandungi nilai murni yang dapat murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan
Boleh Buat dibaca dan ditulis dengan mempengaruhi khalayak mempengaruhi khalayak
dengan bertatasusila
Beradab B6DL1 B6DL1E1
Mithali Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan
maklumat dengan tepat dan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara
bertatasusila untuk mempengaruhi bertatasusila untuk mempengaruhi khalayak
khalayak

B6 DL2 B6 DL2 E1
Berbicara untuk mendapatkan dan Berbicara untuk menyampaikan maklumat
menyampaikan maklumat secara tentang sesuatu perkara dengan tepat secara
bertatasusila bertatasusila menggunakan bahasa yang sesuai

B6DL2 B6DL2E1
Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan pandangan
pendapat secara bertatasusila daripada pelbagai sumber secara bertatasusila
B6 DB1 B6 DB1 E1
Membaca dan memahami pelbagai Bercerita atau menyampaikan maklumat yang
bahan bacaan sastera dan bukan sastera dibaca secara bertatasusila menggunakan kosa
kata yang luas dan tepat

B6DB1 B6DB1E1
Membaca pelbagai bahan kreatif Menyenaraikan kosa kata daripada bahan yang
dengan lancar dan memahami bahan dibaca
yang dibaca
B6DB1E2
Menceritakan semula bahan yang dibaca dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara
bertatasusila

B6 DT1 B6 DT1 E1
Menghasilkan karya yang sesuai yang Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk cereka
dapat mempengaruhi khalayak dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya
bahasa yang menarik

B6 DT2 B6 DT2 E1:


Mengedit hasil penulisan dari segi Mengedit hasil penulisan dari segi ejaan
bahasa

Anda mungkin juga menyukai