Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KEPALA BATAS

JABATAN TENAGA MANUSIA


KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

PENILAIAN PRESTASI
KOD DAN NAMA KURSUS B01-TEKNOLOGI ELEKTRIK
EE-320-3:2012-THREE PHASE ELECTRICAL INSTALLATION &
KOD DAN NAMA NOSS
MAINTENANCE
TAHAP TIGA
NAMA PELAJAR
NO. KAD PENGENALAN
NO. DAFTAR PELAJAR
ILPKBPP-EE-320-3:2012 (C05)
KOD DAN TAJUK CU
THREE PHASE ELECTRICAL APPLIANCES MAINTENANCE

C05:01 IDENTIFY ELECTRICAL APPLIANCES MAINTENANCE


C05:02 PREPARE THREE PHASE ELECTRICAL APPLIANCES MAINTENANCE
KOD DAN TAJUK WA TOOLS, EQUIPMENT AND MATERIALS
C05:03 CARRY OUT ELECTRICAL APPLIANCES INSPECTION
C05:04 CARRY OUT ELECTRICAL APPLIANCES MAINTENANCE

MASA PENILAIAN TARIKH PENILAIAN

DISEDIAKAN OLEH: DIPERIKSA / DISEMAK OLEH:

……………………………………………….. ………………………………………………..

( ) ( )

UNTUK DIPENUHI OLEH PEGAWAI PENILAI


NAMA

TANDATANGAN

TARIKH
TERAMPIL /
MARKAH KEPUTUSAN
BELUM TERAMPIL*
(*potong yang mana tidak berkenaan)

This study source was downloaded by 100000817418284 from CourseHero.com on 02-10-2022 01:53:40 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/77820201/PENILAIAN-PRESTASI-L3C05-THREE-PHASE-ELECTRICAL-APPLIANCES-MAINTENANCE-ILPKBPPdocx/
ID UNIT KOMPETENSI / Muka / Page :2
ILPKBPP-EE-320-3:2012-C05/PA(1/1)
COMPETENCY UNIT ID Drpd/of : 6

Arahan kepada calon/Instruction To Candidate:

Tuliskan Nama dan nombor Kad Pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.

1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.


2. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP)
sekiranya terdapat kekeliruan.
3. Sebarang kerosakan peralatan/bahan perlu dimaklumkan kepada
Pegawai Penilai (PP).
4. Calon dilarang membawa keluar kertas soalan.
5. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam
tempoh yang ditetapkan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 5 MUKASURAT BERCETAK.

TAJUK :LAPORAN KEROSAKAN MOTOR TIGA FASA.


This study source was downloaded by 100000817418284 from CourseHero.com on 02-10-2022 01:53:40 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/77820201/PENILAIAN-PRESTASI-L3C05-THREE-PHASE-ELECTRICAL-APPLIANCES-MAINTENANCE-ILPKBPPdocx/
ID UNIT KOMPETENSI / Muka / Page :3
ILPKBPP-EE-320-3:2012-C05/PA(1/1)
COMPETENCY UNIT ID Drpd/of : 6

TUGASAN :

1. Alat dan peralatan yang digunakan selamat dan tidak rosak.


2. Keselamatan semasa melakukan kerja perlu diutamakan.
3. Lakukan kerja mengikut kaedah dan arahan yang diberikan oleh pengajar.
4. Gunakan perkakas atau peralatan yang sesuai untuk aktiviti – aktiviti tersebut.
5. Ikut langkah yang betul dan susunan kerja yang sistematik dan selamat.
6. Patuhi langkah – langkah keselamatan yang sesuai dengan tunjukkan
sikap serta budaya kerja yang baik semasa melakukan tugasan tersebut.

Anda dikehendaki mecari kerosakan sebuah motor ac tiga fasa bagi kerosakan:

1. Motor tidak boleh dihidupkan


2. Motor lampau panas

MASA: 6 JAM

KRITERIA PEMBERIAN MARKAH:

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:

1. Hasil kerja dan tempoh masa yang diperlukan.


2. Proses danprosedurkerja yang betul.
3. Keperihatinan anda terhadap keselamatan diri, peralatan dan hasil kerja.
4. Sikap dan kebersihan sewaktu bekerja.
5. Ketepatan jawapan lisan yang dinyatakan oleh PP semasa anda menjalankan
tugasan tersebut.

This study source was downloaded by 100000817418284 from CourseHero.com on 02-10-2022 01:53:40 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/77820201/PENILAIAN-PRESTASI-L3C05-THREE-PHASE-ELECTRICAL-APPLIANCES-MAINTENANCE-ILPKBPPdocx/
ID UNIT KOMPETENSI / Muka / Page :4
ILPKBPP-EE-320-3:2012-C05/PA(1/1)
COMPETENCY UNIT ID Drpd/of : 6

A. BORANGLAPURAN KEROSAKAN MOTOR TIDAK DAPAT DIHIDUPKAN

LANGKAH MENGESAN KEROSAKAN LANGKAH MEMBAIKPULIH

Lapuran ujian dan sahkan kerosakan

B. BORANGLAPURAN KEROSAKAN MOTOR LAMPAU PANAS


This study source was downloaded by 100000817418284 from CourseHero.com on 02-10-2022 01:53:40 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/77820201/PENILAIAN-PRESTASI-L3C05-THREE-PHASE-ELECTRICAL-APPLIANCES-MAINTENANCE-ILPKBPPdocx/
ID UNIT KOMPETENSI / Muka / Page :5
ILPKBPP-EE-320-3:2012-C05/PA(1/1)
COMPETENCY UNIT ID Drpd/of : 6

LANGKAH MENGESAN KEROSAKAN LANGKAH MEMBAIKPULIH

Ujiandansahkankerosakan

NAMA CALON : NO. K/P:


MASA MULA : MASA SIAP : TARIKH:
MARKAH PENUH UNTUK SETIAP SOALAN ADALAH 3 MARKAH
Skalamarkahdiberi
0= tidakdilakukan/salah 1= Tidakmemuaskan 2= memuaskan 3= sangatmemuaskan
BAHAGIAN KRITERIA YANG DI NILAI MARKAH DIBERI
This study source was downloaded by 100000817418284 from CourseHero.com on 02-10-2022 01:53:40 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/77820201/PENILAIAN-PRESTASI-L3C05-THREE-PHASE-ELECTRICAL-APPLIANCES-MAINTENANCE-ILPKBPPdocx/
ID UNIT KOMPETENSI / Muka / Page :6
ILPKBPP-EE-320-3:2012-C05/PA(1/1)
COMPETENCY UNIT ID Drpd/of : 6

Proses kerja - 25%


 Calonmenyediakanperalatan yang
sesuaisebelumkerjadilakukan
 Calonmengikutitatacaradanperaturan yang
1
dikehendakidenganbetul
Jumlahmarkah yang diberi
Jumlahmarkahpenuh /6
Jumlahmarkahbahagian 1 (25%) /6X25%
Hasilkerja 10 %
 Kaedahkerjadapatdijalankandengan
teratur.
2  Membuatlaporankerosakan
Jumlahmarkah yang diberi
Jumlahmarkahpenuh /3
Jumlahmarkahbahagian 2 (10%) /3X10%
Sikap/keselamatan 5%
 Persediaan diri
 Pengurusan peralatan
 Kekemasan kawasan kerja
3  Etika kerja
 Profesionalisma
Jumlahmarkah yang diberi
Jumlahmarkahpenuh /12
Jumlahmarkahbahagian 3 (5%) /12X5%
Perkarakritikal 60%
 Mengenalpastisimbol
 Lukisandilukisdenganbetul
4  Tugasandilaksanadalammasaditetapkan.
Jumlahmarkah yang diberi
Jumlahmarkahpenuh /9
Jumlahmarkahbahagian 4 (60%) /9X60%

Jumlahkeseluruhan %

KEPUTUSAN TRAMPIL / BELUM TRAMPIL


TANDATANGAN PEGAWAI
PENILAI
NAMA PEGAWAI PENILAI
TARIKH

This study source was downloaded by 100000817418284 from CourseHero.com on 02-10-2022 01:53:40 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/77820201/PENILAIAN-PRESTASI-L3C05-THREE-PHASE-ELECTRICAL-APPLIANCES-MAINTENANCE-ILPKBPPdocx/
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Anda mungkin juga menyukai