Anda di halaman 1dari 13

-,~

" .

NOTAlllS

YUDO PARIPU~NO~ SaD.

~,

" ~

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DKIJAKARTA

AKTA

_ _ . __ Y .. t\ .. '!. .. 1\., .5. .. A, .~{ , , ,'., .

""'., .. '.'. )'.~.t1f.'.A ~,~~.N·g.9. ... S.9.~.q9,J.~ ( .. !.r-?9.) ,!,l ••. ",',.,. : ..• ,

- ~1.3 -

•• •• ••••• ".· ••• t •••••••••• ~.+ .......••.•••.• ,·.· .•..•..••.•.••.•. ~ •• ~· ...• ~ •..• t.~1.4 •••• ' ••••• • ••

NOMOR

TANGGAL

...... , ' ,., ,' , ~ fi ~\f.~.;i;.._ .?9.Q.3., .. , " ,., .. , , ',' ,', ..

ALAMAT KANTOR

- JL. LATUHARHARY NO. 17, MENTENG JAKARTA PUSAT 10310

TELP, 3917652·3917653·3152773 FAX. 3152773

-----~-------------~ Nomor

~s. --------~---------~-

------------------- YAY A

f""o A ~ •

CJ 1-1 [', - - - - - - - - - - - - - - --- --

-Pada hari ini, Rabu, tanggal smpatbalas Mei duaribu-

tiga (14-5-2GG3}.

- ._.. - - - - - - - - - - ~ - - - - ..... - - - _.,_ - - - - - - - - - - --

. -

-Menghadap kepada saya, YUDO PARIPURNO, Sarjaria Hukum

Notaris d i Jakarta, dangan d ir.ac i r i o l e h s e+.s i saksi-

:~ng nama narnany a ak an d i s ebut.kan pada akh i r ak t e -; n i

d a il ta 1 a h d i i( EJ n a I 01 6 h say a I Not a r- i S - - - - - - - - - - - - --

Tuan Insinyur HERO EKONOMOSA ARYA PUTRA, M.Com, --

lahir di Madura, tanggal tujuhbelas M~i seribu ---

r

sembilanratus enampuluh sernbilan (17-5-1363),

status pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalarr A nornor 21, Ruku1"'r Tstangga. GiD/GOI r

Keton Jeruk, Jakarta Sarat, pemegang Kartu TaGda -

Penduduk Nomor : 09.5205.170569.0350, Warga Negara

Indonesia. -----~--------------------------------

Jakarta tanggal tujuhbelas ~~ustus seribu 32mbilan

ratus tujuhpuluh (17-8-197C), status pekerjaan ---

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ------

KH. Mohammad Mansyur nomor 23, Rukun Tetangga ----

UD2/GG2, Duri Pulo, GamblT~ Jakarta Pus e t, --~~---

pamegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

09.5001.570370,0280, Warga Negara Indonesia. ----

ucapan "3ismil1ahil~rahmaanirrahim" rnend i r i xan scbuah-

Yayasan dan oleh

karena itu tslah memisahkan

__ ~ .. ~, _1-

::'~Ju!r! lall

uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

-- ---- ----- -

sebagai

kaka)ra.3.n

Dasar-

.-.. -.-.."

awal

Yayasan, dengan

Anggaran

sebagai berikut : -----------------------------------

------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------

---------------------- Pasal 1 ----------------------

Yayasan ini bern2ma

---- U~/A'(ASAr~ JAKARTA

ISLAHIC SCHOOL (JISC)" ----

Yayasan il1i berkedudukan di Jakarta dengan -------

cabang!perwakilan ditempat lain yang dianggap ----

perlu. ------------------------------------------

! --------------------- W A K T U ---------------------

1 .'
I
I
I
2.
". ~. r -,'f

2 ---------------------

I

-Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak -------

ditsntukan lamanya dan dimulai sejak akta ini

.-J.: ...... .-J_

UIL.aIIUa

tangani. ---------------------------------------~---

-------------------- A S A 3 ---------------------

-----~---~-~---~--~--- Pasal 3 ---------~-~~------~--

Yayasan ini berasaskan Islam. -----------------------

----------------- ~A~SUD DAN TUJUAN -----------------

---------------------- Pasal ~ ----------------------

-Yayasan in~ mempunyai maksud dan tujuan di bidang --

keagamaan dan kemanusiaan. ------------------

------------------ KEG I A TAN -------~---~------

---------------------- Pasai ~ ----------------------

-Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Yayasan -------

melakukan kegiatan : ------~-------------------------

Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal-

I dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengari -----.

Perguruan Tinggi, dan informal seperti kursus-----

kursus dan perpustakaan termasuk pelatihan. -----

Mengadakan majlis ta'lim) pengajian, taman ------

·,

.j

. •. "!<""_

pendidikan Al Qut~an, dan ~i6kQsi keisl~m6n.

~endirikan ssrana ibadah, madrasah dan sarana ----

0a.KW<:ib 1 ai fin y a. -----,.------ .. --:------------ ... -.------

I 4. Memberikanbeasiswa kepada pelajar dan mahasiswa -

kurang mampu. --------~--------------------------

5. Memberikan santunan kepada fakir miski~, anak ----

yatim dan orang orang terlantar .

!~--------------- K E KAY A A N -------------------

--------------------- Pasal 6 -----------------------

1. K~kay~an .Yayasan terdiri da~i

--

--------------, ._--

a. Kekayaan awal yang telah dipisahkan oleh ------

puluh juta rupiah). --------------------------

Pendiri Yayasan sebesar Rp. 20.000.000;- (dua--

b. Kekayaan se1anjutnya diperoleh dari :----------

i .. Sumbangan atau bantuan dari pemerintah dan

yang t i dakmeng i kat. _ --------------.--.----

masyarakat perorangan atau lembaga lembaga

sosial, baik nasional maupun internasional

ii. Wakaf, hi~ah atau hibah wasiat. ---------

111. 3a9i hasil dari unit-wn1t usahs Yayasan,--

serta pendapatan-pendapatan lain yang ---

haia) dan san. --------------------------

lV. Kerjasam6 d~ngan pihak ketiga lainnya yang

saling menguntungkan. -------------------

2. Kekayaan yang tidak s-egera dibutuhkan untuk ------

keperluan Yayasan, disimpan di Bank atau --------j

dijala~kan M6nurut car~ ja~9 ditontukan o1eM-----

Pengurus dengan persetujuan Pembina. ------------

------------------- P E M 8 I N A -------------------

---------------------- Pasal 7·---------------------

~, 3.

Anggota-Pembina adalah orang perseorangan yang

untuk pertama kali ditstapKan oleh Pendiri dan

581 anj uti'i a J; angkat 01 ehrapat P8mb; na , --------

2. Yang dapat diangkat msnjadi anggota Pembina ialah-

orang perseorangan yang dinilai mempunyai dadikasi

jans ti~ggi untuk mencapo.i maksud dan tujuan -----

Vayasan.-----------------------------------------

Yayasan karena sebab apapun

1o.9i--

rnsmpunyal Pembina, maka paling lambat dalam waktu

30 (tigapuluh) hari, anggota Pengurus dan Pengawas

waj i b ITisllgadakan rapat gabl)"-igan untuk msngarlgkat--

J

Pembina yayasan.---------------------------------

4, Rapat sebagaimana dimaksud ayat 3 sah apabi1a ----

dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum--

kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan ----

".F.': '\ lUi·

5. Anggota Pembina tidak boleh merangkap ssbagai ----

Anggnta P8~gurus dania tau anggota P8~gawas. -----

6. Pembina mempunyal seorang Ketua ~an Wakil Ketua --

yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina, yang -

berwenang mengundang dan memimpin rapat-rapat ----

,......,~~~,.: ........ ~ .

r'"'t:IIIU' 1 r Ja t --~------~---'--------------.--,---------.---

-..="-----~-~~,~,~---,- KE~'ENAt~GAN PEi~iBI,NA ------- ----------

--------------------- Pasal 0 ----------------------

1. Pembina mempunyai ssluruh kewenangan dalam Yayasan

yang tidak diserahkan kepada

Pengurus

dan --------

Pengawas oleh anggaran dasar

ini atau

~, -,-

U 1'011-------

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-------

2. Kewenangan Pembina meliputi --------------------

a. Melakukan perobahan anggaran dasar, ----------

:~.

,

'"

-<~

I,_ __ ~-

pe.nggaburrgar~1 dar, o embuba r an Yay a s an. ---------<

rdfl':!u(U::. do.i"r ;-;'e1lga''{·:!.s. -:--------------------.--

Menetapkan kebijaksanaan umum Y~y~san ---------

berdasarkan anggaran dasar. -----~------------

program kerja dan rancangan

Pengurus Yayasan.

anggaran tahunan, sarto. laporan tahunan -------

------------------- RAPAT PEMBINA -~-------~---------

----~----------------- Pasal 9 ----------------------

1'1. Rapo.t Pembina diad~kan sekurang-kurangnya 1

- tahun sekali ,daM setiap waktu bila dianggap perlu-

oleh seorang atau lebih anggo~a, Pembina. --------

2. Rapat Pembina dianggap sah apabila dihadiri oleh -

lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota ---------

Pembina, kecuali ditentukan lain dalam anggaran --

I

- !

dasar ini

(Pasal

16 dan

<II -,. \

I;). --------------------

3. Keputusan rapat Pembina dianggap ~ah apabila -----

d i s e t u j u i o l eh lebill dari 1/2 (setengah) juilila.h --

anggota yang hadir. -----------------------------

_. Dalam rapat PAmbina, anggota. yang tidak hadir ----

dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dangan

surat kuasa. ------------------------------------

----------------- PEN G U R U S -------------------

--------------------- Pasal 10 ----------------------

1. Pengurus melaksanakan

kepengurusan Yayasan, yang - I

ku r artqn y a : ------------.----

terdiri dari ,sekurang

- s80rang ketua. ---------------------------------

- seorang sakretaris, dan ---------~--------------

- seorang bandahara. ----------------------------

.' .'

.., L.

, .

Dala~ mBnjalanka~ tugasny~,

Pengurus

mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiat~n -

Yayasan.

3. Pangurus

diangkat oleh Pembina untuk masa jabatan-

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk ~-

1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak --------mengurangi kewenangan Pembina. untuk memberh8ntik~n J, sewaktu-waktu bila dianggap perlu. -------------~I 4. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap sebagai --I Anggota Pembina dan/atau anggota Pengawas. ------

I

---------------- KEWENANGAN PEN GURUS ----------------

~-, .•. , ... , .

----.----------------'-- Pasa 1 11 ----------------------

1. Pengurus melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan

dalam pasal 5 dalam rangka mencapal maksud dan ---

tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud pasal 4 ------

anggaran dasar ini. -----------------------------

2. Kstua dan Sskretaris Pengurus atau ap~bila -------

I

I

I

I

t

i

I

I

~!

~8rha14n8an maka wakil-wakilnya berwsnang me~akili

Yayasan didalam dan diluar pengadilanj serta ---~-

msnjalankan segala tindakan baik tindakan --------

psngurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan --

k8 te r.t.uan b ahwa untuk ~ ~~- - -- -:..... - - ~ - ~ ..... - - - - - - - ----

a, if1!::mlnJcuTI a t au rnem i n.i amk an uang ar.a s nama -----

Yayasan. -------------------------------------

b. ffiembeli, menjual atau dengan cara lain --------

memperoleh dan melepaskan banda

c. fflembebani atau meng~adaikan kekayaan ~ntuk ----

menjamin utang Yayasan. ----------------------

-harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

,3. Pengu I-US t i dak b;;rwenarlg,: -----------------------

, [

a. m811g i k a t, \ ayasan .sebag3. i pcnj am i n u~an9 unt.uk -

I

I

b. rnembebani atau menggadaikan kek~yaan Yayasan --

'/ untuk keoentingan p i hal: lain. ---------------~------------------ RAPAT PENGURUS ------------------

-----~~---~~~--~~--~-- Pasal ,2 ~~~--~-----~-~-------

,""

1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya ------

1 (satu) kali dalam 3 (tiga)buJ~n atau sstiap

waktu bila dianggap perlu 018h ketua atau at as

permintaan s8k(jr'an~-kurangnia 1/3 (sepertiga) ----

jumlah anggata Pengurus. ------------------------

2. Rapat Pangurus dianggap sah apabila dihadiri 01eh-

lebih dari 1/2 (setangah) jumlah anggota Psngurus.

3. Keputusan rapat Pengurus dianggap sah apabila ----

anggota yang hadir. -----------------------------

.4.' Apab i 1 a anggota vang had i r t i dak mericukup i j urn '1 a!-I-

tersabut diatas, maka selambat-lambatnya dalam ---

waktu 1 (satu) minggu dapat diadakan rapat kedua.-

Da l am rapat ks dua in i dapa t d -j amb i 1 !-;eputusan yang

s~h mengenai agenda rapat jang pertama tanpa ----

mengindahkan jumlah anggota yang hadir. ---------

5. Dalam rapat Pengurus, anggota yang tidak hadir ---

dapat diwakili oleh anggota PengurUs lainnya -----

r dengansurat kuasa. -----------------------------

~---------------- ? ENG A WAS -------------------

-------------------- Pasal 13 -----------------------

1. ?engawas diangkat oleh Pembina untuk masa jabatan-

5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk -

I I

!

I "

.{ o ,

I ., 'j

" i

(satu) kali masa jabatan, dengan tidak ---~-----

\.'

\

//( I()

-c

rnengurangi wewenang Pembina untuk memberhentikan -

s8'."aktu-~·{aktl) b i 1 a d i anggap pe r l u. --.,------------

2. Pengawas mempunyai s80rang Ketua dan Wakil Ketua -

yang dipilih oleh dan dari angqota Pengawas. yang-

berwenang mengundang dan memimpin rapat-rapat ----

Pengawas.

Anggota Pengawas tidak bolsh merangkap sebaga; --

anggota Pembina dan/atau anggota·Penguru5. ------

---------------- KE~ENANGAN PENGAWAS ----------------

----------------------_Pasal 14 ---------------------

J

1. Pengawas melakukan ·pangawasan serta memberi ------

nasehat kepada· Pengurus dalam menj~lankan kegiatan

Yayasan. ----------------------------------------

z', Penga\~'as berwenang memeriksa kantor l gudang dan --

barang-barang inventaris, serta semua pembukuan, -

SJrat-surat, sertipikat dan alat-alat bukti ------

lainnya. Pen~urus wajib.mamberikan keterangar ----

keterangan yang diperlukan. ---------------------

-3. Pengawas dapat memberhantikan sementara anggota --

Pengurus dengan menyebutkan alasannya. -----------

Pemberhantian semantara itu paling la~bBt -------

- 1 7 (tujuh) har i wajib d i l apo r k an s e c ar a tertu1is -

kepada Pa~bina untuk msndapat keputusan. --------

4. Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya -----

sskali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu bila f dianggap parlu oleh Ketua atau atas permintaan ~--

sekurang-kurangnY3 1/3 (sepertiga) jumlah anggota-

Pengawas. ---------------------------------------

I «If
3.
I
r
I
i I
I
I' l'
I
I
e-
:.J. TAHUN BUKU

LAPORAN TAHUNAN

DAN

---------------------- Pasal 15 --------_w _

sampai dengan 31 Desember tiap-tiap tahun. ------

Dalam jan9ka ~aktu paling

lambat 5 (lima) bulan --

terhitung sejak pemLukuan Yayasan ditutup, -------

Pengurus hajibmenyusun laporan tahunan. --------

Laporan tahunan Yayasan ditanda t~~gani oleh -----

Pengurusdan Pengawas. An-ggota Pengurus dan -----

Pengawas yang tidak menanda tan9ani laporan terse-

but harus menyebut.kan alasannya sacara t.srtulis.-

Lapor~n tahunan Yayasan disahkan oleh. rapat ------

Pembina. ----------------------------------------

Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada --

papan pengumuman di kantor Yayasan. -------------

~. Anggaran dasar dapat diubah!

kecua 1 i n'tsmgena t ----

maksud dan tujuan Yayasan. ----------------------

berdasa'Kan keputusan rapa t P6mbi n a yan.9 d i hadi r i>

oleh paling s~dikit 2/3 (dua pertiga) jumlah -----

anggota Psmbina. --------------------------------

3. Keputusan rapat Pembina diambil bsrdasarkan -----

mus yawar ah untuk rnu+ax a t . Apabi 1 a muf ak a t t i dar.: --

tercapai, keputusan diambil bsrdasarkan -------,--

persetujuan paling ssdikit 2/3 (dua pertiga) -----

jumlah anggotayang hadir. ----------------------

4. Apabila korum rapat tidak tercapai, rapat yang -~~

kedua dapat disslenggarakan paling cepat 3 (tiga)

1.1 /t..

, -

-

, -

hari tsrhitung sejak rapat pertama. Rapat kedua

in; sah apabila dihadiri oleh lebih 1/2 (s8tengah) ~

jumlah anggcta P~mbina. Ksputusan Rapat dapat ----

diambil berdasarkan pe(sstujuan suara tsrbanyak --

dari jumlah anggota yang hadir. -----------------

------------ PENGGA8UNGAN DAN PEMBUBARAN ------------

--------------------- Pasal 17 ----------------------

'i 1. Penggabungan dan pembubaran Yayasan dapat diu5ulkan oleh Pengurus kepada Pembina. ---------------

2. Penggabungan dan pembubaran _Yayasan dapat --------

dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yan~

,:,::~ .

.J -, .•

dihadiri olsh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)--

jumlah anggota Pembina dan disetujui oleh paling -_

sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah- anggota yang --

hadir. ------------------------------------------

------------ LIKUIDASI DAN SISA KEKAYAAN ------------

---------------------- Pasal

. ,.,

10 ---------~--~--------

1. Apabila Yayasan dibubarkan, Pembina menunjuk -----

likuidator untuk membereskan kekayaan Yayas~n.---

2. Apabila Pembina tidak menunjuk likuidator, -------

Pengurus bertindak selaku likuidator. -----------

3. 3is2 kekayaan hasil likuidasi diserahkan kepada --

Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang

sarna d~ngan Yayasan ini. ------------------------

-----~---------- KETENTUAN PENUTUP ------------------

--------------------- Pasal 19 ----------------------

Anggaran Casar ini serta peraturan p8rundang-undan~an

yang berlaku, akan diatur dalam Anggaran Rumah ------

Tangga atau peraturan peraturan lainnya yang diputus

,

rapat Pengurus dsngan persetujuan P8mb~na.

P E /., 8 I N A

AR'( A PUTRA,

H.COffi. --------------- ..

Ir. HERO EKONOMOSA

F. PROKLAWATI JUSILIA: SE, MSc.

'" p .- "

-'---------------- C!~

G A 'n' A

s ---------~--------~

--------------- Periods 2003 - 200a -----------------

DOW~Y RAGIL

PUTRA ST (Ketua). --------~--------------

JAivlI LUDOI r~!

-v r-'

o c:. - - - - -:; - - - _. -._ - - - - - - - - - - - - -, - - - - - -. - - - - - - -

----------------- PEN G U R U S -------------------

--------------- Periods 2003 - 2006 -----------------

Ketua

1!-. Oi·1AR JOHAN. -------------------

T' 1 ........ ~ .. ~

J. rt o ~ I''; ~ ~ ~ - - - ...... - - ~ ~ - ~ - - _ ..... - ~ - - n __ .r- - __... - ~

Bendahara

EVY YUSNINGSIH, SE. --------------

-Maka, dari hal hal tsr5ebut diatas, dibuatlah : ----

. "

------------------ K ~

T A -

-Dibuat dan diresmikan di 0aka~ta,

tanggal seperti tefsebut pada awal akta lnl dihadapan

Tuan FUAD WI8ISONQ dan Tuan HERU ZAMAN,

T~ _ _.l .. ~ .. __ .~

l\~Ui._;C.ilyO

pegawai Kantor Nataris dan bertempat tinggal di ----,-

Jakarta, sebagai saksi saksi. -----------------------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada

para Penghadap dan p a r a 521';;3 -;: mak a ak t a in l 58g8 r a -

ditanda tangani oleh para Pe~ghadap, para saksi dai~-

saya, Notaris. --------------------------------------

-Di langsung~.an dengan tigo. perobaha.n ya i t.u : s a tu ---

I

.1 tambahan dan dua coretan dG:l2an gant ian.

':':'

11( -.

. "

I i-

..... 'i k e l ua ,

'u I "'dO r r;a n

sebagai

( YUOO PARIPURNOr

s a l i nan,

"" I

,::,n

Anda mungkin juga menyukai