Anda di halaman 1dari 7

18/14/RMK PISMP Berkuat kuasa mulai Jun 2017 (Kemas kini Jun 2021)/PAKK3303/33

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Profesionalisme dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak


Nama Kursus/Modul
Professionalism in Early Childhood Education

2. Kod Kursus PAKK3303

3. Nama Pegawai
Dr. Siti Iwana Sharizah binti Abu Samah
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul dalam Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat pengetahuan dan kemahiran profesionalisme
Program keguruan dalam aspek pengurusan pendidikan awal kanak-kanak.

5. Semester dan Tahun


Semester 1 Tahun 1 | Semester I Tahun 1
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
125
A = Amali
P= Pentaksiran 30 15 - 2 30 30 - 18

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menghuraikan aspek profesionalisme dalam pendidikan awal kanak-kanak dengan
CLO) merujuk jurnal pendidikan. (C2, A3, PLO3, CTPS4)
2. Menghuraikan konsep pengasuhan awal kanak-kanak dengan merujuk pelbagai
sumber. (C4, A2, PLO3, PLO6, CTPS3, LL1)
3. Membincangkan secara kritis konsep pengurusan dalam pendidikan awal kanak-kanak.
(C4, A2, PLO3, CTPS3)
4. Melaksanakan projek komuniti secara berkumpulan. (C6, PLO4, PLO5, CS1, TS4)
5. Membincangkan kaedah penyelesaian terhadap isu-isu dan cabaran dalam pendidikan
awal kanak-kanak secara kritis dan kreatif. (C6, PLO3, CTPS4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR
AFEKTIF
Respons berpandu

Memberi maklum

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Respons ketara
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

CLO
Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Persepsi

Adaptasi
Menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x
2 x x
3 x x
4 x
5 x

10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah(CTPS4); Kemahiran berkomunikasi
Pindah (Transferable (CS1); Kerja berpasukan (TS4); dan Pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan
Skills, TS): maklumat ( LL1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2017


(Kemas kini Jun 2021)
1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%)

Programme Learning Strategi Pengajaran


Jenis Pentaksiran
Outcome (LO) dan Pembelajaran
PLO3 –Kemahiran saintifik,
Kuliah Ringkasan Eksekutif
kemahiran berfikir dan
Tutorial Peperiksaan
menyelesaikan masalah
PLO4 – Kemahiran Kuliah
Berkomunikasi Laporan Projek
Tutorial
PLO5 – Kemahiran Kuliah
Berpasukan Projek Komuniti
Tutorial
PLO 6 –Pembelajaran
Kuliah
sepanjang hayat dan Peperiksaan
Tutorial
pengurusan makumat

12. Sinopsis Kursus ini memberi fokus kepada profesionalisme pendidik awal kanak-kanak,
profesionalisme dalam bidang pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak, pengurusan
dalam pendidikan awal kanak-kanak, strategi peningkatan profesionalisme serta isu dan
cabaran dalam pendidikan awal kanak-kanak

This course focuses on the professionalism in Early Childhood Educators , professionalism in


the field of care and early childhood education, management in early childhood education,
strategies to enhance professionalism and, current issues and challenges as well as the
application of caring society in the early childhood education.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus: 60 %


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 40%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan 40


Ringkasan eksekutif (1000 patah
30
perkataan)
Projek Komuniti
Tugasan 15
(kumpulan)
Laporan Projek (500 patah perkataan)
15
(individu)

Berkuat kuasa mulai Jun 2017


(Kemas kini Jun 2021)
2
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Profesionalisme Pendidik Awal Kanak-kanak
• Konsep Profesionalisme Pendidik
• Dimensi profesionalisme pendidik
- Kemahiran sosial / personal
- Kemahiran praktikal 4 2 4 4 14
- Kemahiran profesional
• Etika pendidik awal kanak-kanak mengikut NAEYC
• Etika Pendidik Awal Kanak-kanak
• Sahsiah dan etika pendidik awal kanak-kanak di
Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Jun 2017


(Kemas kini Jun 2021)
3
• Peranan pendidik :
- pengajar (instructor)
- Fasilitator
- penyedia permainan
- pengurus
- pemerhati
4 2 4 4 14
- penilai
- perancang
- model
- pengamal reflektif
- penyelidik
- penyayang

2. Profesionalisme dalam Bidang Pengasuhan dan


Pendidikan Awal Kanak-kanak
• Standard pengasuhan pendidikan awal kanak-kanak
• Tugas dan tanggungjawab pendidik
• Imej pendidik 4 2 4 4 14
• Pengurusan tenaga kerja
• Motivasi dan latihan
• Pengurusan masa

3. Pengurusan dalam pendidikan awal kanak-kanak


• Pengurusan organisasi (Organizational
Management)
• Pengurusan komunikasi
- Hubungan kemanusiaan (human relations)
o kemahiran komunikasi formal dan tidak
formal 4 2 4 4 14
o halangan komunikasi
o komunikasi berkesan
- Hubungan dengan alam sekitar
o Kesedaran tentang kepentingan pendidikan
alam sekitar
o Unsur-unsur alam sekitar (lestari)
• Pengurusan kewangan
fiscal management)
• Pengurusan personel (personnel management)
- Personel kanak-kanak dan pendidik
• Pengurusan kemudahan (facilities management)
• Kecekapan Pengurusan Pelaksanaan Program
4 2 4 4 14
Pendidikan Awal kanak-kanak
- Pelaksanaan program pendidikan – Program
semasa pendidikan awal kanak-kanak
- Sokongan keluarga / komuniti
- Program penilaian

4. Strategi Peningkatan Profesionalisme


• Perancangan projek-projek khas
• Jenis-jenis projek
- Lawatan
- Seminar
6 3 6 6 21
- Sukaneka
- Pameran
- alam sekitar
• Penyediaan kertas projek
• Penulisan laporan berasaskan aktiviti

Berkuat kuasa mulai Jun 2017


(Kemas kini Jun 2021)
4
5. Isu dan Cabaran dalam Pendidikan Awal Kanak-
kanak
• Penderaan kanak-kanak
- Jenis-jenis penderaan kanak-kanak
- Pengabaian
• Kepelbagaian budaya /warganegara
- Pengenalan kepada kepelbagaian budaya
- Bangsa dan etnik 4 2 4 4 14
- Bahasa
- Kepercayaan dan adat resam
- Kelas sosial
- Impikasi kepelbagaian budaya
- Peranan pendidik dalam peningkatan
kesedaran kepelbagaian budaya
- Tokoh dalam pendidikan awal kanak-kanak

Kerja Kursus 12 12

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 6 6

Peperiksaan 2 2

Jumlah 30 15 2 30 30 18 125

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Ringkasan Eksekutif
(1000 Patah - 6
perkataan)

Projek Komuniti
3
(kumpulan)
Laporan Projek (500
patah perkataan) 3
(individu)

Peperiksaan Akhir 2 6

Jumlah 47 78

Jumlah Jam
125
Pembelajaran Pelajar
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas


Arthur, L. Beeher, B., Death, E., Dockett, S. & Farmer, S. (2015). Programming and planning early
childhood setting. (6 ed). Victoria: Cengage Learning Australia

Janice J. Beaty. (2014). Preschool appropriate practices environment, curriculum and


development (4th ed). Australia: Cengale Learning

Morrison, G.S. (2015). Early childhood education today. (12th Ed). New York: Prentice Hall.Inc.

Berkuat kuasa mulai Jun 2017


(Kemas kini Jun 2021)
5
Rujukan Tambahan Couchenour, D. & Chrisman J. K., (2016). The SAGE encyclopedia of contemporary early
childhood education. Canada.: SAGE Publications, Inc.

Gordon, A., (2016). Beginnings & beyond: foundations in early childhood education. (10th ed.).
USA: Wadsworth Publishing

Hirs, R.A. (2014). Early Childhood Curriculum (4ed). New York: Pearson allyn Bacon.

Jackman, H.L. (2015). Early education curriculum (6ed). United States: Delmar Thomaon Learning.

Kostelnik, M.J., soderman, A.K.& Whirenn, A.P. (2014). Developmentally appropriate curriculum:
best pracrices in early childhood education (5ed). New Jersey: Pearson Merrill Ptentice
Hall.

Nakhat Ahmad. (2013). Kindergarten curriculum and teachers guide for islamic schools. Kuala
Lumpur: IBS Buku Sdn Bhd.

Seefeldt, C.& Castle, S. D.(2013). Social studies for the preschool/primary child /9th.USA:
Pearson.

Bahagian PERMATA, Jabatan Permata Negara. Modul pendidik/pengasuh: Kursus asuhan


dan didikan awal kanak-kanak PERMATA Negara. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Jabatan Perdana Menteri. (2011). Kurikulum PERMATA Negara (3rd Ed.) Bahagian Pendidikan
Awal Kanak-Kanak Permata. Putrajaya: Perbadanan Percetakan Negara

19. Maklumat Tiada


Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2017


(Kemas kini Jun 2021)
6
Berkuat kuasa mulai Jun 2017
(Kemas kini Jun 2021)
7

Anda mungkin juga menyukai