Anda di halaman 1dari 31

Tema 4

1. Huraikan faktor-faktor berlakunya Pemberontakan Boxer di China pada abad ke-19


2. Huraikan tranformasi ekonomi , sosial dan pendidikan yang dilakukan untuk
memelihara kedaulatan China pada abad ke-19 .
3. Perluasan kuasa barat di lndia telah membawa transformasi sosial, ekonomi dan
pendidikan dari tahun 1828 hingga tahun 1856 . Bincangkan
4. Gerakan Menguatkan Diri (1861-1895) merupakan satu usaha untuk membangunkan
semula kedaulatan China tetapi telah menemui kegagalan . Jelaskan faktor-faktor
yang menyebabkan gerakan tersebut gagal

5. campur tangan British dalam adat resam masyarakat tempatan merupakan faktor
utama tercetus peristiwa dahagi pada tahun 1857. Nilaikan pernyataan ini (mesti buat
penilaian…ada wacana penilaian untuk soalan ini.)
6. Bincangkan transformasi ekonomi,sosial dan politik dalam gerakan menguatkan diri
(gmd) di china pada tahun1861-1895.
7. Sejauh manakah pakatan tentera merupakan faktor yang mencetuskan perang dunia
pertama.
8. Huraikan kesan-kesan Perang Dunia Pertama dari aspek sosial dan ekonomi
9. Huraikan kesan-kesan perang dingin pada tahun 1945-1955.
10. Huraikankan Perang Dingin di Asia pada tahun 1945-1955
11. “Pendidikan Barat yang diperkenalkan British merupakan penyebab utama
nasionalisme di India.”Setujukah anda dengan pernyataan tersebut?Bincangkan.
12. Nilaikan peranan Maharma Gandhi dalam perjuangan kemerdekaan India.
13. Bincangkan corak dekolonisasi ke atas penjajahan British di India oleh Mahatma
Ghandhi sebelum perang Dunia Kedua.
14. “Peristiwa Gerakan 4 Mei yang berlaku pada tahun 1919 telah memulihkan keadaan
China daripada ancaman kuasa asing ke arah pembentukan sebuah negara yang
merdeka .” Bincangkan
15. Huraikan faktor-faktor yang mendorong penubuhan pertubuhan perjanjian atlantik
utara (NATO)
16. Terangkan penglibatan amerika syarikat dan united kingdom dalam NATO

SOALAN 1 :
HURAIKAN FAKTOR-FAKTOR BERLAKUNYA PEMBERONTAKAN BOXER
DI CHINA PADA ABAD KE-19.

Pemberontakan Boxer yang tercetus di China pada tahun 1899 adalah disebabkan
oleh penguasaan kuasa asing di China yang menimbulkan ketidakpuasaan dalam kalangan
penduduk China. Pemberontakan ini bertujuan untuk menghalau kuasa asing dari negara
China dan membunuh orang Cina yang beragama Kristian. Terdapat beberapa faktor yang
mendorong pemberontakan boxer di China.
Faktor yang pertama ialah sentimen anti-orang asing dalam kalangan rakyat
Cinadan penduduk istana. Pencerobohan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa Barat sejak
Perang CanduPertama menimbulkan semangat anti-orang asing dalam kalangan rakyat
Cina. Semangat anti-orangasing juga menebal dalam kalangan sarjana dan pembesar
istana. Misalnya, Kang-I, Maharani Dowager dan Putera Chuang. Semangat anti-orang
asing ini telah menyebabkan rakyat Cina dan pihak istana berganding tenaga untuk
mengusir orang asing dari China. Jelaslah bahawa, semangat anti-orang asing yang kuat
dalam kalangan penduduk rakyat China dan pembesar istana menjadi pendorong utama
tercetusnya pemberontakan Boxer.
Selain itu, sentimen anti-kristian. Mubaligh-mubaligh Kristian bertindak
menyebarkan agama Kristian dengan rakyat Cina. Hal tersebut disebabkan oleh perjanjian
Whampoa dan Konvensyen Peking yang membenarkan mibaligh Kristian menjalankan
aktiviti keagamaan di Pelabuhan-pelabuhan dan Kawasan pedalaman. Tindakan
mubaligh-mubaligh Kristian mencemaskan golongan koservatif yang beranggapan ajaran
krisitan bertentangan dengan ajaran Confucianisme, Buddhisme dan Taoisme yang
menjadi amalan mereka sejak turun-temurun. Campur tangan mubaligh Kristian dalam
hal ehwal tempatan telah menimbulkan kemarahan orang Cina. Nyatalah bahawa
tindakan mubaligh-mubaligh kritistian di China menyebabkan pemberontakan boxer
berlaku.
Faktor yang seterusnya ialah penguasaan ekonomi oleh kuasa asing. Hal ini
dikatakan demikian kerana kemasukan barang-barang asing menyebabkan perusahaan
tempatan seperti perusahaan tekstil dan pertukangan tangan terjejas. Keadaan bertambah
buruk apabila, bilangan penduduk tempatan yang menganggur meningkat. Ekonomi
negara China yang telah dikuasai oleh kuasa-kuasa asing menimbulkan perasaan benci
rakyat tempatan terhadap orang-orang asing. Ekonomi yang telah dikuasai oleh kuasa
asing mendorong pemberontakan boxer di China tercetus.
Faktor lain ialah masalah kewangan. Kerajaan China menghadapi masalah
kewangan apabila mereka terpaksa membayar ganti rugi perang kepada kuasa-kuasa
Barat. Bagi menangani masalah ini, kerajaan China terpaksa memperkenalkan cukai-
cukai baharu yang membebankan rakyat. Hal yang demikian menyebabkann golongan
petani dan penganggur menyertai pemberontakan bagi menghalau orang asing dari
China. Berdasarkan huraian yang dinyatakan di atas, jelaslah bahawa masalah kewangan
yang membebankan rakyat menyebabkan berlakunya pemberontakan Boxer di China.
Kesimpulannya, penguasaan kuasa asing di China yang menjejaskan hak-hak
penduduk tempatan Cina telah menyebabkan penduduk Cina terdorong menyertai
pemberontakan maka tercetuslah pemberontakan boxer di China pada abad ke-19.

SOALAN 2 :
HURAIKAN TRANFORMASI EKONOMI , SOSIAL DAN PENDIDIKAN
YANG DILAKUKAN UNTUK MEMELIHARA KEDAULATAN CHINA
PADA ABAD KE-19 .

BIL KANDUNGAN CATATAN

1. PENGENALAN

1.Kekalahan China kepada pihak lnggeris dalam Perang


Candu 1 dan Candu 2 telah membuka ruang kepada barat
meluaskan kuasa di China .
2. Pemimpin China mula mengkaji semula kekuatan
negara untuk mengekalkan kedaulatan China .
3. Oleh itu, idea pemulihan China melalui Gerakan
Menguatkan Diri sebagai proses pemodenan dalam sektor
perdagangan ,pendidikan dan sebagainya .

2. ISI-ISI
1. Mengubah dasar yang lebih terbuka dengan kuasa
barat Oleh itu, tidak dijadikan alasan barat untuk
menyerang dan meluaskan kuasa di China . Putera Kung,
putera kepada Maharaja Tung Shih telah membuka
pejabat hal-ehwal luar dan kelas penterjemahan di China .
- Sebuah institusi ( Tsungli Yamen) ditubuhkan tahun
1861 bertujuan mengendalikan hubungan China dan
negara luar lain .
- Usaha penterjemahan juga dilakukan pada tahun 1880
bagi tujuan mengendalikan hubungan China dengan
negara luar. Contoh karya barat lebih kurang 98 berjaya
diterbitkan pada tahun tersebut .

2. Bidang ekonomi telah bertukar kepada kehendak


barat yang lebih luas dan moden ( terbuka ) .
Pengawas Perdagangan antarabangsa diwujudkan untuk
mengurus soal perdagangan dan menjadi diplomat.
-Dalam usaha merealisasikan kemajuan dalam industry,
China mengamalkan konsep pensyarikatan. Melalui
konsep ini , kerajaan berperanan menyelaras projek
tertentu manakala pelaksanaan diserah kepada pihak
swasta dan para saudagar.
-Syarikat perlombongan moden ditubuhkan untuk
menjalankan usaha perlombongan arangbatu. Kemudian
dengan kerjasama pakar daripada barat berjaya
meluaskan perniagaan dengan membuat kereta, gerabak
kereta api dan pemasangan dawai telefon . Jabatan
Pentadbiran Telegraf Diraja di
pertanggungjawab dalam pemasangan wayar telegraf di
Bandar utama China .

3. Dalam bidang pendidikan , China telah membawa


masuk pakar daripada barat untuk membimbing
pelajar tempatan dalam bidang tertentu seperti
matematik, bahasa asing dan psikologi. Pegawai
tempatan juga dihantar ke luar negara untuk mempelajari
teknologi barat.Sehubungan itu, pejabat percetakan kecil
dimulakan untuk menerbitkan buku dalam bidang yang
berbeza . Sekolah teknik untuk kemahiran dan pendidikan
sains barat juga ditubuhkan .
-Maktab untuk mempelajari bahasa asing ditubuhkan
seperti Tungwen Kuan. Tujuan untuk memenuhi syarat
Perjanjian Tienstin yang mahukan bahasa lnggeris
dijadkan bahasa perundingan .
3. PENUTUP
Tranformasi di China tidak berjaya kerana tidak disokong
penuh oleh Maharani Dowager yang memegang tampok
pemerintahan China abad ke-19. Malahan pembaharuan
tersebut mendapat tentangan daripada kerajaan Manchu
dan beberapa pemimpin China yang berpengaruh ketika
itu

SOALAN 3:
PELUASANKUASA BARAT DI INDIA TELAH MEMBAWA KEPADA
TRANSFORMA SISOSIAL, EKONOMI DAN PENDIDIKAN PADA ABAD KE-19.
BINCANGKAN.

PENGENALAN
- British ialah kuasa barat yang melakukan imperialisme di India secara berperingkat-
Peringkat mulai pertengahanabad ke-18. pada peringkat awal penjajahan India dilakukan
oleh SHTI dan diikuti pemerintahan Mahkota( Crown Colony ). British telah berjaya
menguasai wilayah2 India melalui cara “pengilhakan”. Antara 3 pegawaiutama British
yang mengetuai pemerintahan British di India ialah. Lord William Bentick, Lord
Elllenborough dan Lord Dailhousie. Penjajahan British telah meninggalkan kesan2 sosio-
ekonomi

ISI PENTING:
Transformasi Sosial (Adat-Adat Tradisional)

- British bertindak hapuskan adat-adat lama dan perhambaan


- Lord William Bentick hapuskanadat Suttee, Thuggee & bunuhbayi perempuan
- Adat “Suttee ialah adat membakar balu hidup-hidup semasa upacara pembakaran mayat
suaminya yang meninggal dunia
- Adat “Thugee” ialah amalan merompak dan membunuh pedagang2 atas nama Dewi
Kali
-amalan membunuh bayi perempuan ialah amalan lama kerana bayi perempuan dianggap
pembawa malang dan ibu bapa tidak mampu menyediakan “dowry” perkahwinan
- Usaha Bentick diteruskan lagi oleh Lord Dailhousie yang memperkenalkan
Akta Kahwin Semula Janda/ balu kematian suami
- Lord Elllenborough pula telah mengharamkan amalan sistem perhambaan

Transformasi Ekonomi
- dilakukan oleh Lord William Bentick ekoran masalah kewangan SHTI
- puncanya menanggung kos Perang Inggeris-Burma I
- beberapa langkah drastic untuk penjimatana dilakukan seperti kurangkan kakitangan
awam, tamatkan kerja askar2 SHTI & kurangkan elaun
- langkah2 beliau menambahkan perbendaharaan British namun menimbulkan rasa
tTidak puashati penduduk India

Transformasi Pendidikan
- dilakukan oleh Lord William Bentick
- Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar IPT &tubuhkan Kolej Perubatan Calcutta dan
Eiphstone College di Bombay
- Lord Ellenborough memperkenalkan Akta Pendidikan 1854
Ia menjadi asas penubuhan institusi pendidikan di India secara berperingkat
- Jabatan Pendidikan ditubuhkan di setiap daerah
- geran dan bantuan kewangan turut diberikan kepada sekolah2 swasta

KESIMPULAN
- perubahan sosial dan ekonomi oleh British di India pada tahap awal telah menerima
tentangan penduduk tempatan sehingga mencetuskan Pemberontakan Dahagi 1857
- namun pada jangka masa panjang, ia telah member kesan positif dan melahirkan
golonganintelektual yang menjadi pemimpin gerakan kebangsaan di Inda

Soalan 4:
Gerakan Menguatkan Diri (1861-1895) merupakan satu usaha untuk
membangunkan semula kedaulatan China tetapi telah menemui kegagalan .
Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gerakan tersebut gagal

BIL KANDUNGAN CATATAN

PENGENALAN

1.Kekalahan China dalam Perang Candu dengan British


telah memeberi kesan besar kepada China. Lni
menyebabkan timbul kesedaran dalam kalangan
pembesar China untuk memodenkan dan melindungi
kedaulatan China .
2. Langkah pemodenan diusahakan dikenali sebagai
Gerakan Menguatkan Diri . Walaupun pelbagai langkah
pemodenan diambil , namun rancangan ini menemui
kegagalan kerana pelbgai faktor.

ISI-ISI

1. Ketiadaan pemimpin yang cekap dan dinamik


menyebabkan uasaha pemodenan gagal dicapai
sepenuhnya .
- terdapat pemimpin yang disingkirkan daripada istana
kerana bimbang akan mengugat kedudukan raja seperti
Putera Kung pada tahun 1875.
-Kerajaan pusat juga tidak memberi bantuan dan
kerjasama kepada gabenor wilayah untuk menjalankan
pemodenan kerana Maharani Dowager yang memegang
pemerintahan ketika itu bersifat antipemodenan .
2. Mendapat tentangan daripada golongan konsevatif di
istana Ching . Mereka menentang selepas Putera Kung
disingkirkan dan tidak menyokong sikap Maharani
Dowegar yang membelanjakan wang untuk kepentingan
diri . Dalam masa yang sama , golongan pegawai kerajaan
tidak menyokong pemodenan kerana masih dikongkong
dengan adat resam dan ajaran Confucius .

3. Kegagalan juga disebabkan factor kewangan. China


menghadapi masalah ini akibat bencana alam seperti
kemarau dan banjir pada tahun 1840-an . Dalam masa
yang sama memperuntukan kewangan menangani
peperangan dan pemberontakan dalam negeri . Kerajaan
juga terbeban dengan pembanyaran gantirugi kepada
kuasa barat selepas kalah dalam peran Candu l dan ll .
Oleh itu , pemodenan tidak dapat dilaksanakan dengan
jayanya .

4. Pemodenan yang terhad membawa kepada kegagalan


gerakan ini . Kerajaan China tidak bersedia melakukan
pembaharuan radikal dan tidak bersedia melakukan
rombakan serta menyusun semula institusi-institusi
tradisonal bagi memodenkan negara secara
keseluruhannya. Pemodenan hanya meminjam teknologi
barat. Ini menyebabkan hasil pemodenan hanya terhad
dalam bidang ketenteraan dan teknologi sahaja.

5. Faktor terakhir kegagalan Gerakan ini ialah kelemahan


kerajaan Manchu sendiri .Kerajaan tidak mempunyai
sistem pentadbiran yang teratur dan sistematik malah
tidak dapat mengawal amalan rasuah dan penyelewengan
dalam kalangan pegawai kerajaan . Kerajaan Manchu juga
terlibat dengan penyalah gunaan dana yang
diperuntukkan oleh kerajaan pusat bagi melaksanakan
program pemodenan

KESIMPULAN.

Usaha memajukan negara melalui Gerakan Menguatkan


Diri bagi menjamin kedaulatan China telah menemui
kegagalan disebabkan beberapa faktor. Kegagalan
tersebut menyebabkan masyarakat China mula mengubah
tanggapan kepada kepimpinan Manchu dan akhirnya
membawa kepada kejatuhan Manchu dalam Revolusi
1911.

SOALAN 5:
CAMPUR TANGAN BRITISH DALAM ADAT RESAM MASYARAKAT
TEMPATAN MERUPAKAN FAKTOR UTAMA TERCETUS PERISTIWA DAHAGI
PADA TAHUN 1857. NILAIKAN PERNYATAAN INI (mesti buat penilaian…ada
wacana penilaian untuk soalan ini.)

PENDAHULUAN Pada tahun 1857, berlakunya penentangan terhadap pemerintahan British yang
dikenali sebagai Dahagi India. Dahagi India merupakan pemberontakan yang
dilancarkan oleh sepoi-sepoi yang menentang pemerintahan British di india. Orang
India menganggap Dahagi sebagai perjuangan untuk membebaskan Negara dari
penjajahan British. Selain sepoi, golongan putera,nawad, dan pembesar yang
kehilangan gelaran, tanah dan kuasa ,turut menyertai pemberontakan
tersebut. Dahagi berlaku secara setempat dan hanya melibatkan beberapa
buah kawasan tertentu sahaja. Sebahagian besar penduduk tidak terlibat
dalam pemberontakan tersebut. Dalam pada itu ,bukan semua askar bangkit
menentang British. Askar-askar Sikh dan rejimen tempatan yang lain
bertindak menyebelahi British. Campur tangan british dalam adat resam
masyarakat telah menimbulkan kemarahan sehingga mencetuskan peristiwa
dahagi 1857.
FAKTA Campurtangan British dalam adat resam masyarakat tempatan
HURAIAN/ Penghapusan amalan Suttee
Amalan suttee adalah amalan yang di amalkan oleh penduduk beragama Hindu
CONTOH sejak turun-temurun lagi. Mengikut adat ini,balu yang kehilangan suami akan
dibakar bersama-sama mayat suaminya semasa upacara pengebumian.
Pada tahun 1828, Lord William Bentick merupakan Gabenor Jeneral British di
India telah menggubal undang-undang untuk mengharamkan amalan ini.
Penghapusan amalan Thuggee
Amalan thuggee merupakan aktiviti merompak dan pembunuhan yang
dilakukan oleh kumpulan –kumpulan agama yang bersenjata terhadap saudagar
dan pengembara. Kumpulan ini menjalankan kegiatan mereka,iaitu menyamar
dan melakukan pembunuhan atas nama Dewi Kali. Amalan ini menimbulkan
ketakutan dan kebimbangan dalam kalangan penduduk ,tetapi amalan ini
mendapat sokongan dari pada golongan agama. Lord William Bentick bertindak
mengharamkan amalan ini .
Penghapusan amalan bunuh bayi perempuan
Diamalkan oleh masyarakat India sejak turun-temurun. Mereka menganggap
bayi perempuan adalah beban kepada mereka apabila besar kelak. Hal ini
disebabkan keluarga anak perempuan terpaksa membayar dowri (mas kawin)
yang tinggi kepada bakal suami mereka.
Lord William Bentick mengharamkan amalan ini kerana dianggap tidak
berperikemanusiaan.
Pengenalan Akta Kahwin semula
Lord Dalhousie telah meluluskan akta kawin semula bagi balu-balu Hindu. Akta
ini bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat Hindu.
Tindakan memperkenalkan akta ini menyebabkan penduduk tempatan
mengaggap British menghina amalan trdisi mereka.
Contoh adat resam di India ialah adat suttee, amalan thuggee dan membunuh
bayi perempuan.
PENEGASAN ISI Tindakan British menimbulkan kemarahan penduduk yang beragama hindu
terhadap pemerintahan British. Kemarahan memuncak dengan tercetusnya
Dahagi pada 1857.
FAKTA Pengenalan Sistem Pendidikan Barat
HURAIAN/ British menjadikan bahasa Inggeris sebagai kata penghantar bagi sekolah dan
kolej. Bahasa Inggeris juga dijadikan bahasa rasmi dalam bidang pentadbiran
CONTOH dan kehakiman. Jawatan-jawatan penting di berikan kepada yang penduduk
yang berpendidikan Inggeris. Perubahan ini tidak di senangi oleh penduduk
tempatan kerana jawatan tinggi tidak diberikan kepada penduduk tempatan yang
tidak berpendidikan Inggeris. Pendidikan yang disebarkan oleh orang Inggeris
dianggap sebagai percubaan menyebarkan agama kristian.
Contoh pendidikan barat di India ialah sekolah Inggeris dan Kolej yang
berdasarkan sukatan daripada England.
PENEGASAN ISI Menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat terhadap
penjajah yang akhirnya mencetuskan Dahagi.
FAKTA Pengenalan Teknologi Barat
HURAIAN/ Pemerintahan British memperkenalkan sistem perhubungan dan pengangkutan
moden yang telah mengancam amalan tradisi masyarakat India. Pengenalan
CONTOH sistem pengangkutan Barat turut mengancam amalan kasta yang di warisi sejak
turun-temurun oleh masyarakat India.
Masyaraat India hanya dibenarkan menaiki gerabak kelas ketiga manakala kelas
pertama dan kedua pula untuk pegawai- pegawai Inggeris. Perkembangan ini
menjejaskan imej masyarakar India daripada kasta tinggi kerana mereka juga
terpaksa menaiki gerabak kelas ke-3 bersama dengan penduduk kasta rendah.
Contoh teknologi barat ialah landasan keretapi dan sistem telegraf.
PENEGASAN ISI Pengenalan teknolog Barat di anggap sebagai satu langkah British untuk
mencemarkan adat resam dan agama Hindu. Keadaan ini menimbulkan rasa
tidak puas hati dikalangan masyarakat India dan akhirnya tercetuslah Dahagi
India.
FAKTA Dasar Pengilhakan
HURAIAN/ Menurut dasar ini, lord Dalhausie telah merampas hak dan kedaulatan
pemerintah tempatan dengan mengilhakan wilayah-wilayah yang ditadbir oleh
CONTOH mereka. Dasar pengilhakan ini dilaksanakan berpandu pada tiga alasan, iaitu
undang-undang lesap waris, hak menakluk kuasa agung dan salah tadbir
tempatan. Menerusi dasar ini , Lord Dalhausie mengilhakan beberapa buah
wilayah seperti Punjab, Karnatik, Tanjor, Jhansi, Baghat, Jaitpur, Oudh, dan
Sambalpur.
Seperti Nana Sahed, Nawab dari Karnatik dan raja Tanjor menyertai
penentangan terhadap penjajah British.
Nana Sahed merupakan anak angkat Baji rao (pemerintah wilayah Peshawar)
tidak berpuas hati dengan tindakan British membatalkan bayaran pencen yang
patut diberikan kepadanya serta merampas tanah milik ayahnya.
Nawab menentang tindakan British meletakkan wilayah Oudh dibawah pentadbiran
mereka atas alasan keadaan huru hara di oudh dan amalan rasuah.

PENEGASAN ISI Dasar ini menjejaskan maruah pemerintah tempatan hingga menyebabkan putra-
putra raja tempatan menyertai penentangan terhadap British. Dasar pengilhakan
yang diperkenalkan oleh Lord Dalhausie merancakkan penentangan penduduk
India terhadap penjajahan British.
FAKTA Perasaan dendam terhadap Sepoi India.
HURAIAN British telah melantik sepoi-sepoi daripada kalangan kaum Brahmin dan rajput
yang terdiri daripada golongan berkasta tinggi di Wilayah Oudh. Tindakan British
/CONTOH menghantar sepoi-sepoi India ke luar negara menimbulkan kemarahan kerana
tindakan tersebut mencemarkan imej dan maruah mereka yang berkasta tinggi.
Malah terdapat kepercayaan dalam penganut agama hindu bahawa kesucian kasta
mereka akan hilang apabila mereka melintasi lautan.
Sepoi-sepoi India daripada rejimen 47 yang diarahkan untuk berkhidmat di
Myanmar enggan mematuhi arahan hingga menyebabkan rejimen tersebut terpaksa
dibubarkan
PENEGASAN ISI Faktor serta merta yang menyebabkan Dahagi India tercetus ialah perasaan
tidak puas hati dalam kalangan sepoi-sepoi India.
FAKTA Pengenalan Peraturan Baharu
HURAIAN / Akta penjajahan Punjab 1907. Menerusi akta ini, kerajaan British bertindak
CONTOH meninggikan cukai tanah dan mengenakan bayaran bagi bekalan air.
Tindakan ini telah menambahkan beban golongan petani dan mereka terpaksa
menaggung hutang serta hidup dalam keadaan miskin. Selain itu, pihak
pemerintah British juga tidak menggalakkan kegiatan mengimport barangan
dari negara luar.
Contoh peraturan baru ialah Akta Penjajahan Punjab 1907.
PENEGASAN ISI Tindakan ini telah menimbulkan rasa tidak puashati dalam kalangan masyarakat
India terhadap pentadbiran British sehingga mencetuskan Dahagi india 1857.
FAKTA Akta pengambilan khidmat awam
HURAIAN / Semasa pentadbiran Lord Canning akta pengambilan khidmat awam
CONTOH memberikan kuasa kepada pihak British untuk menghantar tentera berkhidmat
dalam dan luar negara. Akta ini tidak disokong oleh tentera India kerana mereka
tidak mendapat elaun tambahan.
Tentera India juga menentang amalan diskriminasi yang diamalkan oleh
pentadbiran Britsh.
Contohnya dalam soal kenaikkan pangkat dan jawatan.Tentera India diberi gaji
yang rendah dan mendapat layanan yang kurang baik.
PENEGASAN ISI Akta ini menimbulkan kemarahan di kalangan tentera India dan akhirnya
mencetuskan Dahagi India 1857.
FAKTA Kes senapang Riffle Royal Enfield
HUTRAIAN / Sepoi-sepoi India mendapat tahu bahawa minyak yang digunakan untuk
CONTOH membersihkan senapang riffle royal enfield mengandungi lemak babi dan lemak
lembu.
Contohnya sepoi-sepoi India yang menggunakan senapang tersebut perlu
mengigit hujung peluru yang telah disapu dengan lemak babi dan lemak lembu.
PENEGASAN ISI Perkembangan ini menyebabkan sepoi-sepoi yang beragama hindu dan Islam
merasakan bahawa pentadbiran British segaja melakukan hal-hal yang demikian
untuk menghina kedua-dua agama.
KESIMPULAN Selepas berjaya menumpaskan Dahagi, British melakukan rombakan dalam
sistem pentadbiran di India. British membubarkan SHTI dan meletakkan
pentadbiran India dibawah mahkota British.
Peristiwa ini juga menyebabkan pemerintahan Mughal di India berakhir apabila
Maharaja Bahadur Shah II ditangkap dan dibuang negeri ke Myanmar.
SOALAN 6:
BINCANGKAN TRANSFORMASI EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK DALAM
GERAKAN MENGUATKANDIRI (GMD) DI CHINA PADA TAHUN 1861-1895.

PENDAHULUA Menjelang pertengahan abad ke-19, kuasa- kuasa Barat ingin mengukuhkan
N pengaruh di negara China. Kekalahan China dalam Perang Candu Pertama
danP erang Candu Kedua telah member kesedaran kepadapegawai-pegawai
istana dan pemimpin wilayah untuk memodenkan negara China melalui
transformasi yang dikenali sebagai Gerakan Menguatkan Diri. Terdapat
pelbagai langkah yang telah dilaksanakan dalam gerakan ini bagi memperoleh
ilmu daripada negara-negara Barat bagi memodenkan China.

FAKTA
Pelaksanaan Projek Ekonomi

HURAIAN/ Kerjaan China menghadapi masalah ekonomi kerana menanggung hutang


CONTOH yang banyak dan terpaksa membayar gantirugi kepada kuasa-kuasa Barat.
Kerajaan telah melaksanakan projek ekonomi berasaskan prinsip
‘penyeliaan kerajaan dan pengelolaan saudagar-saudagar. Dibawah konsep
pensyarikatan ini industry berorientasikan keuntungan akan dimilikioleh
kerajaan manakala pengurusan dikendalikan oleh saudagar-saudagar dibawah
kawalan kerajaan.

Contoh projek yang dilaksanakan ialah Merchants Steam Navigation


Company (1872) yang merupakan syarikat perkapalan China yang pertama
dalam bidang pengangkutan, syarikat perlombongan arang batu di Kaiping
(1877) dengan bantuan jurutera Barat Menubuhkan syarikat menjual mesin,
membuat gerabak kereta api dan pemasangan
dawai telefon.

Dibawah program GMD, kerajaan menggalakan rakyat memulakan pelbagai


jenis industry tempatan secarakecil-kecilan. Bebera pakilang telah didirikan
seperti kilang kain bulu di Luchow (1878), kilang kain kapas dan kertas di
Shanghai oleh Li Hung Chang(1891).

Kerajaan juga mengambillangkah untuk memajukan sektor pertanian dengan


Menggalakkan petani mengusahakan tanah pertanian yang terbiar, meneroka
kawasan baru terutama di wilayah Sinkiang dan menjual tanah kepada petani
dengan harga yang murah. Transformasi lain yang dibuat dalam aspek
pertanian ialah membina system saliran dan pengairan, mengurangkan cukai
pertanian dan bantuan seperti benih dan baja di berikan.

Untuk kepentingan ekonomi, sistem perhubungan dan pengangkutan


dimajukan. Pada tahun1876,landasan kereta apimenghubungkan Shanghaidan
Tientsin didirikan dengan kerjasama Syarikat Jardine dan Matheson.

PENEGASAN Semua usaha transformasi ekonomi ini adalah bertujuan untuk menambahkan
ISI pendapatan negara danmeningatkan pengeluaran hasil pertanian bagi
membangunkan ekonomi.

FAKTA Transformasi pendidikan


HURAIAN/ Kerajaan China mengambil inisiatif menubuhkan Maktab Bahasa yang
CONTOH dikenali sebagai Tung-wen Kuan di Peking. Maktab ini di tubuhkan untuk
mengajar bahasa-bahasa Eropah dan ilmu pengetahuan Barat kepada
pegawai-pegawaikerajaan China. Pembelajaran bahasa-bahasa asing seperti
bahasa Inggeris, Rusia, Perancis, Jerman dan Jepun ditekankan di samping
pengajaran mata pelajaran barat seperti sains, astronomi, ekonomi, politik dan
undang-undang. Maktab ini juga berperanan sebagai pusat penterjemahan
ilmu pengetahuan Barat di China. Beberapa maktab bahasa lagi turut
didirikan di Shanghai (1863), Canton (91864 ) dan Foochow(1866).
Pada tahun 1893, sebuah sekolah menguatkan diri ditubuhkan di Wuchang
oleh Chang Chih-tung. Selain itu, sekolah-sekolah praktikal
(pengkhususan)didirikan seperti Sekolah teknikal di Tientsin (1879), Taku
(1881) dan Dairen (1887). Sekolah pendidikan sains Barat pula di tubuhkan di
Canton pada tahun 1880. Sekolah pelayaran dan membina kapal turut
ditubuhkan.
Di bawah program GMD juga kerajaan telah menghantar pelajar-pelajar
keluar Negara seperti ke Amerika Syarikat, Britaindan Perancis. Kerajaan
juga menghantar beberapa pegawai keluarnegara untuk mempelajari
teknologi Barat.
PENEGASANISI Jelaslah bidang pendidikan memainkan peranan penting dan berkesan untuk
memodenkan negara China melalui penguasaan bahasa dan ilmu Barat
FAKTA
Transformasi politik

HURAIAN/ Pada tahun 1861, Tsungli Yamen ditubuhkan bagimenguruskan hubungan


CONTOH diplomatic kerajaan China dengan negara-negara Barat. Jabatan ini diketuai
oleh Putera Kungdan dibantu oleh seorang pegawai British, Horatio Nelson.

Kerajaan China juga telah membenarkan penubuhan Pejabat Perwakilan


Asing di Peking. Pada tahun 1866, kerajaan China menghantar perwakilan ke
negara Barat seperti Britain, Perancis, Amerika Syarikat, Belguim, Denmark,
Sweden dan Belanda. Hasilnya menjelang tahun 1879, terdapat beberapa
Pejabat Kedutaan China ditubuhkan diLondon (1877), Berlin (1877), Paris
(1878), Washigton (1878)dan St. Petersburg (1879).

Kerajaan China juga melantik pesuruh jaya perdagangan bagi mengendlikan


hal ehwal Perdagangan dengan orang Barat yang ditempatkan di pelabuhan
Nanking dan Tientsin.

PENEGASANISI Transfomasi dalam bidang politik telah dapat meningkatkan hubungan


diplomatic dengan negara-negara Barat bagi membolehkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi Barat.

FAKTA Transformasi ketenteraan

HURAIAN/ Usaha-usaha memodenkan bidang ketenteraan ini antaranya ialah dengan


CONTOH menyusun semula sistem ketenteraan berasaskan sistem Barat. Pakar-pakar
dan jurulatih tentera dari Barat telah diambil untuk melatih tentera China.
Pegawai-pegawai tentera juga telah dihantar menjalani latihan di Britain dan
Perancis. Pada tahun 1866, angkatan laut China yang pertama ditubuhkan
dikenali sebagai Armada Foochow diikuti dengan tiga Lagi angkatan lautia itu
Armada Nanyang, Armada Peiyang dan Armada Hokkien. Bagi pada tahun
1866. Bagi melengkap kantentera China dengan senjata-senjata moden, kilang
senjata mula didiri kandi Anking (1861), Shanghai (1862), Canton (1864) dan
Tientsin (1867). membina dan membaiki angkatan laut, limbungan kapal telah
didirikan di Foochow
PENEGASANISI Transformasi ini adalah berasaskan kesedaran kekalahan China dalam
peperangan dengan negara-negara Barat adalah kerana kekurangan senjata
moden dan latihan
KESIMPULAN Pemimpin-pemimpin GMD berpendapat bahawa pemodenan amat perlu
dibuat untuk mengembalikan dan memulihkan kekuatan negara China agar
setanding dengan negara Barat.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa
halangan dalam usaha transformasi GMD yang menyebabkan rancangan
pemodenan tidak dapat dilaksanakan secara intensif

Soalan 7
Sejauhmanakah pakatan tentera merupakan faktor yang mencetuskan perang
dunia pertama.

Pengenalan
Perang Dunia Pertama (PD1) yang tercetus pada awal Ogos 1914 merupakan peperangan
yang melibatkan Britain, Perancis, Russia, Austria-Hungary, Belgium, Serbia, Itali,
Bulgaria dan Turki. Peperangan ini bermula dengan serangan Jerman ke atas Belgium
pada 4 Ogos 1914. Penyertaan Amerika di pihak Pakatan Bertiga menyebabkan Jerman
dan sekutunya dapat dikalahkan. Kewujudan pakatan tentera merupakan faktor utama
tercetusnya perang Dunia Pertama. Namun terdapat beberapa punca lain menyebabkan
meletusnya PD1.
Pakatan Tentera
Kemunculan pakatan tentera telah menyebabkan negara Eropah terbahagi kepada dua
blok yang saling bertentangan antara satu sama lain. Kemunculan pakatan ini berpunca
daripada permusuhan antara Perancis dan Jerman. Pada tahun 1879, Jerman telah
membentuk pakatan tentera dengan Austria-Hungary yang dikenali sebagai Perikatan
Berdua. Pada tahun 1882, Itali telah menyertai pakatan ini untuk membentuk Perikatan
Bertiga (Triple Alliance). Pada tahun 1894, Russia pula menjalinkan pakatan tentera
dengan Perancisyang dikenali sebagai Pakatan Berdua. Pada tahun 1907, Britain
menyertai Perancis dan Russia untuk menubuhkan Pakatan Bertiga (Triple Entente) bagi
menghadapi ancaman Jerman. Kemunculan pakatan tentera telah menambahkan
kemungkinan tercetus PD1.

Perlumbaan Senjata
Perlumbaan senjata dalam kalangan negara Eropah untuk memajukan kelengkapan
perang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan PD1 tercetus. Negara Jerman dan
Britain bersaing untuk meningkatkan kekuatan tentera laut masing-masing. Misalnya
menjelang 1909, Britain memiliki lapan kapal perang Dreadnought. Jerman pula memiliki
kapal U-Boat dan Zeppelin. Pada tahun 1900, Perancis dan Russia pula masing-masing
telah meningkatan kekuatan tentera darat mereka, iaitu 900,000 dan 1.3 juta orang.
Kuasa besar lain seperti Britain, Jerman, Perancis, Itali, Austria-Hungary dan Russia
mengeluarkan belanja yang tinggi untuk meningkatkan kekuatan masing-masing.

Imperialisme Kuasa Barat


Revolusi perindustrian yang bermula di Britain menyebabkan kuasa barat berlumba-
lumba untuk menguasai tanah jajahan bagi mendapatkan bahan mentah dan pasaran.
Misalnya Jerman dan Perancis bertelingkah untuk menguasai Morocco sehingga
menyebabkan peperangan hamper tercetus. Britain bimbang dengan usaha Jerman untuk
memperoleh tanah jajahan di Asia dan Afrika. Persaingan untuk menguasai tanah jajahan
menimbulkan permusuhan dalam kalangan kuasa barat.

Kebangkitan Nasionalisme
Kebangkitan semangat nasionalisme yang melampau dalam kalangan negara Eropah
mencetuskan permusuhan sesame mereka. Misalnyasikap orang Jerman yang
menggangap diri mereka sebagai bangsa-tuan menyebabkan mereka tidak dapat
menerima kebangkitan negara Eropah lain. Semangat nasionalisme mendorong Perancis
untuk mendapatkan kembali wilayah Alsace dan Lorraine yang diserahkan kepada Jerman
selepas kekalahan mereka dalam perang Perancis-Prussia (1870-1871).

Pengaruh Autokrasi
Golongan aristokrat dan elit yang menerajui pemerintahan di Jerman, Russia dan Austria-
Hungary memainkan peranan penting dalam mencetuskan PD1. Golongan ini
menggunakan perang sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaan dan pengaruh mereka.
Misalnya Maharaja Jerman, Kaiser Wilhem II bercita-cita untuk mewujudkan empayar
Jerman yang kuat dan berpengaruh di benua Eropah. Antara usaha beliau adalah membina
kapal perang, peluru berpandu dan menggali Terusan Keil untuk kapal besar berlabuh.
Persatuan belia di Jermanpula diterapkan perasaan mengagungkan peperangan dan ciri-
ciri keperwiraan sehingga rakyat Jerman percaya mati dimedan pertempuran adalah lebih
baik daripada mati di atas katil. Tindakan Maharaja Jerman ini ini telah menimbulkan
perasaan curiga dan kebimbangan kuasa barat yang lain.

Krisis Balkan
Permusuhan antara Austria-Hungray dengan Serbia menimbulkan ketegangan di rantau
Balkan. Kerajaan Austria-Hungray menganggap negara Serbia menghasut rakat
berketurunan Serb untuk berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria.
Tambahan pula perkembangan nasionalisme etnik kalangan orang Serb ekoran gerakan
Pan Slav melahirkan sentiment anti Austria-Hungray. Penaklukan Bosnia dan Herzogonia
oleh Austria-Hungray telah membangkitkan kemarahan Serbia dan Russia. Tambahan
pula, Jerman menyokong tindakan Austria menakluk Bosnia dan Herzogonia. Kemuncak
kepada krisis Balkan adalah peristiwa pembunuhan Archduke Ferdinand, putera mahkota
Austria dan isterinya oleh seorang pemuda Serb, ahli kongsi gelap Black Hand pada 28
Jun 1914, di Sarajevo. Kerajaan Austria mengambil kesempatan ini untuk menghapuskan
kedaulatan negeri Serbia dengan mengisytiharkan perang pada 28 Julai 1914. Russia telah
membantu Serbia manakala Jerman yang menyebelahi Austria telah mengisytiharkan
perang terhadap Russia.

Kesimpulan
Ringkasnya, krisis Balkan merupakan punca yang membawa kepada meletusnya PD1 di
samping punca-punca lain. PD1 telah meninggalkan kesan yang amat mendalam terhadap
sistem politik, ekonomi dan sosial dunia. Perang ini juga telah melumpukan kekuatan
Jerman serta meletakkan asas penting kepada peletusan Perang Dunia Kedua.

SOALAN 8:
HURAIKAN KESAN-KESAN PERANG DUNIA PERTAMA DARI ASPEK
SOSIAL DAN EKONOMI

Pendahuluan
  Perang Dunia Pertama berlangsung antara rahun 1914 hingga 1918. Berlaku
dalam kalangan negara-negara Eropah seperti, Jerman, Britain, Rusia, Perancis,
Australia, Hungary, Serbia, Italia, Belgium dan Turki. Seterusnya, Negara di Asia dan
di Afrika turut terlibat apabila wilayah mereka dijadikan rebutan negara Eropah
untuk dijadikan tanah jajahan. Peperangan ini melibatkan dua pihak.
  Triple Alliance (Perikatan Tiga Kuasa) dan Triple Entente (Pakatan Tiga Kuasa).
Akhirnya, Triple Entente yang dipimpin Rusia Berjaya menewaskan Triple Alliance
yang diketuai Jerman.
Isi-isi Penting:
pek Sosial
1.       Kehilangan nyawa
  Perang dunia pertama telah menyebabkan ramai anggota tentera dan orang awam
terkorban.
  Perang menyebabkan 10 juta orang anggota tentera terkorban manakala 20 juta
tercedera.
  Dianggarkan lebih kurang 13 juta orang awam terkorban dalam peperangan ini.

2.       Semangat perkauman luntur


  Semangat perkauman dan perbezaan warna kulit yang menebal dalam kalangan
bangsa Eropah mulai luntur.
  Sebelum perang, rakyat Britian, Perancis dan Jermanmementingkan keagungan
bangsa.
  Orang Eropah memandang rendah orang kulit hitam(India)
  Semua bangsa serta dalam perang.Tentera India dan Afrika bantu British

3.       Peningkatan peranan wanita


  Golongan lelaki terpaksa menyertai tentera untuk mempertahankan negara.
  Disebabkan itu, wujudnya kekurangan tenaga kerja (perkilangan dan pejabat)
  Wanita berpeluang berkerja dalam sector perkilanagan dan pengurusan.

4.       Institusi pendidikan tidak berfungsi


  Terpaksa ditutup apabila perang meluas.
  Pelajar-pelajar diwajibkan menyertai ketenteraan dan mengambil bahagian dalam
peperangan.

5.       Rekaan peralatan perang moden.


  Banyak peralatan dan senjata telah dicipta.
  Kapal terbang dan kapal tentera laut menyebabkan berlaku perubahan yang
ketara dalam taktik perang.

Aspek Ekonomi
1.       Kos perbelanjaan perang yang tinggi
  Di anggarkan US$ 338 billion telah dibelanjakan oleh negara-negara yang terlibat
sepanjang peperangan. Purata 80 juta rupees dibelanjakan oleh negara yang terlibat
setiap hari.
  Britain membelanjakan : 1) 15 lac pounds sehingga bulan Mac 1915 dan 60 lac
pounds pada tahun 1917-1918

2.       Hutang Antarabangsa
  Menanggung hutang yang tinggi. Britain tanggung hutang. Dianggarkan 74350 lac
pound.
  Francis 1474720 lac pound Perancis dan Jerman 1606000 lac Marks

3.       Peningkatan cukai
  Cukai yang tinggi dikenakan terhadap rakyat bagi menanggung perbelanjaan
perang yang tinggi.
  Mata wang kerja diperkenalkan.

4.       Peningkatan harga barang


  Peningkatan harga barang secara mendadak
  Berlakunya inflasi
  Kekurangan bekalan makanan

5.       Pasaran dunia
  Dikuasai Amerika Syarikat dan Jepun.
  Britain sebagai negara industri menguasai peratus perdagangan dunia yang
terbesar.
  Britain kehilangan satu pertiga daripada perdagangan luarnya.
Penutup:
  Kesimpulannya, kesan Perang Dunia pertama dari segi sosial, ramai anggota
tentera dan orang awam terkorban dan semangat perkauman dalam kalangan
bangsa Eropah luntur. Malah, golongan wanita melibatkan diri dalam pembangunan
ekonomi dan politik negara. Disamping itu, institusi pendidikan di tutup dan
peralatan canggih direka. Manakala, dari segi Ekonomi pula ia memakan kos
perbelanjaan yang tinggi dan beban hutang perang yang tinggi. Selain itu, cukai
tinggi dikenakan terhadap rakyat dan berlaku inflasi dan kebuluran.

Catatan : Pili 2 @ 3 kesan sosial dan 2 @ 3 kesan ekonomi

SOALAN 9:
HURAIKAN KESAN-KESAN PERANG DINGIN PADA TAHUN 1945-1955.

Pendahuluan:
   perang dingin merujuk kepada konflik antara negara-negara Komunis yang diketuai
oleh Soviet Union dengan negara-negara Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat.
   Perang ini melambangkan konflik antara negara-negara untuk memajukan
kepentingan nasional melalui cara-cara politik, ekonomi, dan psikologi.
   Apabila tercetus perang dingin, kedua-dua pihak menjalanan kegiatan subversive,
propaganda, pengintipan, dan perang secara tidak langsung menerusi sekutu mereka.
Isi-isi Penting:
Kemunculan Perikatan Tentera
 Selepas Perang Dingin Kedua, Soviet Union muncul sebagai kuasa militer yang
paling kuat.
   Kebangkitan Soviet Union menyebabkan negara-negara Eropah Barat mewujudkan
Perikatan Tentera.
  Antara Perikanan Tentera yang diwujudkan ialah Persetiaan Dunkirk dan Perjanjian
Brusells.
 Perikatan Tentera diwujudkan untuk menjalinkan kerjasama dalam bidang ketenteraan
dan ekonomi dalam kalangan negara-negara Eropah Barat.

Penubuhan Pakatan NATO dan WARSAW


  Pada tahun 1949 pula, Blok Komunis menyertai China selepas Parti Komunis China
(PKC) memenangi Perang Saudara dimana PKC dipimpin oleh Mao Tse-Tung. Kerana
perbezaan pengamalan sistem politik dan ekonomi, kedua-dua blok bersiap sedia dengan
sebarang kemungkinan seperti perang kilat.
  Amerika Syarikat (AS) membentuk pakatan tentera yang digelar sebagai North
Atlantic Treaty Organisation (NATO). NATO disertai oleh negara-negara yang
mengalami ancaman daripada komunis.
  Sebagai balasan, Blok Komunis menubuhkan Pakatan Warsaw yang beranggotakan
seluruh negara-negara Eropah Timur. NATO dan Pakatan Warsaw ini masing-masing
mempunyai senjata nuklear. Manakala satu lagi pakatan iaitu South-East Asia Treaty
Organisation (SEATO) yang disertai oleh AS, Australia, Britain, New Zealand, Perancis,
Filipina, Pakistan dan Thailand ditubuhkan bagi menghalang komunis ataupun kerajaan
Rusia dan China berpengaruh di Asia .
Dunia terbahagi kepada Blok Kapitalis dan Blok Komunis
  Akibat Perang Dingin yang paling ketara adalah, terbahaginya dunia kepada dua blok
yang berbeza iaitu Blok Kapitalis dana Blok Komunis. Dapat dilihat bahawa, Jerman
telah berpecah kepada dua iaitu Jerman Timur dan Jerman Barat dimana ini
melambangkan bagaimana blok-blok ini wujud .
  Jerman Barat diduduki oleh Tentera Berikat manakala tentera Rusia berpihak di
Jerman Timur. Sistem demokrasi diamalkan oleh Jerman Barat dan Jerman Timur pula
mengamalkan sistem komunis. Tembok Berlin telah dibina bagi memisahkan dua negara
Jerman, dimana Ibu kota lama Jerman dibahagikan dua kepada Kuasa Berikat dan Tentera
Rusia . 
Perlumbaan senjata dan ketenteraan
  Pertelagahan dua kuasa besar ini menyebabkan masing-masing mahu memberi
perhatian terhadap keupayaan ketenteraan. Akibatnya berlaku perlumbaan senjata tetapi
masing-masing cuba mengelakkan perselisihan yang mungkin akan tercetusnya
peperangan yang lebih besar .
  AS dan Rusia menggunakan pelbagai inisiatif bagi memperjuangkan kepentingan
masing-masing termasuklah melakukan kegiatan subversif , pengintipan , dan berperang
melalui sekutu-sekutu mereka sehingga melibatkan benua Asia.
  Contohnya yang berlaku di China, AS cuba membantu Chiang Kai-Shek menentang
Parti Komunis China (PKC). Namun, PKC memenanginya dan membawa kepada
penyatuan AS dengan Jepun yang sebelumnya adalah negara musuh yang sangat ditakuti .
Ini kerana, AS mahu membantu Jepun menggugat keselamatan China .
Kemunculan negara-negara berkecuali
         Perang Dingin menyebabkan negara-negara dunie ketiga menjadi rebutan antara
dua kuasa besar. Negara-negara dunia ketiga tidak mahu memihak kepada blok komunis
atau blok kapitalis.
         Perkembangan ini menyebabkan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)
ditubuhkan. Matlamat utama NAM adalah mengekalkan keamanan dunia tanpa
menyokong blok Barat ataupun blok komunis.
Tamparan buat Asia
  Perang Dingin juga memberi tamparan hebat buat Asia apabila tercetus di benua Asia
sebuah peperangan yang berlanjutan selama tiga tahun iaitu Perang Korea. Dalang
berlakunya Perang Korea ini adalah dua kuasa besar yang terlibat dalam Peang Dingin,
dimana Rusia dan China memberi sokongan kepada Korea Utara menentang Korea
Selatan yang mendapat pula sokongan daripada AS.
  Sehingga kini kita dapat lihat bagaimana kesan Perang Dingin ini telah membina
tembok yang cukup kuat antara dua buah kerajaan negara Korea. Begitu juga yang
berlaku di Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Mujurlah Vietnam mampu
menyelesaikan konflik mereka sendiri atas pimpinan nasionalis mereka Ho Chi Minh.
  Biarpun politik dunia dipengaruhi oleh Perang Dingin, banyak negara yang tidak mahu
terlibat dalam persengketaan mereka dan tidak menyokong mana-mana blok  dan negara-
negara ini digelar sebagai Negara-negara Dunia Ketiga .
Penubuhan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO)
         Perang Dingin menyebabkan Pakatan Tentera Antikomunis yang dikenali sebagai
SEATO ditubuhkan.
         Pakatan ini ditubuhkan untuk membendung kemaraan pengaruh komunis ke
kawasan Pasifik Barat dan Asia Tenggara.

kesimpulan
  Perang Dingin yang bermula di benua Eropah tersebar ke bahagian-bahagian lain di
dunia. Perang ini berlanjutan hingga tahun 1980-an dan berakhir ekoran keruntuhan
negara-negara komunis di Eropah Timur pada tahun 1989.
Soalan 10:
Huraikan Perang Dingin di Asia pada tahun 1945-1955
Pendahuluan
§   Selepas tamat perang dunia kedua, keadaan politik dinegara-negara asia menjadi tidak
stabil. Di China berlaku pertelingkahan antara puak komunis pimpinan Mao Tze Tung
dan puak Kuomintang dibawah pimpinan  Chiang Kai-Shek.
§    Keadaan menjadi buruk ekoran penglibatan kuasa-kuasa besar iaitu, Amerika Syrikat
dan Soviet Union dalam hal ehwal dalaman negara-negara. Peperangan ini berlaku
dinegara-negara asia disebabkan pengaruh kedua-dua kuasa besar iaitu, Perang
Korea(1950-1953) dan Perang Vietnam Pertama(1946-1954).

Isi-isi Penting:
1. China menyertai blok komunis
§   Pada tahun 1930-an kerajaan nasionalis China dibawah pimpinan chiang kai-shek
menerima cabaran daripada pihak komunis. Pada tahun 1949, Parti Komunis China
pimpinan Mao Tze Tung berjaya menewaskan Kuomintang dalam perang saudara.
Pemimpin Kuomintang, Chiang kai-shek berundur ke Taiwan dan mendirikan kerajaan
dengan bantuan Amerika Syarikat.
§   Penyertaan China dalam blok komunis telah mengubah imbangan kuasa dunia secara
dramatis. Amerika Syrikat memberikan bantuan kepada Chiang kai-shek untuk
menentang penguasaan komunis namun usaha tersebut menemui kegagalan. Amerika
Syrikat bertindak tidak mengiktiraf kerajaan komunis dan mendesak Taiwan
mengekalkan kerusi China di bangsa-bangsa bersatu.

2. Perang korea (1950-1953)


§   Perang korea yang meletus pada tahun 1950 telah merancakkan perang dingin antara
Amerika Syrikat dan Soviet Union. Selepas perang dingin kedua, tentera Amerika Syrikat
menduduki bahagian korea selatan manakala Soviet Union menguasai korea utara. Pada
bulan Februari 1948, korea utara mengisytiharkan dirinya sebagai Republik Demokrat
Rakyat Korea. Kerajaan yang berasingan ditubuhkan di Korea Selatan dibawah pimpinan
Presiden Dr.Syngman Rhee.
§  Selepas pengunduran  tentera Amerika Syrikat pada tahun 1948 dan tentera Soviet
Union pada tahun 1946 wujud ketegangan antara korea utara dan korea selatan. Keadaan
politik di korea selatan tidak stabil dan pengaruh komunis mula menular dalam kalangan
rakyat miskin. Pada bulan Jun 1950, tentera Korea Utara menyeberangi garis lintang 38
darjah dan menceroboh korea selatan.
§    Majlis keselamatan PBB bertindak meluluskan resolusi mengutuk tindakan korea
utara. Pasukan tentera Amerika Syrikat dihantar  ke korea selatan dan diikuti oleh tentera
British, tentera Komanwel dan Turki sebagai sebahagian daripada pasukan tentera PPB.
Pasukan tentera PPB dibawah pimpinan Jeneral MacArthur berjaya mara ke garis lintang
38 darjah. Jeneral Mac Arthur merancang untuk terus mara ke utara hingga ke sempadan
Yalu yang menjadi sempadan dengan China. Kerajaan China menghantar askar-askarnya
untuk membantu Korea Utara.
§  Tentera PBB pimpinan Jeneral MacArthur mengalami kekalahan dan berundur ke
selatan. MacArthur bercadang untuk mengebom pusat-pusat industri China di Vumuria.
Amerika Syarikat menarik balik daripada mengambil risiko ini dan MacArthus dilucutkan
jawatan oleh Presiden Truman. Cadangan Soviet Union di PBB, satu perdamaian
sementara diwujudkan pada bulan Jun 1951. Peperangan di Korea jelas menunjukkan
ketegangan Perang Dingin yang menular di rantau Timur Jauh.

3. Perang Vietnam
§    Selepas perang Dunia Kedua, Vietnam menjadi medan Perang Dingin antara kuasa-
kuasa besar di Asia. Pada tahun 1954, Perancis menghadapi ancaman daripada komunis
di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Pada 8 Mei 1954, bahagian utara Vietnam jatuh ke
tangan komunis.
§   Rundingan yang diadakan di Geneva bersetuju untuk membahagikan Vietnam kepada
Vietnam Utara dan Vietnam Selatan berdasarkan garis lintang 17 darjah. Kerajaan
komunis telah ditubuhkan di bahagian utara di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Kerajaan
bukan komunis ditubuhkan di selatan di bawah pimpinan Ngo Dinh Diem. Pada tahun
1957, golongan komunis mula meluaskan pengaruh di Vietnam Selatan.
§  Saki-baki anggota gerakan Viet Minh (komunis) yang masih berada di Vietnam Selatan
mula menjalankan gerakan untuk menentang pemerintahan Ngo Dinh Diem. Amerika
Syarikat menambah bantuan tentera kepada Vietnam Selatan. Amerika Syarikat bertindak
melancarkan serangan bom di Vietnam Utara mulai tahun 1965.
§  Pada tahun 1967, Amerika Syarikat menempatkan 400 000 tentera untuk berjuang
bersama tentera Vietnam Selatan menentang komunis. Vietnam Utara pula mendapat
bantuan ketenteraan daripada Soviet Union dan China.

4. Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO)


§    Pada tahun 1954, satu pakatan tentera antikomunis yang dikenali sebagai Pertubuhan
Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) telah ditubuhkan. Negara-negara yang dianggotai
pakatan ini terdiri daripada Amerika Syarikat, Australia, Britain, Perancis, New Zealand,
Filipina, Thailand, dan Pakistan.
§  Penubuhan SEATO adalah menyekat keluasan pengaruh komunis ke kawasan Pasifik
Barat dan Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Malaysia,
Myanmar dan Indonesia tidak menyertai SEATO kerana bimbang pakatan tersebut
meningkatkan ketidakstabilan politik di rantau Asia Tenggara. Negara-negara tersebut
mengambil pendirian berkecuali dalam hal ehwal ketenteraan.

Kesimpulan
§   Penubuhan NATO yang merupakan pertubuhan pertahanan unutk membendung
pencerobohan komunis telah merenggangkan hubungan antara Soviet Union dan Amerika
Syarikat. Apabila Perang Dingin tercetus di Asia, Amerika Syarikat bertindak
menghalang komunis berkembang daripada garisan lintang 38 darjah di Korea, persisiran
pantai China di Quemoy dan Matsu dan garisan lintang 17 darjah di Vietnam.
§   Perang Dingin telah menyebabkan muncul blok dunia dan pakatan ketenteraan seperti
NATO, SEATO, dan pakatan WARSAW. Perang ini juga menyebabkan kedua-dua kuasa
besar berlumba-lumba untuk menambahkan senjata dan kekuatan tentera. Menjelang
Perang Dingin juga menyaksikan kemunculan negara-negara yang mengamalkan dasar
berkecuali menerusi NAM.

SOALAN 11:
“PENDIDIKAN BARAT YANG DIPERKENALKAN BRITISH MERUPAKAN
PENYEBAB UTAMA NASIONALISME DI INDIA.”SETUJUKAH ANDA DENGAN
PERNYATAAN TERSEBUT?BINCANGKAN

BIL KANDUNGAN CATATAN

1 PENDAHULUAN
Sarjana-sarjana berpendapat bahawa Dahagi India 1857
menandakan bermulanya nasionalisme di India.
Kemunculan pertubuhan-pertubuhan sosioagama sebelum tahun
1857 menandakan kesedaran politik sudah lahir dalam kalangan
masyarakat India.
Ram Mohan merupakan tokoh reformasi yang memainkan peranan
membangkitkan kesedaran menerusi pembaharuan sosialnya.

2 ISI-ISI.

1.Pendidikan Barat
-Melahirkan ramai golongan cerdik pandai
-rakyat terdedah kepada pandangan pemikir-pemikir Barat seperti
Rousseau
- Rakyat terdedah kepada konsep kebebasan, demokrasi menerusi
karya- karya Barat
-Memberi kesedaran tentang penindasan oleh pemerintah British
di India
-Melahirkan tokoh-tokoh nasionalis berpendidikan Barat seperti
Surendranath.

2.Bahasa Inggeris
-Alat perpaduan yang menyatukan orang India yang terpisah dari
segi
agama, bangsa dan wilayah
-Kewujudan lebih kurang 600 bahasa daerah menjadi batu
penghalang
untuk memupuk persehaman dan menyatukan rakyat India.
-Penggunaan BI sebagai medium perantaraan di sekolah-sekolah
berjaya mengatasi masalah tersebut.

3.Diskriminasi dalam perkhidmatan awam


-tiada peluang untuk orang India memegang jawatan tinggi
-Akta Piagam 1833 dan Akta Perkhidmatan Awam yang
menjanjikan
bahawa orang India tidak dihalang daripada pemegang jawatan
dalam
perkhidmatan awam tidak dikuatkuaskan oleh kerajaan British.
-Kerajaan British mengadakan peperiksaan untuk perkhidmatan
awam di Britain berdasarkan sukatan pelajaran Britain untuk
menghalang
penyertaan orang India
-Mengurangkan had umur daripada 22 tahun kepada 19 tahun
untuk
menyertai perkhidmatan awam bagi menghalang pelajar-pelajar
yang
menuntut di university menduduki peperiksaan perkhidmatan
awam.
-Ini dianggap cubaan untuk menghalang golongan India
berpendidikan
Inggeris memegang jawatan tinggi dalam kerajaan.

4. Dasar ekonomi British


-Mengamalkan dasar ekonomi untuk memenuhi kepentingan
sektor
perindustrian di England.
-Tidak menggalakkan perkembangan industri tekstil dan industri
tempatan.
-Mengawal perusahaan-perusahaan tempatan demi menjaga
kepentingan perusahaan-perusahaan orang British.
-Memonopoli perdagangan garam telah menjejaskan pendapatan
penduduk tempatan .
-Menimbulkan sentimen anti British kerana menjejaskan sumber
pendapatan penduduk tempatan yang terlibat dalam industri-
industri
tempatan.

5.Peranan akhbar
-Seperti Bombay Gazette Sebagai medium untuk menyuarakan
pandangan rakyat
-Seperti Kesari mengkritik dasar kerajaan British di India yang
menindas rakyat India
-Menyebarkan idea pemerintahan sendiri dan amalan demokrasi
dalam kalangan penduduk tempatan.
-Melahirkan kesedaran politik dalam kalangan rakyat terutamanya
golongan kelas menengah.

6. Penindasan terhadap buruh-buruh India di seberang laut


-Menerima layanan buruk daripada pemerintah British
-Mengabaikan kebajikan dan hak-hak asasi mereka.
-Dikenakan pelbagai undang-undang dan cukai yang
membebankan
mereka
-Layanan buruk melahirkan rasa tidak puas hati golongan
nasionalis
tehadap pemerintah British.
-Mengkritik dasar pentadbiran British yang kejam yang
bertentangan
dengan hak-hak asasi
3 KESIMPULAN
Kebangkitan nasionalisme telah melahirkan tokoh-tokoh
nasionalis . Seterusnya mereka memimpin gerakan untuk
menyatukan seluruh rakyat India sehingga membebaskan negara
daripada cengkaman penjajah British.

SOALAN 12:
NILAIKAN PERANAN MAHARMA GANDHI DALAM PERJUANGAN KEMERDEKAAN
INDIA.

BIL KANDUNGAN CATATAN

1 PENDAHULUAN.
-Dilahirkan pada 2/10/1869 dalam kalangan keluarga ortodoks
Hindu.
-Melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang di Britain.
- Memulakan perkhidmatan dalam bidang guaman di Bombay.
-Beliau melancarkan penentangan terhadap dasar Aparteid dan
Undang-
undang dikriminasi oleh kerajaan Afrika Selatan terhadap orang
India dan
penduduk berkulit hitam di Afrika Selatan.
-Setelah kembali ke India, beliau memulakan perjuangan untuk
membela
nasib petani-petani yang hidup dalam kesengsaraan.

2 ISI-ISI.
1.Gerakan Satyagraha
-Menyarankan agar bangsa India terus memperjuangan
kemerdekaan kerana perjuangan kemerdekaan dibenarkan dalam
sistem demokrasi yang diamalkan oleh penjajah British.
-Berjaya membakar semangat perjuangan rakyat India untuk
membebaskan tanah air
-Menyeru rakyat India tidak mematuhi undang-undang baru yang
melarang rakyat menentang penjajah yang termaktub pada Akta
Rowlatt.
-Rakyat India diminta mengadakan bantahan dan tidak bekerja
padam 30 Mac 1919 yang diistiharkan sebagai Hari Bantahan.
-Mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada rakyat
India.
-Tunjuk perasaan, mogok, pemberontakan telah diadakan di seluruh
negara.

2. Pergerakan Khilafat
-Beliau sokong pergerakan ini dan menggunakan peluang ini untuk
memupuk perpaduan dalam kalangan orang Hindu-Islam
-Menggunakan pertubuhan ini untuk merapatkan hubungan antara
Kongres,
Liga Islam -bekerjasama untuk melancarkan penentangan terhadap
kerajaan British.

3.Pergerakan Tidak Bekerjasama


-Memulakan pemgembaraan ke seluruh negara untuk mendapatkan
sokongan rakyat untuk gerakan tidak bekerjasama.
-Mendapat sokongan padu orang ramai terutamanya kakitangan
kerajaan dan peguam.
-Mereka memulau dengan bertindak meletak jawatan masing-
masing ,
memulau dewan perundangan, sekolah dengan meninggalkan
perkhidmatan mereka untuk mengambil bahagian.
-Melalui slogan Swadeshi beliau menyeru orang ramai
menggunakan
barangan buatan tempatan dilaungkan di seluruh negara dengan
memulau barangan dari Barat.
-Kerajaan British mengambil tindakan tegas dengan menangkap dan
memenjarakan terhadap orang ramai dan pemimpin-pemimpin yang
terlibat.
-Ini menyebabkan rakyat terus menentang tindakan kerajaan
dengan kempen tidak bekerjasama menjadi lebih agresif sehingga
tercetus insiden Chauri Chaura yang menybabkan sebuah balai
polis dibakar .
-Dibatalkan apabila gerakan bertukar menjadi ganas. Beliau
ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun
4. Bantahan dan mogok lapar di penjara
-Menarik perhatian rakyat dan diikuti oleh pengikut-pengikut Gandhi
-kebimbangan British terhadap pengaruh beliau kerana kekuatan
tentera British tidak berguna.
-Ini kerana tidak ada penentangan bersenjata daripada pengikut
Gandhi.
5. Perarakan Garam
-Kerajaan British yang memonopoli pengeluaran garam telah
menaikkan
harga garam
-Tindakan ini menimbulkan kesukaran terutamanya golongan
bawahan.
-Beliau bersama pengikutnya memulakan perarakan tanpa memakai
kasut dari Sabarmathi ke Dandi sebagai tanda memprotes undang-
undang yang mewajibkan rakyat membeli garam daripada kerajaan.
-Pearakan ini mendapat sambutan yang amat menggalakan di
seluruh India kerana diikuti oleh jutaan orang awam.
-Menyebabkan Jawatankuasa Kerja Kongres memulaukan barang-
barang asing seperti kain dan minuman keras.
6. Anugerah Perkauman
-Pilihan raya berasingan akan diadakan bagi golongan kelas rendah
dalam masyarakat India
-Dianggap cubaan untuk memecahbelahkan masyarakat Hindu
-Membantah dengan menulis surat kepada Setiausaha Kerajaan
India supaya menarik balik pelaksanaan Anugerah Perkauman
- Akhirnya ditarik balik kerajaan British akibat mogok lapar yang
dilancarkan beliau.
- Beliau menerima Pakatan Poona dan bersetuju membatalkan
mogok lapar.

3 KESIMPULAN.
Persidangan Meja Bulat pada 1932 untuk menyelesaikan isu-isu
yang berkaitan dengan perlembagaan. Usul-usul yang dikemukakan
dalam persidangan tersebut diluluskan sebagai Akta Kerajaan India.
Akta ini telah menjadi asas kemerdekaan India.

SOALAN 13:
BINCANGKAN CORAK DEKOLONISASI KE ATAS PENJAJAHAN BRITISH
DI INDIA OLEH MAHATMA GHANDHI SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA.

PENGENALAN

Dekolonisasi di India pada tahun 1905 hingga 1918 dikenali sebagai tahap
militant kerana munculnya gerakan bersifat radikal. Gerakan ini diketuai oleh B.G Tilak,
Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal dan Aurobindo Ghosh dan menemui kegagalan. 1920-
an   Proses dekolonisasi bersifat lebih sederhana. Pemimpin seperti Shaukat Ali, Maulana
Abdul Kalam dan Muhammad Ali bersifat sederhana. Seperti Gerakan Khilafat yang
memulaukansemua aktiviti  dianjurkan olh pihak British. Corak dekolonisasi ini beruabah
semasa Mahatma Gandi mengetuai gerakan kemerdekaan India.
ISI-ISI PENTING
Pada tahun 1920-an, muncul seorang tokoh berwibawa di India iaitu Mahatma
Gandhi. Bermula tahun 1920 hingga 1939, Mahatma Gandhi memimpin Kongres
Kebangsaan India (INC). Beliau menekankan prinsip swadesi (berdikari atanpa
mengharap bantuan dari British) satyagraha (berpegang kepada kebenaran) dan ahimsa
(menolak kekerasan),.
INC mendapat sokongan dari segenap lapisan masyarakat India sehingga menjadi
sebuah parti yang kuat. Atasan desakkan orang India, kerajaan British telah
menggubalAkta Majlis India dan Akta Montague-Chelmsford bagi mempersiapkan orang
India ke arah berkerajaan sendiri. Walau bagaimanapun usaha ini gagal memenangi hati
orang India. Tindakan British memonopoli pengeluaran garam sehingga menyebabkan
harga garam melambung tinggi menambahkan kemarahan orang India. Sebagai tanda
protes, Mahatma Gandhi telah memimpin Perarakan Garam @ Perarakan Dandi. British
bertindak balas dengan mengharamkan INC dan pemimpin utama INC termasuk
Mahatma Gandhi dipenjarakan. Mahatma Gandhi melancarkan mogok lapar di penjara
ekoran tidak berpuas hati dengan tindakan British tidak bersungguh-sungguh dalam
memberi kuasa kepada orang India memerintah. Beliau juga memperkenalkan Anugerah
Perkauman orang India berkasta rendah dan diberi pilihan raya yang berasingan.
British akhirnya mengalah kepada Mahatma Gandhi dengan membentuk Pakatan
Poona iaitu mengagihkan 148 kerusi kepada kelas bawahan. Pada tahun 1935, British
memperkenalkan Akta Kerajaan India yang antara lainnya memberikan peluang pilihan
raya kepada penduduk India. Walau bagaimanapun, orang India masih tidak berpuas hati
kerana Gabenor Jeneral dan Gabenor Wilayah [pegawai British] masih berkuasa penuh. 
Seterusnya pada tahun 1937, INC menang besar dalam Pilihan Raya Umum
India. Kekalahan LigaIslam menyebabkan pemimpinanya iaitu Muhamad Ali
Jinnah menuduh INC hanya memperjuangkan kepentingan orang Hindu dan
meminggirkan orang Islam. Muhamad Ali Jinnah kemudian bertindak menyeru penduduk
Islam di Sind, Bengal dan Punjab bersatu di bawah Liga Islam. Tindakan ini merupakan
titik tolak bermulanya idea penubuhan negara Pakistan. Pergeseran antara orang Hindu
dengan orang Muslim menyebabkan Gabenor Jeneral India iaitu Lord Louis
Mountbatten mengajak pemimpin INC dan Liga Islam berunding. Hasil rundingan
memutuskan bahawa India mesti dibahagikan kepada 2[India dan pembentukan negara
baru iaitu Pakistan] bagi mengelakkan pertelingkahan berterusan.  Usaha pemisahan ini
telah mengorbankan ribuan nyawa. Pada bulan Ogos 1947, British memberikan
kemerdekaan kepada kedua-dua negara.Muhamad Ali Jinnah kemudiannya dilantik
sebagai Gabenor Jeneral  Pakistan yang pertama. Jawaharlal Nehru pula dilantik
sebagai Perdana Menteri India yang pertama.
Kesimpulannya, peranan besar yang disumbangkan oleh Mahatma Gandhi melalui
INC telah membuka jalan kepada kemerdekaan India. Dasar anti-kekerasan yang diamalkan
oleh Mahatma Gandhi menjadikan British tidak mempunyai alasan kukuh untuk menolak
perjuangan kemerdekaan orang India. Usaha dekolonisasi di India juga menyaksikan
berlakunya perpecahan dalam kalangan pejuang kemerdekaan sehingga membawa kepada
terbentuknya negara Pakistan.

Soalan 14:

“Peristiwa Gerakan 4 Mei yang berlaku pada tahun 1919 telah memulihkan
keadaan China daripada ancaman kuasa asing ke arah pembentukan sebuah negara
yang merdeka .” Bincangkan

BIL KANDUNGAN CATATAN

1. PENDAHULUAN
-Persidangan Versailies 1919 membuat keputusan agar wilayah
Shantung diserahkan kepada Jepun.
-Keputusan tersebut mengakibatkan satu demontrasi massa oleh
seramai
5000 pelajar untuk menbantah keputusan tersebut.
-Mereka menyerang dan membakar rumah pemimpin-pemimpin
dan
pegawai-pegawai Cina yang pro-Jepun.
-Demontrasi tersebut mendapat sokongan daripada pelbagai pihak
iaitu
saudagar-saudagar, pekerja-pekerja kilang, golongan hulubalang.
-Pemulauan barangan buatan Jepun telah melumpuhkan ekonomi
Negara China.

-Akhirnya perwakilan China tidak menadatangani Perjanjian


Versailles.
Tindakan ini menyebabkan keadaan di negara China pulih.

2 ISI-ISI.
1.Mempertahankan kedaulatan Negara
-menggelakan daripada pencerobohan kuasa asing
-menyebabkan kerajaan China membuat keputusan untuk menolak
Perjanjian Versailles.
-ahli-ahli politik yang bertanggungjawab bagi penerimaan 21
Tuntutan
Jepun dipaksa meletak jawatan.
-Persidangan Washington 1921, Jepun bersetuju untuk menarik diri
dari
wilayah Shantung.

2.Melahirkan semangat kebangsaan


-Dalam kalangan rakyat negara China
-Golongan pelajar muncul sebagai pejuang bagi mempertahankan
kepentingan dan kedaulatan negara.
-Dengan mengadakan demontrasi dan memulaukan barangan
buatan Jepun.
-Pekerja-pekerja mengadakan demontrasi secara besar-besaran di
Peking.

3.Perkembangan fahaman Komunis


- Pelajar-pelajar dari Universiti Peking telah dipengaruhi oleh
fahaman
komunis.
-Pertubuhan Pengajian Marxism ditubuhkan pada tahun 1918 di
Universiti
Peking oleh Li Ta-Chao
-Peranan penting dimainkan oleh Li Ta-Chao, Mao Tse-Tung .
-bertapak kukuh apabila Parti Komunis China ditubuhkan oleh Li
Ta-Chao
pada tahun 1921.
4.Kemunculan Gerakan Kebudayaan baru
-Akhbar-akhbar dan majalah-majalah seperti Aliran Baru, Pemuda
Baru
dijadikan medium untuk pembinaan masyarakat Cina yang baru.
-Golongan intelektual mengkritik masyarakat tradisional China yang
berteraskan ajaran Confucius.
-Mereka menyokong pembinaan negara bangsa moden
berteraskan sains dan idea-idea Barat.

5.Mengukuhkan kedudukan Kuomintang


- Kuomintang mendapat sokongan rakyat kerana berjuang untuk
menyatukan negara China
- Memberikan dorongan kepada Dr Sun Yat Sen untuk
mengukuhkan kuasa di negara China.
-Kuomintang berjaya membentuk kerajaan baru di Nanking pada
tahun
1928.

3 PENUTUP
Perjuangan membebaskan China melalui laluan yang cukup sukar
kerana melibatkan pertumpahan darah sesama sendiri. Kesukaran
ini timbul kerana ideologi yang berbeza serta keadaan geografi
China yang cukup luas untuk mengawal tindakan rakyatnya.

SOALAN 15:
HURAIKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PENUBUHAN
PERTUBUHAN PERJANJIAN ATLANTIK UTARA (NATO)

NATO ditubuhkan pada 4 april 1949 . Pada asalnya , dua belas buah Negara
sahaja menganggotai pertubuhan ini. Ibupejabat NATO ialah di paris. NATO telah
menonjolkan Amerika Syarikat sebagai kuasa besar dan keselamatan di Eropah barat.
Pada peringkat awal, Negara yang terlibat dengan NATO ialah Amerika Syarikat, United
Kingdom , Kanada, Perancis, Itali, Belgium, Belanda, Norway, Denmark, Portugal,
Iceland, dan Luxembang. Kini keanggotaan dalam NATO telah meningkat kepada 28
anggota.
Antara faktor yang mendorong penubuhan pertubuhan perjanjian atlantik utara
(NATO) ialah Mengekang perluasan ideologi komunis dan ketenteraan Rusia di
Eropah. Rusia berjaya menyebarkan dan mengukuhkan pengaruh komunis di negara-
negara Eropah Timur. Rusia turut menambahkan kekuatan tentera negara-negara Eropah
Timur yang prokomunis. Perkembangan ini membimbangkan Amerika Syarikat dan
Britain. NATO ditubuhkan bagi menyekat perkembangan ideologi komunis dan
ketenteraan oleh Soviet Union.
Selain itu, untuk menghalang kebangkitan Jerman. Kebangkitan Jerman
selepas Perang Dunia Kedua merupakan salah satu faktor yang mendorong penubuhan
NATO. Kebangkitan Jerman mewujudkan kebimbangan dalam kalangan negara-negara
Eropah seperti Britain dan Perancis. Negara-negara Eropah mahu menyekat kebangkitan
Jerman yang dikhuatiri akan mencetuskan pergolakan dunia.
.           Penubuhan Nato juga bertujuan untuk mengheret dan melibatkan secara
langsung Amerika Syarikat dalam hal ehwal ketenteraan dan politik
Eropah.  NATO megesahkan kehadiran Amerika syarikat dan britian selepas tahun 1945
di Eropah terutamanya di Jerman dan Turki supayakomunisme yang diarah dari moscom
dapat disekat dengan keberkesanan.  Tambahan pula, pada tahun 1949 ,Soviat union telah
meletupkan bom atomnya yang pertama.
Akhir sekali, untuk mengambil peranan PBB. Pertubuhan NATO adalah untuk
mengatasi ketidakyakinan Eropah terhadap kemampuan PBB dalam menangani konflik
dunia. PBB tidak berupaya memainkan peranan sebagai pertubuhan yang dapat
mengekang sebarang konflik dengan berkesan. Dalam hal ini, kelemahan utama PBB
dalam menangani sebarang konflik adalah kerana badan dunia tesebut tidak memiliki
pasukan tentera sendiri.
Kesimpulannya, komitmen berterusan Amerika syarikat dalam NATO dilihat
sebagai kunci keseimbangan, keutuhan, dan kestabilan NATO. Fokus NATO sering
berubah mengikut keadaan memberikan tumpuan kepada soviet union

SOALAN 16:
TERANGKAN PENGLIBATAN AMERIKA SYARIKAT DAN UNITED
KINGDOM DALAM NATO PADA ABAD KE-20 MASIHI.

PENGENALAN
- Amerika Syarikat dan United Kingdom merupakan 2 kuasa besar yang menerajui
NATO
- NATO atauNorth Atlantic Treaty Organizationsmerupakanpakatanketenteraan yang
ditubuhkanberdasarkanPerjanjianAtlantikpada 4/4/1949
- pada peringkatawalNATO dianggotai oleh 12 negara seperti Amerika Syarikat,
Belgium,
Canada, Portugal UK, Perancis, , Luxembourg dll
- ibupejabat NATO asalialah Brussels, Belgium diikuti Paris, Perancissehingga 1966
- matlamatutama NATO ialahmenghalangkebangkitansemulakuasaJerman di Eropah,
- matlamat lain ialahmembendungmengekangperluasanideologikomunis dan ketenteraan
Soviet Union di Eropah
- ahli2 NATObersetujuuntukbekerjasamadarisegiketenteraanjika salah satu negara disera

PENGLIBATAN/ PERANAN UK DALAM NATO

1. Pengasasan / Pembentukan Nato


- UK peranan pentingdalam proses penubuhan NATO
- buktinya dapat dilihat pada koleksi peribadi Setiausaha Luar Britain iaitu Ernest Bevin
dan dokumen oleh Foreign Office, United Kingdom. Dokumen2 tersebut mengandungi
strategi penubuhan NATO dengan mengetengahkan/ menonjol kanperanan AS
sungguhpun UKialah “key player”
- UK sedar perlunya penglibatan Amerika Syarikat dalam mana-mana pertubuhan
antarabangsa kerana tanpa penyertaanAS pertubuhan tersebutakan lemah dan gagal
seperti Liga Bangsa
2. Melibatkan Amerika Syarikat Dalam Nato
- UK yang diterajui Parti Buruh menyusun pelbagai strategi bagimemastikan NATO
disertai Amerika Syarikat . Setiausaha Luar Britain iaituErnest Bevindipertanggungjawab
“educating the americans” bagi menghadapi ancaman Soviet Union di Eropah selepas
Perang Dunia 2
- Presiden AS iaitu Harry S. Truman masih belum bersedia menghadapi ancaman Soviet
- ekoran itu, UK membuat perancangan jangkapanjang melibatkan Amerika Syarikat
dalam NATO

PENGLIBATAN/ PERANAN AMERIKA SYARIKAT DALAM NATO

1. Pertahanan & Keselamatan Eropah Barat


- tujuan asal penubuhan NATO ialah menghalang kebangkitan semula kuasa Jerman di
Eropa
- bahkan Amerika Syarikat turut dilibatkan bersama untuk mengukuhkan pertahanan
- ia juga bertujuan menghalang perkembangan ideology komunisme di Eropah Barat dan
ketenteraan Soviet Union
- ia juga mahumeyakinkan ahli2 PBB untuk mengatasi sebarang konflik antarabangsa
- NATO ingin membendung pengaruh komunis yang diterajui oleh Soviet Union keatas
negara-negara Eropah Timur
- oleh itu NATO telah mengesahkan kehadirantentera Amerika Syarikat dan Britain
selepas tahun 1945 di Eropah terutamanya di Jerman dan Turki supaya komunisme yang
diarah dari Moscow dapat disekat dengan berkesan. Tambahan pula pada tahun 1949
Soviet telahmeletupkanbomatomnya yang pertama.
2 . Hubungan United Kingdom Danamerika Syarikat Dalam Nato
- hubungan UK dan US menjadi akrab selepas Perang Dingin bermula
- ia dapat dilihat dalam 3 bentuk iaitu hubungan diplomatik, kerjasama ketenteraan dan
Perkongsian perisikan
- Hubungan diplomatic ialah melalui perundingan, pertukaran diplomat dan lain-lain
- Kerjasama ketenteraan merujuk kerjasama bilateral terutama tentera udara dan laut
- manakala kerjasama perisikan menguntungkan kedua-dua pihakseperti
FBI, CIA ( Amerika Syarikat ) manakala MI6 MI7 ( UK )
- komitmen UK dan US merupakan kunci keseimbangan, keutuhan dan kestabilan sejagat
- Hubungan keduanya renggang apabila Atomic Energy Act of 1946 diperkenalkan yang
melarang Amerika mengadakan kerjasama nuclear dengan negara-negara lain kerana
bimbang berlaku percambahan aktiviti pembinaan senjata nuclear di tempat-tempat lain.
Ianya mengecewakan Britain yang bercita-cita membangunkan senjata nuclear dan ingin
meminta bantuan Amerika. Britain akhirnya mendirikan sendiri senjata nuclear setelah
mengadakan beberapa siri rundingan nasihat dari Amerika. Akhirnya pada tahun 1952
Britain berjaya menghasilkan empat senjata nuclear

KESIMPULAN
-kesimpulannya, jelaslah negara Amerika Syarikat dan United Kingdom memainkan
peranan aktif dalam NATO dari segi penubuhannya, perkembangan dan peranan2nya
NATO telah melibatkan diri dalam beberapa peperangan seperti Perang Korea (1950-an )
Perang Vietnam ( 1965 – 1975 ) Perang di Afghanistan ( 1980-an). Selepas tamatnya
Perang Dingin, Soviet Union telah tumbang dan Pertubuhan2 Komunis seperti Pakatan
Warsaw juga berakhir. Maka NATO menjadi pakatan ketenteraan tunggal di dunia
SOALAN EXTRA
BINCANGKAN PERKEMBANGAN DEKOLONISASI INDIA PADA TAHUN
1919 HINGGA 1935
Pendahuluan

§  Pada tahun 1905 sehingga 1918 deklonisasi di India dikenali sebagai tahap
militant .Hal ini kerana munculnya gerakan bersifat radikal yang diketuai oleh B.G.Tilak,
Lala Lajpat Rai , Bipin Chandra Pal  dan Aurobindo Ghosh .Tokoh-tokoh tersebut
memainkan peranan penting dalam menggerakan penentangan terhadap British kerana
bagi mereka tindakan yang keras harus dilakukan  terhadap penjajah British harus
dipulaukan termasuklah barangan,institusi pendidikan,perkhidmatankerajaan, undang-
undang dan mahkamah.
§  Jika langkah tersebut dijalankan secara berterusan , pastinya melemahkan kedudukan
British di India. Bagaimanapun, menjelang tahun 1920 , usaha golongan militant untuk
membebaskan India daripada British namun menemui kegagalan. Berikut adalah Usaha-
usaha mendaulatkan India.

Isi-isi Penting:

1. Melancarkan gerakan khilafat.

§  Masyarakat islam di India menganggap musuh kerajaan turki juga musuh islam . Abul
kalam azad khan ,Muhammad ali dan shaukat ali melancarkan gerakan yang
dinamakan gerakan khalifah .Gerakan tersebut mengadakan pemulauan dalam semua
aktiviti kerajaan dan penutupan premis perniagaan telah dilakukan pada 27 oktober 1919.
§  Gerakan tersebut mengadakan pemulauan dalam semua aktiviti kerajaan dan penutupan
premis perniagaan telah dilakukan pada 27 oktober 1919.
§  Pemimpin-pemimpin Gerakan Khilafat mendakwa India bukanlah Negara islam dan
menyarankan supaya masyarakat islam berhijrah ke Negara islam iaitu Afghanistan.
2. Perjuangan Bersifat Sederhana
Selepas perang dunia pertama, perjuangan penduduk tempatan bercorak sederhana
tetapi enggan bekerjasama dengan pihak British .Gandhi merupakan pemimpin
kongres kebangsaan India (INC)  dari tahun 1920 sehigga tahun 1939. Mahatma Gandhi
memimpin Kongres Kebangsaan India (INC) dan menukar INC daripada sebuah parti elit
kepada gerakan massa yang mewakili semua lapisan masyarakat. Tiga prinsip perjuangan
Mahatma Gandhi ialah satyagraha, ahimsa dan swadesi. Prinsip swadesi ialah berdikari
tanpa mengharapkan bantuan orang lain.

3. Pemulauan terhadap barangan eropah dan barangan British berlaku.


  Prinsip swadesi  atau berdikari bagi memenuhi keperluaan sendiri tanpa
mengharapkan bantuan orang lain. Gandhi menyarankan agar tindakan pemulauan
terhadapa barangan eropah dan barangan buatan British dilakukan .
  Menurut Ghandi ,kebijaksanaan penjajah British ialah menjadikan India sebagai
tempat untuk memasarkan barang kilangnya .Ghandi menjadi diri sebagai contoh
dengan tidak menggunakan barang barat.
4.       Penentangan melalui mogok lapar.
  Salah satu tindakan popular melalui prinsip ahimsa ialah mogok lapar yang
dilakukan pada tahun 1920. Penentangan melalui mogok lapar menyebabkan kekuatan
tentera British tidak berguna kerana tidak ada penentangan bersenjata daripada pengikut
Mahatma Gandhi.
  Tindakan melalui tiga prinsip iaitu satyagraha,ahimsa,dan swadesi  memaksa British
member kemerdekaan kepada India pada tahun 1947. Menawarkan jawatan Presiden
atau perdana meneri kepada Mahatma Gandhi ,tetapi beliau  menolak kerana
perjuangannya bukan untuk mengejar pangkat dan kedudukan.
5.       Mengadakan gerakan penentang awam
  Usaha besar kearah pembebasan tanah air berlaku pada bulan mac 1930 apabila
Gandhi bertindak mengadakan gerakan penentang awam dan peristiwa ini dikenali
sebagai Perarakan Garam .Kerajaan  British yang memonopoli garam telah menaikkan
harga garam yang menyebabkan timbulnya kesukaran terutama golongan bawahan.
  Mahatma Gandhi telah melakukan perarakan garam dari Ahmadabad menuju ke
pantai Gujerat .Perarakan ini juga dikenali sebagai Perarakan Dandi kerana Mahatma
Gandhi dan pengikutnya memulakan perjalanan tanpa menggunakan kasut dari
Sabarmati Ashram sehingga ke pantai Gujerat. British telah bertindak menahan dan
memenjarakan pemimpi-pemimpin INC termasuk Mahatma Gandhi dan mengharamkan
INC.

6.       Persidangan Meja Bulat.


  Pada tahun 1930 , persidangan meja bulat diadakan yang dihadiri Raja- raja
India , orang islam,  hindu ,kristian ,dan sind gagal mencapai kata sepakat . INC
memboikot persidangan ini.
  Seterusnya  British telah berkerjasama dengan INC dan menganjurkan Pakatan
Gandhi-Irwin pada tahun 1931.Berdasarkan pakatan tersebut  M.Gandhi bersetuju
membatalkan kempen melanggar perintah awam dan sebagai balasan British akan
menarik balik egala tindakan kekerasan dan member jaminan untuk  membebaskan
nasionalis India yang ditahan.

7.       Mengadakan mogok lapar di penjara.


  Selepas itu, INC bersetuju mengadakan Persidangan Meja Bulat kedua. Keadaan
tersebut membayangkan British member status dan autoriti kepada INC sebagai
jurucakap kepada rakyat India. M.Gandhi mendapati pegawai –pegawai British
berdolak-dalik dalam hal memberi kuasa kepada orang India untuk mentadbir Negara
mereka sendiri .
  British mendakwa M.Gandhi gagal meyakinkan mereka tentang cara menyelesaikan
perpaduan dalam kalangan rakyat India. Sikap British mengecewakan M.Gandhi dan
beliau terus menentang British .Sekali lagi ,beliau ditahan dan beliau terus mengadakan
mogok lapar namun menghentikannay apabila British memperkenalkan Pakatan Poona
pada tahun1932.

Kesimpulan
Jalan menuju kebebasan yang diharungi oleh India berjalan penuh ranjau dan duri .
Bagaimanapun, semangat kental yang ditunjukkan oleh Mahatma Gandhi dalam
menghadapi tekanan Barat dan mengatasi masalah perpaduan rakyat India yang mencecah
ratusan juta sepatutnya dihargai oleh generasi hari ini tidak kira di mana kita berada

Anda mungkin juga menyukai