Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 3 BUNGO
Jl.Asahan Kode Pos.37252 Kec.Pelepat Ilir Kab. Bungo NSS: 301100206003 NPSN.10.500.800
Website:http://sman1pelepatilir.sch.id E-mail:sman1pelepatilir@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 3 BUNGO
Nomor : /800/SMAN 3 B/2020
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SMA NEGERI 3 BUNGO
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bungo Dusun Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten
Bungo

Menimbang :
1. Bahwa untuk mengisi Jabatan Wakil Kepala Sekolah Pada SMA Negeri 3 Bungo
dipandang perlu mengangkat Wakil Kepala Sekolah.
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala
Sekolah;

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikas Nomor 30 tahun 2011 tentang pemenuhan beban kerja Guru dan
Pengawas satuan Pendidikan.
6. Permendiknas nommor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional
guru dan angka kreditnya
7. Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional
Nonpersonalia tahun 2009 untuk sekolah Sekolah Menengah Atas ( SMA).
8. Permendiknas No. 38 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
10. Permendiknas nomo 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh satuan
pendidikan dasar dan menengah.
11. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan
Kompetensi Guru.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006
Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Standar Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
Dan Menengah
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi nomor : KPTS/III/DISDIK-
2/III/2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian guru Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
15. Hasil rapat Dewan guru, Administrasi, Anggaran Dasar dan Program Kerja SMA
Negeri 3 Bungo tahun pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Kepada Saudara :
Nama : UJANG KASAH, S.Pd
NIP : 198409042009041001
Pangkat/ Gol : Penata/ III.d
Tugas Tambahan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
TMT Tugas : 20 Juli 2017
Agama : Islam
Alamat : Jl. Asahan Ds. Purwasari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten
Bungo Jambi 37254

Kedua : Mengangkat dan memberi tugas kepada yang bersangkutan sesuai dengan SK
Pembagian Tugas guru Tahun pelajaran 2020/2021.
Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai
mana mestinya.
Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan ini dibebankan pada anggaran pada
anggaran yang sesuai.
Kenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelapat Ilir


Padatanggal : 15 Juli 2020
Mengetahui, 14 Syawal 1438 H
An. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Kepala SMAN 3 Bungo
Kepala Bidang Pembinaan SMA

H. ABDUL MUKTI, S.Pd, MH ALMIZAN, S.Pd


Pembina Pembina
NIP.197211082000121002 NIP. 196308071991031008

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Dinas pendidikan Provinsi
2. Korwas SMA se-Kabupaten Bungo
3. Yang bersangkutan utuk dilaksanakan