Anda di halaman 1dari 5

o

č Èž äŞ Ûa@Žlbfli
Bab Al-Naat (al-Sifat)

{ ‫}ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬


Berkata AL SONHAJI   :
SONHAJI

‫ﻴﺭﻩ‬‫ﻭ ﹶﺘﻨﹾﻜ‬ ‫ﻪ‬‫ﺭﹺﻴﻔ‬‫ﻭ ﹶﺘﻌ‬ ‫ﻪ‬‫ﺨﻔﹾﻀ‬


‫ﻭ ﹶ‬ ‫ﺒﹺﻪ‬‫ﻭ ﹶﻨﺼ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺭﻓﹾ‬ ‫ﻲ‬‫ﺕ ﻓ‬
 ‫ﻭ‬‫ﻤﻨﹾﻌ‬ ‫ ِﻝﻠﹾ‬‫ﺕ ﺘﹶﺎ ﹺﺒﻊ‬
‫ ﹸ‬‫ﺍﻝ ﱠﻨﻌ‬

Takrif: Na’at atau sifat ialah sesuatu yang mengikuti manu’tnya (sesuatu yang
disifatkan) di dalam apa jenis keadaan, sama ada pada rafa’, nasab, khafadh, makrifah atau
nakirah.

Ertinya, sesuatu naat itu mengikut man’utnya pada rafa, jika man’utnya marfu’,
berbaris nasab jika man’utnya mansub, berbaris bawah jika man’utnya majrur. Selain itu, naat
juga haruslah makrifah jika man’utnya makrifah dan nakirah jika man’utnya nakirah. Jenis Naat
yang mengikut manu’tnya dalam semua keadaan digelar al Naat al Hakiki.

Contohnya: ٌ‫ﻢ‬‫ﺎﻟ‬‫ﻋ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻳ‬‫ﺯ‬ . Maka (ٌ‫ﻢ‬‫ﺎﻟ‬‫ )ﻋ‬adalah naat bagi (‫ﺪ‬ ‫ﻳ‬‫ﺯ‬ ). Oleh itu (ٌ‫ﻢ‬‫ﺎﻟ‬‫ )ﻋ‬marfu’ kerana
mengikut man’utnya (‫ﺪ‬
 ‫ﻳ‬‫ﺯ‬ ) yang marfu’.

 Naat Marfu’

‫ل‬
ُ ‫ ﺍﻝﻌﺎﻗ‬‫ﻴﺩ‬‫ﻡ ﺯ‬ ‫ل ﻗﹶﺎ‬
ُ ‫ﹶﺘﻘﹸﻭ‬
Contoh: ‫ل‬
ُ ‫ ﺍﻝﻌﺎﻗ‬‫ﻴﺩ‬‫ﻡ ﺯ‬ ‫ﻗﹶﺎ‬
I’rabnya:
‫ﻫ ﹺﺭ‬ ‫ﺢ ﺍﻝﻅﱠﺎ‬
‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﹾ ﹶﻔﺘﹾ ﹺ‬
 ‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻤﺒ‬ ‫ﻲ‬‫ﺎﻀ‬‫ل ﺍﻝﹾﻤ‬
ُ ‫ﻓﻌ‬ :‫ﻡ‬ ‫ﻗﹶﺎ‬
‫ ﻓﺎﻋل ﻤﺭﻓﻭﻉ ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﻝﻀﻤﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ‬:‫ﻴﺩ‬‫ﺯ‬
،‫ ﻭﻨﻌﺕ ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﺭﻓﻭﻉ ﻭﻋﻼﻤﺔ ﺭﻓﻌﻪ ﺍﻝﻀﻤﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ‬،‫ ﻨﻌﺕ ﻝﺯﻴﺩ‬:‫ل‬
ُ ‫ﺍﻝﻌﺎﻗ‬
*.‫ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻤﻨﻌﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻓﻊ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ‬

www.studyarab.blogspot.com 1
Maknanya : ‫ل‬
ُ ‫ ﺍﻝﻌﺎﻗ‬ialah naat bagi Zaid. Naat bagi isim yang marfu’, berbaris depan sepertinya,
dan alamat rafa’nya adalah dhammah yang zahir. Naat ini mengikut manu’t pada keadaan
rafa’ dan makrifah.

 Naat Mansub

Contoh: ‫ل‬
َ ‫ﻴﺩﹰﺍ ﺍﻝﻌﺎﻗ‬‫ﺭﺃﻴﺕ ﺯ‬
I’rabnya:
‫ ﻭﺍﻝﺘﺎﺀ ﻀﻤﻴﺭ ﻤﺘﺼل ﻓﺎﻋل ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬.‫ﻜﺔ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﺴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭ‬
 ‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻤﺒ‬ ‫ﻲ‬‫ﺎﻀ‬‫ل ﺍﻝﹾﻤ‬
ُ ‫ﻓﻌ‬ :‫ﺭﺃﻴﺕ‬
‫ﺍﻝﻀﻡ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﺭﻓﻊ‬
‫ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﺎﻝﻔﺘﺤﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ‬: :‫ﻴﺩﹰﺍ‬‫ﺯ‬
‫ ﻨﻌﺕ ﻝﺯﻴﺩ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒﺎﻝﻔﺘﺤﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ‬: ‫ل‬
َ ‫ﺍﻝﻌﺎﻗ‬
Naat ini telah mengikut manu’tnya dari segi nasab dan makrifahnya.

 Naat Majrur.
Contoh :‫ل‬
ِ ‫ﺩ ﺍﻝﻌﺎﻗ‬ ‫ﻴ‬‫ﺕ ﺒﺯ‬
‫ ﻤﺭﺭ ﹸ‬, I’rabnya:
‫ ﻭﺍﻝﺘﺎﺀ ﻀﻤﻴﺭ ﻤﺘﺼل ﻓﺎﻋل ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬.‫ﻜﺔ‬‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﺴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﺤﺭ‬
 ‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻤﺒ‬ ‫ﻲ‬‫ﺎﻀ‬‫ل ﺍﻝﹾﻤ‬
ُ ‫ﻓﻌ‬ :‫ﺭﺃﻴﺕ‬
‫ﺍﻝﻀﻡ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﺭﻓﻊ‬
‫ ﺯﻴﺩ ﻤﺠﺭﻭﺭ ﺒﺎﻝﺒﺎﺀ‬،‫ ﺤﺭﻑ ﺠﺎﺭ‬: ‫ ﺒﺎﺀ‬:‫ﺩ‬ ‫ﻴ‬‫ﺒﺯ‬
،‫ ﻨﻌﺕ ﻝﺯﻴﺩ ﻤﺠﺭﻭﺭ ﺒﺎﻝﻜﺴﺭﺓ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ‬:‫ل‬
ِ ‫ﺍﻝﻌﺎﻗ‬
Naat ini telah mengikut manu’tnya dari segi jar (baris bawah) dan makrifahnya.

 Naat Nakirah.

Sifat yang mengikut pada nakirah man’utnya, contoh :


ٌ‫ﻡ ﺭﺠلٌ ﻋﺎﻗل‬ ‫ﻗﹶﺎ‬
I’rabnya sama seperti I’rab contoh ‫ل‬
ً ‫ﻼ ﻋﺎﻗ‬
‫ﺭﺃﻴﺕ ﺭﺠ ﹰ‬
yang lalu.
‫ل‬
ٍ ‫ل ﻋﺎﻗ‬
ٍ ‫ﺕ ﺒﺭﺠ‬
‫ﻤﺭﺭ ﹸ‬

………………………………………………………………………

www.studyarab.blogspot.com 2
Apabila naat dan manu’t ini menjadi makrifah pada sesetengah tempat dan nakirah
pada sesetengah tempat, maka pengarang menerangkan pembahagian makrifah dan nakirah:

MAKRIFAH

‫ﺀ‬ ‫ﺎ‬‫ﺴ ﹸﺔ َﺃﺸﹾﻴ‬


 ‫ﺨﻤ‬
‫ ﹺﺭ ﹶﻓ ﹸﺔ ﹶ‬‫ﻤﻌ‬ ‫ﺍﻝ‬‫ﻭ‬
Takrif: makrifah ialah suatu isim yang telah ditentukan dan dikenal pasti dan diketahui.
Terbahagi kepada 5:

‫ﺭ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻀ‬ ‫ﻡ ﺍﻝ‬ ‫ﺍﻻﺴ‬


1. Isim mudhmar.
Iaitu dhamir (kata ganti diri), sama ada menunjukkan keadaan mutakallim, mukhatab
atau ghaib.

‫ﻭ َﺃﻨﹶﺎ‬ ‫ﹶﻨﺤ‬
Contohnya: ‫ ﺃﻨﺎ‬dan diikuti ‫ﻨﺤﻥ‬

‫ﺕ‬
‫ﻭﺃﻨ ﹶ‬
Dan ‫ﺕ‬
‫ ﺃﻨ ﹶ‬untuk mukhatab lelaki
‫ﺕ‬
 ‫ ﺃﻨ‬untuk mukhatabah perempuan.
‫ ﺃﻨﺘﻤﺎ‬untuk mukhataban (dua orang) ,
‫ ﺃﻨﺘﻤﺎ‬untuk jamak muzakkar salim,
‫ﻥ‬
 ‫ ﺃﻨﺘ‬untuk jama muannas,
‫ﻫﻭ‬untuk ghaib (lelaki)
‫ ﻫﻲ‬untuk ghaibah (perempuan)
‫ ﻫﻤﺎ‬untuk ghaibatan (dua orang)
‫ ﻫﻡ‬untuk jama’ muzakkkar ghaib
‫ﻥ‬
 ‫ ﻫ‬untuk jama’ muannas ghaibat.

www.studyarab.blogspot.com 3
2. Isim A’lam.
‫ﻤ ﱠﻜ ﹶﺔ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺯﻴ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻡ ﹶﻨﺤ‬ ‫ﻌﹶﻠ‬ ‫ﻡ ﺍﻝ‬ ‫ﺍﻻﺴ‬‫ﻭ‬
Pembahagian kedua makrifah ialah isim a’lam iaitu kata nama khas. Contoh pertama
(‫ )ﺯﻴﺩ‬ialah isim a’lam berakal (manusia) dan contoh kedua (‫ )ﻤﻜﹼﺔ‬ialah isim alam untuk
yang tidak berakal (bukan manusia).

3. Isim Mubham.
‫ﺀ‬ ‫ﻻ‬
‫ﻫ ُﺅ ﹶ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻫﺫﹶﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻡ ﹶﻨﺤ‬ ‫ﻬ‬ ‫ﻤﺒ‬ ‫ﻡ ﺍﻝ‬ ‫ﺍﻻﺴ‬‫ﻭ‬
Isim Mubham ialah isim yang meliputi semua isim-isim Isyarah seperti ‫ ﺍﻝﺫﻴﻥ‬/‫ ﺍﻝﺘﻲ‬/‫ﺍﻝﺫﻱ‬
dan Isim Mausulah seperti ‫ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭﻩ‬.

4. Isim yang ada alif dan lam.


‫ﻼ ﹺﻡ‬
‫ﺍﻝ ﹸﻐ ﹶ‬‫ل ﻭ‬
ِ‫ﺠ‬
 ‫ﺭ‬ ‫ﻭ ﺍﻝ‬ ‫ﻡ ﹶﻨﺤ‬ ‫ﻼ‬
‫ﺍﻝ ﱠ‬‫ﻑ ﻭ‬
‫ﻷِﻝ ﹸ‬
َ ‫ﻪ ﺍ‬ ‫ﻴ‬‫ﻱ ﻓ‬‫ﻡ ﺍﱠﻝﺫ‬ ‫ﺍﻻﺴ‬‫ﻭ‬
Contohnya: ‫ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻐﻼﻡ‬

5. Apabila salah satu dari empat perkara di atas menjadi mudhaf ilaih.
‫ﺔ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻷﺭ‬
َ ‫ﻩ ﺍ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻥ‬‫ﺩ ﻤ‬ ‫ﺤ‬
 ‫ﺍ‬‫ﻑ ﺇِﻝﻰ ﻭ‬
‫ﻴ ﹶ‬‫ﺎ ُﺃﻀ‬‫ﻭﻤ‬

Contoh: 
ِ ‫ م ا‬/ ‫ م اي م أ‬/‫ م ها‬/ ٍ
‫ م ز‬/
…………………………………………………….

Kemudian penulis menyambung perbincangan mengenai Nakirah:

www.studyarab.blogspot.com 4
NAKIRAH

‫ﺭ‬ ‫ﺨ‬
‫ﻥ ﺍﻵ ﹶ‬
 ‫ﻭ‬‫ ﺩ‬‫ﺤﺩ‬
 ‫ﺍ‬‫ﺹ ﺒﻪ ﻭ‬
 ‫ﻴﺨﹾ ﹶﺘ‬ ‫ﻻ‬
‫ﻪ ﹶ‬‫ﺠﻨﹾﺴ‬
‫ﻲ ﹺ‬‫ ﹴﻡ ﺸﹶﺎ ِﺌ ﹴﻊ ﻓ‬‫ل ﺍﺴ‬
‫ﺭ ﹸﺓ ﹸﻜ ﱡ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻭﺍﻝ ﱠﻨ‬

Takrif: nakirah ialah isim yang umum, dimana ia tidak ditentukan dan tidak dikhususkan.
Iaitu seseorang atau sesuatu yang ditentukan berdasarkan jenisnya secara umum, dengan
rambang sahaja.
Contoh: ٌ‫ ﺭﺠل‬dan ‫ﻏﻼﻡ‬

‫ﻼ ﹺﻡ‬
‫ﺍﻝﹾ ﹸﻐ ﹶ‬‫ل ﻭ‬
ِ‫ﺠ‬
 ‫ﺭ‬ ‫ﻭ ﺍﻝ‬ ‫ﻪ ﹶﻨﺤ‬ ‫ﻋﻠﹶﻴ‬
 ‫ﻼ ﹺﻡ‬
‫ﺍﻝ ﱠﹼ‬‫ﻑ ﻭ‬
 ‫ﻷِﻝ‬
ً ‫ل ﺍﹾ‬
ُ ‫ﺩﺨﹸﻭ‬ ‫ﺢ‬
 ‫ﺼﹶﻠ‬
 ‫ﺎ‬‫ل ﻤ‬
‫ﻪ ﹸﻜ ﱡ‬ ‫ﺒ‬‫ﻭ ﹶﺘﻘﹾ ﹺﺭﻴ‬

Dan tandanya ialah dapat dimasuki dengan alif dan lam pada pangkal perkataan.
Contoh: ‫ل‬
ُ ‫ ﺭﺠلٌ← ﺍﻝﺭﺠ‬dan ‫ﻡ‬ ‫← ﺍﻝﻐﻼ‬‫ﻏﻼﻡ‬

.............................. 
 
............................

á܍ë@éÛe@óÜÇë@†àª@bã†î@éÔ܁@@óÜÇ@a@óÜ•ë
´½bÈÛa@l‰@@†à§aë@

ujang@18/5/11-350pm

www.studyarab.blogspot.com 5