KAFA JAKIM

Ll4lO6

BORANG'D'

BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU YKY A

Gambar

NEGERI

:

Arahan

: 1. 2.

Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke Pejabat
Agensi Yang Beftanggungjawab.

O

Sila sertakan bersama dokumen-dokumen berikut

:

(a) (b) ,,,,(t)
.c

Salinan Surat Beranak Salinan Kad Pengenalan Salinan Sijil-sijil yang telah disahkan.

BAHAGIAN (A)

1.
1.

BUTIR.BUTIRPERIBADI
Nama:

2.

No. KP

(Lama):

tl
butan

Baru
:

o

3.

t]] tahun f-T-l-T-l 4. Tempat Lahir 5. Umur: tI Tahun 6, Warganegara 7. Bangsa : a. l-l ruetayu b. l-l cina c. l-l lnoia
rarikh Lahir:

[-Tl

d.

n

Lain-lain (nyatakan):

8.

Status Perkahwinan

a,

l-l

rah*in
orans

b.

[-l

au;ang

c.

I

Janda/Duda

9. Jumlah Tanggungan

fl-l

JJ

I cina c.BUTIRSUAMI/ISTERI Nama Suami/Isteri No. Alamat Surat Menyurat : Poskod I Negeri L4. 6. 1. [] Lain-lain (nyatakan) 8. q rarikh Lahir Il m rahun I-T-f-T-l 4. 9. 2. f] Umur d. KP (Lama): tl buran Baru r-T_l r-T-rl_l : 3. J-l uetayu b. Pekerjaan Sekarang Nama dan Alamat Majikan : 34 . No Tel (R) No Tel (P) No Tel (Hp) I BAHAGIAN (B) I 2. BUTIR. Pekerjaan Sekarang Nama dan Alamat Majikan : Poskod Neoeri 72. Tempat Lahir tnoia 7. 11. Warganegara m Tahun Bangsa : a. Alamat Tetap : Poskod Neqeri 13.-# KAFA JAKIM 214106 10.

[I-f-T-l rahun t-T-l ]-l rahun vi. ii. iv. I Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Rasmi labatan Tarikh Terima Permohonan Tarikh Temuduga Keputusan : 1. Tandatangan uyak/sesuai. KELULUSAN AKADEMIK t_] i.-"3 KAFA JAKrM 314106 BAHAGTAN (C) 3. sRP/PMR sPM/MCE b. E rahun[T-m_l rahun l-T-f-T-l Lain-lain (Nyatakan) BAHAGIAN (D} 4. E e. 2. [] d. : : hari hari I--Tl T-T-l Lulus Gagal t] [] [--T-l nutan l--T-l uutan tahun tanun T-f-T--f-] [--T--[--T--l 35 . 3. a. KEGUNAAN PEJABAT a. I b. f iii. Bahasa Melayu Pendidikan Islam Teras Pengajian Syariah Islamiah Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah Bahasa Arab Komunikasi Bahasa Arab Tinggi 4 Thanawi/STAM Universiti c. c. f] nmat layak/amat sesuai. fiOak layak/tidak sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful