Anda di halaman 1dari 8

TUGASAN

_____________________________________________________________________
HBEF1403
SENI DALAM PENDIDIKAN
SEMESTER SEPTEMBER 2021
______________________________________________________________________

ARAHAN KHUSUS:

1. Jawab dalam BAHASA MELAYU.

2. Jumlah patah perkataan: 2500 – 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.

3. Hantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.

4. Tugasan ini dihantar secara ONLINE.

5. Tarikh penghantaran: 14 NOVEMBER 2021.

6. Tugasan ini menyumbang sebanyak 60% dari jumlah markah kursus.

1
SOALAN TUGASAN

Matlamat

Tugasan ini bertujuan untuk merancang strategi pengajaran aktiviti seni visual bagi
meneroka pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi sebagai elemen ekspresi
dalam sesebuah hasil seni disamping menerapkanya kepada mana-mana disiplin mata
Pelajaran lain. Ia juga bertujuan untuk menganalisis sesebuah karya seni visual
berdasarkan matlamat ke-4 Pendidikan Berkualiti dalam pembangunan lestari.

SOALAN

Sasaran Matlamat ke- 4 Pendidikan Berkualiti dalam Pembangunan Lestari mensasarkan


agar kemudahan persekitaran pembelajaran yang selamat dan inklusif dapat disediakan
berdasarkan keperluan jantina dan keupayaannya. Situasi ini lazimnya digambarkan
dalam kebanyakan hasil seni visual melalui ekspresi pelukis berdasarkan pengalamannya.
Ahli psikologi Gestalt merumuskan bahawa dalam persepsi, manusia akan lebih
cenderung mempersepsi sesuatu secara keseluruhan daripada bahagian bahagian yang
menjadi keseluruhan. Segala apa yang dilakukannya adalah mengikut pengalaman
ekspresinya.

Cari sekurang-kurangnya tiga (3) karya seni visual dari mana-mana pelukis-pelukis
tempatan dan luar negara yang mengandungi elemen Matlamat ke-4 Pendidikan
Berkualiti dalam Pembangunan Lestari. Buat analisis visual terhadap setiap satu karya
berkenaan dengan mengaitkannya dengan Matlamat keempat (4) Pendidikan Berkualiti,
dalam pembangunan lestari.

Penulisan bagi analisis visual perlu berdasarkan format di bawah


(i) strategi pengajaran dan pembelajaran bagi aplikasi pelbagai kemahiran, media,
teknik dan teknologi sebagai elemen ekspresi dalam sesebuah hasil seni.

2
(ii) menerapkan nilai tambah dalam mana-mana disiplin seperti sains, sejarah dan
mata pelajaran lain yang bersesuaian
(iii) penerapan matlamat keempat(4) Pendidikan Berkualiti, pembangunan lestari
dalam
penghasilan karya seni - (3 karya pelukis tempatan dan 3 karya pelukis luar
negara)
(iv) Alamat penuh (URL) Blog

Terbitkan hasil tulisan analisis visual di blog WordPress (https://wordpress.com), Google


Site atau mana-mana platform Blog untuk dikongsikan kepada umum.

[Jumlah: 60 markah]

Carian karya seni boleh di laksanakan di:

1. Google Arts & Culture (https://artsandculture.google.com/explore)


2. AI Experiment: Xdegree Separation
(https://artsexperiments.withgoogle.com/xdegrees/8gHu5Z5RF4BsNg/BgHD_Fxb-
V_K3A)
3. AI Experiment: Curator Table
(https://artsexperiments.withgoogle.com/curatortable/#0.00,1607.63,4473.41,0.00,-
1.00,0.00)
4. VIRGINIA KEARNEY (2020). How to Write a Visual Analysis Paper diperolehi dari
https://owlcation.com/humanities/How-to-Write-a-Visual-Analysis-Paper

3
Contoh hasil seni berkaitan SDG 4 - Pendidikan Berkualiti

Contoh 1

Albert Anker (Ins (Switzerland), 1831 - Ins, 1910)


The School Promenade (1872)
Oil on canvas, 90 × 150 cm, Collection Christoph Blocher
Sumber imej: https://www.geneve-int.ch/ensure-inclusive-and-
quality-education-all-and-promote-lifelong-learning

Contoh 2

Tajuk: Kapal Kertas by Dzulkifli Buyong


Tahun: 1966
Media: Kapur Pastel...
Sumber Imej:
http://artist-calvin.blogspot.com/2013/12/kapal-
kertas-dzulkifli-buyong.html?view=flipcard

4
LAMPIRAN

RUBRIK TUGASAN
HBEF1403 SENI DALAM PENDIDIKAN / SEPTEMBER 2021

Tidak
Cemerlang Baik Sederhana Rendah Memuaskan/
NS CLO Kriteria Pemberat Tiada Respons Markah

4 3 2 1 0

1 CLO Pengenalan 2 Pengenalan yang Pengenalan yang Pengenalan yang Pengenalan yang ringkas Tiada 8
1 terperinci dan amat menarik, sederhana dan sedikit dan cetek. Tiada pengenalan.
T3C2 memuaskan. membincangkan tentang perbincangan tentang perbincangan tajuk
Perbincangan secara makna pengalaman pengalaman secara secara teliti dan
kritis dan jelas mengenai secara kritis dan jelas kritis dan jelas sama terperinci.
definisi pengalaman dan sama ada dalam ada dalam memberi
hasilan kerja secara jelas memberi definisi atau huraian definisi atau
dan memberi definisi menjelaskan hasilan menjelaskan hasilan
atau penjelasan rapi. kerja. kerja.

CLO Isi Kandungan 2.5 Perbincangan yang Perbincangan yang baik Perbincangan yang Perbincangan yang cetek Tiada 10
2 a. strategi memuaskan dan tentang bagaimana guru sederhana bagaimana bagaimana guru boleh membincangkan
T3C3 pengajaran dan terperinci mengenai boleh menghubungkait guru bagaimana guru menghubungkait elemen isi kandungan.
pembelajaran pelbagai kemahiran, elemen Sains, Sejarah boleh menghubungkait Sains, Sejarah dalam
bagi aplikasi media, teknik dan dalam pengajaran dan elemen Sains, Sejarah pengajaran &
pelbagai teknologi sebagai elemen pembelajaran Seni dalam pengajaran dan pembelajaran Seni Visual
kemahiran, ekspresi. Visual atau Muzik. pembelajaran Seni & Muzik.
media, teknik Visual atau Muzik.
dan teknologi Menjelaskan sekurang-
sebagai elemen Menjelaskan empat kurangnya dua elemen Menjelaskan sekurang- Kurang sistematik dan
ekspresi dalam elemen teori Gardner teori Gardner. kurangnya satu atau dicampur adukkan.
sesebuah hasil serta diikuti dengan Menunjukkan dua elemen teori
seni. memberi senario dalam keupayaan menghurai Gardner.
pengajaran dan dan menganalisis
pembelajaran. dengan menggunakan
Menunjukkan keupayaan ayat sendiri secara

5
menggunakan kreatif dan kritis.
pengalaman kendiri dan
disertakan dengan
huraian yang lengkap
serta menunjukkan
kematangan dalam
penulisan.

CLO b. menerapkan 2 Perbincangan yang Perbincangan yang baik Perbincangan yang Perbincangan yang cetek Tiada 8
1 nilai tambah memuaskan dan mengenai mengapa guru sederhana tentang tentang bagaimana guru membincangkan
T3C4 dalam mana- terperinci mengenai boleh menggunakan bagaimana guru boleh boleh menggunakan aspek objektif
mana disiplin aspek bagaimana dan elemen ekspresi dalam menggunakan elemen elemen Sains & mata dan huraian
seperti sains, mengapa guru boleh proses pengajaran Seni Sains & mata pelajaran pelajaran lain dalam soalan.
teknologi menggunakan elemen Visual. lain dalam proses proses pengajaran Seni
dan mata Sains & mata pelajaran pengajaran Seni Visual. Visual.
pelajaran lain lain dalam proses
yang pengajaran Seni Visual.
bersesuaian
Disertai dengan memberi Menunjukkan kajian kes Tiada kajian kes atau Kurang sistematik dan
senario dan kajian kes dan penggunaan contoh dalam proses dicampur adukkan.
dalam pengajaran dan keupayaan menghurai. pengajaran dan Hanya menggunakan
pembelajaran. Menganalisis dengan pembelajaran. keseluruhan nota dari
Menunjukkan keupayaan menggunakan ayat modul.
menggunakan sendiri secara kreatif
pengalaman kendiri dan dan kritis.
disertakan dengan
huraian yang lengkap
serta menunjukkan
kematangan dalam
penulisan.

CLO c. penerapan 2.5 Perbincangan yang Perbincangan yang Perbincangan yang Perbincangan kurang Tiada 10
3 matlamat memuaskan dan memuaskan dan sederhana mengenai memuaskan mengenai membincangkan
T3C4 keempat(4) terperinci mengenai terperinci mengenai kesan keempat(4) kesan keempat(4) aspek esan
Pendidikan kesan matlamat kesan keempat(4) Pendidikan Berkualiti Pendidikan Berkualiti keempat(4)
Berkualiti Dalam keempat(4) Pendidikan Pendidikan Berkualiti dalam dalam Pendidikan
Berkualiti Dalam dalam penghasilan karya seni penghasilan karya seni Berkualiti dalam

6
penghasilan penghasilan karya seni penghasilan karya seni penghasilan
karya seni disertai dengan contoh- karya seni
contoh yang jelas

CLO Maklumat 1.5 Penerangan tentang Penerangan tentang Penerangan tentang Penerangan penulisan Tiada penerangan 6
2 Sokongan maklumat sorotan kajian maklumat sorotan kajian maklumat sorotan terlalu cetek dan tentang
T3C4 (Sorotan Kajian) adalah memuaskan dan adalah baik. kajian adalah bergantung kepada maklumat
terperinci. sederhana. keseluruhan modul. sorotan kajian.

Perbincangan dalam (5- Perbincangan dalam (3- Terdapat perbincangan Tiada maklumat
10) sorotan kajian seperti 5) sorotan kajian dan menggunakan sorotan sokongan.
Howard Gardner, serta mengaitkan dengan kajian lain tetapi tidak
teori Multiple teori-teori contohnya: menyeluruh.
Intelligences & dari Visual -Spatial, Verbal- (1-3 sorotan kajian)
modul awal. Linguistic, Logical-
Mathematical & Bodily-
Kinesthetic.

Mengaplikasi bahan bukti


dan berasaskan kepada
konsep Sains, Matematik,
Sejarah, ICT dan penilaian
yang terperinci dan
diolah secara kreatif.
Disertakan bukti yang
kukuh dari bahan bacaan
dan rujukan online.

CLO Kesimpulan 1.5 Kesimpulan yang kritis Kesimpulan yang baik. Kesimpulan yang Kesimpulan yang cetek Tiada 6
1 dan terperinci. sederhana. dan tidak menjawab kesimpulan.
T3C2 persoalan tugasan.

CLO Perkongsian idea 1.5 Susunan karya seni di Susunan karya seni di Susunan karya seni Susunan karya seni tidak Tiada bukti 6
3 di Blog buat dengan rapi dan buat dengan rapi dan tidak tersusun tersusun berdasarkan penghasilan blog
T3P6 tersusun berdasarkan tersusun berdasarkan berdasarkan kategori kategori pelukis tidak
kategori pelukis kategori pelukis pelukis dilengkapi dilengkapi dengan

7
dilengkapi dengan dilengkapi dengan dengan analisis visual analisis visual
analisis visual yang analisis visual kurang kurang perkaitan
dikaitkan dengan perkaitan dengan dengan keempat(4)
matlamat keempat(4) keempat(4) Pendidikan Pendidikan Berkualiti,
Pendidikan Berkualiti Berkualiti pembangunan pembangunan lestari
pembangunan lestari lestari

CLO Organisasi 1.5 Keterangan disusun Keterangan disusun Beberapa keterangan Kebanyakan keterangan Tidak relevan. 6
1 mengikut logik dan ditulis mengikut logik tetapi tidak disusun atur tidak teratur mengikut
T3C2 secara berkesan, kritis cara pengolahan ditulis mengikut logik dan logik dan penulisan yang
dan kreatif serta kurang fokus & cara penulisan yang kurang bermakna
berfokus. sistematik. tidak sistematik. Kebanyakan fakta hanya
ditulis kembali dari
bahan modul.

Jumlah 15   60
*NS – Nombor Soalan

Anda mungkin juga menyukai