Anda di halaman 1dari 8

NAMA:

KELAS:
Nama:

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAHMERADONG

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN MATEMATIK


Tahun Satu
1 jam

Satujam

JANGAN BUKA KERTAS PENTAKSIRAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas pentaksiran ini mengandungi 20 item. Bahagian


Aada15item. Bahagian B ada 5 item.
2. Jawab semua item.
3. Tiap-tiap item Bahagian A diiringi oleh dua pilihan jawapan,
iaituAdan B. Bagi setiap item pilih satu jawapan sahaja. Bulatkan
jawapananda.
4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yangtelahdibuat
tanpa meninggalkan sebarang kesan. Kemudian, bulatkan jawapan anda.
5. Rajah yang mengiringi item tidak dilukis mengikut skala kecuali
dinyatakan.
6. Anda boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalamkertas
pentaksiran ini.

Kertas pentaksiran ini mengandungi 7 halaman bercetak


[Lihat halaman sebelah]
SULIT
Section A (75 marks)
Bahagian A (75 markah)

Circle the correct answer.


Bulatkan jawapan yang betul.
1. How many cups are there in the picture below? Berapakah
bilangan cawan dalam rajah di bawah?

A five / lima

B seven / tujuh

2. What is the missing number?


Apakah nombor yang tertinggal?

23 56
19

A4

B7

3. 15 in words is ________________ 15 dalam perkataan ialah


_________________

A fifteen / lima belas

B one five / satu lima

2
4. Circle the larger number.
Bulatkan nombor yang lebih besar.

A 45

B 54
5. The number after 18 is

Nombor selepas 18 ialah

A 17

B 19

6. Which of the following shows one over two? Antara berikut, yang
manakah menunjukkan satu per dua?

AB

7. Which object is the heaviest?


Objek manakah yang paling berat?

AB

3
8. What is the value of the notes below? Berapakah nilai
wang kertas di bawah?

A RM1

B RM5
9. 14 + 2 =

A 12

B 16

10. 6 and becomes 10.


6 dan jadi 10.

Fill in the blank.


Isikan tempat kosong.

A3

B4

11. Which of the following equals 5 ? Antara berikut, yang


manakah dapat 5 ?

A8- 3B6- 2

4
12. RM2 + = RM8

A RM5

B RM6

13. Aina has 20 sweets. Her brother gives her 3 more sweets.
Calculatethe total number of Aina’s sweets.
Aina ada 20 biji gula-gula. Abangnya memberi 3 biji gula-gulalagi.
Hitung jumlah kesemua gula-gula Aina.

A 17

B 23
14. 6 8 12

What is the missing number in the number sequence above? Apakah


nombor yang tertinggal dalam rangkaian nombor di atas?

A9

B 10

15.
______

The diagram above shows a certain for the arrangement of shapes.


Which shape is placed at ______?
Gambar rajah di atas menunjukkan satu pola bentuk. Apakah
bentukyang terletak pada ______?

5
Section B (25 marks)
Bahagian B (25 markah)

1.

Write the total number of balloon.


Tuliskan bilangan belon yang ada.

(5marks)

2. Colour the correct answer.


Warnakan jawapan yang tepat.

Rounded off to the nearest ten becomes 50.


Bundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 50.

41 48
(5marks)

3. Fill in the blanks.


Isikan tempat kosong.

Today is Tuesday. Yesterday was ________________.


Hari ini hari Selasa. Semalam hari ________________.

(5marks)

6
4. Calculate in vertical form.
Kira dalam bentuk lazim.

45
+14
45 + 14 = ______

(5marks)

5. Write the number sentence based on the statement below. Tulis


ayat matematik berdasarkan pernyataan di bawah.

The difference between 8 and 5 is 3.


Beza antara 8 dengan 5 ialah 3.

Number sentence :
Ayat matematik :
(5marks)

-Ends of questions paper-


-Kertas soalan tamat

7
SUGGESTED ANSWERS
CADANGAN JAWAPAN
Section A (75 marks) Bahagian A Section B (25 marks) Bahagian B
(75 markah) (25 markah)

1 17

2 2 48

3 3 Monday

4 4 59

5 5
8-5 =3

10
8

Anda mungkin juga menyukai