Anda di halaman 1dari 7

58 DASAR AGROMAKANAN NEGARA (2011 – 2020)

2011-2020
BAB 5
Mengembangkan
Industri Ternakan
Bab 5:
Mengembangkan
Industri
Ternakan

Industri ternakan terutama ternakan ruminan PROSPEK INDUSTRI TERNAKAN,


pada masa ini masih berskala kecil dan berpotensi 2011-2020
untuk dikembangkan bagi menjamin bekalan
makanan dalam negara serta mengurangkan Permintaan daging dijangka meningkat daripada
daging import. Antara isu dan cabaran yang 1.4 juta tan metrik pada tahun 2010 kepada 1.8 juta
dihadapi dalam pembangunan industri ini adalah tan metrik pada tahun 2020 dengan pertumbuhan
kekurangan baka yang berkualiti, harga makanan sebanyak 2.4% setahun. Permintaan telur juga
ternakan yang tinggi serta kekurangan kepakaran mengalami peningkatan 3.3% setahun daripada
dan tenaga kerja. Transformasi industri ternakan 468 ribu tan metrik kepada 649 ribu tan metrik
akan ditumpukan kepada perusahaan ternakan manakala permintaan susu dijangka meningkat
secara komersial, penghasilan baka ternakan sebanyak 3.2% setahun daripada 1.4 bilion liter
yang berkualiti, peluasan Amalan Penternakan kepada 1.9 bilion liter. Penggunaan per kapita
Haiwan Baik (GAHP) dan penghasilan rumusan daging, telur dan susu juga dijangka meningkat
makanan ternakan yang berkualiti pada harga dalam tempoh yang sama.
kompetitif. Selain itu, aspek R&D dari segi
kawalan penyakit haiwan dan kecekapan sistem Pengeluaran daging pula diunjur akan meningkat
ternakan akan diberi penekanan. daripada 1.6 juta tan metrik pada tahun 2010
kepada 2.1 juta tan metrik pada tahun 2020
Industri bukan ruminan termasuk ayam/itik, dengan pertumbuhan sebanyak 2.7% setahun
khinzir dan telur yang telah pun mencapai tahap (Carta 5-1). Pengeluaran telur juga dijangka
sara diri yang tinggi akan terus dibangunkan meningkat daripada 540 ribu tan metrik kepada
supaya daya saing dan kemampanan industri ini 773 ribu tan metrik dengan pertumbuhan
dapat ditingkatkan. sebanyak 3.6% setahun (Carta 5-2) manakala
pengeluaran susu disasar meningkat daripada
67 juta liter kepada 118 juta liter dengan
pertumbuhan sebanyak 5.8% setahun dalam
tempoh yang sama (Carta 5-3).
MENGEMBANGKAN INDUSTRI TERNAKAN 61

Carta 5-1: Pencapaian dan Unjuran Pengeluaran Daging Mengikut Jenis, 2000-2020 (Juta Tan Metrik)

2.7% setahun
2.1

5.9% setahun 1.8


1.6

0.9

2000 2010 2015 2020

Daging Ayam Daging Babi Daging Lembu Daging Kambing

Carta 5-2: Pencapaian dan Unjuran Pengeluaran Telur, 2000-2020 (‘000 Tan Metrik)

3.6% setahun 773

4.0% setahun 650

540

365

2000 2010 2015 2020

Carta 5-3: Pencapaian dan Unjuran Pengeluaran Susu, 2000-2020 (Juta Liter)

5.8% setahun
118

8.6% setahun 89

67

29

2000 2010 2015 2020

Sumber: Kementerian Pertanian dan Industri dan Industri Asas Tani


62 DASAR AGROMAKANAN NEGARA (2011 – 2020)

Pasaran eksport bagi industri ini dijangka terus • menggalakkan pihak swasta, GLC dan agensi
berkembang di pasaran Singapura khususnya kerajaan seperti FELDA, Pihak Berkuasa
bagi telur dan ayam hidup manakala Emiriah Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah
Arab Bersatu (UAE) dan Brunei bagi sediaan (RISDA) dan Lembaga Pemulihan dan
daging dan telur. Penyatuan Tanah Persekutuan (FELCRA)
menceburkan diri dalam aktiviti penternakan
lembu pedaging dan tenusu secara integrasi
STRATEGI INDUSTRI TERNAKAN, di kawasan perladangan kelapa sawit dan
2011-2020 fidlot;

Strategi yang telah dikenal pasti untuk • meningkatkan pengeluaran daging


mengembangkan industri ternakan adalah berteraskan penerapan amalan penternakan
seperti yang berikut: intensif dan mempergiat amalan sisa sifar
dengan memanfaatkan bahan sampingan
• meningkatkan kecekapan industri ternakan
bagi mengukuhkan rantaian bekalan dan
ruminan;
mengurangkan pencemaran;
• mengekalkan daya saing industri ternakan
• meningkatkan populasi ruminan yang
bukan ruminan;
produktif melalui perkhidmatan biakbakaan
• meningkatkan pengeluaran bahan makanan yang lebih berkesan termasuk penggunaan
ternakan; bioteknologi pembiakan dan penglibatan
aktif pihak swasta sebagai penyedia
• memperkukuh keberkesanan kawalan
perkhidmatan biakbakaan;
penyakit dan memperluas amalan
penyembelihan dan pemprosesan yang • meningkatkan pengeluaran baka berkualiti
selamat; melalui penstrukturan semula sistem
biakbakaan termasuk penggunaan ladang
• mengembangkan industri ternakan lain; dan
milik Jabatan Perkhidmatan Veterinar
• mengimbangkan bekalan tempatan dan bagi gerompok nukleus (nucleus herd)
pengimportan. dan penggunaan sistem integrasi dan
pembiakbakaan induk (breedlot) bagi
gerompok pengganda (multiplier herd); dan
Meningkatkan Kecekapan Industri
• menghasilkan baka lembu dan kambing
Ternakan Ruminan
tempatan yang berkualiti melalui penyelidikan
secara usaha sama awam-swasta.
Pembangunan industri ternakan ruminan akan
memberi fokus kepada peningkatan kecekapan
dan mesra persekitaran melalui usaha yang
Mengekalkan Daya Saing Industri
berikut:
Ternakan Bukan Ruminan
• mentransformasi usahawan ternakan lembu
Kawasan penternakan bukan ruminan akan
pedaging dan kambing ke tahap skala
dikekalkan. Aktiviti penternakan akan terus
sederhana dan besar;
dimantapkan dengan menggalakkan penggunaan
• memantapkan aktiviti penternakan di teknologi moden serta mematuhi amalan
Kawasan Tumpuan Sasaran, Pusat Fidlot penternakan baik seperti reban tertutup dan
Nasional dan ladang satelit;
MENGEMBANGKAN INDUSTRI TERNAKAN 63

automasi. Penggunaan produk mikroorganisma Burung (HPAI) dan Virus Nipah melalui program
berfaedah (effective microorganism - EM) akan pengawasan (surveillance) ke atas ternakan
digalakkan sebagai agen kawalan biologi semula unggas dan babi di seluruh negara.
jadi.
Zon bebas penyakit termasuk kawasan
kepungan penyakit akan diwujudkan untuk
Meningkatkan Pengeluaran Bahan mengawal penyakit seperti FMD dan Newcastle
Makanan Ternakan terutama di kawasan tertentu yang berpotensi
untuk memenuhi syarat eksport. Pembangunan
Pengeluaran makanan ternakan dalam negara industri ternakan akan dilaksanakan mengikut
akan digalakkan bagi memenuhi permintaan garis panduan World Organization for Animal
industri yang semakin meningkat melalui usaha Health.
yang berikut:
Keberkesanan kawalan penyakit termasuk
• menyediakan insentif untuk menggalakkan
penyakit rentas sempadan dan zoonotik akan
penternak dan pihak swasta mengeluarkan
dimantapkan melalui pengukuhan program
foder dan menggunakan bahan sampingan
pengawasan, pemvaksinan, diagnosis penyakit
tempatan untuk rumusan makanan ternakan
dan persediaan awal. Dalam hubungan ini,
ruminan;
khidmat pengembangan akan ditingkatkan
• memantapkan aktiviti R&D berkaitan selaras dengan perkembangan industri
pemakanan ternakan khususnya ternakan. Kerjasama antara jabatan dengan
penggunaan bahan mentah tempatan dalam pengamal veterinar swasta akan digalakkan
rumusan makanan ternakan bukan ruminan bagi menyediakan perkhidmatan dalam program
bagi menyokong pengeluaran makanan kawalan penyakit. Oleh itu, mekanisma bagi
ternakan negara; dan menggalakkan pihak swasta menyediakan
• memberi penekanan kepada penghasilan perkhidmatan kesihatan haiwan ternakan akan
rumusan makanan yang berkualiti dengan diwujudkan.
harga yang kompetitif.
Loji penyembelihan berpusat akan diwujudkan
bagi menjamin penyembelihan yang halal,
Memperkukuh Keberkesanan Kawalan selamat dan bersih di samping mengurangkan
Penyakit dan Memperluas Amalan pencemaran di kawasan bandar. Amalan
Penyembelihan dan Pemprosesan yang penyembelihan di pasar basah dan di luar
Selamat bandar secara kecil-kecilan akan diberhentikan
secara berperingkat. Pihak swasta akan
Usaha akan dilaksanakan untuk mencapai digalakkan membangunkan dan menguruskan
status negara bebas penyakit Kuku dan Mulut loji penyembelihan mengikut garis panduan,
(FMD) melalui program pemvaksinan manakala kriteria dan syarat yang ditetapkan oleh kerajaan
Brucellosis dan Tuberculosis melalui program serta menyediakan perkhidmatan pemeriksaan
penakaian. Usaha akan dipertingkat untuk daging dan kawalan kualiti mengikut piawaian
mengekalkan status bebas penyakit Selsema yang diiktiraf.
64 DASAR AGROMAKANAN NEGARA (2011 – 2020)

Mengembangkan Industri Ternakan Membangunkan Industri Ternakan yang


Lain Lebih Tersusun

Pengeluaran ternakan lain seperti puyuh, ayam Industri ternakan khususnya industri ruminan
belanda, arnab dan rusa bagi meningkatkan akan dibangunkan dengan lebih tersusun dengan
bekalan yang memenuhi permintaan pasaran mewujudkan satu agensi sama ada oleh Kerajaan
tempatan akan terus digalakkan. Pengeluaran atau GLC. Agensi ini akan menyelaraskan semua
puyuh akan ditingkatkan dengan membangunkan program dan projek termasuk pembekalan
ladang baka mengikut zon bagi membekalkan lembu luar negara, pemprosesan, promosi dan
anak puyuh kepada pengusaha komersial. pemasaran yang melibatkan FELDA, FELCRA,
RISDA, GLC, pihak swasta, penternak, pembekal
bahan makanan tempatan dan pihak-pihak lain
Mengimbangkan Bekalan Tempatan dalam rantaian bekalan.
dan Pengimportan

Pengimportan hasilan ternakan termasuk daging


dan susu bagi memenuhi permintaan pengguna
dan industri pemprosesan akan diselaraskan
untuk menggalakkan pertumbuhan industri.
Penyelarasan tersebut akan mengambil kira
prosedur perdagangan yang diluluskan oleh
WTO. Pemasaran hasil ternakan akan diperkukuh
melalui penubuhan pusat edaran dan lelongan
serta memanfaatkan teknologi komunikasi
sebagai sumber maklumat pasaran.