Apakah yang dimaksudkandengangayaataustailpenulisan? Menggunakanstail APA (American Psychological Association), berikanlimacontohmenulisrujukanbagisetiapbahanberikut: 1. Bahandaribuku, 2.

Dari buku yang dieditoleh editor, 3 dariJurnal/majalah, 4. dariAkhbardan 5. darilaman web atau Internet.

Gaya ataustailpenulisanialahperaturan yang telahdiselaraskan yang perludipatuhiolehpenulispenulismengenaicarapenandaangayapenerbitan, sepertimenggunakanitalikuntuktajukbukuataufilem, paparantarikhdannombor, atau format untuk nota kaki. Contoh: 1. Bahandaribuku. Abdul GhafarTaib (1991). Dadahstrategidankawalan di sekolah-sekolah. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Asmah Haji Omar (2002).Setiadansantunbahasa.TanjongMalim: PenerbitUniversiti Pendidikan Sultan Idris. Ismail Ahmad (1996). Penulisansaintifik. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Paloutzian, R. F. (1996). Invitation to the psychology of religion. Boston: Allyn and Bacon. SulaimanMasridanRazaliAyob (2002).Komunikasikewartawanan. Kuala Lumpur: Utusan Publication. 2. Dari buku yang dieditoleh editor. Bronfen, E, &Kavka, M. (Eds) (2001). Feminist consequences: Theory for a new century. New York: Columbia University Press. Davis, S. (Ed.) (1991).Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1987). Cognitive science and mathematical education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1992). Mathematical thinking and problem solving. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Watzlawick, P. (Ed) (1984). The Invented Reality. New York: Norton. 3. Dari majalah/jurnal MohdRidwanWahab (2008, April). MuttaqaIbarat Jam Loceng.DewanMasyarakat, 26. Morawski, J. (2000). Social psychology a century ago. American Psychologist, 55, 427± 431.

Murzynski, J., &Degelman, D. (1996).Body language of women and judgments of vulnerability to sexual assault.Journal of Applied Social Psychology, 26, 1617- 1626. Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won¶t help most kids.Science News, 15, 292. Smith, S. (2003). Government and nonprofits in the modern age.Society, 40(4), 36±45. 4. Dari akhbar. Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times, p. A3. Hardi Effendi Yaacob (2005, Januari 12). Program pertanianintensif Sarawak berkembang. BeritaHarian, hlm 12. Lohr, S. (2004, December 3). Health care technology is a promise

unfinanced. The New York Times, p. C5. Robert, A. (1953, August 29). Musician, is dead.The New York Times, p. 17. Rohana Man (2006, Mac 23).Pulanganlumayansektorpenternakan.Kosmo, hlm 18. Samad Ismail (2002, April 12). Kemanakahkita?BeritaHarian, hlm.4. 5. Dari laman web atau internet Bernstein, M. (2002).10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved May 2, 2006, from http://www.alistapart.com/articles/writeliving Dewey, R. A. (2002). Psych Web by Russ Dewey. Retrieved January 25, 2003 from http://www .psywww.com/ GVU's 8th WWW user survey. (1997). Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/ Gvu/user_survey-1997-10

Hilts, P.J. (1999). In forecasting their emotions, most people flunk out. New York Times. Retrieved November 21, 2000, fromhttp ://www.n yti mes.co m Plonsky, M. (2004). Psychology with style: A hypertext writing guide (Version 5). Retrieved January 10, 2004, from http://www.uwsp.edu/psych/apa4b.htm

Gaya RujukanSainsSosial ± Gaya APA Apabilamembuatsenarairujukanbutirannyahendaklahmenggunakancaraini; yang disebutsebagaibutiranpengarang± tarikh. Senarairujukanmestidisediakan di bahagianakhirtekssyarahan, ditaipmenggunakanjarakdua (2) langkaudandisusunmengikuturutanabjad. Gaya untukkertaskerja: namapenulis (namakeluarga, diikutihurufsingkatannamapertamabagipenulispertama; penuliskeduadanseterusnyadimulakandengansingkatanhurufnamapertamadiikutidengannamakeluarga), tahun, tajukkertas, namajurnal (hurufcondong), jilid (keluaran), nomborhalamanpenuh. Gaya untukbuku: Namapenulis, tahun, tajuk (hurufcondong), namatempat: Penerbit, nomborbabataunomborhalaman. Contohnya: Bell, C., dan D. Harris. 1990. Evaluating and Assessing for Learning. London: Kogan Page. Kotha, S., dan A. Nair. 1995. Strategy and Environment as Determinants of Performance: Evadence from the Japanese Machine Tool Industry. Strategic Management Journal. 16(4): 497±518. Senarairujukanmestilahdibuatmenurutabjadnamapengarang. Dalampadaitupengarangbolehjugamenyenaraikanbahan±bahanrujukanmenurutpengelasan yang sesuai. Satusenaraibukudanrujukanlain yang digunakanolehseseorangpengarangdalamsesuatupenulisanbolehdiberitajuk ³Bibliografi´. Jikasenaraiituhanyameliputijudulkarya yang dirujukataudipetiksahajagunakantajuk ³Rujukan´.

»

PenulisanBibliografi Format APA Sistem
Penulisan Nota Rujukan&Bibliografi Gaya APA Sistem Rujukan yang dimasukkandalamteks, samadasumberrujukanitutelahditerbitkanatautidakhendaklahdirekodkan.Sebagaimanasistem Harvard, menulis nota rujukangaya APA jugamengambilkirasumberrujukanataubahansamadabuku, jurnal, tesis, laman Web dansebagainya. 1. KaedahMenulis Nota RujukanBagiBahan Yang DiambilDaripadaBuku Apabilamengunakansistemini, rujukandalamtekshendaklahditulisatasnamautamapengarangsahaja (tanpanamaringkasannya) sepertiberikut: (i) Meletakkantahunterbitandalamkurunganselepasnamapengarang yang dirujuk. Contohnya: ³Menurut Brown (2005), salahsatufaktor yang menyebabkan guru pendidikankhasmeninggalkanbidangtersebutialahkeranakurangmenerimapengiktirafan´.

(ii) Jikanamapengarangtidakperluditulisdalamayat, makatuliskannamadantahundalamkurungan. Contoh: ³Olehitu, kajianmenunjukkansalahsatu factor yang menyebabkan guru pendiddikankhasmeninggalkanbidangtersebutialahkeranakurangpengiktirafan (Brown, 2005)´

(iii) Sekiranyabahansumber yang dirujukdihasilkanolehduapengarang, tuliskannamakeduaduapengarang. Contohnya: ³Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula, sesuatu program pendidikankhashanyaakandapatdilaksanakandengansempurnasekiranya guru-guru pendidikankhasmenerimapengiktirafandaripadaibubapa´

(iv) Bagitigapengarangataulebih, tuliskan et.al selepasnamapengarangpertama. Contoh: ³Antarasuasanatugas yang dialamioleh guru pendidikankhasdalam program percantumanmasalahpendengaran yang mungkinbolehmemberikesankepadapencapaianakademikmuridadalahpengiktirafan (Podemsky et.al, 1995)´

(v) Gunakanhurufkecil (a,b,c), untukmengenalpastiduaataulebihpenerbitanbagipengarang yang samadandikeluarkanpadatahun yang sama. Contoh: ³Contohperisian yang mengunakanbahasapengaturcaraankekanganialah ILOG Solver (Puget dan Albert, 1994a) ³Pengunaanobjekamatmeluas, terutamadalampengaturcaraankepintaranbuatan (Puget dan Albert, 1994b)

2. RujukanBagiBahan Yang DiambilSelainDaripadaBuku i. Jurnal ContohJurnal: Herrington, A.J (1998). The Prototype as a construct in abnormal psychology. Journal of Abnormal Psychology, 90, 575-585 Cara menulisdalamteks: Menurut, Herrington (1998)«««««

ii. Tesis Contohtesis: FadilahKamsah (2000). Kesedaran IT di kalanganKakitanganawam: SatuTinjauan. Unpublished thesis.UiTM: FakultiPengajianMaklumat. Cara menulisdalamteks: FadilahKamsah(2000), mengatakanbahawa«««.

iii. BahandariLaman Web Contoh Web Clinton, J.E.(1999 september). Malaysia justice on trial. E. Journal. 4(4):12-15. Retrieved October 21, 2000, from the World Wide Web:http://www@babyrib.clnt.gov.com. Cara menulisdalamteks: «««««.(Clinton, 1999).

B. PenulisanBibliografi Gaya APA
Bibliografiialahnama yang diberikanuntuksenaraibuku-buku, manuskripdandan lain-lain penerbitan yang dirujuk ,diterangdandisusunsecarasistematik. Iaterdapatdibahagianbelakangakhiransesebuahpenerbitanbercetak. Penulisanbibliografiperlumengikut format sepertiberikut: i. Mengikutturutanabjad ii. Mengikutaturan yang dimulakandengannamapengarang, tahunterbit, tajuk, tempatterbitdanpenerbit iii. Bariskeduadanseterusnyaditulisketengah (1 tab)

Berikutialahcontoh-contohbibliografimengikutkaedah APA Bahanbercetak ‡ Buku: TiadaPengarang A World of Strangers: Order and action in urban public space.(1999).2nd.ed. New York: Basic Books.

‡ Buku:Seorangpengarang

Lofland, L.(1999). A World of Strangers: Order and action in urban public space. New York: Basic Books.

‡ Buku :DuaPengarang Lofland, L & Taylor, I (1999). The New Criminalogy: For a social theory of deviance. New York: Harper & Row ‡ Buku: TigaPengarang Lofland,L., Young, J. & Taylor, I (1999).The new criminology: For a social theory of deviance. New York: Harper & Row ‡ Buku: LebihdaritigaPengarang Lofland, L., et.al (1999). The new criminology : for a social theory of deviance. New York: Harper & Row. ‡ BukuTerjemahan Rank. O. (1932).Psychology and the soul( William Turner, Trans.) Philadephia: University of Pennsylavania Press.

‡ BukudikarangolehBadanKorporat Commision on intergoverment relations (1995). Report to the President. Washington, DC: Author. Committee of public finance.(1999). Public Finance. New York:Pitman

‡ Buku Yang disunting Friedman, R.J., & Katz, M.M. (Eds.) (1974). The psychology of depression: Contemporary theory and research. New York:Wiley.

‡ Manuskrip yang tidakditerbitkan Hardison, R. (1983).On the shoulders of giant. Unpublished manuscript

‡ ArtikeldariMajalah

Klinger, E. (2000, August).The power of daydreams.Psychology Today.36-44. Shuttle crew studying ozone layer in atmosphere.(2000, April).Time.34

‡ ArtikeldariAkhbar Mohammed Azam Noor. (1999, 3 july).¶Why ZianaZain as literary person for 1998?¶ .New Straits Times : 25

‡ ArtikeldariJurnal Herrington, A.J. (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology. Journal of abnormal psychology, 90, 575-585.

‡ Tesis Abdul Rahman Abdullah (2009). KompetensiKomunikatifdanStrategiKomunikasiBahasa Arab di KalanganPelajarSek.Men.Keb.Agama di Negeri Selangor.TesisDoktorFalsafah: Universiti Malaya.

‡ Doctoral Dissertation Smith A.B. (1999). Anlysis of interaction process and sociometricrelatins developed during theraphy with offenders on probation. :Unpublished doctoral dissertations. New York: New York University.

‡ Seminar/Proceeding Ali Hanafiah, Datuk&Tun Shah Ashari. (12-17 August 1999). µThe effect of DNA testing on convicted felons in Malaysia¶. In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and Their Effects on Human Beings.Kuala Lumpur

‡ Kertaskerjapersidangan Sheehan, W.J. (1999, April). Wicked as hell itself:women in prisons of Georgian London. In the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences. U.K. : Georgia.

‡ Laporan Organization for Economic Cooperation and Development. (1983). Assessing the impacts of technology on society. (Report). Washington DC: U.S.G.P.O.

‡ Kaset Audio Kenny, G. (producer & singer).(1996). Kenny G the moment [cassette]. New York: Arista Records, Inc.

‡ Filem/Pita Audio Habsah Hassan (producer) & Othman Hafsam (director). (2000). SoalHati [Film]. Kuala Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd. Capra, F. (Director & Producer). (1934). It happened one night [Film] Capra, F. (Director & Producer). (1999). It happened one night [Videocassette]

‡ BahanPermainan Chess Set (1999). [Game] Selangor, Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn. Bhd

‡ Peta Derbysgire, E. et al. (2000). Glacier map of Tasmania.[Map]. London: Royal Georgraphical Society.

‡ GambarPotret Rembrabdt. (1999). Two dancers on a stage.[Portrats]. London: National Gallery of Art.

‡ BahanRelia Human development models.(2000). [Realia]. Philadelphia: DCA Educational Products.

‡ Temuramah Mahathir Mohamed (1999, April 20). Prime Minister Malaysia.Personal Interview. Kuala

Lumpur.

‡ Mikrofom James, William. (2000). The principles of psychology.[Microform]. 2nd.Ed.Los Angeles: University of Southern California.

‡ Program televisyen The haze in Malaysia: impact on tourism. (2000 Disember).Majalah 3.With NorazlinaRidzwan. TV3. Damansara, Selangor: SistemTelevisyen Malaysia Berhad.

‡ Alatmudahalih-CD-ROM. Eg :BPO, GPO, IEEE. ‡ On line-INTERNET Clinton, J.E. (1999) September).Malaysian justice on Trial. E. Journal. 4(4): 12-15. Retrieved October 21 2000, from the World Wide Web: http:www@babyrib.clnt.gov.com

‡ E-mail Day, Martha. Mday@usage.uvm.edu. (30 Julay 1999). Review of film---Chicken Run. E-mail to Xia Li (XLI@moose.com).

# Bahaninidisusundandieditdaripada web raihaniah.blogspot.com dan nota Bibliografi APA SistemterbitanPerpustakaanSultanahBahiyah, UUM.Terimakasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful