Anda di halaman 1dari 16

Budaya dan pembelajaran 2 peranan utama dlm p’bentukan • Alternatif - ada beberapa cara

Beri definisi budaya?(obj) sesuatu budaya melakukannya tanpa ada sesuatu


• kepelbagaian budaya adalah cara atau • bina imej Negara ke arah yang digemari.
gaya hidup pelbagai masyarakat dan mewujudkan keperibadian serta • Terhad - cara melakukan sesuatu itu
bangsa. Budaya ini merangkumi identity. dibenarkan tetapi untuk orang tertentu
pelbagai aspek seperti sejarah, • Memupuk kesedaran kebangsaan sahaja.
kesusasteraan, politik, muzik, lukisan, dan kenegaraan bercirikan
seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kerohanian, kemanusiaan, spiritual Senaraikan 5 ciri budaya.(bhg b)
kepercayaan yang diturun temurun dari dan mental. • Boleh dipelajari
generasi ke generasi. Budaya juga • Boleh dikongsi
boleh dikaikan dengan pengalaman Huraikan bagaimana proses • Bersifat sejagat
interaksi sosial individu dengan pertembungan dan penyesuaian • Boleh diwarisi
masyarakat sekelilingnya. Budaya antara budaya berlaku dalam • Sentiasa berubah-ubah
adalah lambang kejayaan sesuatu masyarakat di negara kita?(pola • Mempunyai unsur simbolik
masyarakat atau bangsa. budaya dikategorikan brp aspek) • Mempunyai pandangan semesta
• budaya berasal daripada cantuman (bghn b)
perkataan Sanskrit dan Melayu iaitu • Wajib - individu hanya mempunyai Senaraikan 5 komponen budaya?
Budhi (Sanskrit) : kecergasan firikal dan satu cara utuk melakukannya. Tiada (bghn b)
akal dan Daya (Melayu) :kekuatan pilihan lain dan hanya perlu patuh • Kepercayaan
kuasa, tenaga dan pengaruh. Budaya kepada pola yang tersedia ada. • Bahasa
merupakan kebolehan seseorang • Preferred - yang lebih digemari. • Nilai
individu menggunakan kekuatan, Mempunyai beberapa pilihan untuk • Norma
tenaga dan akal fikiran ke arah melakukan budaya yang ada tetapi • Kesenian
meningkatkan kecergasan akal fikiran satu daripadanya lebih digemari. • adat resam
bagi menangani sesuatu permasalahan • Tipikal - ada beberapa cara Apakah perbezaan antara budaya
dan seterusnya berupaya melakukannya tetapi tidak digemari fungsional & tidak fungsional?
menyelesaikan permasalahan tersebut. tetapi satu daripadanya lebih kerap • Fungsional- patut diteruskan dan
dilakukan. amalan yg proaktif.
• X Fungsional-X patut diteruskan dan – Dipandang penting oleh orang lain • tinggi
dan pengakuan diri dalam
amalan yg X proaktif. • rambut kerinting
kelompok
• Harga diri Mongoloid (org2 asia kuning)
Definisi kelompok(obj) • Afiliasi • kulit berwarna
• 2 individu @ lebih yg berinteraksi, – Dapat memenuhi keperluan sosial • mata kecil
iaitu berinteraksi terus menerus
saling bergantung & saling bergabung • badan kecil
antara ahli dalam kelompok
utk mencapai sasaran tertentu. • Kekuatan • hidung kurang mancung
• Pencapaian Tujuan Austroloid (org2 asli autralia kelabu)
Nyatakan tugas setiap kelompok • mata besar
• kelompok tugas – bersama2 Senaraikan 5 faktor penghijrahan. • hiung besar
menyelesaikan sesuatu tugas (bhgn b) • kulit kelabu
• kelompok kepentingan – individu yg • masalah ekonomi di negara asal • rambu kerinting
bekerjasam utk mencapai sasaran • peluang pekerjaan di Tanah Melayu
khusus • dibawa penjajah sebagai buruh lading
• kelompok persahabatan – kelompok • perkahwinan campur
yg ditetapkan scr bersama2 krn • perdagangan Huraikan 5 proses bagaimana
memiliki sifat yg sama. • kemakmuran dan kestabilan politik penyerapan budaya boleh berlaku.
(esei)
Model pembentukan Negara:
4 ciri fizikal setiap kelompok ras: • Integrasi-Satu proses bagi
Causacoid (org2 eropah putih) mewujudkan satu identiti nasional
3 sebab individu saling bergantungan • kulit putih dalam kalangan kump yang terpisah
dan bergabung dalam kelompok. • mata besar dari segi kebudayaan, sosial clan lokasi
(bhgn b) • tinggi dim sesebuah unit politik. Boleh berlaku
• Keamanan • rambut lurus melalui proses akomodasi, akulturasi,
– kurangkan ketidaksamaan dalam Negroid (org2 negro hitam) asimilasi atau amalgamasi.
diri, berasa lebih takut dan tidak • kulit hitam • Akomodasi-Setiap kump etnik
ragu-ragu berhadapan halangan
• Status • mata besar menyedari & menghormati norms dan
nilai kump etnik lain & tetap
mempertahankan budaya hidup Cara/usaha meningkatkan integrasi Berikan definisi mobility social?
masing-masing. A+B+C=A+B+C. (A, B nasional antara kaum2 di Malaysia. • Pergerakan individu / kumpulan antara
& C adalah budaya kumpulan). Cth : (bhgn B) kedudukan yg berbeza dalam
Malaysia, Switzerland • Penubuhan Jabatan Perpaduan stratifikasi social. Pergerakan boleh
• Akulturasi- Proses penerimaan unsur Negara dan Integrasi berlaku secara mendatar atau
kebudayaan barn dalam kalangan Nasional(JPNIN) menegak.
kelompok. Cth: penggunaan tali leher, • Pengenalan Rukun Negara(Ideologi
angpau, makanan Yong Tau Foo, Kebangsaan)
hiburan. Berbeza dgn proses asimilasi, • Dasar Ekonomi Baru(DEB)
akulturasi tidak menyebabkan • Dasar Pendidikan Kebangsaan
kehilangan identiti asal masyarakat • Dasar Kebudayaan Kebangsaan
penerima. Jelaskan perbezaan antara bangsa
• Asimilasi- Proses percantuman & Berikan definisi sosialisasi? dan masyarakat?
penyatuan antara kump etnik yang • Proses interaksi social yg m’bolehkan • Bangsa-Berkait dengan nasionaliti &
berlainan budaya sehingga membentuk indi. belajar norma, cara hidup semangat kebangsaan, iaitu orang-
satu kelompok dgn kebudayaan & masyarakat dan peranannya. orang yg sama-sama berjuang utk
=
identiti yang sama. A +B +C A (A mewujudkan sesebuah negara yg
m eru pak an gol onga n dominan Apakah indicator kelas social? dianggap barn & merdeka. Sekumpulan
sementara B & C adalah kump minoriti). • Taraf pendidikan, jenis pekerjaan spr orang yg mempunyai ciriciri
Cth: orang Melayu di Thailand, Nonya & mahir, separuh mahir & kurang mahir, kebudayaan, nilai & aspirasi yg sama,
Baba di Melaka, orang Cina di pendapatan bulanan & tahunan. cth : Bangsa Malaysia.
Indonesia. Jelaskan definisi kawalan social? • Masyarakat-Sekumpulan manusia yg
• Amalgamasi- Satu proses yang terjadi • Tindakan yg diambil utk memastikan hidup di satu tempat. Ikut peraturan,
apabila budaya atau ras bercampur indi. mematuhi norma masyarakat. ada norms tertentu utk tingkah laku.
untuk membentuk jenis budaya dan ras Tujuannya adalah supaya mencorak Mempunyal sistem nlial yg sama & ada
baru. A + B + C = D. Cth : kumpulan tingkah laku indi. sesuai dengan norma sistem kawalan social. Berinteraksi
baru hasil perkahwinan campur. masyarakat. antara satu dgn lain.Cara hidup,
kebudayaan yg lebih kurang sama. Berikan 4 tujuan pantang larang masih • Pelancongan
Mempunyal komltmen terhadap diamalkan dalam masyarakat di • Penghidupan aman
kebalkan masyarakat. negara ini.(bgn b)
• mendidik scr halus
Apakah yang dimaksudkan dengan • member teguran scr berhemah
ethnosentrisme? • galakkan kerja spy sempurna Kelas social masyarakat tradisional
• Sikap @ kepercayaan bahawa • membentuk budi perkerti yg mulia diklasifikasikan(bhgn b)
kebudayaan sendiri lebih baik @ lebih • Sultan : kelas hierarki tertinggi
tinggi dr org lain. • Kelas bangsawan : terdiri drpd kaum
Ciri2 utama bagi mengklasifikasikan keluarga diraja.
masyarakat(bhgn b)(esei) • Kelas pembesar : pembesar negeri
Apakah yang dimaksudkan dengan • Hidup berkelompok • Rakyat biasa : golong an diperintah.
adat resam? • Mempunyai budaya
• Kebiasaan masyarakat yg mempunyai • Sering mengalami perubahan Senaraikan 4 faktor yang
nilai etika dan estetika dan diterima • Saling berinteraksi menyebabkan perubahan kepada
sebagai norma masyarakat. • Mempunyai kepimpinan bahasa.
i. pertembungan masyarakat dan
6 tugas Tok Batin(bhgn b) Definisi etnik budaya
• menjadi bomoh • Sekelompok manusia yg mengamalkan
• merestui perkahwinan budaya yg hamper seragam ( adat A
• melangsungkan upacara perkahwinan resam, pakaian,bahasa dan kegiatan ii. penjajahan, peperangan dan
• membuka lading ekonomi). perpindahan
• menentukan sempadan kampong iii. perubahan populasi, kelas social,
• menentukan adat istiadat dan pantang Mengapa hubungan etnik penting? etnik, umur, seks, pekedaan,
larang • Negara stabil penemuan baru (kaedah, benda-benda,
• Pembangunan eko dgn pelaburan peralatan)
asing
• Pembangunan social
iv. pendidikan, penghijrahan, • Bil murid X cukup, kurang drp 10 org -Perlu disediakan untuk penyimpanan
perdagangan, agama dan status • Murid dr tahap yg sama barang kumpulan tahun persekolahan
ekonomi berbeza
4 aspek fizikal yang perlu diambil kira Berikan 4 cabaran yang dihadapi oleh
oleh guru semasa mengendalikan guru yang mengajar dalam sebuah
kelas bercantum (esei) kelas yang terdiri daripada pelbagai
Cerakinkan 3 proses perubahan • Susunan kerusi meja sosio-budaya.(bhgn b)
bahasa beserta contoh yg sering -disusun dengan sempurna mengikut • Merancang strategi pengajaran
berlaku dalam masyarakat.(bhgn b) kumpulan tahun persekolahan pembelajaran yang mesra budaya
• perubahan bunyi : [pinam] kpd supaya guru dapat melihat murid- • Memuaskan hati semua murid / pihak
[penang] murid dari mana-mana tempat dalam lain
• perubahan fonem : [vuat] kpd [buat] bilik darjah • Memupuk nilai positif terhadap semua
• perubahan morfem : [nivunuh] kpd • Ruang pembelajaran budaya
[dibunuh] -sudut-sudut tertentu hendaklah • Menyediakan BBM yang merentasi
disediakan mengikut kumpulan tahun pelbagai budaya
Cara untuk memupuk hubungan etnik persekolahan untuk semua mata • Memahami pelbagai budaya yang
yang harmonis? pelajaran dan juga aktiviti pemulihan, berlainan
• Guru menjadi teladan & adil, X bacaan, rehat, permainan dan • Bersifat adil dan tidak prejudis
ethnosentrik. sebagainya
• Peneguhan positive utk tingkah laku • Pameran BBM mengikut kumpulan Apakah itu kurikulum tersirat?
yg sokong integrasi etnik. tahun persekolahan • Pembelajaran berlaku tanpa
• Bahan p&p pelbagai etnik - puang pameran bahan pengajaran dirancang.
• Aktiviti p&p pelbagai etnik pembelajaran dan hasil murid perlu
• Tingkatkan fahaman budaya pelbagai disediakan
kaum. • Tempat penyimpanan bahan
mengikut kumpulan tahun
Sebab kelas bercantum ? persekolahan
• Bilangan guru X cukup
tertulis dalam kandunvn kurikulum kokurikulum - badan beruniform,
Huraikan 5 ciri kurikulum tersirat yang berkenaan mahu pun dalam persatuan, kelab serta permainan.
terdapat dalam pendidikan masa kini. penilaian. wujud peluang untuk pelajar-pelajar
(esei) • Jenis atau pengkategoriannya yang datang dari persatuan serta
• Merangkumi semua pengalaman adalah berbeza-beza mengikut jenis kaum yang berlainan untuk
pembelajaran yang diperolehi oleh institusi, tahap pembelajaran dan berinteraksi antara satu sama lain.
pelajar di mana mereka belajar. juga matlamat kurikulum itu sendiri. • Pertandingan permainan tradisional
• Boleh menjadi objektif juga boleh menyatukan murid
pembelajaran tetapi basilan pelbagai kaum
pembelajarannya adalah bersifat murid-murid dapat mengenali
relatif dan agak sukar diukur secara permainan tradisional kaum masing-
kuantitatif. masing dan secara tidak langsung
• Merangkumi nilai-nilai yang dibentuk hubungan antara kaum dapat
bersama oleh pelaksana kurikulum dieratkan.
itu sendiri (pelajar - guru/pengajar). • aktiviti kelas secara berkumpulan,
Dipelajari oleh pelajar tetapi secara guru membahagikan kumpulan
tidak langsung misalnya daya berdasarkan prinsip menggalakkan
intelek guru/pengajar; tingkahlaku interaksi antara murid yang berlainan
dan akhlak guru/pengajar. kaum.
• Kewujudannya adalah berbeza-beza dapat berinteraksi dan berkongsi idea
bergantung kepada lokasi, antara satu sama lain. hubungan
persekitaran dan latar belakang antara murid yang berlainan kaum
pelaksana kurikulum (pelajar- akan dapat dieratkan dan semangat
guru/pengajar). kesepaduan dapat dipupukkan.
• Walaupun kadangkala kurikulum kaitan kurikulum tersirat dengan • Murid - menyemaikan perasaan
tersirat terdapat sama ada pada perpaduan antara kaum(esei) menerima dan menghormati bahasa
matlamat atau objektif satu-satu • Kurikulum tersirat boleh menyatukan ibunda dan dialek kaum lain melalui
kurikulum itu tetapi Tanya tidak murid pelbagai kaum melalui aktiviti aktiviti yang pelajar ambil bahagian.
dapat mengeratkan hubungan antara sosial murid. Scr langsung, proses Berikan 5 faktor yang mempengaruhi
pelbagai kaum pelajar malah dapat pembentukan nilai dapat diterapkan ketaksamaan peluang pendidikan di
meningkatkan kemahiran berbahasa kpd murid2. negara kita.(bhgn b)
pelajar dalam pelbagai dialek. • Pelaksanaan aktiviti bahasa i. kemudahan mendapatkan guru
• kementerian membentuk bangsa dirancang dgn teliti. Murid akan ii. kemudahan bahan-bahan rujukan
yang bersatu dan saling menerima mengambil bahagian dlm setiap iii. kelas sosial masyarakat
perbezaan budaya antara kaum. aktiviti yg dilaksanakan dan mereka iv. lokasi sekolah dan tempat tinggal
menerapkan pelbagai unsur budaya akan mula belajar menerima serta v. kemudahan ICT
yang terdiri daripadi pelbagai kaum. menghormati bahasa ibunda dan vi.peluang kerjaya selepas tamat
Contohnya perayaan, adat dialek kaum lain. belajar.
resam,makanan tradisional pelbagai • Memberi pertimbangan terhadap
kaum di Malaysia. aspek perbezaan antara jantina.
Aktiviti yg dijalani murid haruslah
Bincangkan implikasi kurikulum diberikan kesedaran dan ingatan
terhadap masyarakat(esei) terhadap batasan pergaulan dalam
• Kementerian berusaha membentuk jantina yg berlainan.
bangsa yg bersattu dan saling
menerima perbezaan budaya antara
kaum. Senaraikan 5 usaha yang telah
• Pihak sekolah berusaha 4 kategori kanak-kanak istimewa dilaksanakan oleh Kementerian
mengaplikasikan penerapan nilai yang memerlukan program Pelajaran untuk merapatkan jurang
budaya masyarakat dgn pendidikankhas.(bghn b) ketaksamaan pendidikan dalam
melaksanakan aktiviti sampingan • kerencatan mental kalangan murid.(bhgn b)
khususnya melalui aktiviti • cacat pendengaran i.Rancangan Makanan Tambahan
kokurikulum. • cacat penglihatan (RMT)
• Menggalakkan interaksi dalam kelas • pintar cerdas ii.Kumpulan Wang Simpanan Pelajar
sosial. Aktiviti yg dijalankan Miskin (KWAPM)
melibatkan interaksi antara kelas iii. Bantuan Makanan Asrama.
iv.Bantuan Perjalanan dan jantina, taraf sosioekonomi dan tahap
Pengangkutan Murid keupayaan pelajar. Program kerajaan utk pendidikan
v. Jaket Keselamatan • Cara ataupun pendekatan yang orang asli
vi.Elaun Bulanan Pelajar Kurang Upaya digunakan oleh guru di dalam kelas. • Kia-2m
vii. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) • Jurang sosioekonomi • Program persiangan salinatan
viii. Skim Baucer Tuisyen (SBT) • Kurikulum kap oleh BPG
• RMT
Bincangkan 5 faktor yang • SPBT
menyebabkan berlakunya
ketaksamaan peluang pendidikan
antara murid di kawasan bandar dan
kawasan luar bandar (pedalaman).
(bhg b) Usaha kerajaan utk wujudkan
• kurangnya guru pakar yang kesamarataan pendidikan(bhgn b)
berpengalaman dalam satu-satu • Pendidikan percuma pd semua
bidang. Nyatakan 3 implikasi pembangunan peringkat
• Pertumbuhan pusat urban yang pendidikan ke atas masyarakat • Mengadakan kurikulum yg sama
lembab orang asli. (bhgn b) • Peluang diberi X kira latar belakang
• Suasana persekitaran fizikal dan • Perubahan minda masyarakat orang • Menggunakan bahasa penghantar-
sosio budaya bagi kawasan asli sjk
pedalaman juga kurang merangsang. • mengurangkan kadar keciciran dalam • Mengadakan system persekolahaan
• Jurang digital juga wujud iaitu kalangan orang asli yg sama
perbezaan dari segi akses kepada • dapat meningkatkan taraf hidup • Memberi bantuan persekolahan
kemudahan ICT antara lokasi dan • dapat meningkatkan kemahiran dan • Memastikan tenaga pengajar dlm
penguasaan kemahiran ICT dalam keusahawanan semua sekolah.
kalangan guru. • meningkatkan celik huruf dalam
• Selain lokasi, jurang pendidikan juga kalangan kanak-kanak dan orang Cara guru mengambil kira
wujud antara jenis sekolah, kaum, dewasa kepelbagaian sosio-budaya
• Guru perlu mengetahuai pengetahuan murid dari mana-mana tempat dalam
yang mendalam tentang sesuatu Berikan tiga pendekatan yang sesuai bilik darjah
etnik. digunakan untuk dilaksanakan • Ruang pembelajaran
• Guru juga perlu sensitif dengan tabiat dalam pengajaran di kelas - sudut-sudut tertentu hendaklah
dan perangai bangsa sendiri dan bercantum. disediakan mengikut kumpulan tahun
penyataan yang dinyatakan dalam i. Pengajaran berpusatkan murid persekolahan untuk semua mata
kelas ii. Melaksanakan aktiviti kumpulan pelajaran dan juga aktiviti pemulihan,
• Pastikan bilik darjah membawa imej iii. Gunakan kaedah perbincangan bacaan, rehat, permainan dan
yang positif kepada pelbagai iv. Pendekatan kolaboratif sebagainya
kumpulan etnik. v. Pendekatan koperatif • Pameran bahan bantu mengajar
• Guru juga perlu bijaksana dalam ciri2 kelas bercantum mengikut kumpulan tahun
membuat pilihan dan alat bantu • Kelas ini wujud di sekolah rendah saja persekolahan
mengajar. • Murid2 berbeza peringkat umur dan - puang pameran bahan pengajaran
tahun persekolahan pembelajaran dan hasil murid perlu
Berikan definisi bilik darjah yang • Bil murid kurang drpd 10 org disediakan
mesra budaya? • Guru mengajar lebih drpd satu tahun • Tempat penyimpanan bahan
• Bilik darjah yg selesa, kondusif, damai, persekolahan kerana peruntukan guru mengikut kumpulan tahun
& tenteram utk menjalankan p&p tanpa mengikut bilangan kelas persekolahan
menafikan hak2 kesamarataan, murid • Strategi p & p berbeza drpd kelas - Perlu disediakan untuk
yg berbeza latar belakang dr segi biasa penyimpanan barang kumpulan tahun
kaum, jantina, sse dan keperluan persekolahan berbeza
• Sekeliling yg telah ambil kira Empat aspek fizikal yang perlu diambil
kepelbagaian budaya kira oleh guru semasa mengendalikan 5 perkara tindakan yg diambil oleh
• Yg boleh ransang murid menjadi peka kelas bercantum (esei) KPM untuk merapatkan jurang
kpd budaya org lain dan saling hormat • Susunan kerusi meja penduduk pelbagai kaum dan budaya
menghormati - disusun dengan sempurna mengikut di negara ini(bhgn b)
• Yg di mana murid dpt bergaul mesra kumpulan tahun persekolahan • membuat perubahan dan pembetulan
tanpa mengira perbezaan mereka supaya guru dapat melihat murid- ke atas undang – undang
• mengubahsuai projek, program dan etnik melalui penerapan nilai murni – Belajar menghormati hak orang
tindakan di peringkat tempatan dalam pnp lain
• menggalakkan pihak berkaitan – Mewujudkan semangat
menjalankan kajian tindakan kekitaan
• latihan perguruan dipertingkatkan – Sikap bertanggungjawab murid
• proses reformasi dalam sistem terhadap diri, sekolah dan
pendidikan 5 langkah yg boleh diambil oleh masyarakat
seorang guru untuk memastikan • Program bahasa selaras dengan
5 cara yg boleh digunakan oleh murid daripada pelbagai etnik tujuan kerajaan memperkasakan
guru bagi memastikan tiada murid dapat memahami dab menghormati bahasa kebangsaan sebagai alat
daripada pelbagai etnik terpinggir budaya dab amalan hidup etnik perpaduan etnik
semasa proses pnp。(esei) (bhgn lain(esei)(bhgn b) • Disiplin diri
b) • Kurikulum
• menggunakan bahan atau contoh – m/p sejarah 5 prinsip yang boleh
berdasarkan pelbagai budaya – menyemai kesedaran merealisasikan untuk mengelakkan
• guru bersifat adil dan demokrasi – menghayati semangat konflik berlaku dalam kalangan
tanpa mengira agama, etnik, dan patriotisme murid.(esei)
latar belakang – perpaduan • istilah yang membawa kepada
• memastikan murid duduk dalam • Aktiviti kokurikulum kedudukan yg sama untuk semua
pelbagai kaum – Persatuan etnik
• merancang pnp dengan memberi – Kelab • menggunakan murid dari suku
peluang kepada murid – Permainan etnik yang berlainan semasa
bekerjasama dan berinteraksi di – Unit beruniform percakapan perbincangan dan
antara pelbagai etnik • Kegiatan kemasyarakatan penulisan
• menjadi role model yg bai kepada – gotong – royong • mengelakkan dari memberi
murid pelbagai etnik – kerja amal teguran yang memberi kesan
• menjadi agen pemupuk • Pemupukan kesedaran sivik buruk kepada murid dari suku
kesefahaman antara pelbagai kaum etnik yg berlainan
• menggunakan anekdot dari • Kaedah generatif - Guru
pelbagai budaya dalam konteks Huraikan 5 kaedah pengajaran menggalakkan murid menjana
soisal semasa memberi contoh untuk murid yang terdiri daripada idea2 kritis dan kreatif yg sesuai
• guru mesti sensitif kepada pelbagai budaya (esei) dgn budaya yg diketengahkan.
penggunaan istilah tertentu • Kaedah direktif - Belajar mll Membuat pertimbangan utk
• guru perlu memberi galakan kpd penerangan & diikuti o ujian meneruskan budaya yg relevan
murid untuk bercampur gaul dalam kefahaman & latihan. Guru dgn kehidupan masa kini.
kump etnik semasa aktiviti memberikan penerangan scr • Kaedah konteksual - Mengaitkan
dijalankan langsung kpd murid ttg pembelajaran kpd reality
• guru perlu menerapkan nilai kepelbagaian budaya dlm kehidupan. Dapat memotivasikan
perpaduan dalam kalangan murid Kelompok mereka. Fokus murid2 utk membuat kaitan antara
diberikan kpd kemahiran asas, ilmu pengetahuan dgn
Nyatakan 5 program yang boleh latih tubidan latihan kecekapan. pengaplikasiannya kpd budaya
dilaksanakan oleh pihak sekolah • Kaedah mediatif. Guru boleh kehidupan mereka sbg ahli
untuk mewujudkan persekitaran menggunakan bahan media dlm keluarga, masyarakat dan rakyat.
sekolah yang mesra budaya.(esei) pembelajaran. Contohnnya, • Kaedeah koperatif. Murid belajar
(bhgn b) penggunaan computer dan buku scr berkumpulan dpt dan
i Aktiviti Kebudayaan mengikut elektronik. Guru mengajar murid berbincang scr harmonis. Murid2
kaum untuk mengaplikasikan dpt kerjasama dan berinteraksi
ii. Sambutan perayaan mengikut pengetahuan utk menyelesaikan dgn murid yg datangnya dari
kaum mslh, membuat keputusan, pelbagai latar budaya. Murid
iii. Penglibatan murid pelbagai kaum mengenalpasti andaian dan dilatih dgn akauntabiliti diri dan
dalam setiap aktiviti menilai kebenaran andaian, bertanggungjawab sesama ahli
iv. Mewujudkan ruang memaparkan keputusan dan hipotesis • Kaedah metakognitif -
maklumat mengenai budaya setiap khususnya yg berkaitan dgn Memberikan peluang kpd murid2
kaum budaya yg masih relevan utk memikirkan ttg proses
v. Program RIMUP(rancangan diamalkan o murid. pembelajaran, rancangan
integrasi murid uk perpaduan) pembelajaran, pemantauan dan
penilaian kendiri. Guru boleh ii. Pergerakan tangan • Cuba elak gangguan persekitaran
memberikan tugasan yg berkaitan iii. Ukiran senyuman di bibir seperti bising
dgn budaya masyarakat yg masih iv. Ekspresi muka perubahan air muka • Suasana bilik darjah tidak kondusif
relevan utk dibahaskan o mereka. v. Pergerakan kecil tubuh badan
5 cara guru dapat mewujudkan
Berikan 5 laras bahasa yang akan Bincangkan 5 implikasi guru gagal komunikasi berkesan dalam bilik
mempengaruhi keberkesanan melaksanakan komunikasi dengan darjah.(esei)
komunikasi antara guru dan murid. berkesan (esei) • Bersikap positif terhadap murid
i. Laras Bahasa Biasa i. Murid tidak dapat menerima mesej • Bersikap ramah / mesra
ii. Laras Bahasa Akademik dengan jelas • Mengetahui latar belakang murid
Ili. Laras Bahasa Sastera / Kreatif ii. Objektif pengajaran tidak tercapai • Mengetahui kebolehan / penguasaan
iv. Laras Bahasa Agama iii. Murid tidak dapat mendengar bahasa murid
v. Laras Bahasa Sukan dengan jelas • Menggunakan bahasa yang difahami
vi. Laras Bahasa Sains iv. Kawalan kelas kurang berkesan murid
vii. Laras Bahasa Rencana v. Murid tidak berseronok utk belajar • Menghormati pandangan / pendapat
viii.Laras Bahasa Iklan / Perniagaan murid
ix. Laras Bahasa Media Massa Nyatakan 5 cara guru boleh • Menjadi pendengar yang aktif
x. Laras Bahasa Undang-Undang menyampaikan maklumat secara
xi. Laras Bahasa Ekonomi berkesan? (esei)
• Bercakap dengan kelajuan sederhana
• Ketinggian suara disesuaikan dengan
persekitaran dan bilangan murid 5 tingkah laku guru yang
• Penggunaan bahasa yang mudah menyebabkan masalah komunikasi
sesuai dengan tahap murid dalam bilik darjah
• Menyelitkan komunikasi bukan lisan • Melabel murid
Nyatakan 5 cara komunikasi bukan • Elakkan membebel serta menilai dan • Mengkritik pendapat / pandangan
lisan (esei) menghukum murid murid
i. Renungan mata • Bersifat autokratik
• Menunjukkan memek muka yang iv. Sukan tahunan sekolah membantu meningkatkan pendidikan
serius v. Kegiatan pendidikan Islam dan masyarakat luar Bandar.
• Mengancam murid jika tugasan tidak Pendidikan Moral • Bilik darjah
disiapkan vi. MSSM • Asrama
vii. Bantuan Persekolahan • Rumah guru
Berikan 3 penilaian anda terhadap viii.Buku tulis, buku kerja dan alat tulis • Bekalan elektrik 24 jam (64 sekolah
perubahan dalam kalangan ix. Pakaian seragam sekolah rendah)
masyarakat orang asli di pinggir x. Barang keperluan diri (untuk pelajar • Bekalan air ( 163 buah sekolah)
Bandar.(bhgn b) tinggal di asrama), seperti ubat gigi,
• Peringkat pertama (prasekolah) – sabun mandi, sabun pencuci, kapur
menyediakan asas yg kukuh kasut, tuala mandi).
sebelum pendidikan formal. xi. Tambang pengangkutan ke sekolah.
• Peringkat kedua(rendah) – xii. Bantuan makan murid sekolah
menyediakan asas yang kukuh pedalaman (sekolah rendah).
dalam kemahiran 3M. Nyatakan 5 kepentingan
• Peringkat ketiga(menengah) – melaksanakan pelan tindakan untuk
kemahiran berfikir scr kritis dan mewujudkan persekitaran mesra
kreatif dgn memberi fokus kpd 5 tindakan yg diambil oleh KPM untuk budaya di sesebuah sekolah.(bghn
pendidikan umum. meningkatkan taraf hidup masyarakat b)
Berikan 5 tindakan yang telah Indegenous(bhgn b) • Memupuk rasa hormat kepada
dilaksanakan oleh Kementerian • yuran bulanan budaya etnik lain
Pelajaran untuk membantu • kokurikulum • Memahami adat resam kaum lain
meningkatkan mutu pendidikan • pakaian seragam sekolah • Memupuk semangat kekitaan dan
dalam kalangan masyarakat orang • buku teks dan alat tulis perpaduan
asli di negara ini.(bgn b) • tambang pengangkutan ke sekolah • Hormat menghormati antara satu
i. Yuran Persekolahan sama lain
ii. Kokurikulum Nyatakan 5 pelan tindakan dari segi • Menjaga sensitiviti kaum lain
iii. Kertas ujian bulanan penyediaan kemudahan fizikal untuk
• Mewujudkan satu bangsa Malaysia mesej maka simetri dicapai,
bersatu padu komunikasi adalah berkesan
jika A dipandang rendah oleh B,
maka mesej yang disampaikan A
Senaraikan 5 kepentingan sekolah tidak mendapat persetujuan.
wawasan(bhgn b) A B Simetri tidak dicapai, komunikasi
kurang berkesan
A = Individu
• Kos pembinaan infrastruktur jimat
• Semangat nasionalisme B = Individu
• Kerjasama antara guru dan X = Mesej
pentadbir
• Model Simetri Newcomb adalah
• Murid bekerjasama bersatupadu berasaskan interaksi individu
terhadap mesej yang hendak
disampaikan atau diterima, dikenali
Model Komunikasi Kemanusiaan
• Komunikasi beroperasi daripada
Perkara yg diambilkira utk pelan empat orientasi, iaitu:
a. Orientasi A terhadap perkara X,
tindakan:- iaitu sikap dan kepercayaan A
• Objektif terhadap perkara X
• Kumpulan sasaran b. Orientasi A terhadap perkara B,
iaitu sikap A terhadap B
• Jangkah masa
c. Orientasi B terhadap perkara X,
• Kos iaitu sikap dan kepercayaan B
• Analisis swot- strength, weakness, terhadap perkara X
d. Orientasi B terhadap A, iaitu sikap
opportunity, threat.
B terhadap A
– Komunikasi berkesan banyak
Berdasarkan Model Simetri Newcomb, bergantung kepada sikap dan
guru boleh melaksanakan komunikasi kepercayaan terhadap/individu
dan mesej yang hendak
berkesan dalam bilik darjah. (esei) disampaikan
X a. Jika B menghromati A dan
menaruh kepercayaan terhadap
P e m b i n a a n P e r s e k i t a r a n
b i l i k d a r j a h y a n g m e s r a
b u d a y a

Pe n g u r u s a n P e r s e k i t a r a n Pe n g u r u s a n P e r s e
F i z i k a l S o s i o - e m o s i

P e n y u s M u u n r a a n l d a R n u S a u n d g u u t A n lt au t k b a n tP u e r a n a nP e
r a n a Pn e r a n a n
m e j a - k e b r ua sc ia a a nb e r k e r j am e n g a j a rm u r i d g u r u p e n t a d b i

K e n a l i s e t i Ta ap n g g a n i
A n a k p a tu n Mg e w u j u d k a n m u r id
K e s a m a r a H t a a a s ni l s e n i py ae nn gt i n g u n y t ua kn g m a s a la h
md i e w a k i l i p em l bea m g ua pi m e w a k s i lui a s a n a D i B i l i k D a hr j ua bh u n g
t a b u r a n u k n ip l a e i l b m e n g h o r m a ti a n
b u d a y a a g a i
a n t a r a k e r ja s a m a d b a un d a n ta r a k a u m a n ta r a
a y a .
m u r i d - m u r id d a r i to lo n g m e n o A l o l na gt .m u z i m u r id d e n g a
k m e la lu i P e m i l i h a n a s k a t i k v si t ai m
p e lb a g a i ( W o o l f o l pk e l b a a
g a i k a up me n . g g u n a ap ne n g a j a r a n d a n
k u m p u la n e tn i k ( 2 0 0 1 ) ) b a h a s a p e m b e la ja r a n
d a n s ik a p y a n g
B a h a n b a c a a n
p o s i tif
s e ja r a h d a n
p a tr io ti k , P e n g g u n a a n
r i s a la h - r i s a la h b a h a s a
d a r i s a b a h y a n g d ig u n a k a n
s a r a w a k d a la m
p & P m u d a h
d if a h a m i
o l e h m u r id