Anda di halaman 1dari 3

PENYATAAN TAHAP PENGUASAAN

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH


PENDIDIKAN KESENIAN
MUZIK
TAHUN 3

TAHAP BAHASA DAN KEMAHIRAN MUZIK KREATIVITI MUZIK APRESIASI MUZIK KESELURUHAN
PENGUASAAN

- Mengenal elemen muzik dan notasi muzik Mengenal bunyi atau corak Mengenal jenis muzik yang Mengetahui pengetahuan asas
1 dengan bimbingan. irama yang didengar didengar. dan kemahiran asas muzik.
- Mengajuk semula pic dan corak irama yang
didengar serta meniru pergerakan dengan
bimbingan

- Memahami elemen muzik dan notasi muzik. Mengajuk bunyi atau corak Mengecam dan menyatakan Memahami pengetahuan asas
2 - Mengajuk semula melodi dan corak irama irama dan melodi yang didengar. jenis muzik. dan kemahiran asas muzik.
yang didengar serta meniru pergerakan.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran Mengaplikasi pengetahuan dan Menjelaskan tentang muzik Mengaplikasikan pengetahuan
3 bahasa muzik dalam aktiviti muzik. kemahiran muzik untuk dengan mengaplikasi dan kemahiran dalam aktiviti
menghasilkan kesan bunyi dan pengetahuan dan kemahiran muzik.
corak irama mudah. muzik.

Mempamerkan kemahiran permainan alat Menentukan medium yang Membuat ulasan muzik Menganalisis karya menggunakan
4 perkusi atau permainan rekoder atau kemahiran sesuai untuk mencipta kesan pilihan sendiri menggunakan pengetahuan dan kemahiran
nyanyian atau bergerak mengikut muzik dengan bunyi dan corak irama mudah. pengetahuan dan kemahiran muzik.
ketepatan yang tinggi muzik dengan bimbingan.
Mempamerkan kemahiran permainan alat perkusi Mengimprovisasi idea muzik Membuat ulasan muzik Menilai karya menggunakan
5 atau oermainan rekoder atau kemahiran dalam penciptaan kesan bunyi pilihan sendiri menggunakan pengetahuan dan kemahiran
menyanyi mengikut muzik dengan ketepatan yang dan corak irama mudah. pengetahuan dan kemahiran muzik.
tinggi secara konsisten. muzik.

Menghasilkan persembahan muzik secara kreatif, Mencipta dan Membuat perbandingan dua Menjana idea kreatif dalam
6 ekspresif, konsisten dan natural. mempersembahkan hasil ciptaan jenis muzik pilihan sendiri pengkaryaan muzik.
kesan bunyi dan corak irama dengan menggunakan
mudah pengetahuan dan kemahiran
muzik.
PENYATAAN TAHAP PENGUASAAN
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
PENDIDIKAN KESENIAN
PSV
TAHUN 3

TAHAP BAHASA DAN KEMAHIRAN SENI VISUAL KREATIVITI DAN APRESIASI SENI VISUAL KESELURUHAN
PENGUASAAN INOVASI SENI VISUAL

Mengenal bahasa seni visual pada karya. Mengenal pasti idea Menerangkan hasil karya sendiri. Mengetahui pengetahuan asas
1 dalam aktiviti dan kemahiran asas seni visual.
penghasilan karya.

Menerangkan penggunaan bahasa seni visual Memahami idea dalam Menjelaskan hasil karya sendiri dan Memahami pengetahuan asas
2 yang terdapat pada karya aktiviti penghasilan rakan. dan kemahiran asas seni visual.
karya
Mengaplikasi kemahiran dan pengetahuan bahasa Mengaplikasikan idea Menghuraikan hasil karya dengan Mengaplikasikan pengetahuan
3 seni dalam aktiviti penerokaan.. dalam aktiviti menggunakan bahasa seni visual. dan kemahiran kesenian dalam
penghasilan karya. aktivtiti penerokaan dan amali
seni visual.
Menganalisis karya seni menggunakan Menganalisis idea Menganalisis hasil karya dengan Menganalisis karya menggunakan
4 pengetahuan dan kemahiran seni dalam aktiviti dalam aktiviti bahasa seni visual dan teknik serta pengetahuan dan kemahiran seni
penerokaan. penghasilan karya proses. visual.

Menentukan penggunaan bahasa seni visual, Menilai idea kreatif dan Menilai karya dengan menggunakan Menilai karya menggunakan
5 media, teknik dan proses yang sesuai dalam inovatif dalam aktiviti pengetahuan dan kemahiran seni pengetahuan dan kemahiran seni
aktiviti penerokaan. penghasilan karya. visual. visual

Menjana idea kreatif dalam aktiviti penerokaan. Menzahirkan idea Membuat ulasan terhadap Menjana idea kreatif dalam
6 kreatif dan inovatif penggunaan bahasa seni visual, media, pengkaryaan seni visual yang
dalam aktiviti teknik dan proses pada karya yang inovatif.
penghasilan karya. dipamerkan serta menghubungkaitkan
seni dengan diri sendiri, alam sekitar
dan disiplin ilmu yang lain.
PROJEK SENI MUZIK SERTA SENI VISUAL
KRITERIA ASPEK YANG DINILAI
PENGLIBATAN KREATIVITI AMALAN NILAI MURNI
Semua ahli dalam kumpulan memainkan Menggunakan imaginasi yang tinggi dan Semua ahli dalam kumpulan mempamerkan amalan
peranan dengan cemerlang sebelum, semasa menterjemahkan idea secara kreatif dalam nilai murni untuk menjayakan persembahan muzik.
CEMERLANG dan selepas persembahan muzik serta projek persembahan muzik serta
seni visual.
Beberapa ahli dalam kumpulan memainkan Menggunakan imaginasi dan menterjemahkan Beberapa ahli dalam kumpulan mempamerkan
peranan dengan cemerlang sebelum, semasa idea dalam persembahan muzik. amalan nilai murni untuk menjayakan persembahan
BAIK dan selepas persembahan muzik. muzik.

Semua ahli dalam kumpulan kurang memainkan Kurang menggunakan imaginasi dan Semua ahli dalam kumpulan kurang mempamerkan
peranan sebelum, semasa dan selepas menterjemahkan idea dalam persembahan amalan nilai murni untuk menjayakan persembahan
MEMUASKAN persembahan muzik. muzik. muzik.

Anda mungkin juga menyukai