KANDUNGAN

1. Sejarah Kelas Pemulihan

2. 3. 4. 5. 6.

VISI MISI Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi Program Pemulihan Khas Senarai Tugas, kuasa dan hubungan dengan Pegawai lain 6.1 Proses kerja Guru Pemulihan Khas 6.1.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas 6.1.2 Membantu guru BM,M3/LINUS 6.1.3 Melaksanakan penilaian berterusan 6.1.4 Penyediaan Fail 6.1.5 Penyedian Jadual Waktu 7. Proses Kerja 7.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas 7.2 Membantu Guru BM,M3/LINUS 7.3 Perlaksanaan Penilaian Berterusan 7.4 Penyediaan Fail 7.5 Penyediaan Jadual Waktu 8. Carta Aliran Kerja 8.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas 8.2 Membantu Guru BM,M3/LINUS 8.3 Perlaksanaan Penilaian Berterusan 8.4 Penyediaan Fail 8.5 Penyediaan Jadual Waktu 9. Senarai Semak 10. Peratuan-peraturan Pentadbiran 11. Senarai Undang-undang Pekeliling 12. Senarai borang-borang yang digunakan 13. Norma kerja 14. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

1.0 S e j a r a h K e l a s P e m u l i h a n SK Kh a s
T in a m b a k

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

2 .0 V I S I

S K T in a m b a k

SK Tinambak Tamparuli menjadi Sekolah Harapan Negara Tahun 2011

3 .0M I S I
T in a m b a k
Memberi Perkhidmatan Pendidikan Terbaik Kepada Pelajar Melalui Pengembilingan Segala Sumber Secara Optimum Untuk Membentuk Generasi Cemerlang

SK

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

4.0 c a r t a O r g a n i s a s i
G u ru B esar K h a m is B in A m it LIew Mai Ri PK1 PSS Mariah Derum Data Jerry. Justin Peperiksaan Mariah Derum ICT Roslim Ismail Peralatan Gerry P.Lucien Pembangunan Jerry Justin Kewangan Liew Mai Ri PPSMI Liew Mai Ri Sukan Gerry P. Lucien
Bahasa Malaysia Mariah Derum
BI/KT Gerry P.Lucien

S K T in a m b
Ponisar.Bingkar PIBG

PK HEM

PK KOKUM

Ketua Panatia Guru Kelas

Unit Disiplin Unit SPBT Unit RMT Unit KWAMP Unit Keselamatan & Keceriaan Unit Kaunseling &Keutuhan Unit Kebajkan Unit SBT Justina Munsa Pem. Tad.Rendah

Unit Sukan

Unit Persatuan/Kelab

Thn 1: Zubaidha Amid Thn 2: Laini Wong

M3/PPSMI Liew Mai Ri

Unit Beruniform

SN/KH/MK Jerry Justin Moral & BKD Zubaidha Amid PAI/SVK Roslim Ismail PJK Laini Wong PSV Nuriah Bintara

Thn 3: Nuriah Bintara

Thn 4: Liew Mai Ri

Thn 5: Gerry Lucien

Thn 6: Mariah Derum Pemulihan Masriah Mastul

Pra Sekolah Connie Ompok

F A IL M E JA

G u r u P e m u lih a n K h a s

5.0 C a r t a O r g a n i s a P ie mP u lni hd ai dn i kK ah na s s e
PENGERUSI KHAMIS BIN AMIT Guru Besar

NAIB PENGERUSI I LIEW MAI RI PENOLONG KANAN I

SETIAUSAHA MASRIAH MASTUL GURU PEMULIHAN

AHLI JAWATANKUASA

GURU BM TAHAP 1

GURU M3 THP 1

GURU LINUS

1.Zubaidah .Amid 2.Mariah Derum 3.Nuriah Bintara

1.Liew Mai Ri 2.Laini Wong 3.Jerry. Justin

1.Liew Mai Ri 2.Jerry. Justin

KETUA PENITIA M3

KETUA PENITIA BM

1.. Liew Mai Ri

1. Mariah Derum

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

6.0 S e n a r a i T u g a s , K u a s a D a n H u b u n g a n
Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas, Tanggungjawab & kuasa Yang diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1.Guru Besar: • Pemantauan • peruntukkan • kewaangan • Nasihat • Sokongan 2. Pen Kanan: • Pemantauan • Membimbing • Sokongan 3.Ketua Panitia: • Laporan Prestasi Murid 4. Guru Kelas • tingkah laku murid 5.Guru Matapelajaran: • mengealpasti daerah-daerah kelemahan Murid 6. Guru PSS: • Penggunaan PSS 7:Guru ICT: • Penggunaan makmal ICT 8. Kerani • Surat menyurat • Pelaporan • Alatulis & Peralatan

1. Pegawai Pelajaran Daerah 2. Penyelia Pemulihan Khas Daerah 3. Guru Besar 4. Penolong Kanan

1.Pelaksanaan Program Pemulihan Khas • Merancang • Melaksana • Menilai • Melapor • Kerja susulan 2. Membantu Guru BM,M3 dan LINUS. • Mengenalpasti • Merancang • Penyediaan aktiviti • Penyediaan ABM • Penilaian • Melapor 3. Melaksanakan Penilaian Berterusan • Penyediaan Ujian • Melaksana • Merekod
• Melapor

4.Penyediaan Fail • Merancang • Penyediaan kulit fail • Melabel fail • Merekod Fail • Sedia daftar Fail • Menyimpan Fail 5. Penyediaan Jadual Waktu • Merancang • Menyelaras • Mencatat • Mempamer • Mengedar

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

Melaksana

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

7.0 P r o s e s GK ue rruj a P e n d i d i k a n P e m u l i h a n K
Aktiviti PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang Undang-Undang Proses Kerja Meluluskan / / Peraturan Dirujuk 1. PPD 2. Penyelia 2. Menjalankan Ujian IPP2M & MIR 3. Guru Besar 3. Memeriksa Ujian IPP2M & MIR a. Melepasi wajaran mengikuti p&p di Kelas Perdana. b. Belum melepasi wajaran mengikuti program Pemulihan Khas. 4. Menghantar data ke JPN/PPD 5. Menjalankan ujian diagnostik & Pengamatan. 6. Menganalisa ujian diagnostik & Pengamatan. 7. Penyediaan Rancangan mengajar. 8. Menjalankan pengajaran & Pembelajaran. 4. PK 5. Ketua Panitia 6. Guru Kelas 7. Guru BM & M3 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan
(edisi percubaan 2008)

7.1

1. Pencalonan Murid & pengumpulan maklumat.

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

7.0 P r o s e s GK ue rruj a P e n d i d i k a n P e m u l i h a n K
Aktiviti 7.2 MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK Muka surat ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Membantu Guru BM ,M3/LINUS untuk:1. Mengenalpasti murid yang tidak menguasai kemahiran 3M. 2. Merancang Kaedah Pengajaran. 3. Menyediakan aktiviti. 4. Menyediakan Alat Bantu Mengajar. 6. Membuat penilaian. 7. Membuat laporan kepada Guru Besar dan Guru Kelas. 1. PPD 2. Penyelia 3. Guru Besar 4. PK 5. Guru Kelas 6. Guru BM & M3 7. Guru LINUS 1/1 UndangUndang / Peraturan 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan
(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

7.0 P r o s e s GK ue rruj a P e n d i d i k a n P e m u l i h a n K
Aktiviti 7.3 MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN Muka 1/1 surat ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk 1. PPD 2. Penyelia 2. Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan. 3. Guru Besar 4. PK 3. Merekod keputusan setiap ujian. 5. Guru Kelas 4. Membuat laporan ujian kepada Guru Besar,P,Kanan,Guru Mata Pelajaran dan Guru Kelas 6. Guru BM & M3 UndangUndang / Peraturan 1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan Proses Kerja 1. Menyediakan soalan-soalan ujian untuk membuat penilaian.

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

7.0 P r o s e s GK ue rruj a P e n d i d i k a n P e m u l i h a n K
Aktiviti 7.4 PENYEDIAAN FAIL Muka surat ini Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk 1/1 UndangUndang / Peraturan

1. Menentukan Jenis-jenis fail 2. Menyediakan Kulit fail 3. Melabelkan/Menamakan jenisjenis fail 4. Merekod Jenis-jenis fail.

1. PPD 2. Penyelia 3. Guru Besar 4. PK 5. Guru Kelas

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan
(edisi percubaan 2008)

5. Menyediakan Buku Daftar fail. 6. Guru BM & M3 6.Mendoket surat-surat ke dalam fail 7. Menyediakan tempat penyimpanan fail. 8. Menyimpan fail/Keselamatan fail

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

7.0 P r o s e s GK ue rruj a P e n d i d i k a n P e m u l i h a n K
Aktiviti 7.5 PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Muka 1/1 F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

surat ini Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan

1. Merancang dan menentukan masa diperlukan mengikut keperluan kelas 2. Menyesuaikan Jadual waktu dengan jadual waktu induk sekolah. 3. Menyelaraskan Jadual waktu dengan mata pelajaran BM dan M3 dengan Guru Kelas. 4. Mencatat waktu panduan dan persediaan dalam jadual waktu. 5. Mempamerkan jadual waktu kelas pemulihan dalam kelas pemulihan dan kelas-kelas yang terlibat. 6. Mengedarkan jadual waktu kepada Pentadbir sekolah dan Guru Kelas yang terlibat. 7. Melaksanakan jadual waktu untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran.

1. PPD 2. Penyelia 3. Guru Besar 4. PK 5. Guru Kelas 6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan (edisi percubaan 2008) 2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

8.0 C a r t a A l i r G nu rKu e P jea n d i d i k a n P e m u l i h a n a r
Aktiviti 8.1 PERLAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

Muka surat ini
MULA

1/1

Kelas Biasa (kerja

Pencalonan & Pengumpulan maklumat

Ujian Saringan

Ujian Daignostik & Peengamatan

Analisa Ujian Diagnostik & Pengamatan Penyediaan RPH
P&P

Sudah menguasai Kemahiran 3M

Belum menguasai Kemahiran 3M. Meneruskan Pengajaran Pemulihan

Tamat

8.0 C a r t a A l i r G nu rKu e P jea n d i d i k a n P e m u l i h a n a r
Aktiviti 8.2 MEMBANTU GURU BM,M3/LINUS F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

Muka surat ini

1/1

MULA

Membantu mengenalpasti murid yang tidak menguasai kemahiran 3M Membantu merancang pengajaran dengan pelbagai pedagogi Membantu menyediakan aktiviti sampingan

Membantu penyediaan ABM

Membuat penilaian Membuat laporan kepada GB/PK
TAMAT

8.0 C a r t a A l i r G nu rKu e P jea n d i d i k a n P e m u l i h a n a r
Aktiviti 8.3 MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN Muka surat ini 1/1

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

MULA

Menyediakan soalan ujian setiap penilaian

Melaksanakan ujian mengikut jadual

Merekod keputusan setiap ujian

Menganalisa ujian

Membuat laporan ujian kepada PPD,GB,Ketua Panitia & guru kelas

TAMAT

8.0 C a r t a A l i r G nu rKu e P jea n d i d i k a n P e m u l i h a n a r
Aktiviti 8.4 PENYEDIAAN FAIL Muka surat ini 1/1

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

MULA

Klasifikasikan jenis-jenis fail

Menyediakan kulit fail

Melabel dan menamakan jenis-jenis fail

Merekod jenis-jenis fail

Mendoket fail-fail

Menyimpan fail
TAMAT

8.0 C a r t a A l i r G nu rKu e P jea n d i d i k a n P e m u l i h a n a r
Aktiviti 8.5 PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Muka surat ini 1/1

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

MULA

Rancang dan tentukan masa mengikut keperluan kelas Membina jadual waktu berpandukan jadual waktu induk sekolah Menyelaraskan Jadual waktu dengan matapelajaran BM & M3 Mempamerkan jadual waktu pemulihan dalam bilik pemulihan Edarkan jadual waktu kepada GB,PK, Guru Kelas

Melaksanakan jadual waktu dalam proses pengajaran & pembelajaran
TAMAT

9 .0 S e n a r a i GS u rmu a Pk e n d i d i k a n P e m u l i h a n e
Aktiviti Subaktivi ti Bi Aktiviti Tindaka 9.1 Muka surat ini Catatan F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

1/1

l 1 Mengenalpasti program pemulihan khas ini dilaksanakan. Merancang strategi untuk membantu guru BM ,M3 & LINUS Membina Jadual Kerja dan Pembahagian Tugas pemantauan penyeliaan dan penilaian berterusan . Menyediakan Fail untuk simpanan

n

2

3

4

 5 Menyediakan Jadual Waktu 

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

1 0.0 P e r a t u r a n - P e r a t u Fr a nl P eenj at a d b i r a n ai M
1. Pekeliling Perbendahaaraan Bil 3 Tahun 2003 2. Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1992 3. Peraturan-Peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa. 4. Peraturan Tugas Staf Sekolah Rendah 5. 6. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Dan Peraturan-Peraturan Terpilih. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas 1998 - 2000

7. Pekeliling-Pekeliling Pentadbiran Pemulihan Yang Sedang Berkuatkuasa.

1 .10 S e n a r a i U n d a n g - U Fn ad ial nM ge Pj ae k e l i l i n g
1. 2. Perintah AM Arahan Perbendaharaan

3. Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 Tahun 2002 4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2000

5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 3 Tahun 1993. 6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 3 Tahun 2002 7. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan Khas di Sekolah Rendah

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

1 2.0 S e n a r a i B o r a n g - B o Fr a nl gM Yeaj a g D i g u n a ai n
1. Borang pencalonan murid 2. Borang maklumat murid/SSM 3. Borang pengumpulan maklumat 4. Borang rekod pretasi ujian diagnostik 5. Borang rekod prestasi individu

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

1 3.0 N o r m a GK ue ur j aP e n d i d i k a n P e m u l i h a n K h
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. MASA YANG DIAMBIL (JAM/MINIT ) 1200 JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 15 orang BI L. JENIS KERJA

1.

Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

2.

Membantu Guru BM,M3 & LINUS

30

3 Aktiviti

3.

Melaksanakan Penilaian Berterusan

200

15 orang

4.

Penyediaan Fail

120

7 fail ½ Drp jadual waktu

5.

Penyediaan Jadual Waktu

90

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

1 4 .0 e n a r a i J a w a t a n k u a F a i Y a ne gj aD i a n g g o S sa l M
Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan; Nama Pegawai : Jawatan Bil 1. : MASRIAH BINTI MASTUL Guru Pendidikan Pemulihan Khas Kekerapa n Setahun 3/4 5/6 3/4 5/6 Jenis Keanggotaan Setiausaha

Nama Jawatankuasa Jawatankuasa Pemulihan Khas • Mesyuarat • Aktiviti Jawatankuasa Induk Kurikulum • Mesyuarat • Aktiviti Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah • Mesyuarat • Aktiviti Guru penasihat Persatuan B.Melayu • Mesyuarat • Aktiviti Guru penasihat Beruniform – Tunas Puteri • Mesyuarat • Aktiviti Guru Rumah Sukan – Wira • Mesyuarat • Aktiviti

2.

AJK

3.

3/4 4/5 3/4 12

AJK

4.

Penasihat

5.

3/4 12

Penasihat

6.

3/4 6/7

AJK

F A IL M E JA
G u r u P e m u lih a n K h a s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful