Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Pentaksiran Dalam Pendidikan Islam


Kursus/Modul Assessment in Islamic Education

2. Kod Kursus PIMK3123

3. Nama Staf
En. Mohd Hafidzullah bin Derasit
Akademik

4. Rasional
Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengusai ilmu berkaitan pentaksiran dalam
Kursus/Modul
Pendidikan Islam untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 3 / Semester III Tahun 3
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 125
P= Pentaksiran 30 15 - 3 30 30 - 17

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menghuraikan konsep pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dengan
Outcomes, CLO) membuat rujukan dari pelbagai sumber (C2, A1, PLO1, PLO6, LL1)

2. Menganalisis pentaksiran berdasarkan standard dan penjajaran konstruktif


Pendidikan Islam (C4, PLO3, CTPS5).

3. Menggubal dan membentang JSU Pendidikan Islam berpandukan Kurikulum


Standard Sekolah Rendah dan membuat pembentangan. (C6, PLO3, PLO4, PLO5,
CTPS4, CS3, TS4).

4. Membentangkan item soalan yang dibina berasaskan KBAT mengikut bidang


pembelajaran Pendidikan Islam. (C6, PLO3, PLO4, CTPS4. CS3).

5. Mengaplikasi pentaksiran Pendidikan Islam dan penilaian PAFA mengikut panduan


yang telah ditetapkan (C3, PLO3, CTPS2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons berpandu

Memberi maklum

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Respons ketara
Mengaplikasi

Menganalisis

Lakuan tulen

CLO
Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Persepsi

Adaptasi
Menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P A A A
P3 P5 P7 A3 A5
1 2 3 4 5 6 1 2 4 6 1 2 4
1 x x
2 x
3 x
4 x
5 x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 1


(Kemas kini Jun 2021)
10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS2)
Pindah Kemahiran Berkomunikasi (CS3)
(Transferable Skills, Kemahiran berpasukan (TS4)
TS): Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL1)
11. Strategi Pengajaran Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
kerja kursus (50%) dan peperiksaan (50%).

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Kuliah
PLO1 - Pengetahuan Peperiksaan akhir
Tutorial
Kuliah Pembinaan JSU
PLO2 - Kemahiran Praktikal
Tutorial Pembinaan item
PLO3 - Kemahiran saintifik, Peperiksaan akhir
Kuliah
kemahiran berfikir dan Pembinaan JSU
menyelesaikan masalah Tutorial
Pembinaan item
Kuliah
PLO4- Kemahiran komunikasi Pembentangan
Tutorial

PLO5 – Kemahiran sosial, Kuliah Pembentangan


kerja berpasukan Tutorial berkumpulan

12. Sinopsis Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep pentaksiran dalam Pendidikan Islam,
pelaksanaan dan pengurusan pentaksiran autentik dalam Pendidikan Islam, menganalisis
standard dan pengajaran konstruktif pentaksiran dalam Pendidikan Islam, pembinaan Jadual
Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam, pelaksanaan pentaksiran dalam bidang
pembelajaran dalam Pendidikan Islam dan penilaian PAFA sekolah rendah.

This course focuses on the assessment concept in Islamic Education, implementing and
managing assessment base on HOTS, analyzing standard and constructive teaching in
assessing Islamic Education, constructing Table of Specification, assessment and PAFA
assessment in primary schools.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50 %


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50 %

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan akhir 50


Pembinaan JSU 20
Tugasan Pembinaan item 20
Pembentangan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 2


(Kemas kini Jun 2021)
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Kursus (Course
Learning CLO 1 x x
Outcomes, CLO)
CLO 2 x
dengan
Objektif Pendidikan CLO 3 x x x
Program
(Programme CLO 4 x x
Educational
CLO 5 x
Objectives, PEO)

Objektif Pendidikan Program (PEO)


Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
PEO 1
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO 2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
PEO 3
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
PEO 4
sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
PEO 5
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO 6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghuraikan konsep pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Islam
CLO 1
dengan membuat rujukan dari pelbagai sumber (C2, A1, PLO1, PLO6, LL1).
Menganalisis pentaksiran berdasarkan standard dan penjajaran konstruktif
CLO 2
Pendidikan Islam (C4, PLO3, CTPS5).
Menggubal JSU Pendidikan Islam berpandukan Kurikulum Standard Sekolah
CLO 3 Rendah dan membuat pembentangan. (C6, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS4, CS3,
TS4).
Membentangkan item soalan yang dibina berasaskan KBAT mengikut bidang
CLO 4
pembelajaran Pendidikan Islam. (C6, PLO3, PLO4, CTPS4. CS3).
Mengaplikasi pentaksiran Pendidikan Islam dan penilaian PAFA mengikut
CLO 5
panduan yang telah ditetapkan (C3, PLO3, CTPS2).

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 3


(Kemas kini Jun 2021)
16. Pemetaan Hasil PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
Pembelajaran
Kursus (Course CLO 1 x x
Learning
Outcomes, CLO) CLO 2 x
dengan Hasil CLO 3 x x x
Pembelajaran
Program CLO 4 x x
(Programme
Learning CLO 5 x
Outcomes, PLO)

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan
PLO 1
prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Pendidikan Islam
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
PLO 2 bidang Pendidikan Islam bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO 3
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
PLO 4 dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO 5
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang
PLO 6
keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
PLO 7
balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
PLO 8
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan
PLO 9
dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menghuraikan konsep pentaksiran dalam mata pelajaran Pendidikan Islam
CLO 1
dengan membuat rujukan dari pelbagai sumber (C2, A1, PLO1, PLO6, LL1).
Menganalisis pentaksiran berdasarkan standard dan penjajaran konstruktif
CLO 2
Pendidikan Islam (C4, PLO3, CTPS5).
Menggubal JSU Pendidikan Islam berpandukan Kurikulum Standard Sekolah
CLO 3 Rendah dan membuat pembentangan. (C6, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS4, CS3,
TS4).
Membentangkan item soalan yang dibina berasaskan KBAT mengikut bidang
CLO 4
pembelajaran Pendidikan Islam. (C6, PLO3, PLO4, CTPS4. CS3).
Mengaplikasi pentaksiran Pendidikan Islam dan penilaian PAFA mengikut
CLO 5
panduan yang telah ditetapkan (C3, PLO3, CTPS2).

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 4


(Kemas kini Jun 2021)
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar
17.
(Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Pentaksiran Kurikulum Pendidikan Islam

 Definisi
 Matlamat 2 1 2 2 7
 Objektif
 Dasar

2. Menganalisis Standard Pembelajaran dan Penjajaran


Konstruktif Pentaksiran dalam Pendidikan Islam
6 3 6 6 21
 Konsep dan proses menganalisis standard pembelajaran
 Konsep dan proses penjajaran konstruktif pentaksiran

3. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pentaksiran al-


Quran

 Konsep KBAT
 Rasional KBAT dalam Pentaksiran
 Aras KBAT dalam Pentaksiran Berasaskan Taksonomi 6 3 6 6 21
Bloom dan Anderson
 Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam
Pentaksiran
 Analitik dan Holistik dalam pemarkahan

4. Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam

 Kepentingan JSU
 Komponen 6 3 6 6 21
 Langkah penyediaan

5. Pelaksanaan Pentaksiran dalam Bidang- bidang


pembelajaran dalam Pendidikan Islam

 Bidang
- Penguasaan ilmu
- Penguasaan kemahiran
- Penghayatan dan amalan
6 3 6 6 21
 Bentuk
- Tulisan
- Lisan
- Pemerhatian

 Jenis ujian
- Ujian objektif dan Subjektif

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 5


(Kemas kini Jun 2021)
6. Pelaksanaan dan pengurusan pentaksiran autentik dalam
Pendidikan Islam

 Portfolio 2 1 2 2 7
 Prestasi (Performance based)
 Penilaian rakan sebaya
 Penilaian Kendiri
7. Penilaian PAFA Sekolah Rendah

 Tujuan 2 1 2 2 7
 Peraturan
 Pelaksanaan

Kerja Kursus 0.5 9.5 12

Amali

Ulang Kaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 - 3 30 30 - 17 125

P JUMLAH JAM PEMBELAJARAN Bersemuka Bukan Bersemuka


BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA
Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Pembinaan JSU - 4

Pembinaan item 4

Pembentangan (30
0.5 1.5
minit)

Peperiksaan akhir 2.5 7.5

Jumlah 48 77

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 125
(SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas


Azizi Ahmad. (2014). Pentaksiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azizi Ahmad. (2010). Pentaksiran Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Mokhtar Ismail. (2009). Pentaksiran pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 6


(Kemas kini Jun 2021)
Rujukan Tambahan Ahmad Mohd. Salleh. (2011). Kurikulum, metodologi dan pedagogi Pengajian Islam. KPLI
Pengajian Islam & j-QAF. (Edisi Kedua). Shah Alam: Oxford Fajar

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. (2002). Buku panduan dan rekod pencapaian penilaian
perkara asas fardhu ain. Putrajaya: KPM

Shabuddin Hashim Dr., Rohizani Yaakub & Mohd. Zohir Ahmad. (2003). Pedagogi: Strategi
dan Teknik Mengajar Berkesan. PTS Publication & Distri butors Sdn Bhd.

Kamarudin Hj. Husin & Siti Hajar Abdul Aziz. (2004). Pedagogi asas pendidikan. Kuala
Lumpur: Kayazano Enterprise.

Siti Rahayah Ariffin. (2003). Teori, konsep & amalan dalam pengukuran dan penilaian.
Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Pembangunan Akademik.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002). Huraian sukatan pelajaran pendidikan islam


sekolah rendah, kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah


rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Luampur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


PIMK3123 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran
1. Menghuraikan konsep pentaksiran
dalam mata pelajaran Pendidikan Kuliah
Islam dengan membuat rujukan dari x x Peperiksaan akhir
Tutorial
pelbagai sumber (C2, A1, PLO1,
PLO6, LL1).
2. Menganalisis pentaksiran
berdasarkan standard dan penjajaran Kuliah Peperiksaan akhir
x
konstruktif Pendidikan Islam (C4, Tutorial
PLO3, CTPS5).
3. Menggubal JSU Pendidikan Islam
Pembinaan JSU
berpandukan Kurikulum Standard Kuliah berkumpulan
Sekolah Rendah dan membuat x x x
Tutorial Pembentangan
pembentangan. (C6, PLO3, PLO4,
PLO5, CTPS4, CS3, TS4). (berkumpulan)
4. Membentangkan item soalan yang
dibina berasaskan KBAT mengikut Kuliah
bidang pembelajaran Pendidikan x x x Pembinaan item
Tutorial
Islam. (C6, PLO3, PLO4, CTPS4.
CS3).
5. Mengaplikasi pentaksiran Pendidikan
Islam dan penilaian PAFA mengikut Kuliah
x Peperiksaan akhir
panduan yang telah ditetapkan (C3, Tutorial
PLO3, CTPS2).
Peperiksaan akhir
Kuliah Pembinaan JSU
KESELURUHAN x x x x x Pembinaan item
Tutorial
Pembenatangan
(berkumpulan)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 7


(Kemas kini Jun 2021)
Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik

BA (Hons) Usuluddin, UM
1 Fadzilah Mustapa
Dip.Ed : Pendidikan Islam, UIA

LLB (Hons) Jurisprudence and Law, Univ. Al-Azhar


2 Adnan Bin Abdullah
M.Ed (Pendidikan Bahasa Arab), UKM

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

Pensyarah,
Prof. Madya Dr. Engku Ahmad Pusat Pengajian Usuluddin, Universiti Sultan Zainal Abidin
1
Zaki bin Engku Alwi Fakulti Pengajian Kontemporari
Islam

Pensyarah,
2 Dr. Berhanundin bin Abdullah Fakulti Pengajian Kontemporari Universiti Sultan Zainal Abidin
Islam

Dr. Tengku Zawawi bin Tengku Pensyarah Cemerlang IPG Kampus Dato’ Razali Ismail
3
Zainal

Berkuat kuasa mulai Jun 2015 8


(Kemas kini Jun 2021)

Anda mungkin juga menyukai