Anda di halaman 1dari 1

NPSN 6 9 9 1 5 8 5 5

YAYASAN PENDIDIKAN MELATI MEKAR


PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD DUREN
Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu 43284

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PAUD DUREN
KECAMATAN CIKADU
NOMOR : 421.1/021/Kep/PAUD/D/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIKDASMEN


PAUD DURAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang
pendidikan dan Penjaringan data Dapodikmen tahun pelajaran tahun ajaran 2021/2022 di Paud
Duren.
b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a diatas perlu menetapkan seorang
pelaksana Operator Sekolah Penjaring data Dapodikmen tahun pelajaran 2021/2022 di Paud
Duren
c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang
memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Operator Sekolah di Paud Duren.
d. Bahwa oleh karenanya perlu segera dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatannya.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Surat Keputusan Kepala Paud Duren Nomor : 421.1/021/Kep/PAUD/D/VII/2021 mengangkat yang
namanya tersebut dibawah ini sebagai Operator Sekolah dari tahun 2021/2022.
Nama : UJANG MURANA WIJAYA
NUPTK : 1055768669130223
Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 23 Juli 1990
Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Saudara tersebut diwajibkan melakukan tugas-tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Paud Duren
Ketiga : Dalam menjalankana tugasnya, Saudara tersebut diwajibkan menjalankan tugas-tugas yang
berkaitan dengan DAPODIK Paud Duren.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang
sesuai
Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Cikadu
Pada Tanggal : 13 Juli 2021
Kepala Sekolah

Yeni Sumiyanti, SE