Anda di halaman 1dari 5

BAHAGIAN A – 15 SOALAN

1. Maklumat berikut adalah dua jenis masalah.


A Masalah bukan inventif
B Masalah inventif
Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada petak yang
disediakan.

(i) Encik John telah menukarkan enjin keretanya kepada enjin turbo
untuk meningkatkankuasa enjin tetapi mengakibatkan keretanya mudah hilang kawalan
serta membazirkan bahan api.

(ii) Raju mudah membawa barang-barang yang dibeli dipasar setelah memasang bakul
di motosikalnya

(iii) Setelah menambahkan buah strawberi sebagai hiasan, kek Puan Masliza semakin
sedap dan menarik
(3 markah)

2. Nyatakan definisi bagi masalah inventif dan masalah bukan inventif


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(3 markah)

3. Lengkapkan rajah berikut dengan menulis pernyataan yang betul bagi X, Y, dan Z

Masalah dikenal pasti Alatan dapat digunakan Proses penambahbaikan


semula alat

Alatan tidak Tiada kesan


X Y Z
berfungsi sampingan

X : ________________________________
Y : ________________________________
Z : ________________________________
(3 markah)

4. Tuliskan A, B dan C pada ruang yang disediakan berkaitan fasa penyelesaian masalah
inventif.
A Percanggahan fizikal
B Analisis fungsi
C Kaedah penyelesaian spesifik
Fasa
a) Analisis punca masalah
b) Model masalah
c) Model penyelesaian
(3 markah)
5. Maklumat berikut menunjukkan hubung kait produk antara produk dengan objek dari segi
fungsinya.
A Produk
B Fungsi
C Objek
Padankan pernyataan berikut dengan menulis A, B, dan C pada petak yang disediakan.

(i) Merupakan penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk

(ii) Merupakan tugas sesuatu produk

(iii) Merupakan gabungan komponen dan fungsi yang membentuk sebuah sistem
(3 markah)

6. Maklumat berikut berkaitan dengan hubung kait antara produk dengan objek dari segi
fungsinya.

Mengangkut Lori Barang

Lengkapkan carta aliran berikut dengan mengisi jawapan dalam ruang yang disediakan.

Produk Fungsi Objek

(a) ____________ (b) _______________ (c) ____________

(3 markah)

7. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah mengenai
fungsi produk.
(i) Analisis fungsi membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesuatu produk
(ii) Apabila analisis fungsi dijalankan, fungsi setiap komponen akan dinyalakan
(iii) Setiap komponen pada produk salin berhubung antara satu dengan lain-lain
dengan kepentingan fungsi masing-masing
(3 markah)
8. Yang berikut adalah hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya
Fungsi Objek
Produk
(sistem) (Tindakan) (Penerima kesan)

Berikan contoh produk yang dapat menerangkan rajah hubung kait diatas. Contoh jawapan
telah diberi.
Produk (sistem) Fungsi (Tindakan) Objek (Penerima kesan)
Meja Memegang Buku

(3 markah)
9. Nyatakan maksud garisan interaksi yang berikut. Satu jawapan telah diberi.
Garisan Maksud
Berguna

(3 markah)
10. Berdasarkan model fungsi produk yang bermasalah di bawah ini, nyatakan A, B, dan C
bagi garisan interaksi tersebut.

A : ____________________________________
B : ____________________________________
C : ____________________________________
(3 markah)
11. Tandakan ( √ ) pada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan yang berkaitan.
(a) Pembahagian
(b) Penyarangan
(c) Pembuangan dan pemilihan
(3 markah)
12. Tandakan A, B, dan C bagi pernyataan yang berkaitan.
A Tindakan awal
B Tindakan berkala
C Pengembangan terma
(i) Menggunakan prinsip terma terhadap sesuatu bahan
(ii) Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko
(iii) Menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala
(3 markah)
13. Berikan tiga cadangan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal kaedah pemisahan
ruang.
i. ___________________________
ii.___________________________
iii.__________________________
(3 markah)
14. Berikan tiga cadangan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal kaedah pemisahan masa.
i. ___________________________
ii.___________________________
iii.__________________________
(3 markah)
15. Padankan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal pemisahan ruang dan percanggahan
fizikal pemisahan masa dengan huraian yang betul.
Prinsip Inventif Huraian
Pembahagian Memasukkan satu objek ke dalam satu objek yang
sama tetapi berlainan saiz
Pembuangan dan pemulihan Membuang bahagian yang telah menjalankan
fungsinya
Penyarangan Membahagikan objek kepada beberapa bahagian

(3 markah)
Bahagian B – 2 Soalan
1. Lengkapkan maklumat di bawah bagi komponen, fungsi dan objek untuk sebuah meja.
Satu contoh jawapan telah diberi.
Komponen Fungsi Objek
Muka meja Memegang Buku

(10 markah)
2. Meja makan di bawah ini bermasalah. Meja ini tidak dapat menampung hidangan makanan
yang banyak di atas meja.

(a) Berdasarkan rajah di atas, cadangkan perubahan reka bentuk yang sesuai dalam jadual di
bawah ini.
Objek Percanggahan Situasi Soalan Penentuan Jensi Kaedah
fizikal Kaedah Pemisahan Pemisahan
Ruang / Masa Ruang / Masa

(4 markah)
(b) Lakarkan kaedah penyelesaian pada meja makan yang bermasalah di ruang di bawah ini.

(6 markah)
-SOALAN TAMAT-

Anda mungkin juga menyukai