Anda di halaman 1dari 9

PERANCANGAN STRATEGIK

BAHASA MELAYU
2008 - 2012

1. PERNYATAAN VISI.
Bahasa Melayu SMK Sungai Lembing terbilang dan cemerlang menjelang tahun
2012.

2. PERNYATAAN MISI
Bahasa Melayu berusaha :-
 Mencapai kecemerlangan Bahasa Melayu mengikut etika dan pendidikan
profesional.

 Menjana pendidikan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani.

 Mencapai matlamat Falsafah Pendidikan negara dalam memenuhi tuntutan


profesionalisme.

3. ANALISIS SWOT
Kekuatan ( Strength – S )

1 Sekolah Satu Sesi.


2 Prasarana yang kondusif.
3 Ada kemudahan Makmal / ICT.
4 Guru didedahkan dengan format pemarkahan.
5 Guru terlibat dengan semakan Bahasa Melayu SPM.

Kelemahan (Weakness – W)
1 Kurang bahan rujukan di pasaran.
2 Pelajar kurang menghafal / isi-isi penting.
3 Pelajar hanya menumpukan kepada subjek tertentu sahaja.
4 Pelajar tidak mengulangkaji pelajaran tingkatan sebelumnya.
5 Pelajar beranggapan mata pelajaran Bahasa Melayu mudah.
6 Kekurangan guru berpengalaman dan terlatih

1
Peluang ( Opportunities – O )

1 Kemudahan riso dan fotostat.


2 Bantuan daripada PPD dan JPN.
3 Ada bilik tayangan dan makmal komputer.
4 Penglibatan murid dalam aktiviti sekolah (ko-ko)
5 Sokongan padu dari pengetua, gpk dan ketua bidang.

Ancaman / Cabaran ( Threats – T ).

1 Ibubapa kurang prihatin.

2 Sebahagian ibubapa dan penjaga tidak boleh menerima teguran dari pihak
sekolah secara terbuka.

4. MENGENAL PASTI ISU-ISU DAN STRATEGIK.

Bidang Isu Matlamat Indikator 2008 2009 2010 2011 2012


Strategi Strategik Prestasi TOV

Bahasa Keputusan Meningkatka % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%


Melayu Peperiksaan n Cemerlang
SPM Pencapaian Meningkat
cemerlang. Prestasi
dalam
Peperiksaan
Awam
kepada
Pencapaian 100% GPS 2.36 2.1 2.0 1.9 1.0
Peperiksaan
SPM tidak Mencapai
Mencapai Keputusan
GPS 1.0. GPK 1.0
Dalam
Peperiksaan
SPM.

2
5. OBJEKTIF

Objektif Jangka Pendek

Menjelang akhir tahun 2008 :-

a) 100% pelajar berupaya mencapai tahap cemerlang.


b) Pencapaian GPS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah 2.0.

Objektif Jangka Panjang

Selepas pelaksanaan Program ini :-

a) 100% pelajar cemerlang peperiksaan SPM.


b) Pencapaian GPS 1.0.

6. STRATEGI
Matrik KLAP (SWOT Matrik)
MATLAMAT / OBJEKTIF :

KEKUATAN – K KELEMAHAN – L
(STRENGTHS – S) (WEAKNESSES – W)
1. GBM didedahkan dengan Kursus 1. Masih ada pelajar yang tidak boleh
penandaan dan Skema. menguasai aspek kemahiran berfikir.

3
2. Guru didedahkan dengan format 2. Kebanyakan pelajar yang tidak
pemarkahan. menguasai istilah.
3. Guru adalah penggubal item peringkat 3. Kekangan masa guru.
negeri.
4. Guru terlibat dengan semakan kertas 4. Bebanan tugas guru bertambah.
SPM.
5. Ada kemudahan makmal / ICT 5. Pelajar hanya menumpukan subjek
tertentu sahaja.
. 6. kekurangan guru berpengalaman

PELUANG – P STRATEGI KP (SO) STRATEGI LP ( WO )


(OPPORTUNITIES – O)
1. Kemudahan riso / 1. Mengadakan bengkel 1. Mengadakan motivasi.
fotostat Bahasa Melayu.
2. Penglibatan murid 2. Menggunakan 2. Mengadakan kelas
dalam kokoria. kemudahan ICT / pengukuhan.
makmal komputer.
3. Ada makmal komputer / 3. Menggunakan 3. Perancangan kerja yang
ICT. kemudahan fotostat dan berkesan.
riso
4. Bantuan daripada PPD 5. Kelas tambahan /
dan JPN klinik.
5. Sokongan padu dari 6. Mengkelaskan pelajar
pengetua, gpk dan ketua mengikut tahap
bidang.

ANCAMAN – A STRATEGI KA (ST) STRATEGI LA (WT)


(THREATS- T)
1. Pertindihan program 1. Mengadakan kursus 1. Mewujudkan semangat
dengan Panitia lain. Motivasi kendiri. muhibbah di kalangan
ahli.
2. 2. Kursus atau mesyuarat 2. Mengadakan 2. Mewujudkan kerjasama
luar jangka. perbincangan dengan dengan ibubapa / PIBG.
ahli panitia dan
pentadbir
3. Ibu bapa kurang 3. Mengadakan 4. Pentadbir menghadkan /
perihatin, perbincangan dengan meminimumkan guru
4
ibubapa mengenai bertugas di luar.
permasalahan dengan
murid

1. Kurang bahan bantu


di pasaran.
2. Sebahagian ibubapa
tidak boleh
menerima teguran
dari pihak sekolah
secara terbuka

7.ANALISIS CADANGAN STRATEGIK

Isu Strategi Strategi yang Pelan Taktikal Fakta yang Halangan untuk
dicadangkan menyokong melaksanakan
strategi ini Strategi ini

SPM tidak a) Mewajibkan a) Mengadakan Ada modul Kekangan masa


mencapai 100% pelajar klinik soalan terkini kerana program
cemerlang memiliki pengukuhan ini boleh
kerana modul soalan. kepada menganggu
pelajar :- pelajar jadual harian
lemah. pelajar (jika
a) Tidak b) Mewajibkan dilaksanakan
menguasai latih tubi b) Mengadakan Ada kemudahan semasa waktu
aspek menjawab Bengkel ICT. persekolahan)
kemahiran soalan. Bahasa
berfikir. Melayu.
Sebahagian
pelajar mungkin
tidak hadir
b) Pelajar c) Memberi c) Membuat sekiranya
tidak dapat soalan dan latih tubi dilaksanakan di
memahami jawapan bagi modul luar jadual.
soalan pelajar yang kementerian
dengan lemah.
baik.

8.PELAN TAKTIKAL

ISU STRATEGIK Pelajar tidak dapat menguasai aspek kemahiran berfikir.


Pelajar tidak menguasai pelbagai istilah gaya bahasa.
Pelajar tidak memahami soalan dengan baik.
5
MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan kefahaman dan penguasaan dalam aspek kemahiran
berfikir.

INDIKATOR PRESTASI 92.05% pelajar yang mendapat A


(IP) GPK 2.36

SASARAN 2006 2007 2008 2009 2010


Peratusan Peratusan Peratusan Peratusan Peratusan
Cemerlang Cemerlang Cemerlang Cemerlang Cemerlang
100 %. 100 %. 100 % 100 % 100 %
GPK : GPK : GPK : GPK : GPK :
2.36 2.1 2.0 1.9 1.0

OBJEKTIF 1. Jangka Panjang.


2. Jangka Pendek:

STRATEGI (1) 1. Menyediakan modul jawapan mudah dan ringkas.


2. Mengadakan bengkel pengukuhan pelajar lemah.

9. PELAN TINDAKAN

STRATE PROGRAM/ T TEMPOH KOS/ OUT- INDIKATOR PELAN


GI PROJEK GGJ SUMBE PUT PRESTASI KONTI-
WB R GENSI
Strategi Modul jawapan Penyel JAN- Pelajar Pelajar tidak Penyelaras
1 mudah dan aras NOVEMBER Menguasai memahami BM
padat BM Cara soalan.
menjawab
Strategi Kenahiran Penyel JAN- Pelajar Pelajar idak Penyelaras
2 berfikir. aras NOVEMBER menguasai memahami BM
BM kemahiran soalan.
berfikir
dengan
baik

10. PELAN OPERASI

Program Utama :-

NAMA PROGRAM : Pembelajaran Berkesan.

6
RASIONAL : a) Sekolah merupakan asas untuk menanam sikap
prihatin terhadap sesuatu kemahiran seperti
kemahiran menjawab soalan.
b) Pelajar- pelajar perlu memahami soalan-soalan yang
mengikut format peperiksaan.

OBJEKTIF : a) Meningkatkan tahap kefahaman dan pencapaian


pelajar.
b) Memastikan setiap pelajar memahami tajuk sesuai
dengan sukatan terkini.
c) Membimbing pelajar menjawab dengan tepat selaras
dengan format pemarkahan terkini.

TARIKH : Jan – November

TEMPOH : Sepanjang tahun


PELAKSANAAN

SASARAN : Semua pelajar Bahasa Melayu.

Program Sokongan.

NAMA PROGRAM : Kemahiran berfikir.

RASIONAL : a) Sekolah merupakan asas untuk menanam sikap


prihatin terhadap sesuatu kemahiran seperti
kemahiran menjawab soalan dan istilah mata
pelajaran.
b) Pelajar- pelajar perlu memahami soalan-soalan yang
yang memerlukan kemahiran berfikir.

OBJEKTIF : a) Pelajar-pelajar dapat menguasai cara menulis


jawapan yang mudah dan ringkas.
b) Pelajar dapat mencapai keputusan cemerlang dalam
semua peperiksaan.

TARIKH : Jan – November

TEMPOH : Sepanjang tahun


PELAKSANAAN

SASARAN : Semua pelajar yang mengambil mata pelajaran Bahasa


Melayu.

7
Program Sampingan.

NAMA PROGRAM : Bijak Jawab.

RASIONAL : a) Sekolah merupakan asas untuk menanam sikap


prihatin terhadap sesuatu kemahiran seperti
kemahiran menjawab soalan.
b) Pelajar- pelajar perlu memahami soalan-soalan yang
terdapat dalam skop Bahasa Melayu.

OBJEKTIF : a) Pelajar-pelajar dapat menguasai cara menulis


jawapan yang mudah dan ringkas.
b) Pelajar dapat mencapai keputusan cemerlang dalam
semua peperiksaan.

TARIKH : Jan – November

TEMPOH : Sepanjang tahun


PELAKSANAAN
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1  Mesyuarat Panitia. Pengetua Jan - November


 Tetap tarikh. GPK
 Bincang kos /
sumber.
 Bentang kertas kerja.
 Lantik AJK. Penyelaras
BM.
 Agihan tugas.
 Bahan edaran
2.

Mesyuarat penyelarasan :-
AJK
 Ucapan pengerusi. Urusetia
 Bentang minit
mesyuarat. AJK
 Mengesahkan minit.
 Laporan J/kuasa
Pelaksanaan.
 Post mortem.

12. PENUTUP.

8
Diharapkan perancangan strategik dan pelan tindakan yang akan dilaksanakan nanti akan
dapat memenuhi hasrat sekolah ke arah pencapaian yang lebih cemerlang dalam mata
pelajaran Bahasa Melayu.