Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

TUGASAN SEJARAH
TINGAKATAN 4
BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU
Nama murid: …………………………………………………………………………………………….
No. Kad Pengenalan:
Angka Giliran:
Tingkatan: …………………………………………………………………………………………………
Penyataan Masalah: ………………………………………………………………………………….
Dimensi Pentaksiran Tahap Penguasaan Skor
Mengumpul Maklumat
Merancang
Mengaplikasi
Membuat Refleksi
Berkomunikasi
Etika dan Kerohanian
KESELURUHAN
PERAKUAN MURID
Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri, melainkan
petikan, grafik dan gambar rajah yang dinyatakan sumbernya.
Tandatangan:……………………
PERAKUAN GURU PENGESAHAN GKMP
Tandatangan:………………………………………… Tandatangan:………………………………………
Nama:……………………………………………………. Nama:…………………………………………………
Tarikh:…………………………………………………… Tarikh:………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai