Anda di halaman 1dari 5

‫معهد كافلة اإلسالمي العالمي‬

FINAL TEST SEMESTER


KAFILA INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL
ACADEMIC YEAR 2021-2022
Jl. Raya Bogor Km. 22 Rambutan, Ciracas, East Jakarta : 021 - 8400762
CLASS : 10 IPA MA SUBJECT : KIMIA
DAY, DATE : TIME :

Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B,C, D atau E, di lembar jawab yang merupakan jawaban
paling tepat!

1. Kestabilan gas mulia dijadikan pijakan atom-atom lain, sehingga atom-atom tersebut menginginkan
konfigurasi seperti gas mulia dengan melakukan cara-cara dibawah ini kecuali …
a. Pelepasan electron
b. Penyerapan electron
c. Memasangkan electron
d. Menerima pasangan electron
e. Menerima minimal dua pasang electron

2. Unsur dengan nomor atom dibawah ini yang mempunyai kecenderungan menyerap electron adalah …
a. 11A d. 35D
b. 12B e. 38E
c. 19C

3. Suatu unsur konfigurasi elektronnya adalah 2 6. Kecendrungan unsur tersebut bila akan berikatan
dengan unsur yang lain adalah …
a. Melepas 2 elektron sehingga bermuatan + 2
b. Melepas 4 elektron sehingga bermuatan + 4
c. Menyerap 2 elektron sehingga bermuatan – 2
d. Menyerap 4 elektron sehingga bermuatan – 4
e. Memasangkan keempat elektronnya dengan 4 elektron lain

4. Gambar berikut menunjukkan susunan pada senyawa YZ2

o : electron valensi atom Y


x : electron valensi atom Z
Pasangan unsur berikut yang sesuai dengan Y dan Z secara berturut-turut adalah (Nomor atom O = 8, C
= 6, H =1, F = 9, Ne = 10, S = 16, Ar = 18)…
Z            Y
a. Argon Neon
b. Oksigen        Fluorin
c. Karbon         Oksigen
d. Oksigen          Hidrogen
e. Klorin  Sulfur

1
5. Struktur lewis yang sesuai untuk menggambarkan molekul ammonia adalah … (Nomor atom N = 7, H =
1)

6. Diantara gambar-gambar berikut yang menunjukkan susunan electron yang benar pada kalsium fluoride
adalah … (Nomor atom Ca = 20, F = 9)

7. Perhatikan gambar struktur lewis beberapa senyawa berikut!

Senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet atau duplet adalah …


a. (1) c. (3) e. (5)
b. (2) d. (4)

8. Gambar struktur lewis senyawa SO2 yang paling tepat adalah ...
a.

b.

c.

d.

e.

9. Suatu atom Z mempunyai konfigurasi elektron 2, 8, 8, 2. Senyawa yang dapat dibentuk oleh atom Z yaitu

2
a. HZ2 c. CaZ e. Z2(PO4)3
b. Z2SO4 d. ZF2

10.Diketahui unsur-unsur P, Q, R, S dan T dengan nomor atom berturut-turut 19, 20, 13, 15, dan 35. Ikatan
ion dapat terjadi antara atom-atom unsur ...
a. Q dan T d. R dan P
b. T dan S e. Q dan R
c. P dan Q

11.Senyawa di bawah ini yang ikatan antar atomnya terdiri dari dua buah ikatan kovalen rangkap dua yaitu

a. SO2 d. O2
b. H2S e. H2
c. CO2

12.Jika nomor atom H = 1, C = 6 dan N = 7, jumlah ikatan rangkap tiga yang dipakai bersama dalam
senyawa HCN adalah ...
a. 1 d. 4
b. 2 e. 5
c. 3

13.Ikatan kovalen terdapat pada senyawa …


a. HCl d. BaCl2
b. NaCl e. MgCl2
c. KCl

14.Data keelektronegatifan beberapa unsur sebagai berikut :


Cl = 3,16 Ca = 1,00
Be = 1,57 Sr = 0,95
Mg = 1,31 Ba = 0,89
Berdasarkan data diatas dapat ditafsirkan bahwa ikatan ion paling lemah adalah …
a. BaCl2 d. BeCl2
b. SrCl2 e. CaCl2
c. MgCl2

15.Berdasarkan nilai keelektronegatifan dari atom-atom berikut: C = 2,5; Cl = 3,0; O = 3,5; F = 4. Spesi yang
kepolarannya paling tinggi adalah ...
a. O–F d. O–Cl
b. C–F e. C–O
c. F–F

16.Zat-zat dibawah ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:


Daya hantar listrik
Zat Titik didih
Larutan Cairan

P Tinggi Menghantarkan Menghantarkan


Tidak
Q Rendah Menghantarkan
menghantarkan
Berdasarkan data tersebut, maka jenis ikatan yang terjadi pada zat P dan Q berturut-turut adalah …
a.   Ion dan kovalen polar
b.   Kovalen polar dan kovalen non-polar
c.   Kovalen polar dan ion
d.   Kovalen non-polar dan ion
e.   Ion dan hidrogen

17.Struktur lewis senyawa NH3BF3 sebagai berikut.

3
Diantara kelima ikatan tersebut yang merupakan ikatan kovalen koordinasi adalah …
a. 1 c. 3 e. 5
b. 2 d. 4

18.Senyawa NH3BF3 (nomor atom N = 7, H = 1, B = 5, F = 9) mempunyai ikatan kovalen koordinasi


sebanyak …
a. 1 d. 3 e. 5
b. 2 e. 4

19.Berikut ini yang bukan merupakan sifat senyawa ion adalah …


a. Titik didih dan titik leburnya relatif tinggi
b. Dalam air membentuk larutan yang dapat menghantarkan listrik
c. Tidak larut dalam pelarut organic
d. Dalam keadaan padatan menghantarkan listrik
e. Tidak volatil

20.Berdasarkan sifat periodik unsur-unsur halogen, HF diharapkan mempunyai titik didih paling rendah
dibandingkan dengan HI, HCl, dan HBr. Tapi pada kenyataannya HF mempunyai titik didih paling tinggi,
hal ini disebabkan HF mempunyai ikatan …
a.   Dipol-dipol d.   Van der walls
b.   Hidrogen e.   London
c.   Kovalen

21.Pasangan senyawa berikut yang keduanya hanya mempunyai gaya dispersi (gaya London) adalah ...
a. CO2 dan HCl d. C2H5OH dan CH3–O–C2H5
b. CH4 dan N2 e. CH3COOH dan C4H10
c. NH3 dan H2S

22.Molekul berikut ini yang mempunyai ikatan hydrogen antar molekulnya adalah ...
a. CH3–CH=CH2 d. HBr
b. CH3–O–CH3 e. CH4
c. CH3–CH2–OH

23.Pada SF2 terdapat 4 kelompok elektron yang mengelilingi S. Enam kelompok elektron tersebut terdiri dari
… (nomor atom S = 16, F = 9)
a. 5 PEI dan 1 PEB d. 2 PEI dan 2 PEB
b. 4 PEI dan 2 PEB e. 4 PEI dan 1 PEB
c. 3 PEI dan 3 PEB

24.Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan teori tolak-menolak pasangan elektron kulit valensi yang
mengelilingi atom pusat. Bila nomor atom P adalah 15, sedangkan Br adalah 35, maka rumus molekul
adalah …
a. PCl c. P2Cl e. P2Cl3
b. PCl2 d. PCl3

25.Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan tolak-menolak pasangan elektron kulit valensi yang
mengelilingi atom pusat. Jika nomor atom S = 16 dan Cl = 17, maka rumus molekul yang dibentuk dari
unsur S dan Cl adalah …
a. SCl c. S2Cl d. S2Cl3
b. SCl2 e. SCl3

4
Tulislah jawaban dari soal uraian di bawah ini di lembar jawab yang merupakan
jawaban paling tepat!
26. Gambarlah struktur lewis dari senyawa-senyawa di bawah ini !
a. NH3 c. PBr3
b. CCl4

27. Diantara kelompok senyawa berikut, kelompokkan senyawa yang termasuk ikatan ion dan ikatan
kovalen !
a. Cl2O c. Cl2O5
b. LiF

28. Kelompokkan senyawa berikut ke dalam senyawa polar dan nonpolar !


a. HCl c. NH3
b. CO2

29. Diantara molekul di bawah ini manakah senyawa yang dapat memiliki ikatan London dan ikatan dipol-
dipol antar molekulnya !
a. H2O c. CO2
b. BCl3

30. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan tolak-menolak pasangan elektron yang mengelilingi atom
pusat. Bila diketahui konfigurasi unsur S dan F sebagai berikut.
S = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
F = 1s2 2s2 2p5
Bentuk molekul yang dapat dibentuk ada 2 yaitu bentuk V dan octahedral, maka rumus lewis yang dapat
dibentuk dari kedua unsur tersebut yaitu ? (nomor atom S = 16, F = 9)