Anda di halaman 1dari 11

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Penyelidikan Tindakan I
Nama Kursus/Modul
Action Research I

2. Kod Kursus SJH3133

3. Nama Staf
Dr. Nazifah binti Shaik Ismail
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat diberi pendedahan tentang asas penyelidikan
Kursus/Modul dengan menguasai kemahiran merancang, melaksana dan menulis kertas cadangan
dalam Program penyelidikan tindakan. Seterusnya, penyelidikan akan dapat menjadi amalan dan sebahagian
daripada tanggung jawab mereka sebagai seorang pendidik.
5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Tidak Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
123.5
A = Amali
P = Pentaksiran 30 15 - 1.5 30 22.5 - 24.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan kaedah penyelidikan dalam pendidikan (C2, A1, PLO1)
CLO)
2. Menerangkan aspek asas penyelidikan termasuk jenis penyelidikan dalam pendidikan,
reka bentuk kajian, prosedur dan etika (C2, A1, PLO1)
3. Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan tindakan
(C4, A5, PLO3, CTPS3)
4. Membincangkan penyelidikan tindakan dan prosesnya (C4, A3, PLO1)
5. Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan tindakan dengan merujuk kepada
pelbagai sumber serta mengambil kira etika dalam penyelidikan (C6, A5, PLO6, PLO8,
LL2, EM2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF


Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

1
10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS3), mengurus maklumat dan
Pindah pembelajaran sepanjang hayat (LL2), dan etika dan moral profesional (EM2)
(Transferable Skills,
TS):
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial (Aktiviti kumpulan, perbincangan dan bimbingan)

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
kerja kursus (70%) dan Peperiksaan (30%). Melalui kerja kursus, pelajar dikehendaki
menulis satu kertas cadangan penyelidikan tindakan. Peperiksaan pula merupakan
peperiksaan berpusat di mana kertas soalan disediakan oleh IPGM

Programme Learning Strategi Pengajaran


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) dan Pembelajaran

PLO1 – Pengetahuan Kuliah Peperiksaan Akhir

PLO3 – Kemahiran
penyelesaian masalah,
Tutorial Peperiksaan Akhir
kemahiran saintifik, dan
pemikiran kreatif
Penulisan Kertas
PLO6 – Mengurus
Cadangan Penyelidikan
maklumat dan Kertas Cadangan
Tindakan
pembelajaran sepanjang Penyelidikan Tindakan
hayat
Bimbingan
Penulisan Kertas
PLO8 – Nilai Cadangan Penyelidikan
Kertas Cadangan
profesionalisme, sikap Tindakan
Penyelidikan Tindakan
dan etika
Bimbingan

12. Sinopsis Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sejarah
Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan tentang pelbagai kaedah dalam
penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan, prosedur
penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses
penyelidikan tindakan, perancangan kertas cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data,
pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data penyelidikan
tindakan dan penulisan laporan.

This course provides knowledge about action research method for History (Primary
Education). It discusses introduction to research methods in education, types of
educational research, introduction to various types of educational research design,
educational research procedure, concepts of action research and models, action research
process, planning of research proposal, data collection methods, data collection
considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action
research report.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 70%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 30%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 30

Kertas Cadangan
Tugasan 70
Penyelidikan Tindakan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO1 X
CLO) dengan
Objektif Pendidikan CLO2 X
Program
(Programme
CLO3 X
Educational
Objectives, PEO)
CLO4 X

CLO5 X X

Objektif Pendidikan Program (PEO)

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam


PEO1 bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan
pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan
PEO2 melalui pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan
beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan
PEO3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa
Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
PEO4
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan
PEO6 (LO9), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu
melaksanakan kerja berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Menjelaskan kaedah penyelidikan dalam pendidikan (C2, A1, PLO1)

Menerangkan aspek asas penyelidikan termasuk jenis penyelidikan


CLO2 dalam pendidikan, reka bentuk kajian, prosedur dan etika (C2, A1,
PLO1)
Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui
CLO3
penyelidikan tindakan (C4, A5, PLO3, CTPS3)

Membincangkan penyelidikan tindakan dan prosesnya (C4, A3,


CLO4
PLO1)
Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan tindakan dengan
CLO5 merujuk kepada pelbagai sumber serta mengambil kira etika dalam
penyelidikan (C6, A5, PLO6, PLO8, LL2, EM2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

3
16. Pemetaan Hasil PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO1 X
CLO)
dengan Hasil CLO2 X
Pembelajaran
Program
CLO3 X
(Programme
Learning Outcomes,
PLO) CLO4 X

CLO5 X X

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan


PLO1 teori dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah
PLO2 dalam bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO3
kemahiran saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara
PLO4 efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi,
persekitaran dan komuniti
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO5
tanggungjawab sebagai satu pasukan
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai
PLO6 jangkaan tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani
pembelajaran sepanjang hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
PLO7
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa

Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion


PLO8
keguruan

Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen


PLO9
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO1 Menjelaskan kaedah penyelidikan dalam pendidikan (C2, A1, PLO1)

Menerangkan aspek asas penyelidikan termasuk jenis penyelidikan


CLO2 dalam pendidikan, reka bentuk kajian, prosedur dan etika (C2, A1,
PLO1)
Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui
CLO3
penyelidikan tindakan (C4, A5, PLO3, CTPS3)

Membincangkan penyelidikan tindakan dan prosesnya (C4, A3,


CLO4
PLO1)
Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan tindakan dengan
CLO5 merujuk kepada pelbagai sumber serta mengambil kira etika dalam
penyelidikan (C6, A5, PLO6, PLO8, LL2, EM2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

4
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17.
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1.0 Pengenalan kepada Kaedah Penyelidikan dalam
Pendidikan

 Tujuan penyelidikan dalam pendidikan

 Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan


2 1 2 1.5 6.5
 Pendekatan penyelidikan dalam pendidikan
- Pendekatan positivis (kuantitatif)
- Pendekatan interpretatif (kualitatif)

 Etika dalam penyelidikan pendidikan


- Aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan
- Kod etika
2.0 Jenis Penyelidikan

 Penyelidikan asas
2 1 2 1.5 6.5
 Penyelidikan gunaan
 Penyelidikan tindakan
 Penyelidikan penilaian
3.0 Pengenalan kepada Pelbagai Jenis Reka Bentuk
Penyelidikan

 Penyelidikan kuantitatif
- Kajian eksperimental
- Kuasi-eksperimental
- Kajian tinjauan
2 1 2 1.5 6.5
- Kajian korelasi

 Penyelidikan kualitatif
- Kajian etnografi
- Kajian kes
- Kajian sejarah
- Kajian naratif

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

5
4.0 Prosedur Penyelidikan Pendidikan

 Menyatakan masalah kajian


 Menetapkan objektif kajian
 Membentuk soalan kajian
 Membentuk hipotesis kajian
 Melakukan tinjauan literatur
 Merancang reka bentuk kajian
2 1 2 1.5 6.5
 Menentukan prosedur persampelan
 Membina instrumen kajian
 Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan
instrumen kajian
 Menentukan prosedur pengumpulan data
 Mengumpul data
 Menganalisis dan menghurai data
 Membincang dan melapor hasil kajian
5.0 Penyelidikan Tindakan: Konsep dan Model

 Definisi dan konsep


 Ciri-ciri penyelidikan tindakan
 Kepentingan penyelidikan tindakan
 Model Kajian Tindakan 2 1 2 1.5 6.5
- Model Stephen Kemmis
- Model John Elliott
- Model Dave Ebbutt
- Model Jack Whitehead
- Model Jean McNiff
- Model Kurt Lewin
6.0 Penyelidikan Tindakan: Proses

 Adaptasi dari model Lewin, 1946 dan Laidlaw,


1992:
- Mengenal pasti aspek amalan bagi
penambahbaikan
- Merancang tindakan
- Melaksana tindakan 2 1 2 1.5 6.5
- Mengumpul data
- Membuat refleksi terhadap tindakan
(sebelum, semasa dan selepas tindakan)

 Mengambil tindakan susulan

 Merancang kitaran kedua


7.0 Penyelidikan Tindakan: Rancangan dan Cadangan

 Konteks
 Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan
 Soalan kajian
 Sumber literatur
 Peserta kajian
2 1 2 1.5 6.5
 Merancang pelan tindakan
 Melaksana pelan tindakan
 Mengumpul data
 Refleksi: Analisis dan huraian data
 Jadual kerja
 Perbelanjaan
 Sumber rujukan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

6
8.0 Penyelidikan Tindakan: Kaedah Pengumpulan Data

 Pemerhatian: Pemerhati, peserta-pemerhati,


peserta 2 1 2 1.5 6.5
 Analisis Dokumen: Data berbentuk dokumen
 Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur,
tidak berstruktur
9.0 Penyelidikan Tindakan: Alat/ Instrumen
Pengumpulan Data

 Senarai semak
 Soal selidik
 Rakaman video dan kaset
 Log 2 1 2 1.5 6.5
 Nota lapangan
 Foto
 Portfolio
 Rekod anekdot
 Jurnal
 Diari
10.0 Penyelidikan Tindakan: Pertimbangan Semasa
Mengumpul Data

 Persampelan, kesahan, kebolehpercayaan, bias


 Persampelan dan bias
2 1 2 1.5 6.5
 Kesahan:
- Triangulasi data
- Penyemakan analisis oleh peserta kajian
 Kebolehpercayaan
 Etika
11.0 Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Kualitatif

 Analisis kandungan
 Mengkategorikan data
3 2 3 3 11
 Mengekodkan data
 Menyusun data dalam grid analisis
 Mengenal pasti tema/ corak dan makna
 Menentukan aktiviti kajian susulan
12.0 Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Kuantitatif
3 1 3 1.5 8.5
 Statistik deskriptif: Frekuensi, peratusan
13.0 Menghuraikan (Interpreting) Data Penyelidikan
Tindakan

 Mengintegrasikan pelbagai sumber data 2 1 2 1.5 6.5


 Menghubungkaitkan data dengan literatur
 Merumus hasil kajian dan membuat kesimpulan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

7
14.0 Penulisan Laporan Penyelidikan Tindakan

 Konteks/ latar belakang kajian


 Tinjauan literatur
 Fokus/ aspek amalan bagi penambahbaikan
 Pelan tindakan
 Pelaksanaan pelan tindakan 2 1 2 1.5 6.5
 Pengumpulan data
 Analisis dan huraian data
 Refleksi dan implikasi
 Pelan bagi tindakan susulan
 Sumber rujukan: American Psychological
Association (APA)

Kerja Kursus 20 20

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 4.5 4.5

Peperiksaan 1.5 1.5

Jumlah 30 15 1.5 30 22.5 24.5 123.5

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

8
Bersemuka Tidak Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA
Kuliah 30 30

Tutorial 15 22.5

Kertas Cadangan
Penyelidikan - 20
(3200 perkataan)

Peperiksaan Akhir
1.5 4.5
(1 jam 30 minit)

Jumlah 46.5 77

Jumlah Jam
Pembelajaran 123.5
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Creswell, J.W. (2015). Educational research, planning, conducting, and evaluating quantitative
and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.

Mills, G. E. (2011). Action research: A guide for the teacher researcher (4th. ed.). Boston, M.A.:
Pearson.
Othman Lebar. (2011). Kajian tindakan dalam pendidikan: Teori dan amalan. Tanjung Malim,
Perak: Penerbit UPSI.
Rujukan Tambahan Johnson, A.P. (2009). What every teacher should know about action research. Boston, M.A.:
Pearson.

Koshy. V. (2010). Action research for improving educational practice (2nd. ed.) London: Sage
Publications.

McNiff, J. & Whitehead, J. (2009). Doing and writing action research. London: Sage
Publications.

McNiff, J. & Whitehead, J. (2011). All you need to know about action research. (2nd. ed.).
London: Sage Publications.

McNiff, J. (2010). Action research for professional development. Dorset: September Books.
Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

9
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
SJH3133 PENYELIDIKAN TINDAKAN I (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Menjelaskan kaedah penyelidikan


X Kuliah Peperiksaan Akhir
dalam pendidikan (C2, A1, PLO1)

2. Menerangkan aspek asas penyelidikan


termasuk jenis penyelidikan dalam
X Kuliah Peperiksaan Akhir
pendidikan, reka bentuk kajian,
prosedur dan etika (C2, A1, PLO1)

3. Menganalisis isu-isu dalam pendidikan


yang boleh dikaji melalui penyelidikan X Tutorial Peperiksaan Akhir
tindakan (C4, A5, PLO3, CTPS3)

4. Membincangkan penyelidikan tindakan


X Tutorial Peperiksaan Akhir
dan prosesnya (C4, A3, PLO1)

Penulisan
5. Menghasilkan satu kertas cadangan
Kertas
penyelidikan tindakan dengan merujuk
Cadangan Kertas Cadangan
kepada pelbagai sumber serta
X X Penyelidikan Penyelidikan
mengambil kira etika dalam
Tindakan Tindakan
penyelidikan (C6, A5, PLO6, PLO8,
LL2, EM2)
Bimbingan
Kuliah

Tutorial
Kertas Cadangan
Penulisan Penyelidikan
KESELURUHAN X X X X Kertas Tindakan
Cadangan
Penyelidikan Peperiksaan Akhir
Tindakan

Bimbingan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

10
Nama Panel Pemurni:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik

Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Melayu (Universiti Putra


Malaysia, 2010)
1 Dr. Rosli bin Abd. Rahman Sarjana Pengajian Melayu (Universiti Malaya, 2004)
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengajian Bahasa Melayu dan
Sejarah (Universiti Malaya, 1990)
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (Universiti Malaya, 2011)
Sarjana Pengurusan Teknologi (Unversiti teknologi Malaysia, 2001)
2 Dr. Fan Siong Peng
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Matematik
(Universiti Sains Malaysia, 1994)
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (Universiti Sains
Malaysia, 2011)
Dr. Nurulhidayah Lucy binti
3 Sarjana Pendidikan Matematik (Universiti Malaya, 2004)
Abdullah
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik/Kimia (Kepujian)
(Universiti Teknologi Malaysia, 1989)
Ijazah Doktor Falsafah Perbandingan Pendidikan (Universiti of Bristol
UK, 2010)
4 Dr. Norliza binti Kushairi Sarjana Sains Pengurusan (Universiti Utara Malaysia, 2000)
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Kimia/ Bahasa
Inggeris(Kepujian) (Universiti Malaya 1993)
Sarjana Pembangunan Sumber Manusia (1999)
5 Pn. Chuah Kim Hwa
Ijazah Sarjana Muda Antropologi dan Sosiologi (1985)

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

11

Anda mungkin juga menyukai