Anda di halaman 1dari 10

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


SEKOLAH DASAR
PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

LEMBAR SOAL
Mapel : Bahasa Bali
Kelas : IV (Empat)
Semester : I (Satu)
Hari / Tanggal : Selasa, 24 November 2020
Waktu : 09.30 - 11.00

Petunjuk Umum :
1.Tulislah identitas nama, kelas, dan nomor urutmu pada lembar jawaban yang telah
disediakan!
2.Tuliskan semua jawaban di lembar jawaban!
3. Bacalah setiap butir soal dengan baik sebelum dijawab!
4.Kerjakan lebih dahulu soal yang dianggap mudah!
5.Tanyakan kepada pengawas apabila ada soal yang kurang jelas!
6.Periksa kembali pekerjaanmu sebelum lembar soal dan lembar jawaban diserahkan
kepada pengawas!

------- SELAMAT BEKERJA -------

1. KD. 3.1
1. Ngajak nyama patutné saling tulungin. Iraga saling tulungin nyiriang hidup ….
A. uyut
B. adung
C. lacur
D. tiwas
2. Yéning ada timpal ané ulung patutné ….
A. kalahin
B. tolih
C. kedekin
D. tulungin
3. Luh Déwi majalan ka sekolah. Majalan basa alusné ….
A. mamargi
B. malaib
C. mapamit
D. simpang

1
4. Tengai tepet guminé panes macetar. Tengai tepet sawatara jam ….
A. 10.00
B. 11.00
C. 12.00
D. 13.00
5. Piranti ané anggon ngoréng bé madan ….
A. pengorengan
B. talenan
C. batu basa
D. tiuk
6. Piranti kekeb, panci, pengoréngan tuah piranti ané ada di ….
A. carik
B. paon
C. taman
D. kamar
7. Angga sarira ané dadi orahanga cungih ….
A. jriji
B. kuping
C. sirah
D. bibih
8. Batis dadi orahanga ….
A. séngkok
B. dimpil
C. pérot
D. bongol
9. ...). Panganggé suara di samping madan ….

A. pepet
B. ulu
C. suku
D. taléng
10. e…o Panganggé suara di samping madan taléng tedong apang masuara ….
A. i
B. o
C. u
2
D. é

2. KD. 3.2

11. Betén ené conto parilaksana hémat yéh ….


A. ngematiang listrik yén suba tengai
B. tusing ngidupang AC masan ujan
C. negakin sepéda ka sekolah
D. ngematiang kran yén suba suud manjus
12. Yén suba hémat énergi lakar ngranayang hemat ….
A. nasi
B. munyi
C. prabéya
D. bayu
13. I Bapa ka carik lakar numbeg. Kruna numbeg linggané ….
A. tumbeg
B. tumbegin
C. numbegang
D. manumbeg
14. Putu Wulan majalan ka wantilan. Majalan kruna linggané ….
A. jalanan
B. jalan
C. majalan
D. majalanan
15. Ari Swari nyemak buku di perpustakaan. Nyemak kruna linggané ….
A. nyemak
B. jemakin
C. jemak
D. nyemakang
16. Bukuné kabaca baan Luh Sari. Kruna kabaca madan kruna ….
A. polah
B. satma
C. dwi lingga
D. tiron
17. Pajalan anaké lingsir alon-alon. Kruna pajalan maan paweweh ….
3
A. ka
B. ma
C. pa
D. ja
18. Muridé suba majalan ka sekolah. Kruna ané misi pangiring ….
A. muridé
B. suba
C. majalan
D. sekolah
19. …*. Penganggé tengenan di samping madan ….
A. surang
B. cecek
C. guwung
D. bisah
20. …(. Panganggé tengenan di samping madan surang. Apang masuara ….

A. k
B. ng
C. h
D. r

3. KD. 3.3

21. Tiang ngubuh sampi di désa. Ngubuh patuh artiné ....


A. miara
B. milih
C. ngalih
D. nyemak
22. Meli jukut bayem di peken. Jukut basa alusné ….
A. jatah
B. ajengan
C. jangan
D. sanganan
23. Buron betén ené ané ngasilang susu ….
A. siap

4
B. bebék
C. celeng
D. sampi
24. Iraga patutné … tekén ubuh-ubuhan.
A. gedeg
B. sayang
C. pedih
D. tusing demen
25. Apang entik-entikané tusing layu patut ….
A. tumbeg
B. abut
C. tunjel
D. siam
26. Panak jaran madan bebedag, panak sampi madan ….
A. godél
B. memeri
C. wiwi
D. kucit
27. Pitik tuah panak siap, yén nying-nying tuah adan panak buron ….
A. méong
B. bikul
C. cicing
D. kakul
28. Don nyuh ané muda madan busung. Busung dadi anggon ngaé ….
A. klepon
B. sumping
C. tipat
D. lontong
29. Buah nyuh ané suba tuh di tengahné misi cara taluh. Taluh buah nyuhé ento madan ….
A. bluluk
B. buah
C. tibah
D. tombong
30. Aksara r. ten dados mapepet mauwah dados Ï kawastanin ….

5
A. guwung
B. ra répa
C. la lenga
D. surang

4. KD. 3.4

31. Pianakné ané pertama suba ngajahin di SD. Anak ané geginané ngajahin di sekolah
madan ….
A. guru
B. satpam
C. pengacara
D. polisi
32. Tusing dadi lengit nulungin rerama magarapan. Lengit lén raosné ….
A. jemet
B. seleg
C. mayus
D. anteng
33. Anak ané geginanné nyalanang dokar madan ….
A. pragina
B. kusir
C. bendéga
D. dalang
34. Anak ané geginanné tuah ngalih bé di pasihé madan ….
A. pakatik
B. kusir
C. undagi
D. bendéga
35. Mamula padi becikné di masan ….
A. panes
B. linuh
C. ujan
D. angin
36. Piranti ané keperluang olih bendégané tuah ….

6
A. tambah
B. jukung
C. papan
D. gong
37. I Bapa ngarit padi di cariké. Yén ngarit nganggo ….
A. tambah
B. tenggala
C. lampid
D. arit
38. Pidan anaké ngebuhang tanah di cariké nganggon buron sampi. Di zaman jani anaké
ngebuhang tanah di cariké nganggon ….
A. traktor
B. kambing
C. hp
D. robot
39. Kruna undagi yén kasurat ngangén aksara Bali dadosné ….
A. hunÑgi.

B. hundgi.

C. hunÑigi.

D. hunÑ)gi.
40. Kruna “kambing”, yén kasurat antuk aksara Bali dadosné ….
A. kmb&.

B. kdb&.

C. knb&.

D. kmã&.

5. KD. 3.5

41. Anak ané berjuang mabéla pati negara lan bangsa madan ….
A. penjajah
B. pemerintah
C. pahlawan
D. pejabat

7
42. I Gusti Ngurah Rai tuah sinalih tunggil pahlawan saking ….
A. Bali
B. Jawa
C. Sumatra
D. Kalimantan
43. Murid-muridé di sekolah nglaksanayang upacara bendéra nyabran rahina ….
A. Redité
B. Soma
C. Anggara
D. Buda
44. Sané pinaka dasar Negara Indonesia inggih punika ….
A. Bendéra barak putih
B. Indonesia Raya
C. Basa Indonesia
D. Pancasila
45. Iraga patut setata … jasa para pahlawané.
A. lali
B. éling
C. lempas
D. piwal
46. I Bapa ngandik kayu di tegalé. Ngandik kruna linggané ….
A. ngandika
B. ngandikin
C. kandik
D. kandikan
47. Madé Yasa suba madamar langit di rantauan. Madamar di langit teges paribasané ….
A. bulan-bulanan
B. damar
C. kunang-kunang
D. matan ai
48. Kruna “margarana” yéning kasurat nganggén aksara Bali ….
A. mrgrn.

B. mÉgrn.

C. mÑgrn.
8
D. m(grn.
49. Punyan nyuhé tegeh-tegeh. Kruna “tegeh-tegeh” madan kruna dwi ….
A. purwa lingga
B. maya lingga
C. sama lingga
D. samatra lingga
50. Betén ené conto kruna dwi samatra lingga ….
A. tundak-tundik
B. kupu-kupu
C. sesari
D. pakecoscos

KUNCI JAWABAN :

No Jawaban No Jawaban
1 B 26 A
2 D 27 B
3 A 28 C
4 C 29 D
5 A 30 B
6 B 31 A
7 D 32 C

9
8 C 33 B
9 A 34 D
10 B 35 C
11 D 36 B
12 C 37 D
13 A 38 A
14 B 39 A
15 C 40 D
16 D 41 C
17 C 42 A
18 A 43 B
19 B 44 D
20 D 45 B
21 A 46 C
22 C 47 A
23 D 48 D
24 B 49 C
25 D 50 A

10

Anda mungkin juga menyukai