Anda di halaman 1dari 24

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

STANDARD PRESTASI
BAHASA MELAYU TAHUN 1
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
negara."
PERNYATAAN STANDARD
BAND PERNYATAAN STANDARD

1 Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis

2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis.

3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan
ditulis.

4 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan
ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul.

5 Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur,


dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat.

6 Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-
ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila.
PERNYATAAN STANDARD DAN DESKRIPTOR
(SK)
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

1 B1
Mengetahui asas mendengar- B1 DL1
Tahu bertutur, membaca dan menulis Mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar

B1 DB1
Membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan

B1 DT1
Menulis huruf, suku kata dan perkataan
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

2 B2
Mengetahui dan memahami perkara B2 DL1
Tahu yang didengar-ditutur, dibaca dan Mendengar, menyebut dan memahami perkataan.
dan ditulis
Faham B2 DB1
Membaca dan memahami perkataan serta ayat.

B2 DT1
Menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya.
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

3 B3: Murid berupaya:


Mengetahui , memahami dan
• Tahu memberikan respons terhadap perkara B3 DL1:
• Faham yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. Mendengar dan memberikan respons terhadap sesuatu
• Boleh arahan, soalan dan pesanan.
buat
B3 DB1:
Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta
memahaminya.

B3 DT1:
Mencatat maklumat yang difahami.
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

4 B4: Murid berupaya:


Mengetahui , memahami dan
• Tahu memberikan respons terhadap B4 DL1:
• Faham maklumat yang didengar-ditutur, dibaca Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam
• Boleh dan ditulis dengan betul. pelbagai situasi.
buat
• Beradab B4 DL2:
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

B4 DB1:
Membaca, memahami dan menyatakan maklumat daripada
bahan yang sesuai.

B4 DT1:
Mencatat maklumat dengan betul.
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

5 B5: Murid berupaya:


Memahami, menaakul dan
• Tahu menyampaikan maklumat tentang B5 DL1:
• Faham sesuatu perkara yang didengar-ditutur, Menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat.
• Boleh dibaca dan ditulis dalam pelbagai
buat situasi dengan tepat. B5 DB1:
• Beradab Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan
terpuji maklumat dengan tepat.

B5 DT1:
Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan
tepat.
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR

6 B6: Murid berupaya:


Memahami, menilai dan
• Tahu mengemukakan adea dan pendapat B6 DL1:
• Faham tentang sesuatu perkara yang Bercerita tentang perkara yang mengandungi nilai murni yang
• Boleh didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dapat mempengaruhi khalayak.
buat dengan bertatasusila.
• Beradab B6 DL2:
mithali Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat
secara bertatasusila.

B6 DL3:
Menyampaikan pendapat secara bertatasusila tentang sesuatu
perkara yang didengar.

B6 DB1:
Menyampaikan pendapat secara bertatasusila tentang sesuatu
Cadangan perkara yang dibaca.
dikeluarkan kerana
B6 DB2:
tiada dalam KSSR Meramal dan memberikan alasan tentang sesuatu perkara yang
dibaca secara bertatasusila.
B6 DB1:
Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan sastera dan
bukan sastera.

B6 DT1:
Menghasilkan karya yang sesuia yang dapat mempengaruhi
khalayak.

B6 DT2:
Mengedit hasil penulisan dari segi bahasa.
PERNYATAAN STANDARD, DESKRIPTOR DAN EVIDENS
(SK)
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

1 B1
Mengetahui asas mendengar-
Tahu bertutur, membaca dan B1 DL1 B1 DL1 E1
menulis. Mengecam, mengajuk dan Mengajuk bunyi yang didengar
mengesan bunyi yang didengar

B1DL1 B1DL1E1
Mendengar dan menuturkan Mendengar dan menyebut suku kata dan
perkataan perkataan

B1DL1 E2
B1 DB1 Menentukan arah bunyi yang didengar
Membunyikan huruf, mengeja
suku kata dan membaca B1 DB1 E1
perkataan Membunyikan huruf vokal dan
menamakan konsonan

BI DB1 E2
Mengeja dan membatang suku kata
terbuka dan tertutup

B1 DB1 E3
Membaca perkataan yang terdiri
daripada kata nama

B1DB1 B1DB1E1
Membaca perkataan dengan Membaca perkataan secara mekanis
sebutan yang betul daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan dan intonasi yang
betul
B1 DT1
Menulis huruf, suku kata dan B1 DT1 E1
perkataan. Menulis huruf, suku kata dan perkataan

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

2 B2
Mengetahui dan memahami
Tahu perkara yang didengar- B2 DL1 B2 DL1 E1
dan ditutur, dibaca dan ditulis Mendengar, menyebut dan Mendengar dan menyebut perkataan
Faham memahami perkataan yang mengandungi diftong dan vokal
berganding

B2 DL1 E2
Memahami perkataan yang didengar dan
dinyanyikan
B2DL1
Mendengar, memahami dan B2DL1E1
menuturkan ayat Mendengar, memahami dan
menyebut frasa dan ayat tunggal
Mendengar dan memahami
B2DL1E2
arahan secara lisan Mendengar, memahami dan
berdasarkan ayat perintah menyebut ayat majmuk
B2 DB1 B2 DB1 E1
Membaca dan memahami Membaca dan memahami perkataan
perkataan serta ayat yang mengandungi diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung

B2 DB1 E2
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung
B2DB1
Membaca dan memahami B2DB1E1
ayat daripada pelbagai Membaca dan memahami pelbagai
sumber jenis ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang jelas
B2 DT1 dan intonasi yang betul
Menulis perkataan dan ayat
dengan betul serta B2DB1E2
memahaminya Melafazkan pantun dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang jelas

B2 DT1 E1
Menulis dan memahami perkataan

B2 DT1 E2
Menulis dan memahami ayat tunggal
yang mengandungi kata nama am, kata
nama khas dan tanda baca (Huruf besar
dan noktah)
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

3 B3 SEMAK SEMULA
Mengetahui, memahami dan
Tahu, memberikan respons B3 DL1 B3 DL1 E1
Faham terhadap perkara yang Mendengar dan memberikan Memberikan respons secara lisan dan /
dan didengar-ditutur, dibaca dan respons terhadap sesuatu atau gerak laku terhadap arahan, soalan
Boleh ditulis arahan, soalan dan pesanan dan pesanan
Buat

B3DL1
Mendengar, memahami dan B3DL1E1
memberikan respons Memberikan respons secara lisan
terhadap arahan, soalan dan atau gerak laku secara spontan
pesanan terhadap arahan, soalan dan
pesanan mengikut urutan
B3 DB1:
Membaca ayat dengan sebutan
dan intonasi yang betul serta B3 DB1 E1
memahaminya Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar serta sebutan dan intonasi
yang betul

B3 DB1 E2
Membaca dan memahami ayat tunggal
dan ayat majmuk
B3DB1
Membaca , memahami dan B3DB1E1
mengenal pasti idea Membaca dan menyenaraikan
daripada pelbagai bahan maklumat daripada bahan yang
yang dibaca dibaca
B3 DT1:
Mencatat maklumat yang
difahami B3 DT1 E1
Mencatat maklumat daripada pelbagai
sumber

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

4 B4 SEMAK SEMULA
Mengetahui , memahami dan
Tahu, memberikan respons B4 DL1 B4 DL1 E1
Faham terhadap maklumat yang Berkomunikasi dengan Berkomunikasi secara lisan
, didengar-ditutur, dibaca dan menggunakan bahasa yang betul menggunakan bahasa yang betul
Boleh ditulis dalam pelbagai situasi dalam pelbagai situasi
Buat dengan betul
dengan B4 DL1 E2
Berad Berkomunikasi secara lisan
ab menggunakan kata panggilan yang betul
secara bertatasusila

B4 DL1 E3
Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
intonasi yang betul secara sopan
B4DL1 B4DL1E1(4.3.1)
Berkomunikasi menggunakan Berkomunikasi menggunakan ayat
ayat yang betul dalam yang betul dalam situasi tidak
formal
pelbagai situasi
B4DL1E2
Menyatakan permintaan dengan
intonasi yang betul tentang sesuatu
perkara dalam situasi tidak formal

B4 DL2 E1
B4 DL2 Menyampaikan cerita yang sesuai
Bercerita tentang sesuatu dengan sebutan dan intonasi yang betul
perkara dengan sebutan dan
intonasi yang betul
B4 DB1 E1
B4 DB1 Membaca, memahami dan menyatakan
Membaca, memahami dan maklumat yang tersurat daripada bahan
menyatakan maklumat daripada yang sesuai
bahan yang sesuai
B4 DT1 E1
Mencatat pelbagai maklumat dengan
betul menggunakan bahasa yang santun

B4DB1E1
Membaca, memahami dan menyusun
B4DB1 maklumat mengikut urutan dengan
Membaca, memahami dan betul
memberi respons yang betul
terhadap maklumat yang
dibaca

B4 DT1
Mencatat maklumat dengan betul
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

5 B5
Memahami, menaakul dan
Tahu, memberikan respons / B5 DL1 B5 DL1 E1
Faham menyampaikan sesuatu Menceritakan sesuatu perkara Menceritakan sesuatu perkara yang
dan perkara yang didengar- semula dengan tepat didengar dengan tepat
Boleh ditutur, dibaca dan ditulis
Buat dalam pelbagai situasi B5DL1 B5DL1E1(4.2.1)
dengan dengan betul dan tepat Bercerita dan menceritakan Bercerita tentang sesuatu perkara
Beradab sesuatu perkara semula menggunakan sebutan yang jelas,
Terpuji dengan tepat intonasi yang betul dan diksi yang
tepat

B5DL1E2(4.2.2)
Menceritakan sesuatu perkara
menggunakan sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul

B5 DB1
Membaca, memahami dan B5 DB1 E1
menaakul untuk memindahkan Memahami dan memindahkan
maklumat dengan tepat maklumat daripada bahan grafik dan
bahan bukan grafik

B5 DB1 E2
Memahami dan menilai maklumat
daripada bahan grafik menggunakan
B5DB1 perkataan berimbuhan akhiran -an dan –
Membaca, memahami dan i
menaakul untuk menyatakan
maksud bagi memindahkan B5DB1E1
maklumat dengan tepat Memahami maklumat bahan grafik
dan bukan grafik untuk
menyatakan maksud dengan tepat

B5DB1E2
Memindahkan maklumat daripada
bahan grafik menggunakan ayat
majmuk dengan tepat

SJK
B5DB1E1
Memahami maklumat bahan grafik
dan bukan grafik untuk
menyatakan maksud dengan betul

B5DB1E2
Memindahkan maklumat daripada
bahan grafik menggunakan ayat
tunggal dengan tepat
B5 DT1:
Menyampaikan pelbagai
maklumat secara bertulis
dengan tepat.

B5 DT1 E1:
Menyampaikan pelbagai maklumat
secara bertulis dengan tepat
menggunakan bahasa yang santun

B5 DT1 E2:
Menghasilkan penulisan yang sesuai
secara terkawal menggunakan pola ayat
FN+FN, FK+FK

BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

6 B6
Memahami, menaakul dan B6 DL1 B6 DL1 E1
Tahu, menilai tentang sesuatu Bercerita tentang perkara yang Menyampaikan cerita yang
Faham perkara daripada sumber mengandungi nilai murni yang mengandungi nilai murni dengan penuh
Dan yang didengar-ditutur, dapat mempengaruhi khalayak keyakinan, kreatif dan mempengaruhi
Boleh dibaca dan ditulis dengan khalayak
Buat bertatasusila B6DL1
dengan Berbicara untuk menyampaikan B6DL1E1
Beradab maklumat dengan tepat dan Berbicara untuk menyampaikan
Mithali bertatasusila untuk maklumat dengan tepat menggunakan
mempengaruhi khalayak ayat yang sesuai secara bertatasusila
untuk mempengaruhi khalayak
B6 DL2
Berbicara untuk mendapatkan
dan menyampaikan maklumat B6 DL2 E1
secara bertatasusila Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
B6DL2 dengan tepat secara bertatasusila
Berbincang dan mengemukakan menggunakan bahasa yang sesuai
pendapat secara bertatasusila
B6DL2E1
Berbincang dan mengemukakan
pandangan daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila

B6 DB1
Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan sastera
dan bukan sastera
B6 DB1 E1
Bercerita atau menyampaikan maklumat
B6DB1 yang dibaca secara bertatasusila
Membaca pelbagai bahan menggunakan kosa kata yang luas dan
kreatif dengan lancar dan tepat
memahami bahan yang
dibaca B6DB1E1
Menyenaraikan kosa kata daripada
bahan yang dibaca

B6DB1E2
Menceritakan semula bahan yang
dibaca dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang jelas secara
B6 DT1 bertatasusila
Menghasilkan karya yang sesuai
yang dapat mempengaruhi
khalayak
B6 DT1 E1
Menghasilkan karya kreatif dalam
B6 DT2 bentuk cereka dan puisi yang
Mengedit hasil penulisan dari bertatasusila menggunakan gaya
segi bahasa bahasa yang menarik

B6 DT2 E1:
Mengedit hasil penulisan dari segi ejaan