Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR ISI

Halaman
RINGKASAN........................................................................................................ iii
KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................ v
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ vii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ viii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix
I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1
1.2 Tujuan Penelitian ................................................................................. . 1
1.3 Perumusan Masalah ............................................................................... 2
1.4 Batasan Masalah .................................................................................... 2
1.5 Teknik Pengambilan Data ...................................................................... 2
1.6 Metodologi Penelitian ............................................................................ 3
II. TINJAUAN UMUM .................................................................................... 5
2.1 Lokasi dan Kesampaian Daerah ............................................................ 5
2.2 Iklim dan Curah Hujan ........................................................................... 7
2.3 Geologi Daerah ...................................................................................... 7
2.4 Cadangan dan Kualitas Batubara ........................................................... 8
2.5 Kegiatan Penambangan .......................................................................... 9
2.5.1 Tahap Pembersihan Lahan (Land Clearing) ............................... 9
2.5.2 Tahap Penggalian ........................................................................ 10
2.5.3 Tahap Pemuatan .......................................................................... 10
2.5.4 Tahap Pengangkutan ................................................................... 10
2.5.5 Tahap Penimbunan ...................................................................... 11
III. LANDASAN TEORI ................................................................................... 12
3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Alat ............................... 12
3.1.1 Kesediaan dan Penggunaan Alat ................................................. 12
3.1.2 Pola Penggalian dan Pemuatan ................................................... 14
3.1.3 Lebar Jalan Angkut ..................................................................... 16
3.1.4 Faktor Pengembangan Material ................................................... 18
3.1.5 Faktor Pengisian Mangkuk .......................................................... 18
3.1.5 Waktu Edar .................................................................................. 18
3.2 Produksi Alat Gali-Muat dan Alat Angkut ............................................ 19
3.2.1 Produksi Alat Angkut .................................................................. 19
3.2.2 Produksi Alat Gali-Muat ............................................................. 19
3.3 Keserasian Kerja .................................................................................... 20
IV. TINJAUAN ALAT GALI MUAT DAN ALAT ANGKUT ..................... 23
4.1 Pengamatan Waktu Edar ........................................................................ 23
4.1.1 Hambatan yang dapat dihindari ................................................... 23
4.1.2 Hambatan yang tidak dapat dihindari .......................................... 24
4.2 Kemampuan Kerja Alat ......................................................................... 24
4.2.1 Waktu Edar .................................................................................. 24
4.2.2 Tingkat Kesediaan dan Penggunaan Alat .................................... 26
4.2.3 Faktor Pengembangan ................................................................ 27
4.2.4 Faktor Isian Mangkuk ................................................................. 27
4.3 Produksi Nyata Alat Gali Muat dan Alat Angkut .................................. 27
4.3.1 Produksi teoritis (seharusnya) alat .............................................. 27
4.3.2 Produksi nyata alat ...................................................................... 27
4.4 Faktor Keserasian Kerja Alat ................................................................. 27
V. PEMBAHASAN ........................................................................................... 29
5.2 Peningkatan Waktu Kerja Efektif .......................................................... 29
5.2.1 Hambatan yang dapat dihindari ................................................... 30
5.2.2 Hambatan yang tidak dapat dihindari .......................................... 30
5.1 Kajian Terhadap Sistem Kerja Alat ....................................................... 31
5.1.1 Pola Penggalian dan Pemuatan ................................................... 31
5.1.2 Lebar Jalan Angkut ..................................................................... 33
5.3 Tingkat Kesediaan dan Penggunaan Alat .............................................. 33
5.4 Produksi Alat mekanis Dengan Peningkatan Waktu Kerja Efektif ........ 33
5.5 Kajian Keserasian Kerja Alat Mekanis .................................................. 33
5.6 Alat Angkut Yang Dicadangkan ............................................................ 35
5.7 Produksi Alat Sesuai Kemajuan Pengupasan ......................................... 36
VI. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 37
6.1 Kesimpulan ............................................................................................. 37
6.2 Saran ....................................................................................................... 37
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 39